Gettext 0.10.24

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-29 14:43:27

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Gettext 0.10.24
   Date:   Sun, 29 Sep 1996 14:43:27 +0200 (MET DST)
   ------

Hej.

Här är po-filen för gettext-0.10.24. Eftersom gettext tidigare inte
varit på denna lista så har jag inte delat upp i vad som är nytt och
gammalt.

En fråga, jag har även nya versioner av tar och sharutils. Ska jag
skicka dem hit på en gång eller ska jag sprida ut dem lite?


# Swedish messages for gettext
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.
# $Revision: 1.10 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gettext 0.10.24\n"
"POT-Creation-Date: 1996-08-31 04:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996/09/29 12:39:19 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/error.c:91
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: lib/getopt.c:583
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:607
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:612
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:629
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:658
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:662
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:688
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:691
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:727
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: lib/xmalloc.c:76
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"

#: src/gettextp.c:147
msgid "missing arguments"
msgstr "argument saknas"

#: src/gettextp.c:157
msgid "too many arguments"
msgstr "för många argument"

#: src/gettextp.c:221 src/msgcmp.c:175 src/msgfmt.c:353 src/msgmerge.c:282
#: src/msgunfmt.c:199 src/xgettext.c:484
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/gettextp.c:226
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Usage: %s [OPTION] [[[TEXTDOMAIN] MSGID] | [-s [MSGID]...]]\n"
" -d, --domain=TEXTDOMAIN  retrieve translated messages from TEXTDOMAIN\n"
" -e            enable expansion of some escape sequences\n"
" -E            (ignored for compatibility)\n"
" -h, --help        display this help and exit\n"
" -n            suppress trailing newline\n"
" -V, --version       display version information and exit\n"
" [TEXTDOMAIN] MSGID    retrieve translated message corresponding\n"
"              to MSGID from TEXTDOMAIN\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA] [[[TEXTDOMÄN] MDLID] | [-s [MDLID]...]]\n"
" -d, --domain=TEXTDOMÄN  hämta översatta meddelanden från TEXTDOMÄN\n"
" -e            expandera några kontrollsekvenser\n"
" -E            (ignorerad för bakåtkompatibilitet)\n"
" -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -n            skriv inte ut avslutande radframmatning\n"
" -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
" [TEXTDOMÄN] MDLID     hämta översatt meddelande som motsvarar\n"
"              MDLID från TEXTDOMÄN\n"

#: src/gettextp.c:238
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"\n"
"If the TEXTDOMAIN parameter is not given, the domain is determined from the\n"
"environment variable TEXTDOMAIN. If the message catalog is not found in the\n"
"regular directory, another location can be specified with the environment\n"
"variable TEXTDOMAINDIR.\n"
"When used with the -s option the program behaves like the `echo' command..\n"
"But it does not simply copy its arguments to stdout. Instead those messages\n"
"found in the selected catalog are translated.\n"
"Standard search directory: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Om TEXTDOMÄN parametern utelämnas så avgörs domänen från miljövariabeln\n"
"TEXTDOMAIN. Om meddelandekatalogen inte hittas i den normala katalogen så\n"
"kan en annan katalog anges med miljövariabeln TEXTDOMAINDIR.\n"
"När -s flaggan ges så uppträder programmet som kommandot \"echo\".\n"
"Men den kopierar inte enbart sina argument till standard ut. Istället så\n"
"översätts de argument som hittas i den valda meddelandekatalogen.\n"
"Normal katalog för meddelandekataloger: %s\n"

#: src/message.c:768
#, c-format
msgid ""
"internationalized messages should not contain the `\\%c' escape sequence"
msgstr ""
"internationaliserade meddelanden bör inte ha kontrollsekvensen \"\\%c\""

#: src/message.c:1099
#, c-format
msgid "cannot create output file \"%s\""
msgstr "kan inte skapa utfilen \"%s\""

#: src/message.c:1106
#, no-c-format
msgid "standard output"
msgstr "standard ut"

#: src/message.c:1166
#, c-format
msgid "error while writing \"%s\" file"
msgstr "fel vid skrivning till filen \"%s\""

