Re: metacity (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-25 16:19:15

Jag har uppdaterat metacityöversättningen i cvs och tagit en titt på
Suns ändringar och tagit med de som jag godtar, så här följer mina egna
kommentarer. 


tor 2002-07-25 klockan 13.48 skrev Christian Rose:
>  #: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
>  #: src/theme-parser.c:467
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
> G msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett heltal"
> N msgstr "Det gick inte att tolka \"%s\" som ett heltal"

Den här ändringen och många liknande förstår jag inte. "Det gick inte
att tolka" motsvarar ju "Paring not possible" eller liknande.

Jag kan inte se att den befintliga översättningen är fel, och jag undrar
varför man väljer att frångå originalet och skönskriva istället för att
översätta. Jag ändrar inte.


>  #: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
>  #: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
> G msgstr "Förstod inte eftersläpande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""
> N msgstr "Det gick inte att tolka de avslutande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""

Här är det ännu värre. "understand" är "förstå". "tolka" är vår
översättning av "parse". Obegripligt.


>  #: src/delete.c:262
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
> G msgstr "Fel vid läsande från dialogvisningsprocess: %s\n"
> N msgstr "Fel vid läsningen från dialogvisningsprocess: %s\n"

Är "läsande" fel? Vad tycker folk? Det är mycket möjligt att Sun har
rätt, men jag vill gärna veta varför.


>  #: src/delete.c:333
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
>  msgstr ""
> G "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om dödandet av ett program: %"
> N "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om ett program skulle dödas: %"
>  "s\n"

Tycker befintlig översättning är närmare. Eller?


>  #: src/delete.c:431
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Failed to get hostname: %s\n"
> G msgstr "Misslyckades med att få tag i värdnamn: %s\n"
> N msgstr "Det går inte att få tag i värdnamn: %s\n"

Dito.


>  #: src/display.c:244
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
> G msgstr "Misslyckades med att öppna X Window System-displayen \"%s\"\n"
> N msgstr "Det går inte att öppna X Window System-displayen \"%s\"\n"

d:o


>  #: src/frames.c:874
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Unmaximize Window"
> G msgstr "Avmaximera fönster"
> N msgstr "Återställ fönster"

d:o och d:o för liknande meddelanden


>  #: src/main.c:347
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Failed to restart: %s\n"
> G msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
> N msgstr "Det går inte att starta om: %s\n"

Dito. Det här blir ju dessutom rent fel - programmet säger ju inte att
det inte är möjligt att starta om, bara att det misslyckades, vilket ju
kan bero på många orsaker som inte nödvändigtvis är knutna till att det
är omöjligt att starta om.


>  #: src/metacity-dialog.c:86
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "The window \"%s\" is not responding.\n"
>  "Force this application to exit?\n"
>  "(Any open documents will be lost.)"
>  msgstr ""
>  "Fönstret \"%s\" svarar inte.\n"
> G "Tvinga detta program att avsluta?\n"
> G "(Alla öppna dokument kommer att gå\n"
> G "förlorade)."
> N "Vill du tvinga detta program att avsluta?\n"
> N "(Alla öppna dokument kommer att \n"
> N "förloras)."

Tycker befintlig översättning är närmare originalet.


>  #: src/metacity-dialog.c:224
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
>  "restarted manually next time you log in."
>  msgstr ""
> G "Dessa fönster stöder inte \"save current setup\" och kommer att behöva "
> N "Dessa fönster stöder inte åtgärden spara aktuellt läge och kommer att behöva "
>  "startas om manuellt nästa gång du loggar in."

Det är inom citattecken i originalet, och man refererar det alltså som
ett namn. Namn ska inte översättas.


>  #: src/metacity.schemas.in.h:9
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
> G msgstr "Inaktivera trasiga egenskaper som krävs av gamla eller trasiga program"
> N msgstr "Inaktivera felaktiga egenskaper som krävs av gamla eller felaktiga program"

Den här köper jag däremot och ändrar.


>  #: src/metacity.schemas.in.h:13
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
>  "The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
>  "more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
>  "application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
>  "Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
>  "windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
>  "questionable. But it's better than having settings for all the specific "
>  "details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
>  "clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
>  msgstr ""
> G "Om sant fungerar Metacity i termer av program, inte av fönster. Konceptet är "
> N "Om sant fungerar Metacity som ett program, inte ett fönster. Konceptet är "
>  "ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer "
> G "lik Mac och mindre lik Windows. När du fokuserar ett fönster i "
> N "likt Mac och mindre likt Windows. När du fokuserar ett fönster i "
>  "programbaserat läge kommer alla fönster i programmet att höjas. Dessutom "
>  "skickas fokusklick inte vidare till fönster i andra program då "
>  "programbaserat läge används. Förekomsten av denna inställning går att "
>  "ifrågasätta. Men det är bättre än att ha inställningar för alla de specifika "
>  "detaljerna för programbaserad konfiguration gentemot fönsterbaserad "
>  "konfiguration, t.ex. huruvida klick ska skickas vidare. Dessutom är "
>  "programbaserat läge till stor del oimplementerat just nu."

