sed-4.0.6

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-24 11:08:23

Här är uppdateringen av sed. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/tp/sed-4.0.6.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for sed.
 # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: sed 4.0\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-10-23 11:30+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-10-25 19:18+0200\n"
N "Project-Id-Version: sed 4.0.6\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-03-15 08:24+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-03-24 10:57+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 
 #: sed/compile.c:202
N msgid "expected newer version of sed"
N msgstr "nyare version av sed förväntades"
N 
 #: sed/compile.c:245
 #, c-format

# Swedish messages for sed.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sed 4.0.6\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-15 08:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-24 10:57+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: sed/compile.c:181
msgid "Multiple `!'s"
msgstr "Flera \"!\""

#: sed/compile.c:182
msgid "Unexpected `,'"
msgstr "Oväntat \",\""

#: sed/compile.c:183
msgid "Cannot use +N or ~N as first address"
msgstr "+N eller ~N kan inte användas som första adress"

#: sed/compile.c:184
msgid "Unmatched `{'"
msgstr "Ensamt \"{\""

#: sed/compile.c:185
msgid "Unexpected `}'"
msgstr "Oväntat \"}\""

#: sed/compile.c:186
msgid "Extra characters after command"
msgstr "Extra tecken efter kommandot"

#: sed/compile.c:187
msgid "Expected \\ after `a', `c' or `i'"
msgstr "\\ förväntades efter \"a\", \"c\" eller \"i\""

#: sed/compile.c:188
msgid "`}' doesn't want any addresses"
msgstr "\"}\" vill inte ha några adresser"

#: sed/compile.c:189
msgid ": doesn't want any addresses"
msgstr ": vill inte ha några adresser"

#: sed/compile.c:190
msgid "Comments don't accept any addresses"
msgstr "Kommentarer accepterar inga adresser"

#: sed/compile.c:191
msgid "Missing command"
msgstr "Kommando saknas"

#: sed/compile.c:192
msgid "Command only uses one address"
msgstr "Kommandot använder endast en adress"

#: sed/compile.c:193
msgid "Unterminated address regex"
msgstr "Oavslutat reguljärt uttryck för adress"

#: sed/compile.c:194
msgid "Unterminated `s' command"
msgstr "Oavslutat \"s\"-kommando"

#: sed/compile.c:195
msgid "Unterminated `y' command"
msgstr "Oavslutat \"y\"-kommando"

#: sed/compile.c:196
msgid "Unknown option to `s'"
msgstr "Flaggan okänd för \"s\""

#: sed/compile.c:197
msgid "multiple `p' options to `s' command"
msgstr "flera \"p\"-flaggor till \"s\"-kommandot"

#: sed/compile.c:198
msgid "multiple `g' options to `s' command"
msgstr "flera \"g\"-flaggor till \"s\"-kommandot"

#: sed/compile.c:199
msgid "multiple number options to `s' command"
msgstr "flera sifferflaggor till \"s\"-kommandot"

#: sed/compile.c:200
msgid "number option to `s' command may not be zero"
msgstr "sifferflagga till kommandot \"s\" får inte vara noll"

#: sed/compile.c:201
msgid "strings for y command are different lengths"
msgstr "strängarna för kommandot \"y\" är olika långa"

#: sed/compile.c:202
msgid "expected newer version of sed"
msgstr "nyare version av sed förväntades"

#: sed/compile.c:245
#, c-format
msgid "Called savchar() with unexpected pushback (%x)"
msgstr "Anropade savchar() med oväntat returtecken (%x)"

#: sed/compile.c:1340
msgid "Unknown command:"
msgstr "Okänt kommando:"

#: sed/compile.c:1361
#, c-format
msgid "%s: file %s line %lu: %s\n"
msgstr "%s: fil %s rad %lu: %s\n"

#: sed/compile.c:1364
#, c-format
msgid "%s: -e expression #%lu, char %lu: %s\n"
msgstr "%s: -e uttryck #%lu, tecken %lu: %s\n"

