Re: Ny textutils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-05 11:57:50

tis 2002-03-05 klockan 10.33 skrev Göran Uddeborg:
> Här tänkte jag sticka emellan Christians alla Gnomeöversättningar,
> eller om det nu skall vara GNOME-översättningar, med en uppdatering av
> textutils.

Hoho... säg till om det blir för mycket.


> #: lib/getopt.c:801
> #, c-format
> msgid "%s: illegal option -- %c\n"
> msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

otillåten?


> #: lib/getopt.c:881
> #, c-format
> msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
> msgstr "%s: flaggan `-W %s' är tvetydig\n"

Riktiga snuffar?


> #: lib/makepath.c:176
> #, c-format
> msgid "cannot create directory %s"
> msgstr "kan inte skapa katalog %s"

Bestämd form?
Försöka duger...


> #: lib/userspec.c:178
> msgid "invalid user"
> msgstr "ogiltigt användare"

MarVin var före, men jag påminner: "ogiltig".


> #: lib/userspec.c:181
> msgid "cannot get the login group of a numeric UID"
> msgstr "kan inte ta reda på logingruppen för ett numeriskt UID"

inloggningsgruppen?


> #: lib/version-etc.c:61
> #, c-format
> msgid "Written by %s.\n"
> msgstr "Skriven av %s.\n"

Om det refererar till "programmet" är det "skrivet av".> #: lib/xmemcoll.c:62
> msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
> msgstr "Set LC_ALL='C' för att gå runt problemet."

"Ställ in LC_ALL=\"C\"..."


> #: src/cat.c:114 src/sum.c:72
> msgid "\nWith no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
> msgstr "\nUtan FIL eller när FIL är - läs standard in.\n"

Tror kommat behövs på svenska också, annars blir det knepigt tycker jag.


> #: src/cat.c:119
> msgid "\n -B, --binary       use binary writes to the console device.\n\n"
> msgstr "\n -B, --binary       skriv binärat till konsolenheten.\n\n"
                         ^
binärt


> #: src/cat.c:124 src/cksum.c:291 src/comm.c:88 src/csplit.c:1532 src/cut.c:208
> #: src/expand.c:131 src/fmt.c:297 src/fold.c:86 src/head.c:115 src/join.c:182
> #: src/md5sum.c:157 src/nl.c:227 src/od.c:364 src/paste.c:423 src/pr.c:2864
> #: src/sort.c:352 src/split.c:123 src/sum.c:76 src/tac.c:146 src/tail.c:304
> #: src/tr.c:394 src/tsort.c:105 src/unexpand.c:394 src/uniq.c:169 src/wc.c:146
> msgid "\nReport bugs to <bug-textutils@gnu.org>."
> msgstr ""
> "\n"
> "Rapportera fel till <bug-textutils@gnu.org>.\n"
> "Rapportera anmärkningar på översättningen till <sv@li.org>."

Kommentarer, som MarVin sa.


> #: src/comm.c:75
> #, c-format
> msgid "Usage: %s [OPTION]... LEFT_FILE RIGHT_FILE\n"
> msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... VÄNSTER_FIL HÖGER_FIL\n"

VÄNSTERFIL/HÖGERFIL?
Gäller på fler ställen.


> #: src/csplit.c:1065
> #, c-format
> msgid "%s: `+' or `-' expected after delimeter"
> msgstr "%s: \"+\" eller \"-\" förväntat efter avskiljare"

Jag brukar använda "...förväntades..."
Gäller fler ställen.


> #: src/csplit.c:1494
> #, c-format
> msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE PATTERN...\n"
> msgstr "Användning: %s [FLAGGOR]... FIL MÖNSTER...\n"

FLAGGA


> #: src/csplit.c:1498
> msgid ""
> "Output pieces of FILE separated by PATTERN(s) to files `xx01', `xx02', ...,\n"
> "and output byte counts of each piece to standard output.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "Skriv ut delar av FIL avdelade med MÖNSTER till filer \"xx01\", \"xx02\", ...,\n"
> "och skriv ut byte-antal för varje del till standard ut.\n"
> "\n"

"byteantal" som MarVin sa.


> #: src/csplit.c:1522
> msgid ""
> "\n"
> " INTEGER      copy up to but not including specified line number\n"
> " /REGEXP/[OFFSET]  copy up to but not including a matching line\n"
> " %REGEXP%[OFFSET]  skip to, but not including a matching line\n"
> " {INTEGER}     repeat the previous pattern specified number of times\n"
> " {*}        repeat the previous pattern as many times as possible\n"
> "\n"
> "A line OFFSET is a required `+' or `-' followed by a positive integer.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> " HELTAL        kopiera till men ej med angivet radnummer\n"
> " /MÖNSTER/[AVSTÅND]  kopiera till men ej med en rad som matchar\n"
> " %MÖNSTER%[AVSTÅND]  hoppa över till men ej med, en rad som matchar\n"
> " {HELTAL}       upprepa föregående mönster HELTAL gånger\n"
> " {*}          upprepa föregående mönster så många gånger som möjligt\n"
> "\n"
> "Ett rad-AVSTÅND är ett \"+\" eller \"-\" följt av ett positivt heltal.\n"

"radAVSTÅND"?


