Re: gawk 3.1.31

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-09 19:49:15

ons 2002-01-09 klockan 18.46 skrev Martin Sjögren:
> #: array.c:243 array.c:275 array.c:280 eval.c:483
> #, c-format
> msgid "attempt to use scalar `%s' as array"
> msgstr "försökte använda skalären \"%s\" som vektor"

Kanske "försök att använda". Det är försöket den rapporterar tror jag,
inte att den försökte.


> #: array.c:304
> #, c-format
> msgid "reference to uninitialized element `%s[\"%s\"]'"
> msgstr "referens till ickeinitierat element \"%s[\"%s\"]\""

Oinitierat kanske? Smaksak. Gäller isf på fler ställen med "icke" som
förled.


> #: array.c:373 array.c:456
> #, c-format
> msgid "delete: illegal use of variable `%s' as array"
> msgstr "delete: felaktig användning av variabeln \"%s\" som vektor"

Kanske "otillåten"?


> #: array.c:580
> #, c-format
> msgid "%s: table_size = %d, array_size = %d\n"
> msgstr "%s: tabell_storlek = %d, vektor_storlek = %d\n"

"tabellstorlek" resp. "vektorstorlek" heter det väl ändå på svenska?


> #: array.c:617
> #, c-format
> msgid "%s: array_ref to %s\n"
> msgstr "%s: vektor_ref till %s\n"

vektorref eller kanske vektorreferens


> #: builtin.c:108
> msgid "standard output"
> msgstr "standardutmatningen"

"standard ut" enligt vår ordlista


> #: builtin.c:109
> msgid "reason unknown"
> msgstr "anledning okänd"

Kanske "okänd anledning".


> #: builtin.c:122
> msgid "exp: received non-numeric argument"
> msgstr "exp: fick ett ickenumeriskt argument"

Eller "mottog". Smaksak.


> #: builtin.c:186
> #, c-format
> msgid "fflush: cannot flush: pipe `%s' opened for reading, not writing"
> msgstr "fflush: kan inte spola: röret \"%s\" öppnad för läsning, inte skrivning"

öppnaT


> #: builtin.c:617
> msgid "no `$' supplied for positional field width or precision"
> msgstr "inget \"$\" bifogat för positionsangivna fältvidd eller precision"

"positionsangiven fältbredd" kanske?


> #: builtin.c:1073
> #, c-format
> msgid "substr: start index %g is invalid, using 1"
> msgstr "substr: startindex %g är ogiltig, använder 1"

ogiltigT kanske?


> #: builtin.c:1105
> msgid "substr: source string is zero length"
> msgstr "substr: källstränen är tom"

stränGen


> #: builtin.c:1112
> #, c-format
> msgid ""
> "substr: length %d at start index %d exceeds length of first argument (%d)"
> msgstr ""
> "substr: länden %d vid startindex %d överskrider längden av första argumentet "
> "(%d)"

länGden


> #: builtin.c:1953
> #, fuzzy
> msgid "gensub: 3rd argument of 0 treated as 1"
> msgstr "gensub: tredje argumentet av 0 behandlas som 1"

Varför är denna luddig?> #: builtin.c:2107
> #, c-format
> msgid "rshift(%lf, %lf): fractional values will be truncated"
> msgstr "rshift(%lf, %lf): flyttalsvärden kommer trunkeras"

Jag tycker "kommer att" låter bättre än "kommer". Gäller isf också på
många andra ställen i filen.


> #: ext.c:60 ext.c:64
> msgid "`extension' is a gawk extension"
> msgstr "\"extension\" är en gawk-utökning"

Kanske "ett gawk-tillägg"? Vet inte vilket som är bäst. Gäller på fler
ställen.


> #: ext.c:180
> msgid "Operation Not Supported"
> msgstr "Operationen stöds inte"

Eller "åtgärden". Beror lite på sammanhanget.


> #: getopt.c:693
> #, c-format
> msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
> msgstr "%s: flaggan \"%s\" är dubbeltydig\n"

"tvetydig" tror jag vi använder
(http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ordlista).