Den första ändringen är direkt felaktig. Det är inte Metacity som är som
ett program, utan det är att det använder de termerna.

Andra ändringen köper jag.


>  #: src/metacity.schemas.in.h:18
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Move window one workspace down"
> G msgstr "Flytta fönster en arbetsyta nedåt"
> N msgstr "Flytta fönstret en arbetsyta nedåt"

Det här refererar till tangentkommandot för denna åtgärd. Det hör alltså
inte samman med ett specifikt fönster. Jag ändrar inte.


>  #: src/metacity.schemas.in.h:19
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Move window one workspace to the left"
> G msgstr "Flytta fönster en arbetsyta åt vänster"
> N msgstr "Flytta fönstret en arbetsyta åt vänster"

Motsvarande.


>  #: src/metacity.schemas.in.h:20
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Move window one workspace to the right"
> G msgstr "Flytta fönster en arbetsyta åt höger"
> N msgstr "Flytta fönstret en arbetsyta åt höger"

D:o och för många andra liknande meddelanden


>  #: src/metacity.schemas.in.h:39
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Some applications break specifications in ways that result in window manager "
>  "misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
>  "consistent position with respect to their parent window. This requires "
>  "ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
>  "Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
>  "dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
>  "are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
>  "Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
>  "run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
>  "world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
>  "limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
>  "workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
>  msgstr ""
>  "En del program bryter mot specifikationer på sätt som resulterar i oönskade "
>  "beteenden i fönsterhanterare. Till exempel vill Metacity helst placera alla "
> G "dialogfönster på en konsekvent position i förhållande till förälderfönstret. "
> N "dialogfönster på en konsekvent position i förhållande till det överordnade fönstret. "
>  "Detta kräver att dialogpositioner som program anger ignoreras. Men en del "
>  "versioner av Java/Swing märker sina popupmenyer som dialogfönster, vilket "
>  "gör att Metacity måste inaktivera dialogpositionering för att menyer ska "
> G "kunna fungera i trasiga Javaprogram. Det finns åtskilliga andra exempel på "
> N "kunna fungera i felaktiga Javaprogram. Det finns åtskilliga andra exempel som "
>  "detta. Detta alternativ gör att Metacity använder ett fullt korrekt läge, "
>  "vilket kanske ger ett aningen trevligare användargränssnitt om du inte "
> G "behöver köra några trasiga program. Tyvärr måste dessa fixar vara aktiverade "
> G "som standard; världen är en otrevligt plats. En del av dessa fixar är fixar "
> N "behöver köra några felaktiga program. Tyvärr måste dessa lösningar vara aktiverade "
> N "som standard, världen är en otrevligt plats. En del av dessa lösningar är lösningar "
>  "för begränsningar i specifikationerna själva, vilket gör att ett fel i "
>  "korrekthetsläge ibland inte kan åtgärdas utan att en specifikation "
>  "modifieras."

Kanman inte säga förälderfönster? "Lösningar" tycker jag inte heller
motsvarar "workaround".
"trasiga" -> "felaktiga" är jag dock beredd att ändra.


>  #: src/metacity.schemas.in.h:58
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
>  "The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1. "
>  "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
>  "abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the "
>  "option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
>  "for this action."
>  msgstr ""
> G "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan ovanför den aktuella "
> G "arbetsytan. Formatet ser ut som \"<Control>a\" eller \"<Shift>"
> N "Tangentbindning som växlar till arbetsytan ovanför den aktuella "
> N "arbetsytan. Formatet ser ut som \"<Control>a\" eller \"<Skift>"
>  "<Alt>F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och "
>  "versaler och även förkortningar som \"<Ctl>\" och \"<Ctrl>\". Om "
>  "du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
>  "att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."

Man använder bestämd form i originalet.
"Shift" översätter vi visserligen med "Skift" men Sun har missat att det
här används om värden som kan fyllas i. Det lär *inte* fungera om man
knappar in "Skift" istället för "Shift" i dessa värdefält.

Detta gäller också många andra liknande ändringar.


>  #: src/metacity.schemas.in.h:106
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
>  "possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
>  "them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
>  "and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
>  "unfocused when the mouse leaves the window."
>  msgstr ""
>  "Fönsterfokusläget anger hur fönster ska aktiveras. Det har tre möjliga "
>  "värden; \"click\" betyder att fönster måste klickas på för att de ska få "
> G "fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren går in i "
> N "fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar "
>  "fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren går in i "
> G "fönstret och avfokuseras då muspekaren lämnar fönstret."
> N "fönstret och förlorar fokus då muspekaren lämnar fönstret."