> #: src/cut.c:39
> msgid "David Ihnat, David MacKenzie, and Jim Meyering"
> msgstr "David Ihnat, David MacKenzie, och Jim Meyering"

Inget komma innan "och". Kan gälla på fler ställen.


> #: src/cut.c:189
> msgid ""
> " -s, --only-delimited  do not print lines not containing delimiters\n"
> "   --output-delimiter=STRING use STRING as the output delimiter\n"
> "              the default is to use the input delimiter\n"
> msgstr ""
> " -s, --only-delimited  skriv inte ut rader som saknar fältavskiljare\n"
> "   --output-delimiter=STRÄNG använd STRÄNG som avskiljare vid utmatning\n"
> "              standard är att avända inmatningsavskiljaren\n"

Varför är detta förskjutet ett steg till vänster?


> #: src/cut.c:679
> msgid ""
> "suppressing non-delimited lines makes sense\n"
> "\tonly when operating on fields"
> msgstr ""
> "att undertrycka ej avskilda rader är endast rimligt\n"
> "\tnär man arbetar på fält"

"...vid arbete på fält"
Jag avskyr "man"-konstruktioner, det låter ofta inte särskilt
professionellt tycker jag.


> #: src/fmt.c:271
> #, c-format
> msgid "Usage: %s [-DIGITS] [OPTION]... [FILE]...\n"
> msgstr "Användning: %s [-SIFFROR] [FLAGGOR]... [FIL]...\n"

FLAGGA

> #: src/fold.c:267
> #, c-format
> msgid "`%s' option is obsolete; use `%s'"
> msgstr "flagga \"%s\" är föråldrad, använd \"%s\""

Flaggan? Gäller fler ställen.


> #: src/fold.c:295
> #, c-format
> msgid "invalid number of columns: `%s'"
> msgstr "felaktigt antal kolumner: \"%s\""

ogiltigt? Kan gälla fler ställen.


> #: src/md5sum.c:401
> #, c-format
> msgid "%s: FAILED open or read\n"
> msgstr "%s: MISSLYCKADES öppna eller läsa\n"

misslyckades MED ATT?


> #: src/od.c:716 src/od.c:835
> #, c-format
> msgid "invalid type string `%s'"
> msgstr "ogiltig typ-sträng \"%s\""

"typsträng"? Gäller fler ställen.


> #: src/pr.c:328
> msgid "Pete TerMaat and Roland Huebner"
> msgstr "Pete TerMaat och Roland Huebner"

Det ska inte vara Hübner? Har du kollat?


> #: src/pr.c:1014
> #, c-format
> msgid "`-o MARGIN' invalid line offset: `%s'"
> msgstr "\"-o MAGINAL felaktigt indrag av rad: \"%s\""

maRginal


> #: src/pr.c:1190
> #, c-format
> msgid "`-%c' extra characters or invalid number in the argument: `%s'"
> msgstr "\"-%c\" extra tecken eller felaktigt nummer i argumentet: \"%s\""

Varför extra blanksteg?


> #: src/pr.c:1301
> msgid "page width too narrow"
> msgstr "bredden på sidan för smal"

Kanske "...är för smal".


> #: src/pr.c:2364
> #, c-format
> msgid "starting page number larger than total number of pages: `%d'"
> msgstr "första sidnummer är större än antalet sidor: \"%d\""

Första sidnumret?


> #: src/sum.c:64
> msgid ""
> "Print checksum and block counts for each FILE.\n"
> "\n"
> " -r       defeat -s, use BSD sum algorithm, use 1K blocks\n"
> " -s, --sysv   use System V sum algorithm, use 512 bytes blocks\n"
> msgstr ""
> "Skriv kontrollsumma och antal block för varje FIL.\n"
> "\n"
> " -r       överge -s, använd BSD summeringsalgoritm, använd 1 k block\n"
> " -s, --sysv   använd System V summerings algoritm, använd 512 byte block\n"
                  ^     ^          ^  ^
AAAAAAAAAAARGH!
Särskrivningar en masse...> #: src/tail.c:284
> msgid ""
> "\n"
> "If the first character of N (the number of bytes or lines) is a `+',\n"
> "print beginning with the Nth item from the start of each file, otherwise,\n"
> "print the last N items in the file. N may have a multiplier suffix:\n"
> "b for 512, k for 1024, m for 1048576 (1 Meg).\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Om det första tecknet i N (antal byte eller rader) är \"+\", starta\n"
> "utmatning med den N:te posten räknat från början av varje fil. Mata\n"
> "annars ut de sista N posterna i filen. N kan ha en multiplikator som\n"
> "ändelse: b för 512, k för 1024, m för 1048576 (1 Meg).\n"
> "\n"

"1 meg" bör det väl bli på svenska? Eller skriv ut hela.