> #: getopt.c:880
> #, c-format
> msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
> msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är dubbeltydig\n"

Samma här. Kanske på fler ställen.


> #: main.c:355
> msgid "empty argument to `--source' ignored"
> msgstr "tomt argument till \"--source\" ignorerad"

ignoreraT


> #. both on command line
> #: main.c:432
> msgid "`--posix' overrides `--traditional'"
> msgstr "\"--posix\" överskrider \"--traditional\""

"åsidosätter" är kanske bättre. Gäller på fler ställen.


> #: main.c:447
> #, c-format
> msgid "runing %s setuid root may be a security problem"
> msgstr "körande av %s setuid root kan vara ett säkerhetsproblem"

Kanske ska rapportera stavfelet i originalet...


> #: main.c:588
> msgid ""
> "\n"
> "To report bugs, see node `Bugs' in `gawk.info', which is\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "För att rapportera fel, se noden \"Bugs\" i \"gawk.info\" som är\n"
> 
> #: main.c:589
> msgid "section `Reporting Problems and Bugs' in the printed version.\n"
> msgstr "sektionen \"Reporting Problems and Bugs\" i den utskrivna versionen.\n"

Detta tycker jag du ska rapportera. Det är inte riktigt friskt(tm) att
dela upp en mening på två meddelanden såhär.

Kanske vill du ta med en referens hit, typ "Rapportera synpunkter på
översättningen till <sv@li.org>"


> #: main.c:599
> #, c-format
> msgid ""
> "Copyright (C) 1989, 1991-%d Free Software Foundation.\n"
> "\n"
> "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
> "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
> "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
> "(at your option) any later version.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "Copyright © 1989, 1991-%d Free Software Foundation.\n"
> "\n"
> "Detta program är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
> "modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad\n"
> "av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
> "någon senare version.\n"
> "\n"
> 
> #: main.c:607
> msgid ""
> "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
> "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
> "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
> "GNU General Public License for more details.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart,\n"
> "men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti\n"
> "om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU\n"
> "General Public License för ytterligare information.\n"
> "\n"
>
> #: main.c:613
> msgid ""
> "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
> "along with this program; if not, write to the Free Software\n"
> "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.\n"
> msgstr ""
> "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans\n"
> "med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation,\n"
> "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"

Kanske bör du göra som i http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ss6.3
och även ta med det på engelska, och trycka på att det är en informell
översättning.


> #: profile.c:94
> #, c-format
> msgid "could not open `%s' for writing: %s"
> msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för skrivande: %s"

"för skrivning" kanske.


> #: awkgram.y:2293 profile.c:96
> #, fuzzy
> msgid "sending profile to standard error"
> msgstr "skickar profilen till standard fel"

Varför är denna luddig?


> #: eval.c:813 profile.c:539
> #, c-format
> msgid ""
> "function `%s' called with space between name and `(',\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "funktionen \"%s\" anropad med blanktecken mellan namnet och \"(\",\n"
> "%s"
> 
> #: eval.c:815 profile.c:541
> msgid "or used in other expression context"
> msgstr "eller använt i andra uttryckssammanhang"

Ick, denna uppdelning skulle jag också rapporterat.


> 
> #. in gawk for a while
> #: eval.c:1796 eval.c:1803 profile.c:841
> msgid "assignment is not allowed to result of builtin function"
> msgstr "???"

"tilldelning är inte tillåtet att resultera från inbyggd funktion".
Eller något sådant.


> #. REG_BADBR
> #: regex.c:1033
> msgid "Invalid range end"
> msgstr "Ogiltigt omfångsslut"

Eller "intervall". Vilket är sammanhanget?


> #. REG_ESIZE
> #: regex.c:1038
> msgid "Unmatched ) or \\)"
> msgstr "Omatchad ) eller \\)"

Kanske "ensam" eller "obalanserad". Gäller på fler ställen.


> #: awkgram.y:230
> #, fuzzy
> msgid "BEGIN blocks must have an action part"
> msgstr "BEGIN-block måste ha en <action>-del"

Åtgärdsdel? Motsvarande för de andra förekomsterna.


