gnome-lokkit #2

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-24 00:06:39

Det hjälper om man kommer ihåg att bifoga filen...


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of Gnome Lokkit.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Anders Carlsson <andersca@gnu.org>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gnome Lokkit 0.2\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-23 20:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-24 00:01+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/gnome.c:29
msgid ""
"Lokkit is a tool to provide firewalling for the average\n"
"Linux end user. Instead of having to configure firewall\n"
"rules the Lokkit program asks a small number of simple\n"
"questions and writes a firewall rule set for you.\n"
"\n"
"Lokkit is not designed to configure arbitary firewalls.\n"
"To make it simple to understand it is solely designed to\n"
"handle typical dialup user and cable modem setups.\n"
"\n"
"It is not the equal of an expert firewall designer."
msgstr ""
"Lokkit är ett verktyg för att tillhandahålla brandväggar för den\n"
"genomsnittlige Linux-slutanvändaren. I stället för att behöva\n"
"konfigurera brandväggsregler ställer Lokkit ett litet antal enkla\n"
"frågor och skapar sedan en samling brandväggsregler åt dig.\n"
"\n"
"Lokkit är inte konstruerat för att konfigurera vilka brandväggar\n"
"som helst. För att det ska vara enkelt att förstå är det bara\n"
"gjort för att hantera typiska modemkuppkopplings- och\n"
"kabelmodemskonfigurationer.\n"
"\n"
"Lokkit är ingen ersättning för en erfaren brandväggskonstruktör."

#: src/gnome.c:39
msgid ""
"Lokkit is about to activate firewalling on this system.\n"
"It is strongly recommended you only activate the \n"
"firewalling facilities while you have direct access \n"
"to the machine. as you may not be able to get access \n"
"to deactivate them remotely.\n"
msgstr ""
"Lokkit kommer nu att aktivera brandväggen på detta system.\n"
"Det rekommenderas att du bara aktiverar brandväggen när du\n"
"har direkt tillgång till maskinen eftersom du kanske inte\n"
"kommer att kunna komma åt maskinen från någon annanstans\n"
"för att kunna stänga av brandväggen.\n"

#: src/gnome.c:96 src/gnome.c:452
msgid "Configure Firewalling"
msgstr "Konfigurera brandvägg"

#: src/gnome.c:126
msgid "Activate The Firewall"
msgstr "Aktivera brandväggen"

#. Error dialog
#: src/gnome.c:416
msgid "Unable to write firewall rules"
msgstr "Kan inte skriva brandväggsregler"

#: src/gnome.c:424
msgid "Mail services are enabled. Checking for relaying"
msgstr "E-posttjänster är påslagna. Kontrollerar vidarebefordran (relaying)"

#: src/gnome.c:446
msgid "You need to be the superuser to use this application."
msgstr "Du måste vara superanvändaren för att kunna använda detta program."

#: src/gnome.c:460
msgid "Basic Configuration"
msgstr "Grundläggande konfigurering"

#: src/gnome.c:461
msgid ""
"Lokkit can set up either a low or high security configuration. A high "
"security configuration blocks all incoming accesses but requires you use "
"specific ftp configurations and blocks irc dcc. The lower security option "
"blocks system services but is not so intrusive. "
msgstr ""
"Lokkit kan sätta upp en konfiguration med antingen låg eller hög säkerhet. "
"Med hög säkerhet blockeras alla inkommande åtkomster men då krävs det att "
"särskilda ftp-konfigureringar används, och det blockerar dcc i irc. Med låg "
"säkerhet blockeras systemtjänster men inte lika påträngande."

#: src/gnome.c:466
msgid "High Security - more intrusive"
msgstr "Hög säkerhet - mer påträngande"

#: src/gnome.c:467
msgid "Low Security - less intrusive"
msgstr "Låg säkerhet - mindre påträngande"

#: src/gnome.c:468
msgid "Disable Firewall - no protection"
msgstr "Avaktivera brandvägg - inget skydd"

#: src/gnome.c:476 src/gnome.c:488
msgid "Local Hosts"
msgstr "Lokala värdar"

#: src/gnome.c:477
msgid ""
"You seem to have an ethernet (eth0) attached to your machine. Shall I trust "
"the hosts that are connected via this card. If this connection is your link "
"to the internet (eg cable modem) you should say no."
msgstr ""
"Det verkar som om du har ett ethernet-kort (eth0) anslutet till din dator. "
"Är de datorer som kommer åt din dator via det kortet pålitliga? Om eth0 är "
"din anslutning till Internet (exempelvis kabelmodem) bör du välja nej."

#: src/gnome.c:481 src/gnome.c:493 src/gnome.c:503 src/gnome.c:513
msgid "  Yes  "
msgstr "  Ja  "

#: src/gnome.c:482 src/gnome.c:494 src/gnome.c:504 src/gnome.c:514
msgid "  No  "
msgstr "  Nej  "

#: src/gnome.c:489
msgid ""
"You seem to have a second ethernet (eth1) attached to your machine. Shall I "
"trust the hosts that are connected via this card. If this connection is your "
"link to the internet (eg cable modem) you should say no."
msgstr ""
"Det verkar som om du har ett andra ethernet-kort (eth1) anslutet till din "
"dator. Är de datorer som kommer åt din dator via det kortet pålitliga? Om "
"eth0 är din anslutning till Internet (exemepelvis kabelmodem) bör du välja "
"nej."