> #: src/tail.c:292
> msgid ""
> "With --follow (-f), tail defaults to following the file descriptor, which\n"
> "means that even if a tail'ed file is renamed, tail will continue to track\n"
> "its end. "
> msgstr ""
> "Med --follow (-f), följer tail normalt filidentifieraren, vilket\n"
> "betyder att även om filen man gör tail på byter namn, kommer tail att\n"
> "fortsätta följa dess slut. "

Det första kommat ska inte vara där, den hackar sönder en sats.


> #: src/tail.c:297
> msgid ""
> "This default behavior is not desirable when you really want to\n"
> "track the actual name of the file, not the file descriptor (e.g., log\n"
> "rotation). Use --follow=name in that case. That causes tail to track the\n"
> "named file by reopening it periodically to see if it has been removed and\n"
> "recreated by some other program.\n"
> msgstr ""
> "Detta standardbeteende är inte önskvärt\n"
> "när du verkligen vill följa det faktiska namnet på filen, inte\n"
> "filidentifieraren (t.ex. roterade loggfiler). Använd --follow=name i\n"
> "så fall. Det gör att tail följer den namngivna filen genom att öppna\n"
> "om den med jämna mellanrum för att se om den har tagits bort och\n"
> "skapats om av något annat program.\n"

Varför är första raden så kort innan radbrytningen?


> #: src/tr.c:342
> msgid ""
> "\n"
> "SETs are specified as strings of characters. Most represent themselves.\n"
> "Interpreted sequences are:\n"
> "\n"
> " \\NNN      character with octal value NNN (1 to 3 octal digits)\n"
> " \\\\       backslash\n"
> " \\a       audible BEL\n"
> " \\b       backspace\n"
> " \\f       form feed\n"
> " \\n       new line\n"
> " \\r       return\n"
> " \\t       horizontal tab\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "MÄNGDer anges som en sträng tecken. De flesta representerar sig själva.\n"
> "Följande sekvenser tolkas:\n"
> "\n"
> " \\NNN      tecken med det oktala värdet NNN (1 till 3 oktala siffror)\n"
> " \\\\       bakstreck\n"

Kallas inte \ "omvänt snedstreck" på svenska? Kolla gärna med dataterm,
jag är inte säker. Gäller på fler ställen.


> #: src/tr.c:367
> msgid ""
> " [:graph:]    all printable characters, not including space\n"
> " [:lower:]    all lower case letters\n"
> " [:print:]    all printable characters, including space\n"
> " [:punct:]    all punctuation characters\n"
> " [:space:]    all horizontal or vertical whitespace\n"
> " [:upper:]    all upper case letters\n"
> " [:xdigit:]   all hexadecimal digits\n"
> " [=CHAR=]    all characters which are equivalent to CHAR\n"
> msgstr ""
> " [:graph:]    alla utskrivbara tecken, ej blanka\n"
> " [:lower:]    alla gemena bokstäver\n"
> " [:print:]    alla skrivbara tecken, inklusive mellanrum\n"
> " [:punct:]    alla tecken för interpunktion\n"
> " [:space:]    alla horisontella och vertikala blanka\n"
> " [:upper:]    alla versala bokstäver\n"
> " [:xdigit:]   alla hexidecimala siffror\n"
> " [=TECK=]    alla tecken som är lika med TECK\n"

TECKEN kan väl skrivas ut?


> #: src/tr.c:1048
> #, c-format
> msgid "%s: equivalence class operand must be a single character"
> msgstr "%s: lika med klass-operand får bara bestå av ett tecken"

likhetsklassoperand?


> #: src/tr.c:1538
> msgid "[=c=] expressions may not appear in string2 when translating"
> msgstr "[=c=] expansion får inte förekomma i träng2 vid översättning"

uttryck


> #: src/tr.c:1989
> msgid ""
> "invalid identity mapping; when translating, any [:lower:] or [:upper:]\n"
> "construct in string1 must be aligned with a corresponding construct\n"
> "([:upper:] or [:lower:], respectively) in string2"
> msgstr ""
> "ogiltig identitetsöversättning; vid översättning måste [:lower:] eller\n"
                                  ^
> "[:upper:] konstruktioner i sträng1 ställas mot en motsvarande konstruktion\n"
      ^
Särskrivningar. Bindestreck eller omskrivning "...konstruktioner med
..."

> #: src/wc.c:132
> msgid ""
> "Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if\n"
> "more than one FILE is specified. With no FILE, or when FILE is -,\n"
> "read standard input.\n"
> " -c, --bytes      print the byte counts\n"
> " -m, --chars      print the character counts\n"
> " -l, --lines      print the newline counts\n"
> msgstr ""
> "Skriv antal rader, ord och byte för varje FIL och en rad med totaler\n"
> "om mer än en FIL angivits. Utan FIL eller om FIL är -, läs standard\n"
> "in.\n"
> " -c, --bytes      skriv antalet byte\n"
> " -m, --chars      skriv antalet tecken\n"
> " -l, --lines      skriv antalet rader\t\n"

Varför tabb på slutet?
Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.