översättning av xfce4 - xffm

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-22 16:11:52

> #: libs/cpy.c:298
> msgid "Too few bytes transferred ! Device full ?"
> msgstr "För få bytes överförda ! Enhet full ?"
> 
> #: libs/cpy.c:302
> msgid "Too many bytes transferred !?"
> msgstr "För många bytes överförda !?"

Det skall inte vara blanktecken före skiljetecken som ! och ?

> #: libs/cpy.c:334 libs/cpy.c:636
> msgid "Can't copy socket"
> msgstr "Kan inte kopiera socket"

Vi brukar översätta det med "uttag". Om det behövs följt av det
engelska ordet inom parentes.

> #: libs/dummies.c:80
> msgid "No usable Xfce4 panel configuration"
> msgstr "Ingen användbar XFce-panelkonfiguration"

Hör inte 4:an till namnet?

> #: libs/find.c:95
> msgid "Socket"
> msgstr "Socket"

Eller uttag.

> #: libs/find.c:347
> msgid "Search interrupted."
> msgstr "Sökning påverkad"

Inte bara påverkad, t.o.m. avbruten.

> "Characters within [ ] matches any single \n"
> "    character in the list.\n"

> "Tecken inom [ ] matchar alla ensamma\n"
> "    tecken i listan.\n"

Det låter som om det bara är vissa tecken i listan, de ensamma, som
matchar. Kanske "... matchar något enskilt tecken ..."?

> "Characters within [^ ] matches any single\n"
> "    character *not* in the list.\n"

> "Tecken inom [^ ] matchar alla ensamma\n"
> "    tecken som *inte* finns i listan.\n"

Motsvarande.

> "A regular expression may be followed by one\n"
> "    of several repetition operators:\n"

> "Ett reguljärt uttryck kan följas av ett\n"
> "    av flera repeteringsoperatorer:\n"

En operator, inte ett.

> "To match any reserved character, precede it with \\. \n"

> "För att matcha reserverade tecken, använde \\. \n"

"Använd" har inget e på slutet. Sedan framgår det inte av din
översättning att bakstrecket skall stå före de tecken man vill
skydda, men det kanske inte behövs?

> #. Applications
> #: libs/help.c:88
> msgid ""
> "This is a tree representation of the xfce4 panel. To configure it, configure "
> "the panel. Only valid applications in the panel configuration are shown. To "
> "execute a particular application, double click on it. You can also drag and "
> "drop or cut and paste to the applications to pass on arguments."
> msgstr ""
> "Detta är en trädrepresentation av xfce:s panel. För att konfigurera den, konfigurera "
> "panelen. Endast giltiga program i panelen visas. För att "
> "köra ett visst program, dubbelklicka på det. Du kan också dra och "
> "släppa eller klippa och klistra till programmet för att ge det argument."

4:an igen.

> #. Find
> #: libs/help.c:90
> msgid ""
> "I den här grenen visas resultat vid sökningar. Du kan använda alla normala "
> "filoperationer på sökresultaten. Du kan söka efter filer baserat på "
> "namn, innehåll andra kvalificerare."
> msgstr ""

Här verkar det blivit trasig. Här har du stoppat in översättningen
som msgid, och har ingen msgstr.

