stickers

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-12 21:37:24

Det har kommit en ny version av stickers, programmet för barn av alla
åldrar att klistra klistermärken med. Nedan följer min
nyöversättning, och efter det hela filen för de som inte sett den
tidigare. Storleksordningen är densamma på båda delarna.

Tidigare undvek jag att använda ordet "scen" på svenska utan använde
"bild" istället för begreppet bakgrundsbild, ibland inklusive
påklistrade märken. Men med de nya meddelandena blev det ganska
klumpigt och jag fick väldigt långa preciseringar, så jag gick över
till att använda "scen" på svenska också. Om någon har ett riktigt
bra förslag på hur jag skall hantera det här så är det välkommet.

================================================================
Ändringar
================================================================
 # Swedish messages for Stickers Book.
 # Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
 # Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>, 1999.
 # $Revision: 1.6 $
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 0.1.1\n"
G "POT-Creation-Date: 1999-07-27 06:14+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 1999-08-18 22:10+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2000-11-04 20:57+0000\n"
N "PO-Revision-Date: 2000-11-12 21:31+0100\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
G msgid "Sticker scene select"
G msgstr "Välj bakgrundsbild"
G 
G msgid "No more scenes! Bad entry in configure window?\n"
G msgstr "Inga fler bakgrundsbilder! Felaktig post i konfigurationsfönstret?\n"
 #: main.c:529
N msgid ""
N "Click image to select sticker. Click again to select the next sticker in the "
N "set. Use \"[\" or \"]\" to cycle through the stickers in the current set. "
N "Right-click on tabs to see all stickers in the set at once. Use \"P\" or "
N "\"p\" to cycle through the available sets.\n"
N "Click in scene to paste the sticker, or use the arrow keys to to position "
N "the sticker and Insert to paste it on the scene. Use Ctrl for finer cursor "
N "control."
N msgstr ""
N "Klicka på bilden för att välja klistermärke. Klicka igen för att välja nästa bild i mängden. Använd \"[\" eller \"]\" för att bläddra runt bland märkena i den aktuella mängden. Högerklicka på flikarna för att se alla märken i mängden på en gång. Använd \"P\" eller \"p\" för att bläddra bland tillgängliga mängder.\n"
N "Klicka på en scen (bakgrundsbild) för att klistra in märket, eller använd piltangenterna för att placera märket och Insert för att klistra det på scenen. Använd Ctrl för finare markörstyrning."
 
 #: main.c:1066
 #, c-format
 msgid "Could not open scene file %s for writing\n"
G msgstr "Kan inte öppna bildfilen %s för skrivning\n"
N msgstr "Kan inte öppna scenfilen %s för skrivning\n"
 
 
 #: main.c:1146
 #, c-format
 msgid "Could not open scene file %s.\n"
G msgstr "Kunde inte öppna bakgrundsbildfilen %s.\n"
N msgstr "Kunde inte öppna scenfilen %s.\n"
 
 #: main.c:1155
 #, c-format
 msgid "%s doesn't appear to be a scene file %s\n"
G msgstr "%s verkar inte vara en bildfil %s\n"
N msgstr "%s verkar inte vara en scenfil %s\n"
 
