Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-26 13:28:19

mån 2002-05-13 klockan 19.56 skrev Tommy Pettersson:
> Äntligen är jag klar med översättningen av binutils. Det är
> min första översättning, så flå den, klå den och tukta mig
> duktigt! ;-)

Man brukar säga "bättre sent än aldrig". Här kommer i alla fall mina
kommentarer. Granskningen är gjord på den po-fil som senast skickats in
till TP-roboten.


#: addr2line.c:73
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-CfsHV] [-b bfdname] [--target=bfdname]\n"
"    [-e executable] [--exe=executable] [--demangle[=style]]\n"
"    [--basenames] [--functions] [addr addr ...]\n"
msgstr ""
"Användning: %s [-CfsHV] [-b bfd-namn] [--target=bfd-namn]\n"
"    [-e programfil] [--exe=programfil] [--demangle[=stil]]\n"
"    [--basenames] [--functions] [adr adr ...]\n"

adress adress får kanske plats här?


#: addr2line.c:80 ar.c:289 nlmconv.c:1121 objcopy.c:423 objcopy.c:455 readelf.c:2181 size.c:91 strings.c:655 windres.c:737
#, c-format
msgid "Report bugs to %s\n"
msgstr ""
"Rapportera fel till %s\n"
"Rapportera fel i översättningen till sv@li.org\n"

Eller kanske "Skicka synpunkter på översättningen..."


#: ar.c:259
msgid " d      - delete file(s) from the archive\n"
msgstr " d      - radera fil(er) i arkivet\n"

I GNOME brukar vi använda "ta bort" istället för "radera". Om du vill kan du ju fundera på om du vill använda samma stil.


#: ar.c:278
msgid " [v]     - be verbose\n"
msgstr " [v]     - beskriv utförligt\n"

Eller kanske "var utförlig"


#: ar.c:612
msgid "no operation specified"
msgstr "ingen kommandoflagga gavs"

Var kommer flagga ifrån?


#: ar.c:615
msgid "`u' is only meaningful with the `r' option."
msgstr "\"u\" är bara meningsfull tillsammans med \"r\"."

"...tillsammans med flaggan \"r\"."
Jag tycker "flaggan" kan vara med, precis som option i originalet.


#: ar.c:625
msgid "`N' is only meaningful with the `x' and `d' options."
msgstr "\"N\" är bara meningsfull tillsammans med \"x\" eller \"d\"."

D:o.


#: ar.c:711
#, c-format
msgid "internal error -- this option not implemented"
msgstr "internt fel -- flaggan är inte implementerad"

"...denna flagga är inte implementerad" kanske?


#: ar.c:1278
#, c-format
msgid "no entry %s in archive %s!"
msgstr "ingen %s i arkiv %s!"

"ingen %s-post"? Vad blir %s här?


# archive map verkar vara vad indexet kallas i källkoden
#: ar.c:1439
#, c-format
msgid "%s: no archive map to update"
msgstr "%s: inget index att uppdatera"

Kanske "arkivindex"?


#: arsup.c:88
#, c-format
msgid "No entry %s in archive.\n"
msgstr "Ingen %s i arkivet.\n"

Liknande ovan.


#: arsup.c:120
#, c-format
msgid "Can't open file %s\n"
msgstr "Kan inte öppna fil %s\n"

"filen" kanske? Det där med bestämd form gäller på fler ställen, om du nu delar den åsikten.


#: arsup.c:171
#, c-format
msgid "%s: Can't open output archive %s\n"
msgstr "%s: Kan inte öppna utdataakrivet %s\n"

aRKivet


#: arsup.c:183
#, c-format
msgid "%s: Can't open input archive %s\n"
msgstr "%s: Kan inte öppna indataarkivet %s\n"

Här använder du bestämd form.


#: arsup.c:189
#, c-format
msgid "%s: file %s is not an archive\n"
msgstr "%s: fil %s är inte ett arkiv\n"

...men inte här. Jag föreslår "filen".


#: arsup.c:230
#, c-format
msgid "%s: no output archive specified yet\n"
msgstr "%s: inget utdataarkiv anvisat än\n"

Jag tycker "angivet" är bättre än "anvisat".


#: arsup.c:258 arsup.c:359 arsup.c:379
#, c-format
msgid "%s: can't open file %s\n"
msgstr "%s: kan inte öppna fil %s\n"

filen?


# module file är detsamma som member
#: arsup.c:306 arsup.c:375 arsup.c:454
#, c-format
msgid "%s: can't find module file %s\n"
msgstr "%s: hittar inte medlem %s\n"

Man kanske ska behålla en variant på originalets formulering ändå? "modulfilen".


#: debug.c:921
msgid "debug_start_block: no current block"
msgstr "debug_start_block: inget aktuell block"

aktuellT


#: debug.c:959
msgid "debug_end_block: no current block"
msgstr "debug_end_block: inget aktuell block"

aktuellT


#: debug.c:966
msgid "debug_end_block: attempt to close top level block"
msgstr "debug_end_block: försök gjordes att avsluta yttersta blocket"

#: debug.c:992
msgid "debug_record_line: no current unit"
msgstr "debug_record_line: ingen aktuell kompileringsenhet"

#. FIXME
#: debug.c:1046
msgid "debug_start_common_block: not implemented"
msgstr "debug_start_common_block: inte implementerat"

#. FIXME
#: debug.c:1058
msgid "debug_end_common_block: not implemented"
msgstr "debug_end_common_block: inte implementerat"

Det verkar finnas en massa liknande meddelanden här, där enda skillnaden är ett funktionsnamn som ändå inte ska översättas. Du kanske ska felrapportera detta, så att de stoppar funktionsnamnet för dessa meddelanden i ett %s så man slipper översätta varje enstaka variant av detta var för sig.