#: src/gnome.c:499
msgid "DHCP"
msgstr "DHCP"

#: src/gnome.c:500
msgid ""
"Are you using DHCP on any of your interfaces? If you are then say yes and "
"the firewall rules will allow DHCP clients to negotiate addresses with your "
"provider."
msgstr ""
"Använder du DHCP på något av dina nätverksgränssnitt? Om du gör det svarar "
"du ja, så kommer brandväggsreglerna att tillåta DHCP-klienter att komma "
"överens om adresser med din leverantör."

#: src/gnome.c:508
msgid "Services"
msgstr "Tjänster"

#: src/gnome.c:509
msgid ""
"You can enable access to some of the incoming services on your machine. "
"Before doing so you should check you are up to date with any errata from "
"your Linux vendor.\n"
"Do you wish to select services to enable.\n"
msgstr ""
"Du kan aktivera tillgång till några av de inkommande tjänsterna på din "
"dator. Innan du gör det bör du kontrollera att du har uppdaterat programmen "
"på din dator med de senaste fixarna till din Linuxdistribution.\n"
"Vill du välja tjänster som ska aktiveras?\n"

#: src/gnome.c:521
msgid "Web Server"
msgstr "Webbserver"

#: src/gnome.c:522
msgid ""
"This allows people to access and view the web server on your computer. You "
"do not need to enable this to use the web server directly from the machine "
"itself for things like developing pages."
msgstr ""
"Detta låter andra komma åt och se webbservern på din dator. Du behöver inte "
"aktivera den här tjänsten för att kunna använda webbservern direkt från din "
"dator för att exempelvis utveckla webbsidor."

#: src/gnome.c:530
msgid "Incoming Mail"
msgstr "Inkommande e-post"

#: src/gnome.c:531
msgid ""
"Allow incoming SMTP mail delivery. You do not need to enable this if you "
"collect your mail from your ISP's server by POP3 or IMAP, or if you use a "
"tool such as fetchmail."
msgstr ""
"Tillåt leverans av inkommande SMTP-epost. Du behöver inte aktivera den här "
"tjänsten om du hämtar din post med POP3 eller IMAP från din ISPs server, "
"eller om du använder ett verktyg som fetchmail."

#: src/gnome.c:538
msgid "Secure Shell"
msgstr "Secure Shell"

#: src/gnome.c:539
msgid ""
"Allow incoming secure shell access. This is an encrypted way to talk to your "
"computer over the internet. You may also wish to read the ssh documentation "
"and set up a list of hosts permitted to connect."
msgstr ""
"Tillåt inkommande secure shell-anslutningar. Secure shell är ett sätt att "
"ansluta krypterat till din dator över Internet. Du bör läsa "
"ssh-dokumentationen och sätta upp en lista över datorer som tillåts ansluta."

#: src/gnome.c:547
msgid "Telnet"
msgstr "Telnet"

#: src/gnome.c:548
msgid ""
"Allow incoming telnet accesss. This allows access to the command line shell "
"of the machine from outside, if you have a username and password. It is not "
"encrypted and can therefore be spied upon. If possible avoid enabling this."
msgstr ""
"Tillåt inkommande telnet-anslutningar. Telnet ger dig tillgång till din "
"dators kommandorad utifrån, om du har ett användarnamn och lösenord. "
"Anslutningen är inte krypterad och kan därför avlyssnas. Försök att "
"undvika att aktivera telnet om det är möjligt."

#: src/libinternet.c:82
msgid "Unable to allocate a socket"
msgstr "Kan inte allokera ett uttag (socket)"

#: src/libinternet.c:88
msgid "Unable to set connection nonblocking"
msgstr "Kan inte göra anslutning icke-blockerande"

#. Time out
#: src/libinternet.c:113
msgid "Connection failed!"
msgstr "Anslutning misslyckades!"

#. Ermm.. ??
#: src/libinternet.c:118
msgid "Select failed!"
msgstr "Valet misslyckades!"

#: src/libinternet.c:140
#, c-format
msgid "Unable to resolve '%s'."
msgstr "Kunde inte slå upp \"%s\"."

#: src/libinternet.c:157
#, c-format
msgid "Unable to connect to '%s'."
msgstr "Kunde inte ansluta till \"%s\"."

#: src/scanomatic.c:34
msgid "Mail relay testing"
msgstr "Testande av e-postvidarebefordran (relay)"

#: src/scanomatic.c:37
msgid "Beginning mail test."
msgstr "Påbörjar e-posttest."

#: src/scanomatic.c:48
msgid "Mail relay check %p%% complete"
msgstr "E-posttestet %p%% färdigt"

#: src/scanomatic.c:150
msgid "Relay test result."
msgstr "Testresultat för vidarebefordran."

#: src/scanomatic.c:161
msgid "Beginning mail tests"
msgstr "Påbörjar e-posttest"

#: src/scanomatic.c:192
msgid "Failed test sequence is: \n"
msgstr "Testsekvensen som misslyckades är: \n"

#: src/scanomatic.c:194
msgid "missing!\n"
msgstr "saknas!\n"

#: src/scanomatic.c:198
msgid "http://maps.vix.com/tsi/"
msgstr "http://maps.vix.com/tsi/"

#: src/scanomatic.c:212
msgid "Unexpected end of file"
msgstr "Oväntat filslut"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.