#: sed/compile.c:1564
#, c-format
msgid "Can't find label for jump to `%s'"
msgstr "Kan inte hitta etiketten för hopp till \"%s\""

#: sed/execute.c:517
#, c-format
msgid "%s: can't read %s: %s\n"
msgstr "%s: kan inte läsa %s: %s\n"

#: sed/execute.c:726
msgid "INTERNAL ERROR: bad address type"
msgstr "INTERNT FEL: felaktig addresstyp"

#: sed/execute.c:1006 sed/execute.c:1186
msgid "error in subprocess"
msgstr "fel i underprocess"

#: sed/execute.c:1008
msgid "option `e' not supported"
msgstr "flaggan \"e\" stöds inte"

#: sed/execute.c:1188
msgid "`e' command not supported"
msgstr "kommandot \"e\" stöds inte"

#: sed/execute.c:1418
#, c-format
msgid "INTERNAL ERROR: Bad cmd %c"
msgstr "INTERNT FEL: Felaktigt kommando %c"

#: lib/regcomp.c:611 sed/regex.c:49
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Inget tidigare reguljärt uttryck"

#: sed/regex.c:50
msgid "Cannot specify modifiers on empty regexp"
msgstr "Kan inte ange modifierare på tomt reguljärt uttryck"

#: sed/regex.c:145
#, c-format
msgid "Invalid reference \\%d on `s' command's RHS"
msgstr "Ogiltig referens \\%d på \"s\"-kommandots RHS"

#: sed/sed.c:98
msgid ""
" -R, --regexp-perl\n"
"         use Perl 5's regular expressions syntax in the script.\n"
msgstr ""
" -R, --regexp-perl\n"
"         använd Perl 5:s syntax för reguljära uttryck i skriptet.\n"

#: sed/sed.c:103
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... {script-only-if-no-other-script} [input-file]...\n"
"\n"
" -n, --quiet, --silent\n"
"         suppress automatic printing of pattern space\n"
" -e script, --expression=script\n"
"         add the script to the commands to be executed\n"
" -f script-file, --file=script-file\n"
"         add the contents of script-file to the commands to be executed\n"
" -i[suffix], --in-place[=suffix]\n"
"         edit files in place (makes backup if extension supplied)\n"
" -l N, --line-length=N\n"
"         specify the desired line-wrap length for the `l' command\n"
" -r, --regexp-extended\n"
"         use extended regular expressions in the script.\n"
"%s -s, --separate\n"
"         consider files as separate rather than as a single continuous\n"
"         long stream.\n"
" -u, --unbuffered\n"
"         load minimal amounts of data from the input files and flush\n"
"         the output buffers more often\n"
"   --help   display this help and exit\n"
" -V, --version output version information and exit\n"
"\n"
"If no -e, --expression, -f, or --file option is given, then the first\n"
"non-option argument is taken as the sed script to interpret. All\n"
"remaining arguments are names of input files; if no input files are\n"
"specified, then the standard input is read.\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... {skript-endast-om-inga-andra} [indatafil]...\n"
"\n"
" -n, --quiet, --silent\n"
"         förhindrar automatisk utskrift av mönsterutrymme\n"
" -e skript, --expression=skript\n"
"         lägg till skript till de kommandon som ska utföras\n"
" -f skriptfil, --file=skriptfil\n"
"         lägg till innehållet i skriptfil till de kommandon som ska\n"
"         utföras\n"
" -i[suffix], --in-place[=suffix]\n"
"         redigera filer på plats (skapa säkerhetskopia om tillägg\n"
"         tillhandahålls)\n"
" -l N, --line-length=N\n"
"         ange önskad radbrytningslängd för \"l\"-kommandot\n"
" -r, --regexp-extended\n"
"         använd utökade reguljära uttryck i skriptet.\n"
"%s -s, --separate\n"
"         betrakta filer som separata istället för en ensam och\n"
"         sammanhållen lång ström.\n"
" -u, --unbuffered\n"
"         läs in minimala mängder data från indatafilerna och töm\n"
"         utdatabufferterna oftare\n"
"   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Om ingen av flaggorna -e, --expression, -f, eller --file ges, blir det\n"
"första argumentet som inte är en flagga det sed-skript som tolkas. Alla\n"
"återstående argument är namn på indatafiler; om inga indatafiler är angivna\n"
"läses standard in.\n"
"\n"

