fileutils-4.1.9

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-04 12:37:34

Här är de uppdaterade meddelandena till filverktygen:


 # Swedish messages for fileutils.
 # Copyright © 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
 # $Revision: 1.110 $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: fileutils 4.1.6\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-03-03 23:31+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-03-05 10:43+0100\n"
N "Project-Id-Version: fileutils 4.1.9\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-06-22 11:04+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-07-04 12:33+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: lib/c-stack.c:362
N msgid "program error"
N msgstr "programfel"
N 
 #: lib/c-stack.c:363
N msgid "stack overflow"
N msgstr "stackspill"
N 
 #: lib/closeout.c:107
 
 #: lib/file-type.c:42
N msgid "regular empty file"
N msgstr "tom normal fil"
N 
 #: lib/file-type.c:42
N msgid "regular file"
N msgstr "normal fil"
N 
 #: lib/file-type.c:45
N msgid "directory"
N msgstr "katalog"
N 
 #: lib/file-type.c:48
N msgid "block special file"
N msgstr "blockspecialfil"
N 
 #: lib/file-type.c:51
N msgid "character special file"
N msgstr "teckenspecialfil"
N 
 #: lib/file-type.c:54
N msgid "fifo"
N msgstr "fifo"
N 
 #: lib/file-type.c:57
N msgid "symbolic link"
N msgstr "symbolisk länk"
N 
 #: lib/file-type.c:60
N msgid "socket"
N msgstr "uttag (socket)"
N 
 #: lib/file-type.c:63
N msgid "message queue"
N msgstr "meddelandekö"
N 
 #: lib/file-type.c:66
N msgid "semaphore"
N msgstr "semafor"
N 
 #: lib/file-type.c:69
N msgid "shared memory object"
N msgstr "delat-minnesobjekt"
N 
 #: lib/file-type.c:71
N msgid "weird file"
N msgstr "konstig fil"
N 
 #: lib/getopt.c:694
 #, c-format
 
 #: lib/makepath.c:341
 #, c-format
G msgid "cannot chdir to directory, %s"
G msgstr "kan inte byta till katalog, %s"
N msgid "cannot chdir to directory %s"
N msgstr "kan inte byta till katalog %s"
 
 
 #: lib/xmemcoll.c:62
 msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
G msgstr "Sätt LC_ALL=\"C\" för att gå runt problemet."
N msgstr "Sätt LC_ALL=\"C\" för att kringå problemet."
 
 
 #: src/copy.c:242
 #, c-format
G msgid ""
G "ERROR: the source file %s initially had device/inode\n"
G "numbers %lu/%lu, but now (after opening it), the numbers\n"
G "are %lu/%lu. That means that while this program was running,\n"
G "the file was replaced with another one. Skipping this file."
G msgstr ""
G "FEL: källfilen %s hade från början enhets-/inodnummer %lu/%lu, men nu\n"
G "(efter att ha öppnat den), är numren %lu/%lu. Det betyder att medan\n"
G "detta program körde har filen ersatts med en annan. Hoppar över denna\n"
G "fil."
N msgid "skipping file %s, as it was replaced while being copied"
N msgstr "hoppar över fil %s eftersom den byttes ut medan den kopierades"
 
 
 #: src/copy.c:1232
 #, c-format
N msgid "inter-device move failed: %s to %s; unable to remove target"
N msgstr "flytt mellan enheter misslyckades: %s till %s; kan inte ta bort målet"
N 
 #: src/copy.c:1260
 #, c-format
 
 #: src/copy.c:1447 src/copy.c:1510 src/cp.c:339
 #, c-format
G msgid "preserving ownership for %s"
G msgstr "bevarar ägare av %s"
N msgid "failed to preserve ownership for %s"
N msgstr "misslyckades att bevara ägare av %s"
 
 
 #: src/copy.c:1522
 #, c-format
N msgid "failed to preserve authorship for %s"
N msgstr "misslyckades att bevara författarskap för %s"
N 
 #: src/copy.c:1540
 #, c-format
 
