Re: vorbis-tool-konstig version

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-02-13 20:04:28

> Hej! Här kommer en mer komplett version. En hel del är luddiga, så
> kommentarer om de är extra välkomna. 

kommentarer om DEM :^)


> #: ogg123/cmdline_options.c:75
> #, c-format
> msgid "Input buffer size smaller than minimum size of %dkB."
> msgstr "In-bufferns storlek mindre än minimumstorkeken %dkB."

I gnumeric.sv.po är 'buffer' översatt till 'buffert'.
Jag tycker det låter mer svenskt.


> #: ogg123/cmdline_options.c:188
> #, fuzzy
> msgid ""
> "--- Cannot play every chunk 0 times.\n"
> "--- To do a test decode, use the null output driver.\n"
> msgstr ""
> "--- Kan inte speka varje block 0 gånger.\n"

speka -> spela

> "--- För att göra en testavkodning, använd null-drivern för ut-data.\n"


> #: ogg123/cmdline_options.c:215
> #, c-format
> msgid "--- Driver %s specified in configuration file invalid.\n"
> msgstr "--- Drivrutin %s angiven i konfigurationsfil ogilti.\n"

ogilti -> ogiltig


> #: ogg123/cmdline_options.c:267
> #, c-format, fuzzy
> msgid ""
[...]
> msgstr ""
> " -f, --file=filename Ange utfilens namn för fil-enhet \n"

Du har med ett onödigt blanktecken före '\n'. Fast jag
ser att det förekommer sådana på vissa ställen i originalet.
Fyller de någon funktion där?

> "    vald tidigare (med -d).\n"

'fil-enhet vald tidigare' -> 'tidigare vald fil-enhet'.
Så har du översatt längre ner.

> " -k n, --skip n Hoppa över de första n sekunderna\n"
> " -o, --device-option=k:v vidarebefordra särskild \n"

onödigt blanktecken

> "    flagga k med värde v till tidigare vald enhet (med -d). \n"

onödigt blanktecken

> "    Se manualen för mer information.\n"

> " -b n, --buffer n använd en in-buffer på n kilobytes\n"
> " -p n, --prebuffer n ladda n%% av in-buffern innan uppspelning\n"

'kilobytes' -> 'kilobyte'

> " -v, --verbose visa framsteg och anna statusinformation\n"

'anna' -> 'annan'

'framsteg' låter inte bra. Kanske något av 'händelseförlopp',
'framåtskridande' eller 'utveckling' blir bättre?

> " -q, --quiet  visa ingenting (ingen titel)\n"
> " -x n, --nth  spela var n:te block\n"
> " -y n, --ntimes upprepa varje spelat block n gånger\n"
> " -z, --shuffle spela i slumpvis ordning\n"
> "\n"
> "ogg123 hoppar till nästa spår om den får en SIGINT (Ctrl-C); två SIGINT \n"

onödigt blanktecken

> "innom s millisekunder gör att ogg123 avslutas.\n"

'innom' -> 'inom'

> " -l, --delay=s sätt s [milliseconds] (standard 500).\n"

'milliseconds' -> 'millisekunder'


> #. found, name, description, type, ptr, default
> #: ogg123/ogg123.c:72
> #, fuzzy
> msgid "default output device"
> msgstr "standard ut-buffer"

förvald ut-buffer(t)?


> #: ogg123/oggvorbis_format.c:54
> #, c-format
> msgid "Track number: %s"
> msgstr "Spårnummer: %s"

Eller kanske bara 'spår'?


> #: ogg123/oggvorbis_format.c:176
> #, fuzzy
> msgid "=== Vorbis library reported a stream error.\n"
> msgstr "=== Vorbis-biblioteker rapporterade ett fel i strömmen.\n"

'...biblioteker' -> '...bibliotekeT'


> #: ogg123/oggvorbis_format.c:382
> #, c-format
> msgid "Bitstream is %d channel, %ldHz"
> msgstr "Bitströmmen är %d kanal(er), %ldHz"

Jag tycker det låter bättre med 'har' än 'är' här.


> #: ogg123/status.c:252
> #, c-format
> msgid "Avg bitrate: %5.1f"
> msgstr "Medel bithastighet: %5.1f"

Särskrivning!