> #. Trash
> #: libs/help.c:92
> msgid ""
> "This branch represents a new concept in trash management. Instead of having "
> "a single directory to put all trashed files, xffm uses wastebaskets.\n"
> "Each directory has its wastebasket (when needed only), just like every "
> "office in a building has its wastebasket.\n"
> "The trash bin is the place where all the wastebaskets are collected, just as "
> "all the trash in an office building is collected into a huge trashbin in the "
> "alley. Just as the trashbin in the alley, it's not a good place to recover "
> "something (except in desperate situations). Trash recovery is best done at "
> "the office (or directory) level from the wastebasket.\n"
> "Tabulation of wastebasket contents into the trash bin is done automatically "
> "(but may be turned off). Additionally, you may tabulate the contents of "
> "wastebaskets of any directory on demand, using the \"Collect trash\" tool. "
> "It will even tabulate trash from GNOME or KDE trash bins."
> msgstr ""
> "Den här grenen representerar ett nytt koncept inom skräphantering. Istället för att ha "
> "en katalog där alla skräpfiler placeras använder xffm papperskorgar.\n"
> "Varje katalog har sin egen papperskorg (om det behövs), precis som alla "
> "kontor i en byggnad har sina egna papperskorgar.\n"
> "Skräpkontainern är där alla papperskorgar samlas in, precis som "
> "allt skräp i kontorsbyggnader samlas i en stor skräpkontainer i "
> "gränden. Precis som i skräpkontainern i gränden så är det inte ett bra ställe att hämta "
> "något (förutom i desperata situationer). Hämta skräpsaker görs bäst "
> "på kontorsnivå (eller katalognivå) ifrån papperskorgarna.\n"
> "Tömning av papperskorgarna till skräpkontainrarna utförs automatiskt "
> "(men det kan stängas av). Man kan också tömma innehållet i "
> "papperskorgarna i någon katalog på kommande genom att använda \"Samla skräp\"-verktyget. "
> "Det kan tillochmed hämta skräp från GNOME och KDE papperskorgarna."

Hmm, är inte "soprummet" mer som vi gör i Sverige än "gränden".

"Kommando", inte "kommande".

"Till och med" som tre ord.

> #. XFFM_MAX_PREVIEW_SIZE
> #: libs/help.c:106
> msgid ""
> "XFFM_MAX_PREVIEW_SIZE: this environment variable, if defined, will set the "
> "maximum size of images to preview, default 256KB"
> msgstr ""
> "XFFM_MAX_PREVIEW_SIZE: Om den här miljövariabeln är definierad sätter den "
> "den maximala storleken på bilder som ska förhandsgranskas, standard 256KB"

Det skall vara litet "k" i "kB".

> #. SMB_CODESET
> #: libs/help.c:126
> msgid ""
> "SMB_CODESET: if codeset cannot be determined from $LANG, this environment "
> "variable sets the codeset for correct display of accentuated or cyrillic "
> "characters on samba 2.x series, defaults to ISO-8859-1. YMMV."
> msgstr ""
> "SMB_CODESET: Om teckenkodning inte kan bestämmas från $LANG, denna " "miljövariabler sätter teckenkodningen för korrekt visning av accentuering eller " "cyrilliska tecken i samba 2.x-serien, används standarden ISO-8859-1. YMMV."

Det blev fel ordföljd där. "... $LANG, sätter denna miljövariabel
..." bör det vara.

Och så verkar du ha tappat bort lite nyrader.

Kyrilliska stavas med k på svenska.

"Som standard" snarare än "används standarden".

> #: libs/input.c:276 src/glade_gui.c:819 src/glade_gui.c:1592
> msgid "Scramble"
> msgstr "Kryptera"
> 
> #: libs/input.c:286 src/glade_gui.c:830 src/glade_gui.c:1584
> msgid "Unscramble"
> msgstr "Dekryptera"

Är det verkligen kryptering det handlar om?

> #. strftime format for non-recent files (older than 6 months), in
> #. -l output when --time-style=locale is specified. This should
> #. contain the year, month and day (at least), in an order that is
> #. understood by people in your locale's territory.
> #. Please try to keep the number of used screen columns small,
> #. because many people work in windows with only 80 columns. But
> #. make this as wide as the other string below, for recent files.
> #: libs/ls.c:195 src/add_file.c:116
> msgid "%b %e %Y"
> msgstr "%b %e %Y"

Den ordningen har vi inte på svenska. Antingen "%Y-%m-%d " eller
"%e %b %Y".