 #: src/cp.c:325
 #, c-format
G msgid "preserving permissions for %s"
G msgstr "bevarar rättigheter på %s"
N msgid "failed to preserve times for %s"
N msgstr "misslyckades att bevara tider för %s"
 
 #: src/cp.c:349
 #, c-format
N msgid "failed to preserve permissions for %s"
N msgstr "misslyckades att bevara rättigheter på %s"
N 
 #: src/cp.c:434
 #, c-format
 
 #: src/cp.c:546
 #, c-format
G msgid "specified target, %s is not a directory"
G msgstr "angiven destination, %s, är inte en katalog"
N msgid "%s: specified target is not a directory"
N msgstr "%s: angiven destination är inte en katalog"
 
 
 #: src/install.c:532
G msgid "cannot fork"
G msgstr "kan inte grena"
N msgid "fork system call failed"
N msgstr "systemanrop fork misslyckades"
 
 
 #: src/link.c:51
 #, c-format
N msgid ""
N "Usage: %s FILE1 FILE2\n"
N " or: %s OPTION\n"
N msgstr ""
N "Användning: %s FIL1 FIL2\n"
N "  eller:  %s FLAGGA\n"
N 
 #: src/link.c:54
N msgid "Call the link function to create a link named FILE2 to an existing FILE1.\n\n"
N msgstr ""
N "Anropa funktionen link för att skapa en länk som heter FIL2 till en exiterande\n"
N "FIL1.\n"
N "\n"
N 
 #: src/link.c:98
 #, c-format
N msgid "cannot create link %s to %s"
N msgstr "kan inte skapa länk %s till %s"
N 
 #: src/ln.c:39
 
 #: src/ln.c:520
 #, c-format
G msgid "specified target directory, %s is not a directory"
G msgstr "angiven målkatalog, %s, är inte en katalog"
N msgid "%s: specified target directory is not a directory"
N msgstr "%s: angiven målkatalog är inte en katalog"
 
 
 #: src/ls.c:2454
 #, c-format
 msgid "cannot compare file names %s and %s"
G msgstr "kan inte jämföra filnamn %s och %s"
N msgstr "kan inte jämföra filnamnen %s och %s"
 
 
 #: src/ls.c:3603
 msgid ""
 " -a, --all         do not hide entries starting with .\n"
 " -A, --almost-all      do not list implied . and ..\n"
N "   --author        print the author of each file\n"
 " -b, --escape        print octal escapes for nongraphic characters\n"
 msgstr ""
 " -a, --all         göm inte poster som inleds med .\n"
 " -A, --almost-all      lista inte underförstådda . och ..\n"
N "   --author        skriv ut författare för varje fil\n"
 " -b, --escape        skriv oktala koder för ickegrafiska tecken\n"
 
 
 #: src/ls.c:3681
 msgid ""
 "   --time-style=WORD   show times using style WORD:\n"
 "                full-iso, iso, locale, posix-iso, +FORMAT\n"
 "               FORMAT is interpreted like `date'; if FORMAT is\n"
 "               FORMAT1<newline>FORMAT2, FORMAT1 applies to\n"
 "               non-recent files and FORMAT2 to recent files\n"
 " -t             sort by modification time\n"
 " -T, --tabsize=COLS     assume tab stops at each COLS instead of 8\n"
 msgstr ""
 "   --time-style=ORD    visa tider i med stil ORD:\n"
 "                full-iso, iso, locale, posix-iso, +FORMAT\n"
G "               FORMAT tolkas som \"date\"; om FIRMAT är\n"
N "               FORMAT tolkas som \"date\"; om FORMAT är\n"
 "               FORMAT1<nyrad>FORMAT2, används FORMAT1 för gamla\n"
 "               filer och FORMAT2 för nyare filer\n"
 " -t             sortera efter modifieringstid\n"
 " -T, --tabsize=KOLUMN    antag tabulatorsteg varje KOLUMN, inte var 8:e\n"
 
