make 3.74.4 boundary="===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED"

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-06 20:22:15

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: make 3.74.4
   Date:   Thu, 06 Jun 1996 20:22:15 +0200
   ------

This is a multipart MIME message.

--===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii

Håll i er, här kommer den :-)

Synpunkter? Jag har en del intressanta översättningsfall, så något borde ni 
tycka!

Jag har förresten normalt använt följande översättningar, utöver dem som finns 
i den officiella listan:

access			tillträde
actually		egentligen
ambiguous		tvetydig
change			ändra
child			avkomling
conditional (a)		villkorlig
conditional (s)		villkorlighet
consider		anse
consider		beakta
default			normal- (i detta sammanhang!)
dependency of		beroende av
directory		katalog
disable			deaktivera
drop			släppa
enable			aktivera
entry			post
exhausted		uttömt
exit			utträd
extraneous		överflödigt
finished		avklarad
goal target		slutmål
hash			fördelning
intermediary		övergångs-
job			uppdrag
loop (v)		bilda en ögla
make			skapa
makefile		skaparfil
match (s)		träff
match (v)		passa
modify			modifiera
multiple		flerfaldig
override		åsidosätta
parse			tolka
print			skriv ut
reference		hänvisa
remake			återskapa
resource		tillgång
return xxx		retur-xxx
separator		avskiljare
socket			kontakt
target			mål
terminate		avsluta
touch			vidrör
turn on/off		slå på/stäng av
unterminated		oavslutad
up to date		färsk
update			förnya

Står det något tokigt ovan så kolla vad jag har skrivit i själva filen. Det är 
fullt möjligt att jag har skrivit fel i denna lista.

/tg


--===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED
Content-Type: application/octet-stream
Content-Description: make-3.74.4.sv.po v1.5

# Swedish messages for make.
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Tomas Gradin <tg@df.lth.se>, 1996.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: make 3.74.4\n"
"PO-Revision-Date: 1996-06-06 20:00+0200\n"
"POT-Creation-Date: 1996-05-22 09:11+0200\n"
"Last-Translator: Tomas Gradin <tg@df.lth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ar.c:48
#, possible-c-format
msgid "attempt to use unsupported feature: `%s'"
msgstr "försök att använda en icke understödd finess: \"%s\""

#: ar.c:142
#, possible-c-format
msgid "Error in lbr$ini_control, %d\n"
msgstr "Fel i lbr$ini_control, %d\n"

#: ar.c:147
#, possible-c-format
msgid "Error opening library %s to lookup member %s, %d\n"
msgstr "Fel vid öppnandet av biblioteket %s för uppletning av medlemmen %s, %d\n"

#: ar.c:153
#, possible-c-format
msgid "Error looking up module %s in library %s, %d\n"
msgstr "Fel vid uppletning av modulen %s i biblioteket %s, %d\n"

#: ar.c:159
#, possible-c-format
msgid "Error getting module info, %d\n"
msgstr "Fel vid hämtning av modulinformation, %d\n"

#: ar.c:244
msgid "touch archive member is not available on VMS"
msgstr "vidrörande av arkivmedlem är inte tillgängligt i VMS"

#: ar.c:276
#, possible-c-format
msgid "touch: Archive `%s' does not exist"
msgstr "vidrör: Arkivet \"%s\" existerar inte"

#: ar.c:279
#, possible-c-format
msgid "touch: `%s' is not a valid archive"
msgstr "vidrör: \"%s\" är inte något giltigt arkiv"

#: ar.c:282
msgid "touch: "
msgstr "vidrör: "

#: ar.c:285
#, possible-c-format
msgid "touch: Member `%s' does not exist in `%s'"
msgstr "vidrör: Medlemmen \"%s\" existerar inte i \"%s\""

#: ar.c:291
#, possible-c-format
msgid "touch: Bad return code from ar_member_touch on `%s'"
msgstr "vidrör: Felaktig returkod från ar_member_touch på \"%s\""

#: arscan.c:550
msgid " (name might be truncated)"
msgstr " (namnet kan bli avklippt)"

#: arscan.c:552
#, possible-c-format
msgid " Date %s"
msgstr " Datum %s"

#: arscan.c:553
#, possible-c-format
msgid " uid = %d, gid = %d, mode = 0%o.\n"
msgstr " uid = %d, gid = %d, rättigheter = 0%o.\n"

