tar, kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-27 19:30:21

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: tar, kommentarer
   Date:   Sun, 27 Oct 1996 19:30:21 +0100
   ------

Några kommentarer till översättningen av tar.

Johan


#: src/buffer.c:617
msgid "Cannot verify stdin/stdout archive"
msgstr "Kan inte verifiera standard in/ut arkiv"

standard in/ut-arkiv

#: src/buffer.c:1379
#, c-format
msgid "Prepare volume #%d for %s and hit return: "
msgstr "Gör iordning volym nummer %d för %s och tryck vagnretur:"

Varför börjar detta meddelande med ett tecken som har ascii-kod 7?

#: src/buffer.c:1400
msgid ""
" n [name]  Give a new filename for the next (and subsequent) volume(s)\n"
" q     Abort tar\n"
" !     Spawn a subshell\n"
" ?     Print this list\n"
msgstr ""
" n [namn]  Ge ett nytt filnamn för nästa (och efterföljande) volym(er)\n"
" q     Avsluta tar\n"
" !     Starta ett underskal\n"
" ?     Skriv denna lista\n"

Enligt konventionen borde NAMN skrivas med versaler.


#: src/create.c:578 src/create.c:597 src/create.c:1096
#, c-format
msgid "Read error at byte %ld, reading %d bytes, in file %s"
msgstr "Läsfel vid byte %ld, läste %d byte, i fil %s"

För att göra meddelandet klarare förslår jag:
"Läsfel vid byte %ld i filen %s, när %d byte lästes."

#: src/create.c:609 src/create.c:1109
#, c-format
msgid "File %s shrunk by %d bytes, padding with zeros"
msgstr "Filen %s krympte med %d byte, fyller ut med nolltecken"

"nolltecken"? Varför inte "nollor"?

#: src/diffarch.c:84
#, c-format
msgid "Could not allocate memory for diff buffer of %d bytes"
msgstr "Kunde inte allokera minne för differensbuffert med %d byte"

Vad sägs om "skillnadsbuffert"?

#: src/extract.c:112
#, c-format
msgid "%s: Cannot change mode to %0.4o"
msgstr "%s: Kan inte ändra mod till %0.4o"

"mode" bör översättas annorlunda.


#: src/tar.c:1096
msgid ""
" -F, --info-script=FILE     run script at end of each tape (implies "
"-M)\n"
msgstr ""
" -F, --info-script=FIL     kör kommandofil FIL vid slutet av varje band\n"
"                 (-M flaggan sätts också)\n"

Jag föreslår "flaggan -M sätts också".

#: src/tar.c:1117
msgid ""
"       REGEXP         at list/extract time, name is a regexp\n"
msgstr ""
"       REGEXP         vid visning/extrahering är namnet ett\n"

REGUTTR på svenska.

#: src/tar.c:1561
msgid "Invalid mode given on option"
msgstr "Ogiltiga rättigheter given för flagga"

Plural. Skriv "givna".

#: src/tar.c:1695
msgid "Options `-[0-7][lmh]' not supported by *this* tar"
msgstr "Flaggorna \"-[0-7][lmh]\" stöds inte av *detta* tar program"

"tar-program"

#: src/tar.c:1741
msgid "GNU features wanted on incompatible archive format"
msgstr "GNU finesser önskade i ett inkompatibelt arkivformat"

"GNU-finesser"

#: src/tar.c:1759
msgid "Multiple archive files requires `-M' option"
msgstr "Multipla arkivfiler kräver \"-M\" flaggan"

"flaggan \"-M\"" är bättre.

#: src/tar.c:1901
msgid "Error exit delayed at end of execution"
msgstr "Avslut med felslutstatus fördröjd vid körningens slut"

Ska det inte vara "fördröjd till"?

#: src/update.c:197
#, c-format
msgid "Read error at byte %ld reading %d bytes in file %s"
msgstr "Läsfel vid byte %ld vid läsning av %d byte från fil %s"

Se tidigare kommentar.

#: src/update.c:437
#, c-format
msgid "Need %d kept_in %d keep %d\n"
msgstr "Behöver %d sparat i block %d sparade %d\n"

#: src/update.c:475
#, c-format
msgid "Now new %d need %d keep %d keep_in %d block %d/%d\n"
msgstr "Nu nya %d behöver %d håller %d håller_i %d block %d/%d\n"

Bortsett från att det hät är lite kryptiskt i största allmänhet, så är
översättningarna av "keep" och "keep_in" inkonsekventa.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.