 
 #: src/mv.c:472
 #, c-format
G msgid "cannot open directory %s"
G msgstr "kan inte öppna katalog %s"
G 
G msgid "closing directory %s"
G msgstr "stänger katalog %s"
N msgid "specified target, %s is not a directory"
N msgstr "angiven destination, %s, är inte en katalog"
 
G msgid "%s: remove write-protected directory %s? "
G msgstr "%s: ta bort skrivskyddad katalog %s? "
 #: src/mv.c:480
N msgid "when moving multiple files, last argument must be a directory"
N msgstr "när flera filer flyttas måste sista argumentet vara en katalog"
 
 #: src/remove.c:365
 #, c-format
G msgid "%s: remove write-protected file %s? "
G msgstr "%s: ta bort skrivskyddad fil %s? "
N msgid "cannot chdir from %s to .."
N msgstr "kan inte byta till katalog från %s till .."
 
 #: src/remove.c:377 src/remove.c:460
 #, c-format
G msgid "%s: remove directory %s? "
G msgstr "%s: ta bort katalog %s? "
N msgid "cannot lstat `.' in %s"
N msgstr "kan inte ta status på \".\" i %s"
 
 #: src/remove.c:384 src/remove.c:464
 #, c-format
G msgid "%s: remove %s? "
G msgstr "%s: ta bort %s? "
N msgid "%s changed dev/ino"
N msgstr "%s ändrad dev/ino"
 
 #: src/remove.c:503
 #, c-format
G msgid "removing %s\n"
G msgstr "tar bort %s\n"
N msgid ""
N "WARNING: Circular directory structure.\n"
N "This almost certainly means that you have a corrupted file system.\n"
N "NOTIFY YOUR SYSTEM MANAGER.\n"
N "The following directory is part of the cycle:\n"
N " %s\n"
N msgstr ""
N "VARNING: Cirkulär katalogstruktur.\n"
N "Detta betyder nästan säkert att du har ett trasigt filsystem.\n"
N "RAPPORTERA TILL SYSTEMANSVARIG.\n"
N "Följande katalog utgör del av cykeln:\n"
N " %s\n"
 
 #: src/remove.c:572 src/remove.c:700 src/remove.c:841 src/remove.c:903
 #, c-format
G msgid "cannot unlink %s"
G msgstr "kan inte ta bort %s"
N msgid "cannot lstat %s"
N msgstr "kan inte ta status (lstat) på %s"
 
 #: src/remove.c:597
 #, c-format
G msgid "%s: directory %s is write protected; descend into it anyway? "
G msgstr "%s: katalog %s är skrivskyddad; gå ner i den ändå? "
N msgid "%s: descend into write-protected directory %s? "
N msgstr "%s: gå ner i skrivskyddad katalog %s? "
 
 
 #: src/remove.c:603
 #, c-format
G msgid "removing all entries of directory %s\n"
G msgstr "tar bort alla poster i katalog %s\n"
N msgid "%s: remove write-protected %s %s? "
N msgstr "%s: ta bort skrivskyddad %s %s? "
 
 #: src/remove.c:604
 #, c-format
G msgid "cannot lstat `.' in %s"
G msgstr "kan inte ta status på \".\" i %s"
N msgid "%s: remove %s %s? "
N msgstr "%s: ta bort %s %s? "
 
 #: src/remove.c:627
 #, c-format
G msgid ""
G "ERROR: the directory %s initially had device/inode\n"
G "numbers %lu/%lu, but now (after a chdir into it), the numbers for `.'\n"
G "are %lu/%lu. That means that while rm was running, the directory\n"
G "was replaced with either another directory or a link to another directory."
G msgstr ""
G "FEL: katalogen %s hade från början enhets-/inodnummer %lu/%lu, men\n"
G "nu (efter att ha bytt till den katalogen), är numren för \".\" %lu/%lu.\n"
G "Det betyder att medan rm körde byttes katalogen ut mot antingen en\n"
G "annan katalog eller en länk till en annan katalog."
N msgid "removed %s\n"
N msgstr "tog bort %s\n"
 