> #: oggenc/audio.c:290 oggenc/audio.c:417
> #, c-format
> msgid ""
> "Warning: Vorbis is not currently tuned for this input (%.3f kHz).\n"
> " At other than 44.1/48 kHz quality will be degraded.\n"
> msgstr ""
> "Varning: Vorbis är för närvarande inte justerad för denna\n"
> "samplingsfrekvens på in-data (%.3f kHz). Kvaliteten blir försämrad\n"
> "vid annan frekvens än 44.1/48 kHz. \n"

onödigt blanktecken


> #: oggenc/audio.c:314
> msgid ""
> "Warning: OggEnc does not support this type of AIFF/AIFC file\n"
> " Must be 8 or 16 bit PCM.\n"
> msgstr ""
> "Varning: OggEnc stödjer inte denna typ AIFF/AIFC fil. \n"
> "Måste vara 8 eller 16 bitars PCM.\n"

onödiga blanktecken
'typ av AIFF/AIFC-fil'


> #: oggenc/encode.c:262
> #, c-format
> msgid "\tElapsed time: %dm %04.1fs\n"
> msgstr "\tFörlupen tid: %dm %04.1fs\n"

'förfluten' är kanske vanligare, men 'förlupen' är så vackert
att jag tycker det ska stå kvar.


> #: oggenc/oggenc.c:331
> #, c-format, fuzzy
> msgid ""
[...]
> msgstr ""
> "%s%s\n"
> "Användning: oggenc [flaggor] infil.wav [...]\n"
> "\n"
> "FLAGGOR:\n"
> " Allmänt:\n"

'Allmänt' -> 'Allmänna' (syftar på flaggor, gissar jag).

> " -Q, --quiet     Skriv inte på stderr\n"
> " -h, --help      Visa denna hjälptext\n"
> " -r, --raw      Rå-läge. Infiler läses direkt som PCM-data\n"
> " -B, --raw-bits=n   Välj bitar/sample för rå-indata. Standardväre är 16\n"

'sample' -> 'samplingsvärde'?

> " -C, --raw-chan=n   Välj antal kanaler för rå-indata. Standardväre är 2\n"
> " -R, --raw-rate=n   Välj samples/sekund för rå-indata. Standardväre är 44100\n"

'samples' -> 'samplingsvärden'?


> #: share/getopt.c:673
> #, c-format
> msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
> msgstr "%s: flagga `%s' är tvetydig\n"

Använd ":ar. Det fanns flera på rad efter den här.


> #: vcut/vcut.c:417
> msgid "Secondary header corrupt\n"
> msgstr "Sekundärt juvud felaktigt\n"

'juvud' -> 'huvud'


> #: vcut/vcut.c:460
> msgid ""
> "WARNING: vcut is still experimental code.\n"
> "Check that the output files are correct before deleting sources.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "VARNING: vcut är fortfarande ett experimentell program. \n"
> "Undersök resultatet innan källorna raderas.\n"
> "\n"

onödigt blanktecken
'experimentellT'


> #: vorbiscomment/vcedit.c:214
> msgid "Input truncated or empty."
> msgstr "Indata stympat eller tomt."

Jag säger den om indata, och skulle därför säga 'stympad
eller tom'.


> #: vorbiscomment/vcedit.c:444
> msgid "Corrupt or missing data, continuing..."
> msgstr "Data felaktigt eller saknas, fortsätter..."

Samma här, jag skulle säga 'felaktig'.


> #: vorbiscomment/vcomment.c:268
> msgid ""
[...]
> msgstr ""
> "Usage: \n"

'Usage' -> 'Användning'

> " vorbiscomment [-l] fil.ogg (listar kommentarer)\n"
> " vorbiscomment -a in.ogg ut.ogg (lägger till kommentarer)\n"
> " vorbiscomment -w in.ogg out.ogg (ändrar kommentarer)\n"
> "\tför skrivning förväntas nya kommentarer på formen 'TAG=värde'\n"
> "\tpå stdin. Dessa ersätter helt de gamla.\n"
> "  Både -a och -w accepterar ett filnamn, i vilket fall en temporär\n"
> "  fil används.\n"
> "  -c kan användas för att läsa kommentarer från en fil istället för\n"
> "  stdin.\n"
> "  Exempel: vorbiscomment -a in.ogg -c kommentarer.txt\n"
> "  lägger till kommentarerna i kommentarer.txt till in.ogg\n"
> "  Till slut kan du ange taggat att lägga till på kommandoraden med\n"

'taggat' -> 'taggar'

> "  flaggan -t. T.ex.\n"
> "  vorbiscomment -a in.ogg -t \"ARTIST=Någon Artist\" -t \"TITLE=En titel\"\n"
> "  (när du använder den här flaggan är läsning från kommentarfil eller\n"
> "  stdin avslaget)\n"


> #: vorbiscomment/vcomment.c:339
> #, fuzzy
> msgid "Internal error parsing command options\n"
> msgstr "Internt fel att tolka kommandoflaggor\n"

'att tolka' -> 'vid tolkning av', för det är väl inte fel
att tolka kommandoflaggor?


> #: vorbiscomment/vcomment.c:422
> #, c-format
> msgid "Error opening input file '%s'.\n"
> msgstr "Misslyckades att öppna infil '%s'.\n"

Använd ":ar (det kommer flera på rad efter den här)-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.