#: src/msgcmp.c:154 src/msgmerge.c:251
msgid "no input files given"
msgstr "inga infiler givna"

#: src/msgcmp.c:159 src/msgmerge.c:256
msgid "exactly 2 input files required"
msgstr "exakt 2 infiler krävs"

#: src/msgcmp.c:179
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Usage: %s [OPTION] def.po ref.po\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
" -h, --help         display this help and exit\n"
" -V, --version        output version information and exit\n"
"\n"
"Compare two Uniforum style .po files to check that both contain the same\n"
"set of msgid strings. The def.po file is an existing PO file with the\n"
"old translations. The ref.po file is the last created PO file\n"
"(generally by xgettext). This is useful for checking that you have\n"
"translated each and every message in your program. Where an exact match\n"
"cannot be found, fuzzy matching is used to produce better diagnostics.\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA] def.po ref.po\n"
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
" -D, --directory=KATALOG   sök infiler även i KATALOG\n"
" -h, --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Jämför två .po filer av Uniforum-typ för att kontrollera att de innehåller\n"
"samma uppsättning id-strängar. Filen def.po är en existerande PO fil med de\n"
"gamla översättningarna. Filen ref.po är den senast skapade PO filen\n"
"(i allmänhet av xgettext). Detta är användbart för att kontrollera att du\n"
"har översatt alla strängar i programmet. Om en exakt likhet inte kan\n"
"hittas så används inexakt jämförelse för att ge bättre felmeddelanden.\n"

#: src/msgcmp.c:250 src/msgmerge.c:689
msgid "this message is used but not defined..."
msgstr "detta meddelande används men är inte definierat..."

#: src/msgcmp.c:252 src/msgmerge.c:691
msgid "...but this definition is similar"
msgstr "...men denna definition är likartad"

#: src/msgcmp.c:258 src/msgmerge.c:718
#, c-format
msgid "this message is used but not defined in %s"
msgstr "detta meddelande används men är inte definierad i %s"

#: src/msgcmp.c:272
msgid "warning: this message is not used"
msgstr "varning: detta meddelande används inte"

#: src/msgcmp.c:346 src/msgmerge.c:470 src/xgettext.c:990
msgid "duplicate message definition"
msgstr "meddelandedefinitionen är duplicerad"

#: src/msgcmp.c:347 src/msgfmt.c:615 src/msgmerge.c:471
msgid "this is the location of the first definition"
msgstr "detta är platsen för den första definitionen"

#: src/msgcmp.c:387 src/msgmerge.c:519
#, c-format
msgid "this message has no definition in the \"%s\" domain"
msgstr "detta meddelande har ingen definition i domänen \"%s\""

#: src/msgfmt.c:265 src/xgettext.c:378
msgid "no input file given"
msgstr "inga infiler givna"

#: src/msgfmt.c:313
#, c-format
msgid "error while opening \"%s\" for writing"
msgstr "fel uppstod när \"%s\" öppnades för skrivning"

#: src/msgfmt.c:335
#, c-format
msgid "%d translated messages"
msgstr "%d översatta meddelanden"

#: src/msgfmt.c:337
#, c-format
msgid ", %d fuzzy translations"
msgstr ", %d inexakta översättningar"

#: src/msgfmt.c:339
#, c-format
msgid ", %d untranslated messages"
msgstr ", %d oöversatta meddelanden"

