Re: rhn-applet

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-03 14:14:52

ons 2002-10-02 klockan 21.21 skrev Mattias Dahlberg:
> Jag gick igenom mening för mening i den långa textsträngen för steg två i
> rhn-applet. Förhoppningsvis får du nytta av någon eller några av mina
> kommentarer. En del mer genomtänkta än andra. :)

Man tackar för hjälpen!


> > Red Hat Network provides an intelligent, proactive management
> > service for your Red Hat Linux-based system.
> >
> > Red Hat Network tillhandahåller en intelligent, proaktiv nätverkstjänst
> > för ditt Red Hat Linux-baserade system.
> 
> Mitt förslag: "Red Hat Network ger dig en intelligent och förebyggande
> hanteringstjänst för ditt Red Hat Linux-baserade system."

Jag ändrar. Tack!


> > Red Hat Network has the latest Red Hat information, updates, and
> > services to make your systems more secure and reliable.
> >
> > Red Hat Network har den senaste Red Hat-informationen,
> > -uppdateringarna och -tjänsterna för att göra dina system säkrare
> > och pålitligare.
> 
> Mitt förslag: "Red Hat Network har den senaste informationen,
> uppdateringarna och tjänsterna från Red Hat för att göra dina system mera
> säkra och pålitliga."

Jag ändrar, med undantag av det sista. De säger ju faktiskt "more
secure" och inte bara "secure".


> > This application is designed to inform you when updates are available for
> > your system, but does not save any personally identifiable information
> > about you or your system to the Red Hat Network unless you choose to
> > subscribe to Red Hat Network.
> >
> > Detta program är konstruerat för att informera dig när uppdateringar är
> > tillgängliga för ditt system, men sparar inte någon personligt
> > identifierbar information om dig eller ditt system i Red Hat Network
> > om du inte väljer att prenumerera på Red Hat Network.
> 
> Mitt förslag: "Detta program är skapat för att informera dig om när
> uppdateringar finns tillgängliga för ditt system, men det sparar ingen
> personlig information om dig eller ditt system i Red Hat Network, såvida du
> inte väljer att prenumerera på Red Hat Network".

Mycket bättre. Jag ändrar.


> > Use of this applet by itself does not imply any agreement with Red Hat
> > Network.
> >
> > Användning av detta panelprogram i sig självt innebär inte något
> > avtal med Red Hat Network.
> 
> Mitt förslag: "Att enbart använda detta panelprogram innebär inte något
> avtal med Red Hat Network."

Det blir inte riktigt samma lydelse som i originalet tycker jag. Jag
tror jag avstår från att ändra, sådana här texter är det ju viktigt att
inte ändra betydelsen av.


> > Use of the up2date service, or use of this applet in conjunction with
> > the up2date service, is governed by the Red Hat Network Services
> > Use and Subscription Agreement, which may be reviewed at
> >
> > Användning av up2date-tjänsten eller användning av detta panelprogram
> > tillsammans med up2date-tjänsten täcks av \"Red Hat Network
> > Services Use and Subscription Agreement\", som kan granskas på
> 
> Mitt förslag: "Användandet av up2date-tjänsten, eller användandet av detta
> panelprogram i kombination med up2date-tjänsten, regleras av \"Red Hat
> Network Services Use and Subscription Agreement\", som kan granskas på"

Det här blev bättre. Jag ändrar.

> > If you do not wish to have this application appear on your panel, click
> > the 'Remove From Panel' button below.  Once removed, you can
> > return it to your panel at any time by choosing 'Red Hat Network Alert
> > Notification Tool' from 'Add to Panel|Applet|Monitors' in the Panel menu.
> >
> > Om du inte vill ha detta program på din panel kan du klicka på knappen
> > \"Ta bort från panelen\" nedan. När du väl har tagit bort det kan du
> > alltid återfå det genom att välja \"Red Hat Networks verktyg för
> > uppdateringsnotifikation\" från \"Lägg till i panelen|Panelprogram|
> > Övervakare\" i panelmenyn.
> 
> Mitt förslag: "Om du inte vill ha detta program på din panel kan du klicka
> på knappen \"Ta bort från panelen\" nedan. Väl borttaget kan du närsomhelst
> få tillbaks det genom att välja \"Red Hat Networks verktyg för
> uppdateringsnotifikation\" i \"Lägg till i panelen|Panelprogram|Övervakare\"
> i panelmenyn."

Jag ändrar till ditt förslag, med undantaget "få tillbaks" -> "få
tillbaka".
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/rhn-applet.sv.po. Stort
tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.