#: dlltool.c:836
#, c-format
msgid "Processing def file: %s"
msgstr "Bearbetar def-fil: %s"

Eller "behandlar". Gäller på fler ställen.


#: dlltool.c:840
msgid "Processed def file"
msgstr "Def-filen är bearbetad"

D:o


#: dlltool.c:866
#, c-format
msgid "Syntax error in def file %s:%d"
msgstr "Syntaktiskt fel i def-fil %s:%d"

Bestämd form?


#: dlltool.c:905
#, c-format
msgid "NAME: %s base: %x"
msgstr "NAME: %s bas: %x"

Vad är första %s här? Kan vara relevant i frågan om det behövs bindestreck.


#: dlltool.c:924
#, c-format
msgid "LIBRARY: %s base: %x"
msgstr "LIBRARY: %s bas: %x"

D:o


#: dlltool.c:1187 dllwrap.c:455 resrc.c:276
#, c-format
msgid "subprocess got fatal signal %d"
msgstr "subprocessen fick fatal signal %d"

underprocess kanske? gäller fler ställen.


#: dlltool.c:1496
#, c-format
msgid "Scanning object file %s"
msgstr "Avläser objektfil %s"

Genomsöker kanske?


#: dlltool.c:1648
msgid "Added exports to output file"
msgstr "La till exporter till utdatafilen"

"Lade"?


#: dlltool.c:2847
#, c-format
msgid "cannot delete %s: %s"
msgstr "kan inte radera %s: %s"

"ta bort"?


# Följande sträng har den beskrivande delen indenterad två tecken
# extra i den engelska texten för att två flaggor är för långa. I den
# svenska översättningen är de indenterade tre tecken extra för att
# den ena flaggan blev ytterligare ett tecken för lång.
#: dlltool.c:3150
msgid "   --exclude-symbols <list> Don't export <list>\n"
msgstr "   --exclude-symbols <lista> Exportera inte symboler i <lista>\n"

Var kommer "symboler" ifrån?


#: dlltool.c:3151
msgid "   --no-default-excludes Clear default exclude symbols\n"
msgstr "   --no-default-excludes Låt bli att inte exportera vissa standardsymboler\n"


Var kommer "standard" ifrån?


#: dlltool.c:3152
msgid "  -b --base-file <basefile> Read linker generated base file.\n"
msgstr "  -b --base-file <basfil>  Läs den länkar-genererade basfilen.\n"

Inget bindestreck i "länkargenererad"


#: dlltool.c:3155
msgid "  -U --add-underscore    Add underscores to symbols in interface library.\n"
msgstr "  -U --add-underscore    Sätt dit understreck på symboler i gränssnittsbiblioteket.\n"

Kanske "lägg till"?


#: dlltool.c:3157
msgid "  -A --add-stdcall-alias  Add aliases without @<n>.\n"
msgstr "  -A --add-stdcall-alias  Tillför alias utan @<n>.\n"

"Lägg till"? Allmänt brukar "add" översättas med "lägga till".


#: dlltool.c:3162
msgid "  -v --verbose       Be verbose.\n"
msgstr "  -v --verbose       Beskriv utförligt.\n"

Var utförlig?


#: dllwrap.c:529
msgid "  --entry <entry>    Specify alternate DLL entry point\n"
msgstr "  --entry <ingång>    Ge alternativ ingångspunkt i DLL:en\n"

Kanske "ange".


#: dllwrap.c:530
msgid "  --image-base <base>  Specify image base address\n"
msgstr "  --image-base <bas>   Ge bildens basadress\n"

D:o


#: dllwrap.c:538
msgid "  --add-indirect     Add dll indirects to export file.\n"
msgstr "  --add-indirect     Lägg till indirekta dll till exportfilen.\n"

Är det verkligen rätt? Så som det engelska meddelandet är formulerat skulle jag tro att det handlade om "indirekta i dll".


#: dllwrap.c:549
msgid "  -U           Add underscores to .lib\n"
msgstr "  -U           Sätt dit understreck i .lib\n"

"lägg till"?


#: dllwrap.c:551
msgid "  --add-stdcall-alias  Add aliases without @<n>\n"
msgstr "  --add-stdcall-alias  Tillför alias utan @<n>\n"

"lägg till"?


# Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
# kolonet på alla 4 strängar.
#: dllwrap.c:1014
#, c-format
msgid "DLLTOOL name  : %s\n"
msgstr "DLLVERKTYG namn  : %s\n"

DLLVERKTYGS-namn? Vet inte hur det används.


# Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
# kolonet på alla 4 strängar.
#: dllwrap.c:1015
#, c-format
msgid "DLLTOOL options : %s\n"
msgstr "DLLVERKTYG flaggor: %s\n"

Motsvarande.


# Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
# kolonet på alla 4 strängar.
#: dllwrap.c:1016
#, c-format
msgid "DRIVER name   : %s\n"
msgstr "ENHET namn    : %s\n"

Motsvarande. Är inte "DRIVER" egentligen "DRIVRUTIN"?


# Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
# kolonet på alla 4 strängar.
#: dllwrap.c:1017
#, c-format
msgid "DRIVER options : %s\n"
msgstr "ENHET flaggor   : %s\n"

D:o.


#: ieee.c:782
msgid "BCD float type not supported"
msgstr "flyttalstyp BCD stöds inte"

kanske "flyttalstypen BCD"


# FIXME: behållare??
#: ieee.c:2726
msgid "C++ base class not found in container"
msgstr "Hittade inte C++-basklassen i behållaren"

Jag tycker "behållare" är bra.