#: src/msgfmt.c:357
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Usage: %s [OPTION] filename.po ...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -a, --alignment=NUMBER   align strings to NUMBER bytes (default: %d)\n"
" -c, --check         perform language dependent checks on strings\n"
" -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
" -f, --use-fuzzy       use fuzzy entries in output\n"
" -h, --help         display this help and exit\n"
"   --no-hash        binary file will not include the hash table\n"
" -o, --output-file=FILE   specify output file name as FILE\n"
"   --statistics      print statistics about translations\n"
"   --strict        enable strict Uniforum mode\n"
" -v, --verbose        list input file anomalies\n"
" -V, --version        output version information and exit\n"
"\n"
"Giving the -v option more than once increases the verbosity level.\n"
"\n"
"If input file is -, standard input is read. If output file is -,\n"
"output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA] filnamn.po ...\n"
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
" -a, --alignment=TAL   lägg strängar på jämna TAL bytes (normalt: %d)\n"
" -c, --check       utför språkberoende kontroll på strängar\n"
" -D, --directory=KATALOG sök infiler även i KATALOG\n"
" -f, --use-fuzzy     använd inexakta poster resultatet\n"
" -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --no-hash      hashtabellen inkluderas inte binärfilen\n"
" -o, --output-file=FIL  utfilens namn blir FIL\n"
"   --statistics     skriv ut statistik om översättningarna\n"
"   --strict       kör i strikt Uniforum-mod\n"
" -v, --verbose      visa anomalier i infilen\n"
" -V, --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Ger man -v flaggan fler än en gång så ökas pratsamheten.\n"
"\n"
"Om infilen är - så läses standard in. Om utfilen är - så skrivs resultatet\n"
"till standard ut.\n"

#: src/msgfmt.c:396
msgid "while creating hash table"
msgstr "när hashtabellen skapades"

#: src/msgfmt.c:438
msgid "warning: no header entry found"
msgstr "varning: inga huvudrader funna"

#: src/msgfmt.c:460
#, c-format
msgid "domain name \"%s\" not suitable as file name"
msgstr "domännamnet \"%s\" är inte lämpligt som filnamn"

#: src/msgfmt.c:465
#, c-format
msgid "domain name \"%s\" not suitable as file name: will use prefix"
msgstr "domännamnet \"%s\" är inte lämpligt som filnamn: använder ett prefix"

#. We don't change the exit status here because this is really
#. only an information.
#: src/msgfmt.c:478
#, c-format
msgid "`domain %s' directive ignored"
msgstr "direktivet \"domain %s\" ignoreras"

#: src/msgfmt.c:506
msgid "empty `msgstr' entry ignored"
msgstr "tom \"msgstr\"-rad ignorerad"

#: src/msgfmt.c:507
msgid "fuzzy `msgstr' entry ignored"
msgstr "inexakt \"msgstr\"-rad ignorerad"

#: src/msgfmt.c:547
#, c-format
msgid "headerfield `%s' missing in header"
msgstr "huvudrad \"%s\" saknas i huvudet"

#: src/msgfmt.c:550
#, c-format
msgid "header field `%s' should start at beginning of line"
msgstr "huvudrad \"%s\" bör ligga i början på raden"

#: src/msgfmt.c:559
msgid "some header fields still have the initial default value"
msgstr "vissa huvudrader har kvar initiala normalvärden"

#: src/msgfmt.c:569
#, c-format
msgid "field `%s' still has initial default value"
msgstr "huvudrad \"%s\" har kvar initialt normalvärde"

#: src/msgfmt.c:614
msgid "duplicate message ID"
msgstr "meddelande ID är inte unikt"

#: src/msgfmt.c:649
msgid "WARNING: source file contains fuzzy translation"
msgstr "VARNING: källfilen innehåller inexakta översättningar"

#: src/msgfmt.c:850
msgid "`msgid' and `msgstr' entries does not both begin with '\\n'"
msgstr "\"msgid\"- och \"msgstr\"-raderna börjar inte båda med \"\\n\""

#: src/msgfmt.c:858
msgid "`msgid' and `msgstr' entries does not both end with '\\n'"
msgstr "\"msgid\"- och \"msgstr\"-raderna slutar inte båda med \"\\n\""

#: src/msgfmt.c:872
msgid "number of format specifications in `msgid' and `msgstr' does not match"
msgstr "antalet formateringsdirektiv i \"msgid\" och \"msgstr\" är olika"

#: src/msgfmt.c:889
#, c-format
msgid "format specifications for argument %u are not the same"
msgstr "formateringsdirektivet för parametern %u är inte likadan"