#: dir.c:678
msgid ""
"\n"
"# Directories\n"
msgstr ""
"\n"
"# Kataloger\n"

#: dir.c:686
#, possible-c-format
msgid "# %s: could not be stat'd.\n"
msgstr "# %s: stat kunde inte utföras.\n"

#: dir.c:689
#, possible-c-format
msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (enhet %d, inod [%d,%d,%d]): kunde inte öppnas.\n"

#: dir.c:694
#, possible-c-format
msgid "# %s (device %d, inode %d): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (enhet %d, inod %d): kunde inte öppnas.\n"

#: dir.c:709
#, possible-c-format
msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): "
msgstr "# %s (enhet %d, inod [%d,%d,%d]): "

#: dir.c:714
#, possible-c-format
msgid "# %s (device %d, inode %d): "
msgstr "# %s (enhet %d, inod %d): "

#: dir.c:718 dir.c:738
msgid "No"
msgstr "Inga"

#: dir.c:721 dir.c:741
msgid " files, "
msgstr " filer, "

#: dir.c:723 dir.c:743
msgid "no"
msgstr "inga"

#: dir.c:726
msgid " impossibilities"
msgstr " omöjligheter"

#: dir.c:730
msgid " so far."
msgstr " hittills."

#: dir.c:746
#, possible-c-format
msgid " impossibilities in %u directories.\n"
msgstr " omöjligheter i %u kataloger.\n"

#: expand.c:92 expand.c:97
#, possible-c-format
msgid "Recursive variable `%s' references itself (eventually)"
msgstr "Rekursiva variabeln \"%s\" hänvisar till sig själv (slutligen)"

#: expand.c:120
#, possible-c-format
msgid "warning: undefined variable `%.*s'"
msgstr "varning: odefinierad variabel \"%.*s\""

#: expand.c:223 expand.c:225
msgid "unterminated variable reference"
msgstr "oavslutad variabelhänvisning"

#: file.c:264
#, possible-c-format
msgid "Commands were specified for file `%s' at %s:%u,"
msgstr "Kommandon angavs för filen \"%s\" vid %s:%u,"

#: file.c:270
#, possible-c-format
msgid "Commands for file `%s' were found by implicit rule search,"
msgstr "Kommandon för filen \"%s\" hittades genom implicit regelsökning,"

#: file.c:274
#, possible-c-format
msgid "but `%s' is now considered the same file as `%s'."
msgstr "men \"%s\" anses nu vara samma fil som \"%s\"."

#: file.c:278
#, possible-c-format
msgid "Commands for `%s' will be ignored in favor of those for `%s'."
msgstr "Kommandon för \"%s\" kommer att ignoreras till fördel för dem gällande \"%s\"."

#: file.c:299
#, possible-c-format
msgid "can't rename single-colon `%s' to double-colon `%s'"
msgstr "kan inte döpa om enkelkolon \"%s\" till dubbelkolon \"%s\""

#: file.c:302
#, possible-c-format
msgid "can't rename double-colon `%s' to single-colon `%s'"
msgstr "kan inte döpa om dubbelkolon \"%s\" till enkelkolon \"%s\""

#: file.c:363
#, possible-c-format
msgid "*** Deleting intermediate file `%s'"
msgstr "*** Raderar övergångsfilen \"%s\""

#: file.c:523
msgid "# Not a target:"
msgstr "# Inte något mål:"

#: file.c:531
msgid "# Precious file (dependency of .PRECIOUS)."
msgstr "# Värdefull fil (beroende av .PRECIOUS)."

#: file.c:533
msgid "# Phony target (dependency of .PHONY)."
msgstr "# Tvivelaktigt mål (beroende av .PHONY)."

#: file.c:535
msgid "# Command-line target."
msgstr "# Kommandoradsmål."

#: file.c:537
msgid "# A default or MAKEFILES makefile."
msgstr "# En standard- eller MAKEFILES-skaparfil."

#: file.c:538
#, possible-c-format
msgid "# Implicit rule search has%s been done.\n"
msgstr "# Implicit regelsökning har%s genomförts.\n"

#: file.c:539 file.c:564
msgid " not"
msgstr " inte"

#: file.c:541
#, possible-c-format
msgid "# Implicit/static pattern stem: `%s'\n"
msgstr "# Implicit/statisk mönsterstam: \"%s\"\n"

#: file.c:543
msgid "# File is an intermediate dependency."
msgstr "# Filen är ett övergående beroende."