 
 #: main.c:1471
N msgid ""
N "Remove the last sticker from the screen. Equivalent to Backspace or Delete."
N msgstr "Ta bort det senaste märket från bilden. Detsamma som Backspace eller Delete."
N 
 #: main.c:1475
N msgid ""
N "Grab a sticker from the scene, unstick it, and make it the current sticker."
N msgstr "Ta ett märke från scenen, ta loss det, och gör det till det aktuella märket."
N 
 #: main.c:1479
N msgid "Clear the scene. Equivalent to End."
N msgstr "Rensa scenen. Detsamma som End."
N 
 #: main.c:1482
N msgid ""
N "Toggle paint/stamp mode. In paint mode, click and drag with the mouse to "
N "place a sequence of stickers. In stamp mode, need to click each place you "
N "want a sticker. No keyboard equivalent."
N msgstr "Växla mellan målnings-/stämplingsläge. I målningsläge, klicka och dra med musen för att placera en följd av märken. I stämplingsläge behöver du klicka på varje plats du vill ha ett märke. Ingen motsvarande tangentborstryckning."
N 
 #: main.c:1487
N msgid "Save scene and exit. Equivalent to Esc."
N msgstr "Spara scenen och avsluta. Detsamma som Esc."
N 
 #: main.c:1490
N msgid "Go to configure window. Equivalent to \"!\"."
N msgstr "Gå till konfigurationsfönstret. Detsamma som \"!\"."
N 
 #: main.c:1493
N msgid ""
N "Print scene. Equivalent to \"#\". You must configure the working directory, "
N "the saved image file and the print command before printing. Use \"!\" to "
N "enter the configuration window where you can set these values."
N msgstr "Skriv scenen. Detsamma som \"#\". Du måste konfigurera aktuell katalog, den sparade bildfilen och utskriftskommandot före utskrift. Använd \"!\" för att gå in i konfigurationsfönstret där du kan ställa in dessa värden."
N 
 #: main.c:1505
N msgid ""
N "Enlarge sticker. Equivalent to PgUp.\n"
N "Use Ctrl for finer control. Use Alt to restore the normal size."
N msgstr ""
N "Förstora märket. Detsamma som PgUp.\n"
N "Använd Ctrl för fininställning. Använd Alt för att återställa normalstorlek."
N 
 #: main.c:1509
N msgid ""
N "Shrink sticker. Equivalent to PgDn.\n"
N "Use Ctrl for finer control. Use Alt to restore the normal size."
N msgstr ""
N "Förminska märket. Detsamma som PgDn.\n"
N "Använd Ctrl för fininställning. Använd Shift för att byta riktning. Använd Alt för att återställa."
N 
 #: main.c:1513
N msgid ""
N "Rotate sticker clock-wise. Equivalent to \"r\".\n"
N "Use Ctrl for finer control. Use Shift to shift direction. Use Alt to restore "
N "to upright."
N msgstr ""
N "Rotera märket medurs. Detsamma som \"r\".\n"
N "Använd Ctrl för fininställning. Använd Shift för att byta riktning. Avnänd Alt för att återställa till rakt upp."
N 
 #: main.c:1517
N msgid "Mirror image of sticker. Equivalent to \"m\"."
N msgstr "Spegelbild av märket. Detsamma som \"m\"."
N 
 #: main.c:1520
N msgid ""
N "Change sticker hue. This cycles through the colours of the rainbow from red "
N "to violet then the cycle repeats. Equivalent to \"h\" or \"c\" for colour.\n"
N "Use Ctrl for finer control. Use Shift to shift direction. Use Alt to restore "
N "the original sticker hues."
N msgstr ""
N "Ändra märkets nyans. Detta roterar bland regnbågens färger från rött til violett och upprepar sedan cykeln. Detsamma som \"h\" eller \"c\" för färg.\n"
N "Använd Ctrl för fininställning. Använd Shift för att byta riktning. Använd Alt får att återställa orginalfärgerna."
N 
 #: main.c:1527
N msgid ""
N "Change sticker saturation. This makes the colour richer until it reaches a "
N "maximum, then makes it paler again until the sticker is in black and white, "
N "then the cycle repeats. Equivalent to \"s\".\n"
N "Use Ctrl for finer control. Use Shift to shift direction. Use Alt to restore "
N "the original saturation."
N msgstr ""
N "Ändra färgmättnad. Detta gör färgen fylligare tills den når ett maximum, sedan blekar igen till märket är svartvitt, och sedan börjar cykeln om. Detsamma som \"s\".\n"
N "Använd Ctrl för finjustering. Avnänd Shift för att byta riktning. Använd Alt för att återställa den ursprungliga mättnaden."
N 
 #: main.c:1534
 msgid ""
G "Empty scene directory. Try restarting with\n"
G "\t$ ./stickers scenes/\n"
N "Change sticker brightness. This removes the shading on the sticker until it "
N "is completely bright (but not white---you must desaturate it to get white), "
N "then shades it again until it is completely black, then the cycle repeats. "
N "Equivalent to \"b\".\n"
N "Use Ctrl for finer control. Use shift to shift direction. Use Alt to restore "
N "the original brightness."
 msgstr ""
G "Tom katalog för bakgrundsbilder. Prova med att starta med\n"
G "\t$ ./stickers scenes/\n"
N "Ändra märkets ljusstyrka. Detta tar bort skuggning på märket till det är helt ljust (men inte vitt---du måste minska mättnad för att få vitt), sedan skuggas det igen tills det är helt svart, och sedan upprepas cykeln. Detsamma som \"b\".\n"
N "Använd Ctrl för finjustering. Använd Shift för att byta riktning. Använd Alt för att återställa ursprunglig ljusstyrka."
 
 #: main.c:1542
N msgid ""
N "Fade sticker in and out. This makes the sticker more and more see-through "
N "until it is invisible, then makes it solid again. Equivalent to \"f\".\n"
N "Use Ctrl for finer steps. Use Shift to reverse direction. Use Alt to restore "
N "the original transparency."
N msgstr ""
N "Tona ut och in märket. Detta gör märket mer och mer genomskinligt tills det är osynligt, och gör det sedan solitt igen. Detsamma som \"f\".\n"
N "Använd Ctrl för finjustering. Använd shift för att byta riktning. Använd Alt för att äterställa orginalinställningen."
N 
 #: main.c:1549
N msgid "Restore sticker size, colour and orientation. Equivalent to Home."
N msgstr "Återställ märkets storlek, färg, och riktning. Detsamma som Home."
N 
 #: rc.c:268
 
 #: rc.c:628
N msgid ""
N "If set, allow \"painting\" with the current sticker. Otherwise you must "
N "click once to paste each sticker."
N msgstr "Om påslaget, tillåt \"målning\" med det aktuella märket. Annars måste du klicka en gång för varje märke du vill fästa."
N 
 #: rc.c:631
 