#: src/msgmerge.c:287
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Usage: %s [OPTION] def.po ref.po\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
" -e, --no-escape       do not use C escapes in output (default)\n"
" -E, --escape        use C escapes in output, no extended chars\n"
" -h, --help         display this help and exit\n"
" -i, --indent        indented output style\n"
" -o, --output-file=FILE   result will be written to FILE\n"
"   --strict        strict Uniforum output style\n"
" -v, --verbose        increase verbosity level\n"
" -V, --version        output version information and exit\n"
" -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA] def.po ref.po\n"
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
" -D, --directory=KATALOG sök infiler även i KATALOG\n"
" -e, --no-escape     använd inte C kontrollsekvenser i resultatet\n"
"              (normalläge)\n"
" -E, --escape       använd C kontrollsekvenser i resultatet, inga\n"
"              utökade tecken.\n"
" -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -i, --indent       indentera resultatet\n"
" -o, --output-file=FIL  resultatet skrivs till FIL\n"
"   --strict       strikt Uniforum-format på resultatet\n"
" -v --verbose      öka mängden information i meddelanden\n"
" -V, --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
" -w, --width=TAL     sätt antal kolumner i resultatet\n"

#: src/msgmerge.c:302
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"Merges two Uniforum style .po files together. The def.po file is an\n"
"existing PO file with the old translations which will be taken over to\n"
"the newly created file as long as they still match; comments will be\n"
"preserved, but extract comments and file positions will be discarded.\n"
"The ref.po file is the last created PO file (generally by xgettext), any\n"
"translations or comments in the file will be discarded, however dot\n"
"comments and file positions will be preserved. Where an exact match\n"
"cannot be found, fuzzy matching is used to produce better results. The\n"
"results are written to stdout unless an output file is specified.\n"
msgstr ""
"\n"
"Smälter ihop två .po filer av Uniforum-typ. Filen def.po är en\n"
"existerande PO fil som innehåller de gamla översättningarna som kommer att\n"
"flyttas över till den nya filen om de är lika. Kommentarer bevaras men\n"
"extraheringskommentarer och filpositioner kastas bort.\n"
"Filen ref.po är den sist skapade PO filen (i allmänhet med xgettext), alla\n"
"översättningar och kommentarer i filen kastas bort, dock bevaras\n"
"punktkommentarer och filpositioner. Om en exakt likhet\n"
"inte kan hittas så används inexakt jämförelse för att get bättre resultat.\n"
"Resultatet skrivs till standard ut om inte en utfil anges.\n"
"\n"

#: src/msgmerge.c:747
#, c-format
msgid ""
"%sRead %d old + %d reference, merged %d, fuzzied %d, missing %d, obsolete "
"%d.\n"
msgstr ""
"%sLäste %d gamla + %d referenser, smälte ihop %d, inexakta %d, saknade %d, "
"föråldrade %d.\n"

#: src/msgmerge.c:753
msgid " done.\n"
msgstr " klar.\n"

#: src/msgunfmt.c:204
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Usage: %s [OPTION] [FILE]...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -e, --no-escape     do not use C escapes in output (default)\n"
" -E, --escape       use C escapes in output, no extended chars\n"
" -h, --help        display this help and exit\n"
" -i, --indent       write indented output style\n"
" -o, --output-file=FILE  write output into FILE instead of standard output\n"
"   --strict       write strict uniforum style\n"
" -V, --version      output version information and exit\n"
" -w, --width=NUMBER    set output page width\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA] [FIL]...\n"
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
" -e, --no-escape     använd inte C kontrollsekvenser i resultatet\n"
"              (normalläge)\n"
" -E, --escape       använd C kontrollsekvenser i resultatet, inga\n"
"              utökade tecken\n"
" -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -i, --indent       indentera resultatet\n"
" -o, --output-file=FIL  resultatet skrivs till FIL i stället för standard ut\n"
"   --strict       strikt Uniforum-format på resultatet\n"
" -V, --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
" -w, --width=TAL     sätt antal kolumner i resultatet\n"

#: src/msgunfmt.c:217
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"Convert binary .mo files to Uniforum style .po files.\n"
"Both little-endian and big-endian .mo files are handled.\n"
"If no input file is given or it is -, standard input is read.\n"
"By default the output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"\n"
"Konvertera binära .mo filer till .po filer av Uniforum-typ.\n"
"Båda typer av byteordning (\"little-endian\" och \"big-endian\") i .mo\n"
"filer förstås.\n"
"Om ingen infil ges eller om den är - så läses standard in.\n"
"I normalläge så skrivs resultatet till standard ut.\n"

