Resten av mina sh-utils-kommentarer.

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-07 12:37:50

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Resten av mina sh-utils-kommentarer.
   Date:   Sun, 7 Jul 1996 12:37:50 +0200 (MET)
   ------

Här kommer mina kommentarer till återstoden av sh-utils.

> #: src/stty.c:569
> "* crtkill    kill all line by obeying the echoprt and echoe
> settings\n"
> "* -crtkill   kill all line by obeying the echoctl and echok
> settings\n"
> "* crtkill    döda alla rader genom att lyda inställningarna för
> echoprt och echoe\n"
> "* -crtkill    döda alla rader genom att lyda inställningarna för
> echoctl och echok\n"

"all" här betyder inte "alla" utan "hela". ("Line" står i singular,
om du tänker på saken.) Och en bättre översättning av "kill" i det
här fallet vore nog "radera".

> " [-]echo    echo input characters\n"
> " [-]echo    eka inmatningstecken\n"

"inmatade tecken" kanske är tydligare?

> " [-]iexten   enable non-POSIX special characters\n"
> " [-]iexten   möjliggör tecken som inte är POSIX-speciella tecken\n"

Det blev nog syftningsfel. Flaggan betyder att man tillåter speciella
> tecken som inte är POSIX-tecken.

> #: src/stty.c:591
> " cooked    same as brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig\n"
> "        icanon, eof and eol characters to their default
> values\n"
> " coooked   samma som brkint ignpar istrip icrnl ixon oppst isig\n"
> "        icanon eof och eol tecken till deras standardvärde\n"

Du bör nog behålla kommatecknet efter "icanon", det är eof- och
eol-tecken som sätts till sina standardvärden.

> #: src/stty.c:628
> #, fuzzy
> "Handle the tty line connected to standard input. Without arguments,\n"
> "Ta hand om ttylinjen kopplad till standard in. Utan argument skrivs \n"

I sammanhanget kanske "Hantera" är en bättre översättning av "Handle"?

> "prints baud rate, line discipline, and deviations from stty sane.
> "baudhastighet, radtyp och deviation ut från stty sane. I

"avvikelse" istället för "deviation"?

> #: src/stty.c:720
> msgid ""
> "the options for verbose and stty-readable output styles are\n"
> "\tmutually exclusive"
> msgstr ""
> "flaggorna för pratig och stty-läsbart utmatning är \n"
> "oberoende av varandra"

Som vid något tidigare tillfälle är "ömsesidigt uteslutande" mer rätt
än "oberoende".

> #: src/stty.c:725
> msgid "when specifying an output style, modes may not be set"
> msgstr "när en utmatningstyp specificeras, kan inte rättigheter ställas
> in"

Det är inte "mode" i betydelsen "rättighet" det handlar om här, utan
de olika stty-inställningarna. En kommentar i koden före det här
meddelandet kan kanske förtydliga.

 /* Specifying any other arguments with -a or -g gets an error. */

Kanske "när utformatet specificeras får inte samtidigt inställningar
göras".


> #: src/stty.c:926
> msgid "new_mode: mode\n"
> msgstr "new_mode: rättighet"

Jag vet inte exakt när det här skrivs ut, strängen finns inte i den
version av sh-utils jag har installerad. Men det avser säkert
stty-inställningar och inte rättigheter även i det här fallet. Du har
f.ö. glömt ett nyradstecken på slutet. Du tänker väl kolla det hela
med msgfmt innan du skickar in det?

> #: src/stty.c:1618
> msgid "<undef>"
> msgstr "<odef>"

"undef" används ju som ett nyckelord när man vill slå av något tecken,
och då översätts det inte. Det kanske minskar risken till förvirring
om man inte översätter det när man visar det heller, då.

> #: src/su.c:340
> msgid "cannot set group id"
> msgstr "kan inte sätta groupid"

gruppid

> #: src/su.c:419
> "Change the effective user id and group id to that of USER.\n"
> "Ändrar verksam användarid och gruppid till den som tillhör
> ANVÄNDARE.\n"

Apropå min och Johan Lindes diskussion om vilken form som bör användas
i beskrivningarna av vad ett program gör så har du här använt den
andra jämfört med vad du haft tidigare. Jag föreslår att du använder
imperativ "Ändra" istället för "Ändrar".

Sedan kan du nog nästan stryka "den som tillhör". Det tillför inte
mycket.