 #: rc.c:631
N msgid ""
N "If set, confine the mouse pointer to within the window. This is useful for "
N "young children with poor mouse control since it keeps them from accidentally "
N "clicking on the border and resizing the window."
N msgstr "Om påslaget, begränsa muskpekaren till fönstret. Detta är användbart för små barn som inte behärskar musen så väl eftersom det hindrar dem från att av misstag klicka på ramen och ändra storlek på fänstret."
N 
 #: rc.c:635
N msgid "Full screen"
N msgstr "Fullskärm"
N 
 #: rc.c:635
N msgid ""
N "If set, open scenes as large as possible. The stickers scale automatically "
N "with the scene, so you don't really get more space, but it does make it "
N "easier to place stickers where you want them."
N msgstr "Om påslaget, öppnar scenen så stor som möjligt. Märkena skalas automatiskt med scenen, så du får egentligen int mer utrymme, med det blir lättare att placera märkena där du vill ha dem."
N 
 #: rc.c:639
 
G msgid "Use pointer in canvas"
G msgstr "Använd pekaren på ritytan"
 #: rc.c:640
N msgid ""
N "If set, use a very large red pointer, which makes it easier for young eyes "
N "to know where the mouse is."
N msgstr "Om påslaget, använd en stor röd muspekare, som gör det enklare får små barn att veta var musen är."
N 
 #: rc.c:643
N msgid "Invisible pointer in canvas"
N msgstr "Osynlig pekaren på ritytan"
N 
 #: rc.c:644
N msgid ""
N "If set, use a very small red pointer on the canvas. This makes it easier to "
N "see how your scene will look after the sticker is pasted since the large red "
N "mouse pointer doesn't get in the way."
N msgstr "Om påslaget, använd en väldigt liten röd pekare på ritytan. Detta gör det enklare att se hur din bild ser ut efter att märket är ditklistrat eftersom den stora röda pekaren hamnar ivägen."
N 
 #: rc.c:648
N msgid "Show tooltips"
N msgstr "Visa verktygstips"
N 
 #: rc.c:648
N msgid ""
N "If set, show tooltips for scene and sticker controls while editing the scene."
N msgstr "Om påslaget, visa verktygstips för scen- och märkesinställningar medan du redigerar bilden."
N 
 #: rc.c:650
N msgid "Config control"
N msgstr "Konfigurationsknapp"
N 
 #: rc.c:650
N msgid ""
N "If set, add a configure button to the scene controls. You can always access "
N "the configure window with \"!\", even if the config control button is not "
N "available. Note that the configure button will not appear/disappear when "
N "you return to the scene, but only when you select a scene."
N msgstr "Om påslaget, lägg till en konfigurationsknapp till scenreglagen. Du kan alltid komma åt konfigurationsfönstret med \"!\", även om konfigurationsknappen inte är tillgänglig. Notera att konfigurationsknappen kommer inte framträda/försvinna när du återvänder till scenen, utan endast när du väljer en scen."
N 
 #: rc.c:657
N msgid "Print control"
N msgstr "Utskriftknapp"
N 
 #: rc.c:657
N msgid ""
N "If set, add a print button to scene controls. Need to set the working "
N "directory, the saved image file and the print command for printing to work. "
N "Note that the print button will not appear/disappear when you return to the "
N "scene, but only when you start a new scene. For the current scene, you can "
N "use \"#\" to print, or exit and re-enter the scene and use the print button."
N msgstr "Om påslaget, lägg till en utskriftsknapp till scenreglagen. Aktuell katalog, fil för sparad bild och utskriftskommandå behöver sättas för att utskrifter skall fungera. Notera att utskriftsknappen inte kommer att framträda/försvinna når du återvänder till scenen, utan ednast när du välljer en scen. För den aktuella scenen kan du använda \"#\" för att skriva ut, eller lämna och återvända till scenen och använda utskriftsknappen."
N 
 #: rc.c:664
 #, c-format
N msgid "Saved image file (%s for scene name)"
N msgstr "Spara bild i fil (%s för scennamn)"
N 
 #: rc.c:665
 #, c-format
N msgid ""
N "File in which to save a printable image of the working scene. Use %s in the "
N "name if you want a separate image for each scene. Use an extension of .pnm, "
N ".jpeg, .png, .tiff, .eim, .gif, .xpm or .bmp. The file is stored in the "
N "working directory. For example, %s.jpeg"
N msgstr "Fil att spara en skrivbar version av arbetscenen i. Använd %s i namnet om du vill ha separata filer för varje bild. Använd en ändelse som .pnm, .jpeg, .png, .tiff, .eim, lgif, .xpm eller .bmp. Filen sparas i aktuell katalog. Till expempel %s.jpeg."
N 
 #: rc.c:670
 #, c-format
N msgid "Print command (%s for saved image file)"
N msgstr "Utskriftskommando (%s för namnet på bildfilen)"
 