#: src/msgunfmt.c:253 src/msgunfmt.c:317 src/po-lex.c:168 src/xget-lex.c:254
#, c-format
msgid "error while reading \"%s\""
msgstr "fel uppstod då \"%s\" lästes"

#: src/msgunfmt.c:254 src/msgunfmt.c:318
#, c-format
msgid "file \"%s\" truncated"
msgstr "filen \"%s\" avkortad"

#: src/msgunfmt.c:285
#, c-format
msgid "seek \"%s\" offset %ld failed"
msgstr "sökning \"%s\", position %ld misslyckades"

#: src/msgunfmt.c:344 src/po-lex.c:74 src/xget-lex.c:159 src/xget-lex.c:174
#: src/xget-lex.c:191 src/xgettext.c:563
#, c-format
msgid "error while opening \"%s\" for reading"
msgstr "fel uppstod när \"%s\" öppnades för läsning"

#: src/msgunfmt.c:360
#, c-format
msgid "file \"%s\" is not in GNU .mo format"
msgstr "filen \"%s\" är inte i GNU .mo format"

#: ../../src/po-gram.y:83
msgid "missing `msgstr' section"
msgstr "\"msgstr\"-delen saknas"

#: src/po-lex.c:84
#, c-format
msgid "found %d fatal errors"
msgstr "%d allvarliga fel hittades"

#: src/po-lex.c:121 src/po-lex.c:151
msgid "too many errors, aborting"
msgstr "för många fel, avbryter körningen"

#: src/po-lex.c:224
#, c-format
msgid "keyword \"%s\" unknown"
msgstr "nyckelordet \"%s\" är okänt"

#: src/po-lex.c:315
msgid "illegal control sequence"
msgstr "olaglig kontrollsekvens"

#: src/po-lex.c:398
msgid "end-of-line within string"
msgstr "radslut inne i en sträng"

#: src/po-lex.c:403
msgid "end-of-file within string"
msgstr "filslut inne i en sträng"

#: src/xget-lex.c:150
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#. We are about to construct the absolute path to the
#. directory for the output files but asprintf failed.
#: src/xgettext.c:315 src/xgettext.c:1180
msgid "while preparing output"
msgstr "under det att resultatet förbereddes"

#: src/xgettext.c:353 src/xgettext.c:357
#, c-format
msgid "%s and %s are mutually exclusive"
msgstr "%s och %s är ömsesidigt uteslutande"

#: src/xgettext.c:361
msgid "--join-existing cannot be used when output is written to stdout"
msgstr ""
"--join-existing kan inte användas då resultatet skrivs till standard ut"

#: src/xgettext.c:454
#, c-format
msgid "warning: type of file `%s' with extension `%s' is unknown; will try C"
msgstr "varning: filtyp för \"%s\" med suffix \"%s\" är okänd, försöker med C"

#: src/xgettext.c:489
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Usage: %s [OPTION] INPUTFILE ...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -a, --extract-all       extract all strings\n"
" -c, --add-comments[=TAG]    place comment block with TAG (or those\n"
"                 preceding keyword lines) in output file\n"
" -C, --c++           recognize C++ style comments\n"
"   --debug          more detailed formatstring recognision result\n"
" -d, --default-domain=NAME   use NAME.po for output (instead of messages.po)\n"
" -D, --directory=DIRECTORY   add DIRECTORY to list for input files search\n"
" -e, --no-escape        do not use C escapes in output (default)\n"
" -E, --escape          use C escapes in output, no extended chars\n"
" -f, --files-from=FILE     get list of input files from FILE\n"
"   --force-po         write PO file even if empty\n"
" -F, --sort-by-file       sort output by file location\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA] INFIL ...\n"
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
" -a, --extract-all       extrahera alla strängar\n"
" -c, --add-comments[=TAG]    skriv kommentarsblock med TAG (eller de\n"
"                 före nyckelordsrader) till resultatet\n"
" -C, --c++           hantera C++ kommentarer\n"
"   --debug          mer detaljerad igenkänning av formatsträngar\n"
" -d, --default-domain=NAMN   använd NAMN.po som utfil (i.st.f messages.po)\n"
" -D, --directory=KATALOG    sök infiler även i KATALOG\n"
" -e, --no-escape        använd inte C kontrollsekvenser i resultatet\n"
"                 (normalläge)\n"
" -E, --escape          använd C kontrollsekvenser i resultatet, inga\n"
"                 utökade tecken\n"
" -f, --files-from=FIL      hämta lista av infiler från FIL\n"
"   --force-po         skriv PO fil även om den är tom\n"
" -F, --sort-by-file       sortera resultatet efter filposition\n"