#: ieee.c:2908
msgid "bad C++ field bit pos or size"
msgstr "C++-fältets bit-position eller bit-storlek är felaktig"

"bitposition" och "bitstorlek" ska inte ha något bindestreck.


#: ieee.c:4236
msgid "IEEE numeric overflow: 0x"
msgstr "IEEE numeriskt överspill: 0x"

Eller "Numeriskt IEEE-överspill" kanske?


#: ieee.c:4282
#, c-format
msgid "IEEE string length overflow: %u\n"
msgstr "IEEE överspill i stränglängden: %u\n"

På motsvarande sätt "IEEE-överspill"


#: nlmconv.c:1113
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-dhV] [-I bfdname] [-O bfdname] [-T header-file] [-l linker]\n"
"    [--input-target=bfdname] [--output-target=bfdname]\n"
"    [--header-file=file] [--linker=linker] [--debug]\n"
"    [--help] [--version]\n"
"    [in-file [out-file]]\n"
msgstr ""
"Användning: %s [-dhV] [-I bfd-namn] [-O bfd-namn] [-T huvudfil] [-l länkare]\n"
"    [--input-target=bfd-namn] [--output-target=bfd-namn]\n"
"    [--header-file=fil] [--linker=länkare] [--debug]\n"
"    [--help] [--version]\n"
"    [indatafil [utdatafil]]\n"

Jag har känslan av att man i engelska meddelandet flyttat flaggorna så att de är indragna i höjd med %s. Du kanske vill göra motsvarande sak i msgstr.


#: nlmconv.c:1228
msgid "set .nlmsections size"
msgstr "sätt .nlmsektions storlek"

kanske "sätt storlek på ..."


#: nlmconv.c:1316 nlmconv.c:1324 nlmconv.c:1333 nlmconv.c:1338
msgid "set .nlmsection contents"
msgstr "sätt .nlmsektions innehåll"

Motsvarande.


#: nm.c:334 objdump.c:216
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
"Rapportera fel till %s.\n"
"Rapportera fel i översättningen till sv@li.org.\n"

Kanske "Skicka synpunkter på översättningen till..."