#: file.c:546
msgid "# Also makes:"
msgstr "# Skapar också:"

#: file.c:552
msgid "# Modification time never checked."
msgstr "# Modifieringstiden aldrig kontrollerad."

#: file.c:554
msgid "# File does not exist."
msgstr "# Filen existerar inte."

#: file.c:557
#, possible-c-format
msgid "# Last modified %.24s (%0lx)\n"
msgstr "# Senast modifierad %.24s (%0lx)\n"

#: file.c:560
#, possible-c-format
msgid "# Last modified %.24s (%ld)\n"
msgstr "# Senast modifierad %.24s (%ld)\n"

#: file.c:563
#, possible-c-format
msgid "# File has%s been updated.\n"
msgstr "# Filen har%s förnyats."

#: file.c:568
msgid "# Commands currently running (THIS IS A BUG)."
msgstr "# Kommandon körs (DETTA ÄR ETT FEL)."

#: file.c:571
msgid "# Dependencies commands running (THIS IS A BUG)."
msgstr "# Beroendekommandon körs (DETTA ÄR ETT FEL)."

#: file.c:580
msgid "# Successfully updated."
msgstr "# Framgångsfullt förnyad."

#: file.c:584
msgid "# Needs to be updated (-q is set)."
msgstr "# Behöver förnyas (-q är angivet)."

#: file.c:587
msgid "# Failed to be updated."
msgstr "# Misslyckades med att förnyas."

#: file.c:590
msgid "# Invalid value in `update_status' member!"
msgstr "# Ogiltigt värde i medlem av \"update_status\"!"

#: file.c:597
msgid "# Invalid value in `command_state' member!"
msgstr "# Ogiltigt värde i medlem av \"command_state\"!"

#: file.c:616
msgid ""
"\n"
"# Files"
msgstr ""
"\n"
"# Filer"

#: file.c:639
msgid ""
"\n"
"# No files."
msgstr ""
"\n"
"# Inga filer."

#: file.c:642
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"# %u files in %u hash buckets.\n"
msgstr ""
"\n"
"# %u filer i %u fördelningspytsar.\n"

#: file.c:644
#, possible-c-format
msgid "# average %.1f files per bucket, max %u files in one bucket.\n"
msgstr "# i genomsnitt %.1f filer per pyts, max %u filer i samma pyts.\n"

#: function.c:648
msgid "undefined"
msgstr "odefinierad"

#: function.c:657 variable.c:736
msgid "default"
msgstr "standard"

#: function.c:660 variable.c:739
msgid "environment"
msgstr "miljö"

#: function.c:663
msgid "file"
msgstr "fil"

#: function.c:666
msgid "environment override"
msgstr "miljö åsidosatt"

#: function.c:669 variable.c:748
msgid "command line"
msgstr "kommandorad"

#: function.c:672
msgid "override"
msgstr "åsidosättande"

#: function.c:675 variable.c:754
msgid "automatic"
msgstr "automatisk"

#: function.c:1087 function.c:1089
msgid "non-numeric first argument to `word' function"
msgstr "icke-numeriskt första argument till \"word\"-funktion"

#: function.c:1097 function.c:1100
msgid "the `word' function takes a one-origin index argument"
msgstr "\"word\"-funktionen accepterar ett 1-baserat indexargument"

#: function.c:1341
#, possible-c-format
msgid "unterminated call to function `%s': missing `%c'"
msgstr "oavslutat anrop till funktionen \"%s\": \"%c\" saknas"

#: implicit.c:38
#, possible-c-format
msgid "Looking for an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en implicit regel för \"%s\".\n"

#: implicit.c:53
#, possible-c-format
msgid "Looking for archive-member implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en arkivtillhörig implicit regel för \"%s\".\n"

#: implicit.c:190
#, possible-c-format
msgid "Avoiding implicit rule recursion.%s%s\n"
msgstr "Undviker implicit regelrekursion.%s%s\n"

#: implicit.c:326
#, possible-c-format
msgid "Trying pattern rule with stem `%.*s'.\n"
msgstr "Provar mönsterregel med stammen \"%.*s\".\n"

#: implicit.c:365
#, possible-c-format
msgid "Rejecting impossible %s dependency `%s'.\n"
msgstr "Avvisar det omöjliga %sberoendet \"%s\".\n"