#: sed/sed.c:132
#, c-format
msgid ""
"E-mail bug reports to: %s .\n"
"Be sure to include the word ``%s'' somewhere in the ``Subject:'' field.\n"
msgstr ""
"Rapportera fel till: %s .\n"
"Ange ordet \"%s\" på något ställe i \"Ärende:\"-fältet.\n"
"Skicka anmärkningar på översättningen till <sv@li.org>.\n"

#: sed/sed.c:256
#, c-format
msgid "super-sed version %s\n"
msgstr "super-sed version %s\n"

#: sed/sed.c:257
msgid ""
"based on GNU sed version 3.02.80\n"
"\n"
msgstr ""
"baserad på GNU sed version 3.02.80\n"
"\n"

#: sed/sed.c:259
#, c-format
msgid "GNU sed version %s\n"
msgstr "GNU sed version %s\n"

#: sed/sed.c:261
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,\n"
"to the extent permitted by law.\n"
msgstr ""
"%s\n"
"(Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls\n"
" i informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
" originaltexten.)\n"
"Det här är fri programvara; se källkoden angående villkor för kopiering.\n"
"Det finns INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT\n"
"SPECIELLT ÄNDAMÅL, i den omfattning som medges av gällande lag.\n"

#: lib/utils.c:127
#, c-format
msgid "Couldn't open file %s: %s"
msgstr "Kunde inte öppna filen %s: %s"

#: lib/utils.c:161
#, c-format
msgid "couldn't write %d item to %s: %s"
msgid_plural "couldn't write %d items to %s: %s"
msgstr[0] "kunde inte skriva %d objekt till %s: %s"
msgstr[1] "kunde inte skriva %d objekt till %s: %s"

#: lib/utils.c:176
#, c-format
msgid "read error on %s: %s"
msgstr "läsfel vid %s: %s"

#: lib/regcomp.c:129
msgid "Success"
msgstr "Lyckades"

#: lib/regcomp.c:132
msgid "No match"
msgstr "Ingen träff"

#: lib/regcomp.c:135
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Ogiltigt reguljärt uttryck"

#: lib/regcomp.c:138
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Ogiltigt sorteringstecken"

#: lib/regcomp.c:141
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Ogiltigt teckenklassnamn"

#: lib/regcomp.c:144
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Eftersläpande omvänt snedstreck"

#: lib/regcomp.c:147
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Ogiltig bakåtreferens"

#: lib/regcomp.c:150
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Ensamt [ eller [^"

#: lib/regcomp.c:153
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Ensamt ( eller \\("

#: lib/regcomp.c:156
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Ensamt \\{"

#: lib/regcomp.c:159
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Ogiltigt innehåll i \\{\\}"

#: lib/regcomp.c:162
msgid "Invalid range end"
msgstr "Ogiltigt intervallslut"

#: lib/regcomp.c:165
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Minnet slut"

#: lib/regcomp.c:168
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Ogiltigt föregående reguljärt uttryck"

#: lib/regcomp.c:171
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "För tidigt slut på reguljärt uttryck"

#: lib/regcomp.c:174
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Reguljärt uttryck för stort"

#: lib/regcomp.c:177
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Ensamt ) eller \\)"

#~ msgid "Invalid use of address modifier"
#~ msgstr "Felaktig användning av adressmodifierare"

#~ msgid "Unexpected End-of-file"
#~ msgstr "Oväntat filslut"

#~ msgid "bad regexp: %s\n"
#~ msgstr "felaktigt reguljärt uttryck: %s\n"

#~ msgid "input read error: %s"
#~ msgstr "fel vid läsning av indata: %s"

#~ msgid "couldn't write an item to %s: %s"
#~ msgstr "kunde inte skriva ett objekt till %s: %s"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.