 #: rc.c:671
 #, c-format
N msgid ""
N "Command to print the saved image. Use %s where you would put the filename in "
N "the print command. For example, lp -Pcolor %s."
N msgstr "Kommando för att skriva ut en sparad bild. Använd %s där du skulle skriva filnamnet i utskriftskommandot. Till exempel, lp -Pcolor %s."
N 
 #: rc.c:674
N msgid "Working directory"
N msgstr "Aktuell katalog"
N 
 #: rc.c:674
N msgid "Directory in which to save the working scenes and the printable images."
N msgstr "Katalog där arbetsbilder och utskrivbara scen skall sparas."
N 
 #: rc.c:677
 
 #: rc.c:677
N msgid "Directory containing the scene files and the stickers."
N msgstr "Katalog med scenfiler och klistermärkena."
N 
 #: rc.c:679
 
G msgid "Scene directory"
G msgstr "Katalog över bakgrundsbilder"
 #: rc.c:679
N msgid "Directory containing the button surface images for the controls."
N msgstr "Katalog som innehåller knappbilderna för reglagen."
 
G msgid "Working directory"
G msgstr "Aktuell katalog"
 #: rc.c:682
N msgid "Signature font"
N msgstr "Signaturfont"
 
G msgid "Saved image file (%s for scene name)"
G msgstr "Spara bild i fil (%s för bildnamn)"
 #: rc.c:682
N msgid "Font used to render the signature. Click the button to change the font."
N msgstr "Typsnitt att använda för signaturen. Klicka på knappen för att ändra typsnittet."
 
 
G msgid "Signature font"
G msgstr "Signaturfont"
 #: rc.c:685
N msgid ""
N "String to put on the bottom right hand corner of the image. It is formatted "
N "using strftime, so you can specify date information."
N msgstr "Sträng att visa i nedra högra hörnet av bilden. Den formatteras med strftime, så du kan ange datuminformation."
N 
 #: rc.c:688
N msgid "Signature sample"
N msgstr "Signaturexempel"
N 
 #: rc.c:698
 #, c-format
N msgid "Control button size (% screen width)"
N msgstr "Knappstorlek (% av bildbredd)"
N 
 #: rc.c:699
N msgid ""
N "Sets the size of the buttons and stickers in the scene editor. Use large "
N "control buttons for younger children. I like them large, too."
N msgstr "Ställer in storleken på knapparna och märkena i sceneditorn. Använd stora knappar för mindre barn. Jag tycker också om att ha dem stora."
 
G msgid "Control button size"
G msgstr "Knappstorlek"
G 
G msgid "Scene thumbnail size"
G msgstr "Storlek på miniatyer"
 #: rc.c:702
 #, c-format
N msgid "Scene button size (% screen width)"
N msgstr "Scenknappstorlek (% av bildbredd)"
N 
 #: rc.c:703
N msgid "Sets the size of the scene buttons on the entry screen."
N msgstr "Ställer in storleken på scenknapparna i startrutan."
 
 
 #: rc.c:706
N msgid ""
N "Sets the number of megabytes of stickers to save when you exit a scene. The "
N "choice depends on the speed of your machine. If it is too large, reloading "
N "the scene will take a long time."
N msgstr "Anger antalet megabyte märken att spara när du lämnar en scen. Valet beror på hastigheten på din maskin. OM det är för stort tar det lång tid att återladda scenen."
N 
 #: rc.c:710
 
 #: rc.c:711
N msgid ""
N "Sets the number of megabytes of stickers you can \"unstick\" with the undo "
N "control. The choice depends on the the amount of memory on your machine."
N msgstr "Anger antalet megabyte märken du kan ta loss med ångraknappen. Valet beror på mängden minne i din maskin."
N 
 #: rc.c:714
 
 #: rc.c:715
N msgid ""
N "Sets the delay between the first operation and repeated operation for the "
N "sticker controls. Increase it if your toddler is ham-fisted. 300 ms works "
N "well."
N msgstr "Anger fördröjningen mellan första händelsen och upprepade händelser för dina märkesreglagen. Öka det om ditt barn är litet och fumligt. 300 ms räcker väl."
N 
 #: rc.c:719
 
G msgid "Save"
G msgstr "Spara"
 #: rc.c:720
N msgid ""
N "Sets the delay between updates for sticker controls. Increase the step delay "
N "for your ham-fisted toddler so that they have time to pull their finger off "
N "their key when the sticker is just right. Decrease it for fast animation. If "
N "the delay is too short, then the computer cannot keep up and weird things "
N "start to happen."
N msgstr "Anger fördröjningen mellan uppdateringar för märkesreglage. Öka det för små fumliga barn så att de hinner ta bort fingret från knappen när de har rätt märke. Minska det för snabba animeringar. Om fördröjningen är för kort hinner inte datorn med och underliga saker börjar hända."
N 
 #: rc.c:734
N msgid "Save settings"
N msgstr "Spara inställningar"
N 
 #: rc.c:740
N msgid ""
N "Write the configuration information to $HOME/.stickers so it will be set the "
N "next time. Note that the configuration changes will still take effect for "
N "this session even if they are not saved."
N msgstr "Skriv ut konfigurationsinformationen till $HOME/.stickers så att den finns kvar nästa gång. Observera att konfigurationsändringar ändå påverkar den nuvarande sessionen även om de inte sparas."
N 
 #: rc.c:745
N msgid "Continue"
N msgstr "Fortsätt"
N 
 #: rc.c:753
N msgid "Return to stickers with the new configuration."
N msgstr "Återvänd till klistermärken med den nya konfigurationen"