#: implicit.c:366 implicit.c:374
msgid "implicit"
msgstr "implicita "

#: implicit.c:366 implicit.c:374
msgid "rule"
msgstr "regel"

#: implicit.c:373
#, possible-c-format
msgid "Trying %s dependency `%s'.\n"
msgstr "Provar %sberoendet \"%s\".\n"

#: implicit.c:393
#, possible-c-format
msgid "Found dependency as `%s'.%s\n"
msgstr "Fann ett beroende i form av \"%s\".%s\n"

#: implicit.c:408
#, possible-c-format
msgid "Looking for a rule with %s file `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en regel med %sfilen \"%s\".\n"

#: implicit.c:409
msgid "intermediate"
msgstr "övergångs"

#: job.c:190
#, possible-c-format
msgid "*** [%s] Error 0x%x%s"
msgstr "*** [%s] Fel 0x%x%s"

#: job.c:190
msgid " (ignored)"
msgstr " (ignoreras)"

#: job.c:193
#, possible-c-format
msgid "[%s] Error %d (ignored)"
msgstr "[%s] Fel %d (ignoreras)"

#: job.c:194
#, possible-c-format
msgid "*** [%s] Error %d"
msgstr "*** [%s] Fel %d"

#: job.c:199
msgid " (core dumped)"
msgstr " (kärna dumpad)"

#: job.c:234
#, possible-c-format
msgid "Got a SIGCHLD; %d unreaped children.\n"
msgstr "Erhöll en SIGCHLD; %d oskördade avkomlingar.\n"

#: job.c:265
msgid "*** Waiting for unfinished jobs...."
msgstr "*** Inväntar oavslutade uppdrag...."

#: job.c:290
#, possible-c-format
msgid "Live child 0x%08lx PID %d%s\n"
msgstr "Levande avkomling 0x%08lx PID %d%s\n"

#: job.c:292 job.c:427 job.c:514 job.c:919
msgid " (remote)"
msgstr " (fjärr)"

#: job.c:414
#, possible-c-format
msgid "Unknown%s job %d"
msgstr "Okänt %suppdrag %d"

#: job.c:414
msgid " remote"
msgstr "fjärr"

#: job.c:419
#, possible-c-format
msgid "%s finished."
msgstr "%s avslutat."

#: job.c:424
#, possible-c-format
msgid "Reaping %s child 0x%08lx PID %d%s\n"
msgstr "Skördar %s avkomling 0x%08lx PID %d%s\n"

#: job.c:425
msgid "losing"
msgstr "förlorande"

#: job.c:425
msgid "winning"
msgstr "vinnande"

#: job.c:512
#, possible-c-format
msgid "Removing child 0x%08lx PID %d%s from chain.\n"
msgstr "Avlägsnar avkomling 0x%08lx PID %d%s från kedja.\n"

#: job.c:917
#, possible-c-format
msgid "Putting child 0x%08lx PID %05d%s on the chain.\n"
msgstr "Kedjar avkomling 0x%08lx PID %05d%s.\n"

#: job.c:1140
msgid "cannot enforce load limits on this operating system"
msgstr "kan inte genomdriva lastbegränsningar i detta operativsystem"

#: job.c:1142
msgid "cannot enforce load limit: "
msgstr "kan inte genomdriva lastbegränsning:"

#: job.c:1244
#, possible-c-format
msgid "internal error: `%s' command_state %d in child_handler"
msgstr "internt fel: \"%s\" command_state %d i child_handler"

#: job.c:1350
#, possible-c-format
msgid "Executing %s instead\n"
msgstr "Verkställer %s i stället\n"

#: job.c:1381
#, possible-c-format
msgid "Error spawning, %d\n"
msgstr "Fel vid frambringandet, %d\n"

#: job.c:1442
#, possible-c-format
msgid "%s: Command not found"
msgstr "%s: Kommandot ej funnet"

#: job.c:1471
#, possible-c-format
msgid "%s: Shell program not found"
msgstr "%s: Skalprogrammet ej funnet"

#: main.c:224
msgid "Ignored for compatibility"
msgstr "Ignoreras för kompatibilitet"

#: main.c:227
msgid "Change to DIRECTORY before doing anything"
msgstr "Ändra till KATALOG innan något görs"

#: main.c:230
msgid "Print lots of debugging information"
msgstr "Skriv ut massor av felsökningsinformation"