Dessa ändringar kan jag tänka mig, med den skillnaden att en förekomst
av "går in i" har glömts bort.


>  #: src/prefs.c:346 src/prefs.c:362 src/prefs.c:378 src/prefs.c:394
>  #: src/prefs.c:414 src/prefs.c:430 src/prefs.c:446 src/prefs.c:462
>  #: src/prefs.c:478 src/prefs.c:494 src/prefs.c:510 src/prefs.c:527
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
> G msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till en ogiltig typ\n"
> N msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är inställd till en ogiltig typ\n"

Jag går med på även denna ändring.


>  #: src/prefs.c:561
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
> G msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till ogiltigt värde"
> N msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är inställd till ogiltigt värde"

d:o


>  #: src/prefs.c:721
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
>  "behave properly.\n"
>  msgstr ""
> G "Fixar för trasiga program är inaktiverade. En del program fungerar kanske "
> N "Lösningar för felaktiga program är inaktiverade. En del program kommer kanske inte att fungera korrekt "
>  "inte korrekt.\n"

"Workarounds" motsvarar inte "lösningar" i mitt tycke.


>  #: src/prefs.c:998
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
>  "\"%s\""
>  msgstr ""
>  "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för "
> G "tangentbindningen \"%s\""
> N "Tangentbindning \"%s\""

"Tangentbindning \"%s\"" är inget namn.


>  #: src/screen.c:212
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
>  "replace option to override the current window manager.\n"
>  msgstr ""
> G "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan "
> G "--replace för att åsidosätta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
> N "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök åsidosätta den aktuella fönsterhanterarenmed flaggan "
> N "--replace.\n"

Denna ändring tycker jag är onödig. Dessutom uppmanar den att man
ersätter fönsterhanteraren, medan originalet bara ger tips om man vill
göra så.


>  #: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2872
>  #: src/theme-parser.c:2961 src/theme-parser.c:2968 src/theme-parser.c:2975
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
> G msgstr "Inget \"%s\"-attribut på element <%s>"
> N msgstr "Inget \"%s\"-attribut i element <%s>"

Godtar ändringen.


>  #: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
>  #: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
>  #: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
> G msgstr "Inget \"%s\"-attribut på <%s>-element"
> N msgstr "Inget \"%s\"-attribut i <%s>-element"

D:o


>  #: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
> G msgstr "<%s>-föräldern \"%s\" har inte definierats"
> N msgstr "<%s>-överordnat element \"%s\" har inte definierats"

Samma kommentar om förälder som tidigare.


>  #: src/theme-parser.c:981
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
>  msgstr ""
> G "<%s> måste ange antingen en geometri eller en förälder som har en geometri"
> N "<%s> måste ange antingen en geometri eller ett överordnat elemnent som har en geometri"

D:o. Finns dessutom ett extra blanksteg i Suns version, och element är
felstavat.


>  #: src/theme-parser.c:1080
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
> G msgstr "Okänd typ \"%s\" på <%s>-element"
> N msgstr "Okänd typ \"%s\" i <%s>-element"

Ändrat och många andra liknande meddelanden likaså.


>  #: src/theme-parser.c:2209
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
> G msgstr "Förstod inte värdet \"%s\" för typ av toning"
> N msgstr "Förstod inte värdet \"%s\" för toningstyp"

Denna ändring kan jag tänka mig. Jag ändrar.


>  #: src/theme.c:4212
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "No <author> set for theme \"%s\""
> G msgstr "Inget <author> angivet för temat \"%s\""
> N msgstr "Ingen <author> angivet för temat \"%s\""

Tveksam... <author> är ju ett element!


>  #: src/theme.c:4226
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "No <description> set for theme \"%s\""
> G msgstr "Inget <description> angivet för temat \"%s\""
> N msgstr "Ingen <description> angivet för temat \"%s\""

D:o


>  #: src/theme.c:4233
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
> G msgstr "Inget <copyright> angivet för temat \"%s\""
> N msgstr "Ingen <copyright> angivet för temat \"%s\""

D:o


>  #: src/xprops.c:54
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Window 0x%lx has property %s that was expected to have type %s format %d and "
>  "actually has type %s format %d n_items %d\n"
>  msgstr ""
> G "Fönster 0x%lx har egenskap %s som förväntades ha typen %s format %d och har "
> G "i verkligheten typ %s format %d n_items %d\n"
> N "Fönster 0x%lx har egenskapen %s som förväntades ha typen %s format %d men "
> N "i verkligheten har typ %s format %d n_items %d\n"

Det står ju "and" i originalet...
Ny po-fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/metacity.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.