> " -m, --preserve-environment  do not reset environment variables\n"
> " -m, --preserve-environment nollställ inte miljö\n"

su "nollställer" inte miljön, utan "återställer" den till ett
skönsvärde.

> #: src/tee.c:67
> "Copy standard input to each FILE, and also to standard output.\n"
> "Kopiera standard in till varje FIl, även till standard ut.\n"

"L" i "FIL" skulle nog varit versalt.

> #: src/test.c:365
> #, possible-c-format
> msgid "')' expected, found %s\n"
> msgstr "\")\" förväntas, fick %s\n"

Du har övergått från engelskans imperfekt till presens i de här
test-meddelandena. Var det meningen? I så fall bör det nog göras
konsekvent, här skrev du "fick". (Personligen ser jag inte direkt
någon poäng med tempusbytet i det här fallet, men det är du som är
översättaren.)

> #: src/test.c:408 src/test.c:917
> #, possible-c-format
> msgid "%s: binary operator expected\n"
> msgstr "&s: binär operator förväntas\n"

Du menade nog inte att byta procenttecknet mod en ampersand.

> #: src/test.c:981
> "Exit with the status determined by EXPRESSION.\n"
> "Avsluta med status som bestämms av UTTRYCK.\n"

Ett "m" i "bestäms".

> #: src/test.c:1008
> " -G FILE   FILE exists and is owned by the effective group ID\n"
> " -G FIL   FIL existerar och ägs av den verksamma gruppid\n"

Det blev lite konstig meningskonstruktion där. Tag t.ex. bort "den"
och byt ut "verksamma" mot "verksam".

> " -O FILE   FILE exists and is owned by the effective user ID\n"
> " -O FIL   FIL existerar och ägs av den verksamma gruppid\n"

Inte "gruppid" väl? Samma konstiga meningsbyggnad som vid "-G" ovan.

> " -t [FD]   file descriptor FD (stdout by default) is opened on a
> terminal\n"
> " -t [FD]   filbeskrivare FD (standard ut om inget annat anges) är
> öppnad på en terminal\n"

Är inte "mot en terminal" bättre?

> #: src/test.c:1033
> "INTEGER may also be -l STRING, which evaluates to the length of
> STRING.\n"
> "HELTAL kan också vara -l STRÄNG, som värderas enligt längden på
> STRÄNG.\n"

"som har värdet av längden..."?

> #: src/uname.c:184
> "Print certain system information. With no OPTION, same as -s.\n"
> "Skriv ut viss systeminformation. Utan FLAGGOR, samma som -s.\n"

"Utan någon FLAGGA..." så passar det bättre ihop med "Användning: %s
[FLAGGA] ...".

> "   --version  output version information and exit\n"
> "   --version  visa denna hjälptext och avsluta\n"

Nu har du nog kopierat fel.

> #: src/who-users.c:186
> #, possible-c-format
> msgid " %2d:%02d%s up "
> msgstr " %2d:%02d%s upp"
> 
> #: src/who-users.c:188
> msgid "am"
> msgstr "am"
> 
> #: src/who-users.c:188
> msgid "pm"
> msgstr "pm"

Här ser det ut som om man hårdkodat tiden på amerikanskt sätt med
am/pm. Du kanske skulle skriva en liten kommentar om det till
författaren?

> #: src/who-users.c:205
> #, possible-c-format
> msgid ", load average: %.2f"
> msgstr ", medeltid för laddning: %.2f"

Nej, du missförstod nog. Det handlar om "medellast".

> #: src/who-users.c:604
> #, possible-c-format
> msgid "Usage: %s [OPTION]... [ FILE | ARG1 ARG2 ]\n"
> msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL] ARG1 ARG2 ]\n"

Det blev nog lite fel i klamrarna där. Det skall vara ett lodrätt
streck för att markera "antingen eller" mellan FIL och ARG1 ARG2.

> #: src/who-users.c:605
> " -i, -u, --idle  add user idle time as HOURS:MINUTES, . or old\n"
> " -i, -u, --idle  lägg till användarens inaktiva til som
> TIMMAR:MINUTER, . eller old\n"

tiD

> " -m        only hostname and user associated with stdin\n"
> " -m        endast burknamn och användarnamn associerade med
> standard in\n"

Nja, "burknamn" är väl lite för mycket slang.

> #: src/whoami.c:54
> "Print the user name associated with the current effective user id.\n"
> "Skriv ut användarnamnet som associeras med den nuvarande effektiva
> annvändaridn.\n"

Lite väl många "n" där.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.