#: main.c:233
msgid "Environment variables override makefiles"
msgstr "Miljövariabler åsidosätter skaparfiler"

#: main.c:236
msgid "Read FILE as a makefile"
msgstr "Använd FIL som skaparfil"

#: main.c:239
msgid "Print this message and exit"
msgstr "Skriv ut detta meddelande och utträd"

#: main.c:242
msgid "Ignore errors from commands"
msgstr "Ignorera fel från kommandon"

#: main.c:245
msgid "Search DIRECTORY for included makefiles"
msgstr "Genomsök KATALOG efter inkluderade skaparfiler"

#: main.c:249
msgid "Allow N jobs at once; infinite jobs with no arg"
msgstr "Tillåt N samtidiga uppdrag; oändligt många om inget anges"

#: main.c:253
msgid "Keep going when some targets can't be made"
msgstr "Fortsätt även när vissa mål inte kan skapas"

#: main.c:258 main.c:263
msgid "Don't start multiple jobs unless load is below N"
msgstr "Påbörja inte flerfaldiga uppdrag såvida inte lasten understiger N"

#: main.c:270
msgid "Don't actually run any commands; just print them"
msgstr "Kör inte några kommandon i verkligheten; skriv bara ut dem"

#: main.c:273
msgid "Consider FILE to be very old and don't remake it"
msgstr "Anse att FIL är mycket gammal och återskapa den inte"

#: main.c:276
msgid "Print make's internal database"
msgstr "Skriv ut makes interna databas"

#: main.c:279
msgid "Run no commands; exit status says if up to date"
msgstr "Kör inga kommandon; utträdesstatus visar färskhet"

#: main.c:282
msgid "Disable the built-in implicit rules"
msgstr "Deaktivera de inbyggda implicita reglerna"

#: main.c:285
msgid "Don't echo commands"
msgstr "Eka inte kommandon"

#: main.c:289
msgid "Turns off -k"
msgstr "Stänger av -k"

#: main.c:292
msgid "Touch targets instead of remaking them"
msgstr "Vidrör mål i stället för att återskapa dem"

#: main.c:295
msgid "Print the version number of make and exit"
msgstr "Skriv ut makes versionsnummer och utträd"

#: main.c:298
msgid "Print the current directory"
msgstr "Skriv ut nuvarande katalog"

#: main.c:301
msgid "Turn off -w, even if it was turned on implicitly"
msgstr "Stäng av -w, även om det slogs på implicit"

#: main.c:304
msgid "Consider FILE to be infinitely new"
msgstr "Anse att FIL är hur ny som helst"

#: main.c:307
msgid "Warn when an undefined variable is referenced"
msgstr "Varna när det hänvisas till en odefinierad variabel"

#: main.c:394
msgid "empty string invalid as file name"
msgstr "en tom sträng är ogiltig som filnamn"

#: main.c:781
msgid "fopen (temporary file)"
msgstr "fopen (temporär fil)"

#: main.c:787
msgid "fwrite (temporary file)"
msgstr "fwrite (temporär fil)"

#: main.c:930
msgid "Updating makefiles...."
msgstr "Förnyar skaparfiler...."

#: main.c:955
#, possible-c-format
msgid "Makefile `%s' might loop; not remaking it.\n"
msgstr "Skaparfilen \"%s\" kan bilda en ögla; återskapar den inte.\n"

#: main.c:1029
#, possible-c-format
msgid "Failed to remake makefile `%s'."
msgstr "Misslyckades med att återskapa skaparfilen \"%s\"."

#: main.c:1044
#, possible-c-format
msgid "Included makefile `%s' was not found."
msgstr "Inkluderad skaparfil \"%s\" hittades inte."

#: main.c:1049
#, possible-c-format
msgid "Makefile `%s' was not found"
msgstr "Skaparfilen \"%s\" hittades inte"

#: main.c:1108
msgid "Couldn't change back to original directory."
msgstr "Kunde inte återgå till ursprungskatalog."

#: main.c:1142
msgid "Re-executing:"
msgstr "Verkställer på nytt:"

#: main.c:1186
msgid "Updating goal targets...."
msgstr "Förnyar slutmål...."