 #: src/remove.c:642 src/remove.c:961
 #, c-format
G msgid "cannot change back to directory %s via `..'"
G msgstr "kan inte byta tillbaka till katalog %s via \"..\""
N msgid "removed directory: %s\n"
N msgstr "tog bort katalog: %s\n"
 
 #: src/remove.c:722 src/remove.c:966
 #, c-format
G msgid "%s: remove directory %s%s? "
G msgstr "%s: ta bort katalog %s%s? "
G 
G msgid " (might be nonempty)"
G msgstr " (är kanske inte tom)"
G 
G msgid "removing the directory itself: %s\n"
G msgstr "tar bort katalogen själv: %s\n"
N msgid "cannot remove directory %s"
N msgstr "kan inte ta bort katalog %s"
 
 #: src/remove.c:796
 #, c-format
G msgid "cannot remove current directory %s"
G msgstr "kan inte ta bort aktuell katalog %s"
N msgid "cannot open directory %s"
N msgstr "kan inte öppna katalog %s"
 
 #: src/remove.c:846 src/remove.c:910
 #, c-format
G msgid "cannot remove directory %s"
G msgstr "kan inte ta bort katalog %s"
N msgid "cannot chdir from %s to %s"
N msgstr "kan inte byta katalog från %s till %s"
 