#: src/xgettext.c:506
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -h, --help           display this help and exit\n"
" -i, --indent          write the .po file using indented style\n"
" -j, --join-existing      join messages with existing file\n"
" -k, --keyword[=WORD]      additonal keyword to be looked for (without\n"
"                 WORD means not to use default keywords)\n"
" -l, --string-limit=NUMBER   set string length limit to NUMBER instead %u\n"
" -m, --msgstr-prefix[=STRING]  use STRING or \"\" as prefix for msgstr entries\n"
" -M, --msgstr-suffix[=STRING]  use STRING or \"\" as suffix for msgstr entries\n"
"   --no-location       do not write '#: filename:line' lines\n"
msgstr ""
" -h, --help           visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -i, --indent          indentera resultatet\n"
" -j, --join-existing      smält ihop meddelanden med existerande fil.\n"
" -k, --keyword[=ORD]      extra nyckelord att titta efter (om ORD\n"
"                 utelämnas, titta efter standardnyckelord)\n"
" -l, --string-limit=TAL     maximera stränglängden till TAL i..st.f %u\n"
" -m, --msgstr-prefix[=STRÄNG]  inled \"msgstr\"-rader med STRÄNG eller \"\"\n"
" -M, --msgstr-suffix[=STRÄNG]  avsluta \"msgstr\"-rader med STRÄNG eller \"\"\n"
"   --no-location       skriv inte ut \"#: filnamn:rad\" rader\n"

#: src/xgettext.c:518
#, no-wrap
msgid ""
" -n, --add-location       generate '#: filename:line' lines (default)\n"
"   --omit-header       don't write header with `msgid \"\"' entry\n"
" -p, --output-dir=DIR      output files will be placed in directory DIR\n"
" -s, --sort-output       generate sorted output and remove duplicates\n"
"   --strict          write out strict Uniforum conforming .po file\n"
" -T, --trigraphs        understand ANSI C trigraphs for input\n"
" -V, --version         output version information and exit\n"
" -w, --width=NUMBER       set output page width\n"
" -x, --exclude-file=FILE    entries from FILE are not extracted\n"
"\n"
"If INPUTFILE is -, standard input is read.\n"
msgstr ""
" -n, --add-location       skriv ut '#: filnamn:rad' rader (normalvärde)\n"
"   --omit-header       skriv inte ut `msgid \"\"'-rader\n"
" -p, --output-dir=KATALOG    utfiler placeras i katalogen KATALOG\n"
" -s, --sort-output       sortera resultatet och ta bort dubletter\n"
"   --strict          skriv ut en .po fil som följer Uniforum strikt\n"
" -T, --trigraphs        hantera ANSI C treteckenssekvenser i infiler\n"
" -V, --version         visa versionsinformation och avsluta\n"
" -w, --width=TAL        sätt antal kolumner i resultatet\n"
" -x, --exclude-file=FIL     rader från FIL tas inte ut\n"
"\n"
"Om INFIL är - så läses standard in.\n"

#: src/xgettext.c:605 src/xgettext.c:915
msgid "this file may not contain domain directives"
msgstr "denna fil kan inte innehålla domändirektiv"

#: src/xgettext.c:991
msgid "...this is the location of the first definition"
msgstr "...detta är platsen för den första definitionen"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.