================================================================
Alltihop från början
================================================================
# Swedish messages for Stickers Book.
# Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>, 1999.
# $Revision: 1.6 $
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.1.1\n"
"POT-Creation-Date: 2000-11-04 20:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2000-11-12 21:31+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: main.c:529
msgid ""
"Click image to select sticker. Click again to select the next sticker in the "
"set. Use \"[\" or \"]\" to cycle through the stickers in the current set. "
"Right-click on tabs to see all stickers in the set at once. Use \"P\" or "
"\"p\" to cycle through the available sets.\n"
"Click in scene to paste the sticker, or use the arrow keys to to position "
"the sticker and Insert to paste it on the scene. Use Ctrl for finer cursor "
"control."
msgstr ""
"Klicka på bilden för att välja klistermärke. Klicka igen för att välja nästa bild i mängden. Använd \"[\" eller \"]\" för att bläddra runt bland märkena i den aktuella mängden. Högerklicka på flikarna för att se alla märken i mängden på en gång. Använd \"P\" eller \"p\" för att bläddra bland tillgängliga mängder.\n"
"Klicka på en scen (bakgrundsbild) för att klistra in märket, eller använd piltangenterna för att placera märket och Insert för att klistra det på scenen. Använd Ctrl för finare markörstyrning."

#: main.c:1066
#, c-format
msgid "Could not open scene file %s for writing\n"
msgstr "Kan inte öppna scenfilen %s för skrivning\n"

#: main.c:1122
#, c-format
msgid "Could not load sticker image %s\n"
msgstr "Kunde inte ladda klisterbilden %s\n"

#: main.c:1146
#, c-format
msgid "Could not open scene file %s.\n"
msgstr "Kunde inte öppna scenfilen %s.\n"

#: main.c:1155
#, c-format
msgid "%s doesn't appear to be a scene file %s\n"
msgstr "%s verkar inte vara en scenfil %s\n"

#: main.c:1164
msgid "Background image not specified.\n"
msgstr "Ingen bakgrundsbild angiven.\n"

#: main.c:1169
#, c-format
msgid "Could not load background image file %s\n"
msgstr "Kunde inte ladda bakgrundsbildfilen %s\n"

#: main.c:1214
#, c-format
msgid "Unable to load sticker %s\n"
msgstr "Kunde inte ladda klistermärket %s\n"

#: main.c:1218
#, c-format
msgid "Unidentified token %s in file %s\n"
msgstr "Okänd symbol %s i filen %s\n"

#: main.c:1225
#, c-format
msgid "Unrecognized string in file %s: %s\n"
msgstr "Okänd sträng i filen %s: %s\n"

#: main.c:1416
msgid "Sticker Book"
msgstr "Klistermärken"

#: main.c:1471
msgid ""
"Remove the last sticker from the screen. Equivalent to Backspace or Delete."
msgstr "Ta bort det senaste märket från bilden. Detsamma som Backspace eller Delete."

#: main.c:1475
msgid ""
"Grab a sticker from the scene, unstick it, and make it the current sticker."
msgstr "Ta ett märke från scenen, ta loss det, och gör det till det aktuella märket."

#: main.c:1479
msgid "Clear the scene. Equivalent to End."
msgstr "Rensa scenen. Detsamma som End."

#: main.c:1482
msgid ""
"Toggle paint/stamp mode. In paint mode, click and drag with the mouse to "
"place a sequence of stickers. In stamp mode, need to click each place you "
"want a sticker. No keyboard equivalent."
msgstr "Växla mellan målnings-/stämplingsläge. I målningsläge, klicka och dra med musen för att placera en följd av märken. I stämplingsläge behöver du klicka på varje plats du vill ha ett märke. Ingen motsvarande tangentborstryckning."

#: main.c:1487
msgid "Save scene and exit. Equivalent to Esc."
msgstr "Spara scenen och avsluta. Detsamma som Esc."

#: main.c:1490
msgid "Go to configure window. Equivalent to \"!\"."
msgstr "Gå till konfigurationsfönstret. Detsamma som \"!\"."

#: main.c:1493
msgid ""
"Print scene. Equivalent to \"#\". You must configure the working directory, "
"the saved image file and the print command before printing. Use \"!\" to "
"enter the configuration window where you can set these values."
msgstr "Skriv scenen. Detsamma som \"#\". Du måste konfigurera aktuell katalog, den sparade bildfilen och utskriftskommandot före utskrift. Använd \"!\" för att gå in i konfigurationsfönstret där du kan ställa in dessa värden."

#: main.c:1505
msgid ""
"Enlarge sticker. Equivalent to PgUp.\n"
"Use Ctrl for finer control. Use Alt to restore the normal size."
msgstr ""
"Förstora märket. Detsamma som PgUp.\n"
"Använd Ctrl för fininställning. Använd Alt för att återställa normalstorlek."