#: objcopy.c:365
msgid ""
" -I --input-target <bfdname>   Assume input file is in format <bfdname>\n"
" -O --output-target <bfdname>   Create an output file in format <bfdname>\n"
" -B --binary-architecture <arch> Set arch of output file, when input is binary\n"
" -F --target <bfdname>      Set both input and output format to <bfdname>\n"
"   --debugging          Convert debugging information, if possible\n"
" -p --preserve-dates       Copy modified/access timestamps to the output\n"
" -j --only-section <name>     Only copy section <name> into the output\n"
" -R --remove-section <name>    Remove section <name> from the output\n"
" -S --strip-all          Remove all symbol and relocation information\n"
" -g --strip-debug         Remove all debugging symbols\n"
"   --strip-unneeded       Remove all symbols not needed by relocations\n"
" -N --strip-symbol <name>     Do not copy symbol <name>\n"
" -K --keep-symbol <name>     Only copy symbol <name>\n"
" -L --localize-symbol <name>   Force symbol <name> to be marked as a local\n"
" -G --keep-global-symbol <name>  Localize all symbols except <name>\n"
" -W --weaken-symbol <name>    Force symbol <name> to be marked as a weak\n"
"   --weaken           Force all global symbols to be marked as weak\n"
" -x --discard-all         Remove all non-global symbols\n"
" -X --discard-locals       Remove any compiler-generated symbols\n"
" -i --interleave <number>     Only copy one out of every <number> bytes\n"
" -b --byte <num>         Select byte <num> in every interleaved block\n"
"   --gap-fill <val>       Fill gaps between sections with <val>\n"
"   --pad-to <addr>        Pad the last section up to address <addr>\n"
"   --set-start <addr>      Set the start address to <addr>\n"
"  {--change-start|--adjust-start} <incr>\n"
"                  Add <incr> to the start address\n"
"  {--change-addresses|--adjust-vma} <incr>\n"
"                  Add <incr> to LMA, VMA and start addresses\n"
"  {--change-section-address|--adjust-section-vma} <name>{=|+|-}<val>\n"
"                  Change LMA and VMA of section <name> by <val>\n"
"   --change-section-lma <name>{=|+|-}<val>\n"
"                  Change the LMA of section <name> by <val>\n"
"   --change-section-vma <name>{=|+|-}<val>\n"
"                  Change the VMA of section <name> by <val>\n"
"  {--[no-]change-warnings|--[no-]adjust-warnings}\n"
"                  Warn if a named section does not exist\n"
"   --set-section-flags <name>=<flags>\n"
"                  Set section <name>'s properties to <flags>\n"
"   --add-section <name>=<file>  Add section <name> found in <file> to output\n"
"   --rename-section <old>=<new>[,<flags>] Rename section <old> to <new>\n"
"   --change-leading-char     Force output format's leading character style\n"
"   --remove-leading-char     Remove leading character from global symbols\n"
"   --redefine-sym <old>=<new>  Redefine symbol name <old> to <new>\n"
"   --srec-len <number>      Restrict the length of generated Srecords\n"
"   --srec-forceS3        Restrict the type of generated Srecords to S3\n"
"   --strip-symbols <file>    -N for all symbols listed in <file>\n"
"   --keep-symbols <file>     -K for all symbols listed in <file>\n"
"   --localize-symbols <file>   -L for all symbols listed in <file>\n"
"   --keep-global-symbols <file> -G for all symbols listed in <file>\n"
"   --weaken-symbols <file>    -W for all symbols listed in <file>\n"
"   --alt-machine-code <index>  Use alternate machine code for output\n"
" -v --verbose           List all object files modified\n"
" -V --version           Display this program's version number\n"
" -h --help            Display this output\n"
msgstr ""
" -I --input-target <bfd-namn>  Antag indatafilens format är <bfd-namn>\n"
" -O --output-target <bfd-namn>  Skapa utdatafilen i formatet <bfd-namn>\n"
" -B --binary-architecture <ark> Välj arkitektur för utfil när indata är binär\n"
" -F --target <bfd-namn>     Sätt både in- och utformatet till <bfd-namn>\n"
"   --debugging         Konvertera felsökningsinfo, om möjligt\n"
" -p --preserve-dates       Kopiera ändrings/åtkomsttider till utdatan\n"
" -j --only-section <namn>    Kopiera endast sektion <namn> till utdatan\n"
" -R --remove-section <namn>   Ta bort sektion <namn> från utdatan\n"
" -S --strip-all         Ta bort all symbol- och omlokaliseringsinfo\n"
" -g --strip-debug        Ta bort alla felsökningssymboler\n"
"   --strip-unneeded       Ta bort symboler onödiga för omlokalisering\n"
" -N --strip-symbol <namn>    Kopiera inte symbol <namn>\n"
" -K --keep-symbol <namn>     Kopiera endast symbol <namn>\n"
" -L --localize-symbol <namn>   Markera symbol <namn> som lokal\n"
" -G --keep-global-symbol <namn> Gör alla symboler lokala, förutom <namn>\n"
" -W --weaken-symbol <namn>    Markera symbol <namn> som vek\n"
"   --weaken           Markera alla globala symboler som veka\n"
" -x --discard-all        Ta bort alla icke-globala symboler\n"
" -X --discard-locals       Ta bort alla kompilatorgenererade symboler\n"
" -i --interleave <antal>     Kopiera endast en av varje <antal> byte\n"
" -b --byte <nr>         Välj ut <nr>:e byten i varje intervall\n"
"   --gap-fill <tal>       Fyll luckor mellan sektionerna med <tal>\n"
"   --pad-to <adr>        Fyll ut efter sista sektionen fram till <adr>\n"
"   --set-start <adr>      Sätt startadressen till <adr>\n"
"  {--change-start|--adjust-start} <ökn>\n"
"                 Lägg till <ökn> till startadressen\n"
"  {--change-addresses|--adjust-vma} <ökn>\n"
"                 Lägg till <ökn> till LMA, VMA och startadr.\n"
"  {--change-section-address|--adjust-section-vma} <namn>{=|+|-}<tal>\n"
"                 Ändra LMA och VMA på sektion <namn> med <tal>\n"
"   --change-section-lma <namn>{=|+|-}<tal>\n"
"                 Ändra LMA på sektion <namn> med <tal>\n"
"   --change-section-vma <namn>{=|+|-}<tal>\n"
"                 Ändra VMA på sektion <namn> med <tal>\n"
"  {--[no-]change-warnings|--[no-]adjust-warnings}\n"
"                 Varna (inte/[no-]) om en sektion inte finns\n"
"   --set-section-flags <namn>=<flaggor>\n"
"                 Sätt sektion <namn>s attribut till <flaggor>\n"
"   --add-section <namn>=<fil>  Lägg till sektion <namn> i <fil> till utdatan\n"
"   --rename-section <gam>=<ny>[,<flaggor>] Byt namn på sektion <gam> till <ny>\n"
"   --change-leading-char    Ändra till utformatets typ av inledningstecken\n"
"   --remove-leading-char    Ta bort inledningstecken från globala symboler\n"
"   --redefine-sym <gam>=<ny>  Definiera om symbolen med namn <gam> till <ny>\n"
"   --srec-len <nr>       Begränsa längden på genererade S-poster\n"
"   --srec-forceS3        Begränsa typen av genererade S-poster till S3\n"
"   --strip-symbols <fil>    -N för alla symboler som listas i <fil>\n"
"   --keep-symbols <fil>     -K för alla symboler som listas i <fil>\n"
"   --localize-symbols <fil>   -L för alla symboler som listas i <fil>\n"
"   --keep-global-symbols <fil> -G för alla symboler som listas i <fil>\n"
"   --weaken-symbols <fil>    -W för alla symboler som listas i <fil>\n"
"   --alt-machine-code <index>  Använd alternativ maskinkod för utdata\n"
" -v --verbose          Lista alla förändrade objektfiler\n"
" -V --version          Visa programmets versionsinformation\n"
" -h --help            Visa denna hjälp\n"

Finns det en anledning till att beskrivningarna i msgstr är indraget ett tecken i förhållande till msgid?


#: objcopy.c:891
#, c-format
msgid "%s: Symbol \"%s\" is target of more than one redefinition"
msgstr "%s: Symbol \"%s\" är mål för mer än en omdefiniering"

Symbolen?


#: objcopy.c:1002
#, c-format
msgid "can't create section `%s': %s"
msgstr "kan inte skapa sektion \"%s\": %s"

sektionen?


#: objcopy.c:2092
msgid "byte number must be non-negative"
msgstr "byte-nr får inte vara negativt"

"bytenummer"? Gäller fler ställen.


#: objcopy.c:2543
msgid "Warning: input target 'binary' required for binary architecture parameter."
msgstr "Varning: indata måste ha formatet 'binary' för binärarkitektursparametrar."

Använd \"\"
"parameter" är singular i originalet.