 
 #: src/stat.c:842
 #, c-format
N msgid "Try %s --help' for more information.\n"
N msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"
N 
 #: src/stat.c:846
 #, c-format
N msgid "Usage: %s [OPTION] FILE...\n"
N msgstr "Användning: %s [FLAGGA] FIL...\n"
N 
 #: src/stat.c:847
N msgid ""
N "Display file or filesystem status.\n"
N "\n"
N " -f, --filesystem\tdisplay filesystem status instead of file status\n"
N " -c --format=FORMAT  FIXME\n"
N " -l, --link\t\tfollow links\n"
N " -s, --secure\t    FIXME\n"
N " -t, --terse\t\tprint the information in terse form\n"
N msgstr ""
N "Visa fil- eller filsystemstatus.\n"
N "\n"
N " -f, --filesystem\tvisa filsystemstatus istället för filstatus\n"
N " -c --format=FORMAT  FIXAS\n"
N " -l, --link\t\tfölj länkar\n"
N " -s, --secure\t    FIXAS\n"
N " -t, --terse\t\tskriv informationen i kortfattat format\n"
N 
 #: src/stat.c:859
N msgid ""
N "\n"
N "The valid format sequences for files (without --filesystem):\n"
N "\n"
N " %A - Access rights in human readable form\n"
N " %a - Access rights in octal\n"
N " %b - Number of blocks allocated\n"
N " %C - Security context in SE-Linux\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "De giltiga formatsekvenserna för filer (utan --filesystem):\n"
N "\n"
N " %A - Åtkomsträttigheter i format läsbart för människa\n"
N " %a - Åtkomsträttigheter oktalt\n"
N " %b - Antal använda block\n"
N " %C - Säkerhetsomgivning i SE-Linux\n"
N 
 #: src/stat.c:867
N msgid ""
N " %D - Device number in hex\n"
N " %d - Device number in decimal\n"
N " %F - File type\n"
N " %f - raw mode in hex\n"
N " %G - Group name of owner\n"
N " %g - Group ID of owner\n"
N msgstr ""
N " %D - Enhetsnummer hexadecimalt\n"
N " %d - Enhetsnummer decimalt\n"
N " %F - Filtyp\n"
N " %f - tillståndet rått hexadecimalt\n"
N " %G - Gruppnamn på ägare\n"
N " %g - Gruppid på ägare\n"
N 
 #: src/stat.c:875
N msgid ""
N " %h - Number of hard links\n"
N " %i - Inode number\n"
N " %N - Quoted File name with dereference if symbolic link\n"
N " %n - File name\n"
N " %o - IO block size\n"
N " %S - Security ID in SE-Linux\n"
N " %s - Total size, in bytes\n"
N " %T - Minor device type in hex\n"
N " %t - Major device type in hex\n"
N msgstr ""
N " %h - Antal hårda länkar\n"
N " %i - Inodnummer\n"
N " %N - Citerat filnamn, derefererat om symbolisk länk\n"
N " %n - Filnamn\n"
N " %o - IO-blockstorlek\n"
N " %S - Säkerhets-ID i SE-Linux\n"
N " %s - Total storlek, i byte\n"
N " %T - Undre enhetsnummer hexadecimalt\n"
N " %t - Övre enhetsnummer hexadecimalt\n"
N 
 #: src/stat.c:886
N msgid ""
N " %U - User name of owner\n"
N " %u - User ID of owner\n"
N " %X - Time of last access as seconds since Epoch\n"
N " %x - Time of last access\n"
N " %Y - Time of last modification as seconds since Epoch\n"
N " %y - Time of last modification\n"
N " %Z - Time of last change as seconds since Epoch\n"
N " %z - Time of last change\n"
N "\n"
N msgstr ""
N " %U - Användarnamn på ägare\n"
N " %u - Användarid på ägare\n"
N " %X - Senaste åtkomsttidpunkt i sekunder sedan Epok\n"
N " %x - Senaste åtkomsttidpunkt\n"
N " %Y - Senaste modifieringstidpunkt i sekunder sedan Epok\n"
N " %y - Senaste modifieringstidpunkt\n"
N " %Z - Senaste ändringstidpunkt i sekunder sedan Epok\n"
N " %z - Senaste ändringstidpunkt\n"
N "\n"
N 
 #: src/stat.c:898
N msgid ""
N "Valid format sequences for file systems:\n"
N "\n"
N " %a - Free blocks available to non-superuser\n"
N " %b - Total data blocks in file system\n"
N " %C - Security context in SE-Linux\n"
N " %c - Total file nodes in file system\n"
N " %d - Free file nodes in file system\n"
N " %f - Free blocks in file system\n"
N msgstr ""
N "Giltiga formatsekvenser för filsystem:\n"
N "\n"
N " %a - Fria block tillgänliga för icke superanvändare\n"
N " %b - Totalt antal datablock i filsystem\n"
N " %C - Säkerhetsomgivning i SE-Linux\n"
N " %c - Totalt antal filnoder i filsystem\n"
N " %d - Fria filnoder i filsystem\n"
N " %f - Fria block i filsystem\n"
N 
 #: src/stat.c:908
N msgid ""
N " %i - File System id in hex\n"
N " %l - Maximum length of filenames\n"
N " %n - File name\n"
N " %S - Security ID in SE-Linux\n"
N " %s - Optimal transfer block size\n"
N " %T - Type in human readable form\n"
N " %t - Type in hex\n"
N msgstr ""
N " %i - Filsystemid hexadecimalt\n"
N " %l - Maxlängd på filnamn\n"
N " %n - Filnamn\n"
N " %S - Säkerhetsid i SE-Linux\n"
N " %s - Optimal överföringsblockstorlek\n"
N " %T - Typ i format läsbart för människa\n"
N " %t - Typ hexadecimalt\n"
N 
 #: src/sync.c:44
 #, c-format
N 
 #: src/unlink.c:51
 #, c-format
N msgid ""
N "Usage: %s FILE\n"
N " or: %s OPTION\n"
N msgstr ""
N "Användning: %s FIL\n"
N "  eller:  %s FLAGGA\n"
N 
 #: src/unlink.c:54
N msgid "Call the unlink function to remove the specified FILE.\n\n"
N msgstr "Anropa funktionen unlink för att ta bort angiven FIL.\n\n"
N 
 #: src/unlink.c:99
 #, c-format
N msgid "cannot unlink %s"
N msgstr "kan inte ta bort %s"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.