#: main.c:1509
msgid ""
"Shrink sticker. Equivalent to PgDn.\n"
"Use Ctrl for finer control. Use Alt to restore the normal size."
msgstr ""
"Förminska märket. Detsamma som PgDn.\n"
"Använd Ctrl för fininställning. Använd Shift för att byta riktning. Använd Alt för att återställa."

#: main.c:1513
msgid ""
"Rotate sticker clock-wise. Equivalent to \"r\".\n"
"Use Ctrl for finer control. Use Shift to shift direction. Use Alt to restore "
"to upright."
msgstr ""
"Rotera märket medurs. Detsamma som \"r\".\n"
"Använd Ctrl för fininställning. Använd Shift för att byta riktning. Avnänd Alt för att återställa till rakt upp."

#: main.c:1517
msgid "Mirror image of sticker. Equivalent to \"m\"."
msgstr "Spegelbild av märket. Detsamma som \"m\"."

#: main.c:1520
msgid ""
"Change sticker hue. This cycles through the colours of the rainbow from red "
"to violet then the cycle repeats. Equivalent to \"h\" or \"c\" for colour.\n"
"Use Ctrl for finer control. Use Shift to shift direction. Use Alt to restore "
"the original sticker hues."
msgstr ""
"Ändra märkets nyans. Detta roterar bland regnbågens färger från rött til violett och upprepar sedan cykeln. Detsamma som \"h\" eller \"c\" för färg.\n"
"Använd Ctrl för fininställning. Använd Shift för att byta riktning. Använd Alt får att återställa orginalfärgerna."

#: main.c:1527
msgid ""
"Change sticker saturation. This makes the colour richer until it reaches a "
"maximum, then makes it paler again until the sticker is in black and white, "
"then the cycle repeats. Equivalent to \"s\".\n"
"Use Ctrl for finer control. Use Shift to shift direction. Use Alt to restore "
"the original saturation."
msgstr ""
"Ändra färgmättnad. Detta gör färgen fylligare tills den når ett maximum, sedan blekar igen till märket är svartvitt, och sedan börjar cykeln om. Detsamma som \"s\".\n"
"Använd Ctrl för finjustering. Avnänd Shift för att byta riktning. Använd Alt för att återställa den ursprungliga mättnaden."

#: main.c:1534
msgid ""
"Change sticker brightness. This removes the shading on the sticker until it "
"is completely bright (but not white---you must desaturate it to get white), "
"then shades it again until it is completely black, then the cycle repeats. "
"Equivalent to \"b\".\n"
"Use Ctrl for finer control. Use shift to shift direction. Use Alt to restore "
"the original brightness."
msgstr ""
"Ändra märkets ljusstyrka. Detta tar bort skuggning på märket till det är helt ljust (men inte vitt---du måste minska mättnad för att få vitt), sedan skuggas det igen tills det är helt svart, och sedan upprepas cykeln. Detsamma som \"b\".\n"
"Använd Ctrl för finjustering. Använd Shift för att byta riktning. Använd Alt för att återställa ursprunglig ljusstyrka."

#: main.c:1542
msgid ""
"Fade sticker in and out. This makes the sticker more and more see-through "
"until it is invisible, then makes it solid again. Equivalent to \"f\".\n"
"Use Ctrl for finer steps. Use Shift to reverse direction. Use Alt to restore "
"the original transparency."
msgstr ""
"Tona ut och in märket. Detta gör märket mer och mer genomskinligt tills det är osynligt, och gör det sedan solitt igen. Detsamma som \"f\".\n"
"Använd Ctrl för finjustering. Använd shift för att byta riktning. Använd Alt för att äterställa orginalinställningen."

#: main.c:1549
msgid "Restore sticker size, colour and orientation. Equivalent to Home."
msgstr "Återställ märkets storlek, färg, och riktning. Detsamma som Home."

#: rc.c:268
msgid "$HOME not defined?!.\n"
msgstr "$HOME odefinierat?!.\n"

#: rc.c:282
msgid "Sticker Warning"
msgstr "Klistermärken Varning"

#: rc.c:286
msgid ""
"You are using relative paths to the configured directories.\n"
"You probably don't want that, but I'll save them anyway."
msgstr ""
"Du använder relativa sökvägar till konfigurationskatalogerna.\n"
"Du vill förmodligen inte ha det, men jag sparar dem ändå."

#: rc.c:302
#, c-format
msgid "Could not open %s for writing.\n"
msgstr "Kunde inte öppna %s för skrivning.\n"

#: rc.c:597
msgid "Sticker Configure"
msgstr "Klistermärken inställningar"

#: rc.c:604
#, c-format
msgid "Sticker Book Version %s"
msgstr "Klistermärken version %s"

#: rc.c:608
msgid "Brought to you by Paul Kienzle and Tanya Riseman"
msgstr "Gjort av Paul Kienzle och Tanya Riseman"

#: rc.c:628
msgid "Paint mode"
msgstr "Ritläge"

#: rc.c:628
msgid ""
"If set, allow \"painting\" with the current sticker. Otherwise you must "
"click once to paste each sticker."
msgstr "Om påslaget, tillåt \"målning\" med det aktuella märket. Annars måste du klicka en gång för varje märke du vill fästa."