#: objdump.c:164
#, c-format
msgid "Usage: %s OPTION... FILE...\n"
msgstr "Användning: %s FLAGGOR... FIL...\n"

FLAGGA


#: objdump.c:2094
#, c-format
msgid "%s: printing debugging information failed"
msgstr "%s: visa felsökningsinformationen misslyckades"

"visning av ..."?


#: objdump.c:2171
#, c-format
msgid "In archive %s:\n"
msgstr "I arkiv %s:\n"

arkivet?


#: readelf.c:370
#, c-format
msgid "Unable to read in %d bytes of %s\n"
msgstr "Kan inte läsa in %d byte %s\n"

"%d byte från %s"?


#: readelf.c:1315
#, c-format
msgid "Processor Specific: %lx"
msgstr "processorspecifik: %lx"

Stort P?


#: readelf.c:1334
#, c-format
msgid "Operating System specific: %lx"
msgstr "operativsystemsspecifik: %lx"

Stort O?


#: readelf.c:1359
#, c-format
msgid "Processor Specific: (%x)"
msgstr "processorspecifik: (%x)"

Stort P?


#: readelf.c:1361
#, c-format
msgid "OS Specific: (%x)"
msgstr "OS-specifik: (%x)"

Kanske kan skriva ut "Operativsystemsspecifik"?#: readelf.c:2165
msgid " -d or --dynamic      Display the dynamic segment (if present)\n"
msgstr " -d eller --dynamic      Visa det dynamiska segmentet (om det finns)\n"

Varför det extra indraget?


#: readelf.c:2429
msgid "2's complement, little endian"
msgstr "2-komplement, little endian"

#: readelf.c:2430
msgid "2's complement, big endian"
msgstr "2-komplement, big endian"

Kanske "Tvåkomplement"?


#: readelf.c:2457
msgid "Standalone App"
msgstr "Självständig app."

"Självständigt program" snarare.


#: readelf.c:2680
msgid " Type      Offset  VirtAddr  PhysAddr  FileSiz MemSiz Flg Align\n"
msgstr " Typ      Offset  VirtAdr  FysAdr   FilSt  MinneSt Flg Just\n"

#: readelf.c:2683
msgid " Type      Offset  VirtAddr      PhysAddr      FileSiz MemSiz  Flg Align\n"
msgstr " Typ      Offset  VirtAdr      FysAdr       FilStrl MinneSt Flg Just\n"

#: readelf.c:2687
msgid " Type      Offset       VirtAddr      PhysAddr\n"
msgstr " Typ      Offset       VirtAdr      FysAdr\n"

#: readelf.c:2689
msgid "         FileSiz      MemSiz       Flags Align\n"
msgstr "         FilStrl      MinneStrl      Flagg Just\n"

"MinnesStrl" kanske?
Eller kanske skriva ut det och det andra när det får plats som i de sista meddelandena.


#: readelf.c:4366
msgid "Auxiliary library"
msgstr "yttre bibliotek"

Stort Y?


#: readelf.c:4370
msgid "Filter library"
msgstr "filterbibliotek"

Stort F?


#: readelf.c:4374
msgid "Configuration file"
msgstr "konfigurationsfil"

Versal?


#: readelf.c:4378
msgid "Dependency audit library"
msgstr "beroendövervakningsbibliotek"

D:o


#: readelf.c:4382
msgid "Audit library"
msgstr "övervakningsbibliotek"

D:o


#: readelf.c:4402 readelf.c:4428 readelf.c:4454
msgid " None\n"
msgstr " inga\n"

D:o


#: readelf.c:4573
#, c-format
msgid "Shared library: [%s]"
msgstr "delat bibliotek: [%s]"

D:o


#: readelf.c:4580
#, c-format
msgid "Library soname: [%s]"
msgstr "biblioteks so-namn: [%s]"

D:o


#: readelf.c:4584
#, c-format
msgid "Library rpath: [%s]"
msgstr "bibliotekets rpath: [%s]"

D:o


#: readelf.c:4588
#, c-format
msgid "Library runpath: [%s]"
msgstr "bibliotekets runpath: [%s]"

D:o


#: readelf.c:4649
#, c-format
msgid "Not needed object: [%s]\n"
msgstr "onödigt objekt: [%s]\n"

D:o


#: readelf.c:4749
msgid " Addr: 0x"
msgstr " Adr: 0x"

Kanske kan skriva ut "Adress"?


#: readelf.c:4840
msgid " Addr: 0x"
msgstr " Adr: 0x"

D:o


#: readelf.c:4944
msgid " Addr: "
msgstr " Adr: "

D:o


#: readelf.c:5139 readelf.c:5174
#, c-format
msgid "<processor specific>: %d"
msgstr "<processor-specifik>: %d"

Inget bindestreck.


#: readelf.c:5141 readelf.c:5186
#, c-format
msgid "<OS specific>: %d"
msgstr "<OS-specifik>: %d"

Kanske kan skriva ut "operativsystemsspecifik"


#: readelf.c:5252
msgid "Unable to read in dynamic data\n"
msgstr "Kan inte läsa in den dynamiska datan\n"

"data" är knepigt att ha bestämd form på. Därför föreslår jag "Kan inte läsa in dynamisk data".


#: readelf.c:5375
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Symbol table '%s' contains %lu entries:\n"
msgstr ""
"\n"
"Symboltabell \"%s\" innehåller %lu poster:\n"

Symboltabellen?