> #: awkgram.y:571
> #, fuzzy
> msgid "multistage two-way pipelines don't work"
> msgstr "flerstegs dubbelriktade rör fungerar inte"

Jag tycker denna är OK.


> #: awkgram.y:680
> #, fuzzy
> msgid "non-redirected `getline' undefined inside END action"
> msgstr "icke omdirigerad \"getline\" odefinierade inuti END-<action>"

odefinieraT väl? END-åtgärd kanske.


> #: awkgram.y:801
> msgid "call of `length' without parentheses is deprecated by POSIX"
> msgstr "anrop av \"length\" utan parenteser är föråldrad enligt POSIX"

föråldraT?


> #: awkgram.y:1020
> msgid "unexpected newline"
> msgstr "oväntad ny rad"

Hellre "nyrad" tycker jag.


> #: awkgram.y:1656 awkgram.y:1670
> msgid "unterminated string"
> msgstr "oavslutat sträng"

oavslutaD


> #: awkgram.y:2058
> msgid "use of dcgettext(_\"...\") is incorrect: remove leading underscore"
> msgstr "användandet av dcgettext(_\"...\") är inkorrekt: ta bort det inledande understrykningstecknet"

Kanske "felaktigt".


> #: awkgram.y:2323
> #, c-format
> msgid "%s: close failed (%s)"
> msgstr "%s: misslyckades att stänga (%s)"

misslyckades MED att?


> #: awkgram.y:2518
> #, c-format
> msgid "function name `%s' previously defined"
> msgstr "funktionsnamnet \"%s\" definierat innan"

"... är definierat sedan tidigare" kanske


> #: awkgram.y:2702
> #, c-format
> msgid "regexp constant for parameter #%d yields boolean value"
> msgstr "regexp-konstant för parameter nummer %d ger ett boolskt värde"

Heter det "booleskt" eller "boolskt"?


> #: dfa.c:456
> #, fuzzy
> msgid "Unfinished \\ escape"
> msgstr "Oavslutat \\-uttryck"

Kanske "Oavslutad \\-kontrollsekvens"


> #: dfa.c:602 dfa.c:619 dfa.c:627 dfa.c:631
> msgid "malformed repeat count"
> msgstr "felutformat upprepningsantal"

"felutformat" låter knepigt, kanske "felaktigt utformat"?


> #: dfa.c:1008
> msgid "No regexp syntax bits specified"
> msgstr "Inga regexp-syntaxbitar angivna"

"Inga syntaxbitar för reguljära uttryck angivna" kanske


 
> #: eval.c:565
> msgid "`break' outside a loop is not portable"
> msgstr "\"break\" utanför en loop är inte portabelt"

Utanför en slinga? Gäller på fler ställen.


> #: eval.c:1013
> msgid "division by zero attempted"
> msgstr "försökte dividera med noll"

Kanske "försökte dela med noll"? Gäller isf på fler ställen.


> #: eval.c:1752
> #, fuzzy
> msgid "attempt to field reference from non-numeric value"
> msgstr "försökte fältreferera från ickenumeriskt värde"

Jag tycker denna är OK.


> #. surely this is the only reason ???
> #: io.c:686
> msgid "too many pipes or input files open"
> msgstr "för många rör eller inmatningsfiler öppna"

Eller "indatafiler".


> #: io.c:723
> #, c-format
> msgid "close: `%.*s' is not an open file, pipe or co-process"
> msgstr "close: \"%.*s\" är inte en öppen fil, rör eller koprocess"

Här använder du "koprocess", på ett annat ställe har du använt
"ko-process". Jag tycker "koprocess" som här är bättre.


> #: io.c:1599 io.c:1751
> #, c-format
> msgid "close of stdout in child failed (%s)"
> msgstr "stängande av standard ut i barnet misslyckades (%s)"

"stängning" kanske. Gäller på fler ställen.


> msgid "no hex digits in `\\x' escape sequence"
> msgstr "inga hexsiffror i \"\\x\"-specialsekvenser"

Jag tycker att man kan skriva ut "hexadecimala siffror" när man har
plats. Men så är ju jag jag :-)

Det är en otroligt bra översättning. Mycket bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.