#: rc.c:631
msgid "Confine pointer"
msgstr "Begränsa pekaren"

#: rc.c:631
msgid ""
"If set, confine the mouse pointer to within the window. This is useful for "
"young children with poor mouse control since it keeps them from accidentally "
"clicking on the border and resizing the window."
msgstr "Om påslaget, begränsa muskpekaren till fönstret. Detta är användbart för små barn som inte behärskar musen så väl eftersom det hindrar dem från att av misstag klicka på ramen och ändra storlek på fänstret."

#: rc.c:635
msgid "Full screen"
msgstr "Fullskärm"

#: rc.c:635
msgid ""
"If set, open scenes as large as possible. The stickers scale automatically "
"with the scene, so you don't really get more space, but it does make it "
"easier to place stickers where you want them."
msgstr "Om påslaget, öppnar scenen så stor som möjligt. Märkena skalas automatiskt med scenen, så du får egentligen int mer utrymme, med det blir lättare att placera märkena där du vill ha dem."

#: rc.c:639
msgid "Use big ugly pointer"
msgstr "Använd stor ful pekare"

#: rc.c:640
msgid ""
"If set, use a very large red pointer, which makes it easier for young eyes "
"to know where the mouse is."
msgstr "Om påslaget, använd en stor röd muspekare, som gör det enklare får små barn att veta var musen är."

#: rc.c:643
msgid "Invisible pointer in canvas"
msgstr "Osynlig pekaren på ritytan"

#: rc.c:644
msgid ""
"If set, use a very small red pointer on the canvas. This makes it easier to "
"see how your scene will look after the sticker is pasted since the large red "
"mouse pointer doesn't get in the way."
msgstr "Om påslaget, använd en väldigt liten röd pekare på ritytan. Detta gör det enklare att se hur din bild ser ut efter att märket är ditklistrat eftersom den stora röda pekaren hamnar ivägen."

#: rc.c:648
msgid "Show tooltips"
msgstr "Visa verktygstips"

#: rc.c:648
msgid ""
"If set, show tooltips for scene and sticker controls while editing the scene."
msgstr "Om påslaget, visa verktygstips för scen- och märkesinställningar medan du redigerar bilden."

#: rc.c:650
msgid "Config control"
msgstr "Konfigurationsknapp"

#: rc.c:650
msgid ""
"If set, add a configure button to the scene controls. You can always access "
"the configure window with \"!\", even if the config control button is not "
"available. Note that the configure button will not appear/disappear when "
"you return to the scene, but only when you select a scene."
msgstr "Om påslaget, lägg till en konfigurationsknapp till scenreglagen. Du kan alltid komma åt konfigurationsfönstret med \"!\", även om konfigurationsknappen inte är tillgänglig. Notera att konfigurationsknappen kommer inte framträda/försvinna när du återvänder till scenen, utan endast när du väljer en scen."

#: rc.c:657
msgid "Print control"
msgstr "Utskriftknapp"

#: rc.c:657
msgid ""
"If set, add a print button to scene controls. Need to set the working "
"directory, the saved image file and the print command for printing to work. "
"Note that the print button will not appear/disappear when you return to the "
"scene, but only when you start a new scene. For the current scene, you can "
"use \"#\" to print, or exit and re-enter the scene and use the print button."
msgstr "Om påslaget, lägg till en utskriftsknapp till scenreglagen. Aktuell katalog, fil för sparad bild och utskriftskommandå behöver sättas för att utskrifter skall fungera. Notera att utskriftsknappen inte kommer att framträda/försvinna når du återvänder till scenen, utan ednast när du välljer en scen. För den aktuella scenen kan du använda \"#\" för att skriva ut, eller lämna och återvända till scenen och använda utskriftsknappen."

#: rc.c:664
#, c-format
msgid "Saved image file (%s for scene name)"
msgstr "Spara bild i fil (%s för scennamn)"

#: rc.c:665
#, c-format
msgid ""
"File in which to save a printable image of the working scene. Use %s in the "
"name if you want a separate image for each scene. Use an extension of .pnm, "
".jpeg, .png, .tiff, .eim, .gif, .xpm or .bmp. The file is stored in the "
"working directory. For example, %s.jpeg"
msgstr "Fil att spara en skrivbar version av arbetscenen i. Använd %s i namnet om du vill ha separata filer för varje bild. Använd en ändelse som .pnm, .jpeg, .png, .tiff, .eim, lgif, .xpm eller .bmp. Filen sparas i aktuell katalog. Till expempel %s.jpeg."

#: rc.c:670
#, c-format
msgid "Print command (%s for saved image file)"
msgstr "Utskriftskommando (%s för namnet på bildfilen)"

#: rc.c:671
#, c-format
msgid ""
"Command to print the saved image. Use %s where you would put the filename in "
"the print command. For example, lp -Pcolor %s."
msgstr "Kommando för att skriva ut en sparad bild. Använd %s där du skulle skriva filnamnet i utskriftskommandot. Till exempel, lp -Pcolor %s."