#: readelf.c:5644
msgid " Num: Name              BoundTo   Flags\n"
msgstr " Nr: Namn              Bind till  Flagg\n"

Är det inte snarare "Bunden till"?
"Flaggor" på slutet


#: readelf.c:5719
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Section '%s' has no data to dump.\n"
msgstr ""
"\n"
"Sektion \"%s\" har ingen data att skriva ut.\n"

"Sektionen"?


#: readelf.c:5724
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Hex dump of section '%s':\n"
msgstr ""
"\n"
"Hex.utskrift av sektion \"%s\":\n"

"Hexadecimal" tycker jag man kan skriva ut när det får plats.
"sektionen"#: readelf.c:5896
#, c-format
msgid "set Address to 0x%lx\n"
msgstr "sätt Adress till 0x%lx\n"

Varför stort A?


#: readelf.c:5904
#, c-format
msgid "  %d\t"
msgstr "  %d\t"

#: readelf.c:5907 readelf.c:5909 readelf.c:5911 readelf.c:6043 readelf.c:6045 readelf.c:6047
#, c-format
msgid "%lu\t"
msgstr "%lu\t"

#: readelf.c:5912
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"

Lönt. :-)


#: readelf.c:5984
#, c-format
msgid " Length:           %ld\n"
msgstr " längd:            %ld\n"

Versal?


#: readelf.c:5985
#, c-format
msgid " DWARF Version:        %d\n"
msgstr " DWARF version:        %d\n"

DWARF-version?


#: readelf.c:5986
#, c-format
msgid " Prologue Length:       %d\n"
msgstr " prologlängd:         %d\n"

Versal?


#: readelf.c:5987
#, c-format
msgid " Minimum Instruction Length: %d\n"
msgstr " min.-instruktionslängd:   %d\n"

Versal.
"Minsta intruktionslängd"?


# BUGG: Ska det inte vara `' på engelska?
#: readelf.c:5988
#, c-format
msgid " Initial value of 'is_stmt': %d\n"
msgstr " initialvärde på \"is_stmt\": %d\n"

Versal.


#: readelf.c:5989
#, c-format
msgid " Line Base:          %d\n"
msgstr " radbas:           %d\n"

D:o


#: readelf.c:5990
#, c-format
msgid " Line Range:         %d\n"
msgstr " radomfång:          %d\n"

D:o
Eller "radintervall"?


#: readelf.c:5991
#, c-format
msgid " Opcode Base:         %d\n"
msgstr " op-kodbas:          %d\n"

Versal.


#: readelf.c:6003
#, c-format
msgid " Opcode %d has %d args\n"
msgstr " Op-kod %d har %d argument\n"

Op-koden?#. Now display the statements.
#: readelf.c:6057
msgid ""
"\n"
" Line Number Statements:\n"
msgstr ""
"\n"
" Radnumersatser:\n"

numMer


#: readelf.c:6073
#, c-format
msgid " Special opcode %d: advance Address by %d to 0x%lx"
msgstr " Särskilld op-kod %d: öka adressen med %d till 0x%lx"

Ett "l" för mycket i "särskild".


#: readelf.c:6095
#, c-format
msgid " Advance PC by %d to %lx\n"
msgstr " Öka PC med %d till %lx\n"

s/PC/programräknare/ kanske?


#: readelf.c:6138
#, c-format
msgid " Advance PC by constant %d to 0x%lx\n"
msgstr " Öka PC med konstant %d till 0x%lx\n"

#: readelf.c:6146
#, c-format
msgid " Advance PC by fixed size amount %d to 0x%lx\n"
msgstr " Öka PC med fastlängdsantal %d till 0x%lx\n"

D:o


#: readelf.c:6151
msgid " Set prologue_end to true\n"
msgstr " Sätt prologue_end till sann\n"

#: readelf.c:6155
msgid " Set epilogue_begin to true\n"
msgstr " Sätt epilogue_begin till sann\n"

"sant" kanske. Kan gälla fler ställen.


#: readelf.c:6216
msgid "64-bit DWARF pubnames are not supported yet.\n"
msgstr "64-bitars DWARF-publika namn stöds inte än.\n"

Eller "publika DWARF-namn"


#: readelf.c:6226
msgid "Only DWARF 2 pubnames are currently supported\n"
msgstr "Endast DWARF 2 pub.-namn stöds för närvarande\n"

"publika DWARF 2-namn"?


#: readelf.c:6233
#, c-format
msgid " Length:               %ld\n"
msgstr " längd:                %ld\n"

Versal.


#: readelf.c:6235
#, c-format
msgid " Version:               %d\n"
msgstr " version:               %d\n"

D:o


#: readelf.c:6237
#, c-format
msgid " Offset into .debug_info section:   %ld\n"
msgstr " offset i .debug_info-sektionen:   %ld\n"

D:o


#: readelf.c:6239
#, c-format
msgid " Size of area in .debug_info section: %ld\n"
msgstr " storl. på omr. i .debug_info-sekt.: %ld\n"

D:o


#: readelf.c:6679
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_start_file - lineno: %d filenum: %d\n"
msgstr " DW_MACINFO_start_file - rad: %d filnr: %d\n"

Kanske kan skriva ut "filnummer"?


#: readelf.c:6692
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_define - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_define - rad : %d makro : %s\n"

Inga blanksteg innan kolon tycker jag.


#: readelf.c:6700
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_undef - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_undef - rad : %d makro : %s\n"

D:o


#: readelf.c:6711
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_vendor_ext - constant : %d string : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_vendor_ext - konstant : %d sträng : %s\n"

D:o


#: readelf.c:6739
msgid " Number TAG\n"
msgstr " Nummer TAGG\n"

Det ska inte vara Nummertagg?