> #. strftime format for recent files (younger than 6 months), in
> #. -l output when --time-style=locale is specified. This should
> #. contain the month, day and time (at least), in an order that is
> #. understood by people in your locale's territory.
> #. Please try to keep the number of used screen columns small,
> #. because many people work in windows with only 80 columns. But
> #. make this as wide as the other string above, for non-recent files.
> #: libs/ls.c:203 src/add_file.c:118
> msgid "%b %e %H:%M"
> msgstr "%b %e %H:%M"

Bör nog vara "%m-%d %H.%M" respektive "%e %b %H.%M" beroende på vilken
form du valde ovan.

> #: libs/menu_callbacks.c:387
> msgid "command queued\n"
> msgstr "kommando köad\n"

köaT

> #. printf("DBG:remove yes\n");
> #: libs/remove.c:629 smb/smb_download.c:498 smb/smb_download.c:499
> msgid "Removing"
> msgstr "Tar bort"
> 
> #: libs/remove.c:654
> msgid "Deleting..."
> msgstr "Tar bort..."

Är det någon skillnad på "delete" och "remove" här? Eller råkar de
bara ha valot olika ord?

> #: smb/master_lookup.c:212
> msgid "No master browser found."
> msgstr "Inga huvudbläddrare hittade."

Bör väl vara "ingen"?

> #: smb/smb_download.c:219
> msgid "Incorrect DnD specification"
> msgstr "Okorrekt DnD-specifikation"

"Felaktig" känns som ett naturligare ord än "okorrekt".

> #: src/glade_gui.c:448 src/glade_gui.c:1359
> msgid "Open in xffm"
> msgstr "öppna i xffm"

Gärna versalt "ö".

> #: src/glade_gui.c:693 src/glade_gui.c:1777
> msgid "Copy"
> msgstr "Kopier"

KopierA

> #: xfdiff4/xfdiff.c:237
> msgid ""
> "Files are identical\n"
> "(or binary files that may or may not differ)"
> msgstr ""
> "Filerna är identiska\n"
> "(eller binära som är eller inte är olika"

Slutparentesen saknas.

> #: xfdiff4/xfdiff.c:238
> msgid "Patch file is not in unified format"
> msgstr "Patchfil är inte i unifierande format"

"... unifierat format" antar jag.

> #. missing color attribute
> #: xfdiff4/xfdiff.c:427
> msgid "****Binary data****\n"
> msgstr "****Binär data****\n"

"Binära data" eller "binärdata".

> #: xfdiff4/xfdiff.c:1531
> msgid "use xfdiff [ -h | --help | -p] [leftfile] [rightfile]\n"
> msgstr "använd xfdiff [ -h | --help | -p] [leftfile] [rightfile]\n"

Vänsterfil och högerfil kan du översätta till. (Nej, inte
omkörningsfil. :-)

> #: xfdiff4/xfdiff.c:1532
> msgid "-p : leftfile and rightfile are a patchdir and a patchfile\n"
> msgstr "-p : vänsterfil och högerfil är en patchkatalog och en patchfil\n"

Som här t.ex.

> #: xfdiff4/xfdiff.c:1537
> msgid "xfdiff (c) Edscott Wilson Garcia 2001, under GNU-GPL\n"
> msgstr "xfdiff (c) Edscott Wilson Garcia 2001, under GNU-GPL\n"

Använd riktigt copyrighttecken: ©

> #: xfdiff4/xfdiff_gui.c:702 xfdiff4/xfdiff_gui.c:703
> msgid "is not in patch file."
> msgstr "är inte en patchfil"

Punkt på slutet.

> #: xfdiff4/xfdiff_gui.c:1164
> msgid "Select left file"
> msgstr "Välj vänster-fil"
> 
> #: xfdiff4/xfdiff_gui.c:1165
> msgid "Select right file"
> msgstr "Välj höger-fil"

Du har inte använt bindestreck i vänsterfil och högerfil i övrigt.
Det tycker jag inte du skall göra här heller.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.