#: rc.c:674
msgid "Working directory"
msgstr "Aktuell katalog"

#: rc.c:674
msgid "Directory in which to save the working scenes and the printable images."
msgstr "Katalog där arbetsbilder och utskrivbara scen skall sparas."

#: rc.c:677
msgid "Sticker directory"
msgstr "Katalog över klistermärken"

#: rc.c:677
msgid "Directory containing the scene files and the stickers."
msgstr "Katalog med scenfiler och klistermärkena."

#: rc.c:679
msgid "Icon directory"
msgstr "Katalog över ikoner"

#: rc.c:679
msgid "Directory containing the button surface images for the controls."
msgstr "Katalog som innehåller knappbilderna för reglagen."

#: rc.c:682
msgid "Signature font"
msgstr "Signaturfont"

#: rc.c:682
msgid "Font used to render the signature. Click the button to change the font."
msgstr "Typsnitt att använda för signaturen. Klicka på knappen för att ändra typsnittet."

#: rc.c:684
msgid "Signature (see man 3 strftime)"
msgstr "Signatur (se strftime(3))"

#: rc.c:685
msgid ""
"String to put on the bottom right hand corner of the image. It is formatted "
"using strftime, so you can specify date information."
msgstr "Sträng att visa i nedra högra hörnet av bilden. Den formatteras med strftime, så du kan ange datuminformation."

#: rc.c:688
msgid "Signature sample"
msgstr "Signaturexempel"

#: rc.c:698
#, c-format
msgid "Control button size (% screen width)"
msgstr "Knappstorlek (% av bildbredd)"

#: rc.c:699
msgid ""
"Sets the size of the buttons and stickers in the scene editor. Use large "
"control buttons for younger children. I like them large, too."
msgstr "Ställer in storleken på knapparna och märkena i sceneditorn. Använd stora knappar för mindre barn. Jag tycker också om att ha dem stora."

#: rc.c:702
#, c-format
msgid "Scene button size (% screen width)"
msgstr "Scenknappstorlek (% av bildbredd)"

#: rc.c:703
msgid "Sets the size of the scene buttons on the entry screen."
msgstr "Ställer in storleken på scenknapparna i startrutan."

#: rc.c:705
msgid "Max. stickers saved (x100kB)"
msgstr "Maximalt sparade bilder (×100kB)"

#: rc.c:706
msgid ""
"Sets the number of megabytes of stickers to save when you exit a scene. The "
"choice depends on the speed of your machine. If it is too large, reloading "
"the scene will take a long time."
msgstr "Anger antalet megabyte märken att spara när du lämnar en scen. Valet beror på hastigheten på din maskin. OM det är för stort tar det lång tid att återladda scenen."

#: rc.c:710
msgid "Max. undo stack size (x100kB)"
msgstr "Maximal stackstorlek för ångra (×100kB)"

#: rc.c:711
msgid ""
"Sets the number of megabytes of stickers you can \"unstick\" with the undo "
"control. The choice depends on the the amount of memory on your machine."
msgstr "Anger antalet megabyte märken du kan ta loss med ångraknappen. Valet beror på mängden minne i din maskin."

#: rc.c:714
msgid "Delay between keypress and rotation (msec)"
msgstr "Fördröjning mellan tangenttryckning och rotation (ms)"

#: rc.c:715
msgid ""
"Sets the delay between the first operation and repeated operation for the "
"sticker controls. Increase it if your toddler is ham-fisted. 300 ms works "
"well."
msgstr "Anger fördröjningen mellan första händelsen och upprepade händelser för dina märkesreglagen. Öka det om ditt barn är litet och fumligt. 300 ms räcker väl."

#: rc.c:719
msgid "Rotation speed (msec per step)"
msgstr "Rotationshastighet (ms per steg)"

#: rc.c:720
msgid ""
"Sets the delay between updates for sticker controls. Increase the step delay "
"for your ham-fisted toddler so that they have time to pull their finger off "
"their key when the sticker is just right. Decrease it for fast animation. If "
"the delay is too short, then the computer cannot keep up and weird things "
"start to happen."
msgstr "Anger fördröjningen mellan uppdateringar för märkesreglage. Öka det för små fumliga barn så att de hinner ta bort fingret från knappen när de har rätt märke. Minska det för snabba animeringar. Om fördröjningen är för kort hinner inte datorn med och underliga saker börjar hända."

#: rc.c:734
msgid "Save settings"
msgstr "Spara inställningar"

#: rc.c:740
msgid ""
"Write the configuration information to $HOME/.stickers so it will be set the "
"next time. Note that the configuration changes will still take effect for "
"this session even if they are not saved."
msgstr "Skriv ut konfigurationsinformationen till $HOME/.stickers så att den finns kvar nästa gång. Observera att konfigurationsändringar ändå påverkar den nuvarande sessionen även om de inte sparas."

#: rc.c:745
msgid "Continue"
msgstr "Fortsätt"

#: rc.c:753
msgid "Return to stickers with the new configuration."
msgstr "Återvänd till klistermärken med den nya konfigurationen"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.