#: readelf.c:7376
msgid "(not inlined)"
msgstr "(inte inlajnad)"

#: readelf.c:7377
msgid "(inlined)"
msgstr "(inlajnad)"

Ick! Jag gillar inte sådant här. Men jag har inget bra förslag. "The C Programming Language" finns i en svensk översättning, är det någon som har tillgång till den?


#: readelf.c:7638
#, c-format
msgid "  Length:    %ld\n"
msgstr "  längd:     %ld\n"

Versal?


#: readelf.c:7639
#, c-format
msgid "  Version:    %d\n"
msgstr "  version:    %d\n"

Versal?


#: readelf.c:7640
#, c-format
msgid "  Abbrev Offset: %ld\n"
msgstr "  förk.-offset: %ld\n"

Versal?


#: readelf.c:7641
#, c-format
msgid "  Pointer Size: %d\n"
msgstr "  pekarstorlek: %d\n"

D:o


#: readelf.c:7645
msgid "Only version 2 DWARF debug information is currently supported.\n"
msgstr "Endast version 2 av DWARF felsökningsinformation stöds för närvarande.\n"

"DWARF-felsökningsinformation"?


#: readelf.c:7672
msgid "debug_abbrev section data"
msgstr "debug_abbrev sektionsdata"

Kanske bindestreck?


#: readelf.c:7714
#, c-format
msgid " <%d><%lx>: Abbrev Number: %lu (%s)\n"
msgstr " <%d><%lx>: Förk.-nummer: %lu (%s)\n"

Kanske ska skriva ut "förkortningsnummer"?


#: readelf.c:7777
#, c-format
msgid " Length:          %ld\n"
msgstr " längd:          %ld\n"

Versal?


#: readelf.c:7778
#, c-format
msgid " Version:         %d\n"
msgstr " version:         %d\n"

D:o


#: readelf.c:7779
#, c-format
msgid " Offset into .debug_info: %lx\n"
msgstr " offset i .debug_info:   %lx\n"

D:o


#: readelf.c:7780
#, c-format
msgid " Pointer Size:       %d\n"
msgstr " pekarstorlek:       %d\n"

D:o


#: readelf.c:7781
#, c-format
msgid " Segment Size:       %d\n"
msgstr " segmentstorlek:      %d\n"

D:o


#: readelf.c:7783
msgid ""
"\n"
"  Address Length\n"
msgstr ""
"\n"
"  adresslängd\n"

D:o
Ska kanske buggrapportera det extra blanksteget i originalet?


#: readelf.c:7965
#, c-format
msgid "The section %s contains:\n"
msgstr "Sektion %s innehåller:\n"

Sektionen?


#: readelf.c:8565
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Section '%s' has no debugging data.\n"
msgstr ""
"\n"
"Sektion \"%s\" innehåller ingen felsökningsdata.\n"

Sektionen?


#: readelf.c:8849
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Section '%s' contains %d entries:\n"
msgstr ""
"\n"
"Sektion \"%s\" innehåller %d poster:\n"

Sektionen?


# BUGG: Fel i originalet?
#: readelf.c:9010
msgid "conflict list with without table"
msgstr "konfliktlista utan tabell"

Har du felrapporterat?


#: readelf.c:9054
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Section '.conflict' contains %ld entries:\n"
msgstr ""
"\n"
"Sektion \".conflict\" innehåller %ld poster:\n"

Sektionen?


#: readelf.c:9086
msgid "NT_TASKSTRUCT (task structure)"
msgstr "NT_TASKSTRUCT (task-struktur)"

uppgiftsstruktur?


# BUGG: Stavfel i originalet (str>uc<ture)
#: readelf.c:9093
msgid "NT_WIN32PSTATUS (win32_pstatus strcuture)"
msgstr "NT_WIN32PSTATUS (win32_pstatus-struktur)"

Har du felrapporterat?


# FIXME
#: readelf.c:9136 readelf.c:9150
msgid "PT_GETREGS (reg structure)"
msgstr "PT_GETREGS (reg-struktur)"

registerstruktur?


#: readelf.c:9465
#, c-format
msgid "%s: Failed to read file header\n"
msgstr "%s: Misslyckades läsa filhuvud\n"

Jag brukar vilja ha det till att "misslyckades med att läsa..."


#: resbin.c:130
#, c-format
msgid "%s: not enough binary data"
msgstr "%s: inte tillräckligt med rådata"

binärdata?


#: resbin.c:291
#, c-format
msgid "unsupported menu version %d"
msgstr "ostödd menyversion %d"

"menyversion %d stöds inte"?


#: resbin.c:658
msgid "stringtable string length"
msgstr "strängtabellsstränglängd"

:-)


#: resbin.c:701
msgid "fontdir header"
msgstr "typsnittskatalogshuvud"

Jag skulle vilja ha det till "typsnittskataloghuvud". Eller?


#: resbin.c:730
msgid "fontdir device name"
msgstr "typsnittskatalogsenhetsnamn"

Motsvarande


#: resbin.c:736
msgid "fontdir face name"
msgstr "typsnittskatalogstypsnittsnamn"

Motsvarande


#: resbin.c:1048
#, c-format
msgid "unexpected fixed version signature %lu"
msgstr "oväntad fast versions-signatur %lu"

Inget bindestreck i "versionssignatur".


#: resbin.c:1052
#, c-format
msgid "unexpected fixed version info version %lu"
msgstr "oväntad version %lu av fast versionsinformation"

#: resbin.c:1081
msgid "version var info"
msgstr "variabel versionsinfo"

Jag brukar föredra att "info" skrivs ut till "information" på svenska. Smaksak. Gäller fler ställen.#: resrc.c:246
#, c-format
msgid "can't redirect stdout: `%s': %s"
msgstr "kan inte omdirigera standard-ut: \"%s\": %s"

Inget bindestreck i "standard ut"


#: resrc.c:324
#, c-format
msgid "can't popen `%s': %s"
msgstr "kan inte anropa popen \"%s\": %s"

Du vill kanske felrapportera att de inte ska använda funktionsnamn som verb. Det är både dåligt språk och olämpligt för översättning. Eller så bör de åtminstone skriva "popen()" för att klargöra att de pratar om en funktion.


#: resrc.c:326
msgid "Using popen to read preprocessor output\n"
msgstr "Använder popen för att läsa utdata från preprocessorn\n"

D:o


#: resrc.c:607
#, c-format
msgid "%s: read of %lu returned %lu"
msgstr "%s: läsnin av %lu byte gav %lu"

läsninG


#: resrc.c:649 resrc.c:903 resrc.c:1176 resrc.c:1330
#, c-format
msgid "stat failed on bitmap file `%s': %s"
msgstr "stat misslyckades på bildfil \"%s\": %s"

bildfilen?


#: resrc.c:702
#, c-format
msgid "cursor file `%s' does not contain cursor data"
msgstr "markörfil \"%s\" innehåller inte markördata"

markörfilen?


#: resrc.c:1016
#, c-format
msgid "icon file `%s' does not contain icon data"
msgstr "ikon-fil \"%s\" innehåller inte ikondata"

ikonfilen?


#: size.c:85
msgid "default is --format=berkeley\n"
msgstr "standardvärdet är --format=berkley\n"

berkEley


#: srconv.c:1931
#, c-format
msgid "Usage: %s [-dhVq] in-file [out-file]\n"
msgstr "Användning: %s [-dhVq] in-fil [ut-fil]\n"

"infil" resp. "utfil" behöver inga bindestreck. Kan gälla på fler ställen.


#: srconv.c:2074
#, c-format
msgid "unable to open output file %s"
msgstr "kan inte öppna utdatafil %s"

utdatafilen?


# FIXME
#: stabs.c:2197
msgid "unknown visibility character for baseclass"
msgstr "okänd synlighetskaraktär för basklass"

Det handlar inte om synlighetstecken snarare än en synlighetskaraktär?


# FIXME
#: stabs.c:2475
msgid "unknown visibility character for field"
msgstr "okänd synlighetskaraktär för fält"

D:o


#: stabs.c:3372
#, c-format
msgid "Type file number %d out of range\n"
msgstr "Typs filnummer %d utanför sitt intervall\n"

Kanske "Typens filnummer..."


#: stabs.c:3377
#, c-format
msgid "Type index number %d out of range\n"
msgstr "Typs indexnummer %d utanför sitt intervall\n"

D:o


#: strings.c:648
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-afov] [-n min-len] [-min-len] [-t {o,x,d}] [-e {s,b,l,B,L}]\n"
"    [-] [--all] [--print-file-name] [--bytes=min-len] [--radix={o,x,d}]\n"
"    [--target=bfdname] [--encoding {s,b,l,B,L}] [--help] [--version] file...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [-afov] [-n min-len] [-min-len] [-t {o,x,d}] [-e {s,b,l,B,L}]\n"
"      [-] [--all] [--print-file-name] [--bytes=min-län] [--radix={o,x,d}]\n"
"      [--target=bfdnamn] [--encoding {s,b,l,B,L}] [--help] [--version] fil...\n"

"min-längd" tycker jag du kan skriva. Det ser ut som om det får plats, och det gör det ganska mycket tydligare vad det handlar om tycker jag.
Det första "[-n min-len]" ska nog vara "[-n min-längd]" på samma sätt.


#: sysdump.c:733
#, c-format
msgid "Usage: %s [-hV] in-file\n"
msgstr "Användning: %s [-hV] in-fil\n"

infil


#: version.c:36
msgid ""
"This program is free software; you may redistribute it under the terms of\n"
"the GNU General Public License. This program has absolutely no warranty.\n"
msgstr ""
"Detta program är fri programvara; du kan sprida det vidare under villkoren\n"
"i GNU General Public License. Detta program har inga som helst garantier.\n"

Jag brukar ta bort dubbla blnksteg och ersätta dem med enkelt. Smaksak. Gäller fler ställen.


#. Otherwise, we give up.
#: windres.c:690
#, c-format
msgid "can not determine type of file `%s'; use the -I option"
msgstr "kan inte fastställa \"%s\":s filtyp; använd flagga -I"

Blir knepigt med genitiv här tycker jag.
"kan inte fastställa filtyp för filen \"%s\"" kanske?

flaggaN -I


#: windres.c:704
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] [input-file] [output-file]\n"
msgstr "Användning: %s [flaggor] [in-fil] [ut-fil]\n"

infil, utdatafil


#: windres.c:731
msgid ""
"FORMAT is one of rc, res, or coff, and is deduced from the file name\n"
"extension if not specified. A single file name is an input file.\n"
"No input-file is stdin, default rc. No output-file is stdout, default rc.\n"
msgstr ""
"FORMAT är någon av rc, res eller coff, och härleds från filnamnsändelsen\n"
"om det inte specificeras. Ett ensamt filnamn är en indatafil. Ingen\n"
"indatafil betyder standard-in, med format rc. Ingen utdatafil betyder\n"
"standard-ut, med format rc.\n"

"standard ut", utan bindestreck. Kan gälla på fler ställen.
Bra jobbat. Det var minsann inga lätta meddelanden!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.