#: main.c:1211
msgid "No targets specified and no makefile found"
msgstr "Inga mål angivna och ingen skaparfil funnen"

#: main.c:1213
msgid "No targets"
msgstr "Inga mål"

#: main.c:1439
#, possible-c-format
msgid "the `-%c' option requires a positive integral argument"
msgstr "Flaggan \"-%c\" kräver ett positivt heltalsargument"

#: main.c:1490
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [options] [target] ...\n"
msgstr "Användning: %s [flaggor] [mål] ...\n"

#: main.c:1492
msgid "Options:\n"
msgstr "Flaggor:\n"

#: main.c:1967
#, possible-c-format
msgid "%sGNU Make version %s"
msgstr "%sGNU Make version %s"

#: main.c:1971
#, possible-c-format
msgid ""
", by Richard Stallman and Roland McGrath.\n"
"%sCopyright (C) 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Free Software Foundation, Inc.\n"
"%sThis is free software; see the source for copying conditions.\n"
"%sThere is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A\n"
"%sPARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
", av Richard Stallman och Roland McGrath.\n"
"%sCopyright (C) 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Free Software Foundation, Inc.\n"
"%sDetta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor..\n"
"%sDet finns INGEN garanti, inte ens för GÅNGBARHET eller ANVÄNDBARHET\n"
"%sFÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.\n"
"\n"

#: main.c:1993
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"# Make data base, printed on %s"
msgstr ""
"\n"
"# Skapardatabas, skriven till %s"

#: main.c:2002
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"# Finished Make data base on %s\n"
msgstr ""
"\n"
"# Färdigställde skapardatabas i %s\n"

#: main.c:2053
msgid "Entering"
msgstr "Inträder i"

#: main.c:2053
msgid "Leaving"
msgstr "Lämnar"

#: main.c:2072
msgid "an unknown directory"
msgstr "en okänd katalog"

#: main.c:2074
#, possible-c-format
msgid "directory `%s'\n"
msgstr "katalogen \"%s\"\n"

#: misc.c:212 misc.c:260
msgid ". Stop.\n"
msgstr ". Stopp.\n"

#: misc.c:277
msgid "Unknown error 12345678901234567890"
msgstr "Okänt fel 12345678901234567890"

#: misc.c:282
#, possible-c-format
msgid "Unknown error %d"
msgstr "Okänt fel %d"

#: misc.c:318 misc.c:330 read.c:2151
msgid "virtual memory exhausted"
msgstr "virtuellt minne slut"

#: misc.c:536
#, possible-c-format
msgid "%s access: user %d (real %d), group %d (real %d)\n"
msgstr "%s tillträde: användaren %d (verklig %d), gruppen %d (verklig %d)\n"

#: misc.c:556
msgid "Initialized"
msgstr "Initialiserad"

#: misc.c:635
msgid "User"
msgstr "Användare"

#: misc.c:683
msgid "Make"
msgstr "Make"

#: misc.c:717
msgid "Child"
msgstr "Avkomling"

#: read.c:129
msgid "Reading makefiles..."
msgstr "Läser skaparfiler..."

#: read.c:298
#, possible-c-format
msgid "Reading makefile `%s'"
msgstr "Läser skaparfil \"%s\""

#: read.c:300
msgid " (no default goal)"
msgstr " (inget standardmål)"

#: read.c:302
msgid " (search path)"
msgstr " (sökväg)"

#: read.c:304
msgid " (don't care)"
msgstr " (oviktigt)"

#: read.c:306
msgid " (no ~ expansion)"
msgstr " (ingen ~-expansion)"

#: read.c:466
msgid "invalid syntax in conditional"
msgstr "felaktig syntax i villkorlig"

#: read.c:474
msgid "extraneous `endef'"
msgstr "överflödigt \"endef\""

#: read.c:500 read.c:522
msgid "empty `override' directive"
msgstr "tomt \"override\"-direktiv"

#: read.c:584
#, possible-c-format
msgid "no file name for `%sinclude'"
msgstr "inget filnamn till \"%sinclude\""

#: read.c:670
msgid "commands commence before first target"
msgstr "kommandon börjar före första målet"

#: read.c:714
msgid "missing rule before commands"
msgstr "saknad regel före kommandon"

#: read.c:733
msgid "missing separator"
msgstr "saknad avskiljare"

#: read.c:782
msgid "missing target pattern"
msgstr "saknat målmönster"

#: read.c:784
msgid "multiple target patterns"
msgstr "flerfaldiga målmönster"

#: read.c:789
msgid "target pattern contains no `%%'"
msgstr "målmönstret innehåller inget \"%%\""

#: read.c:829
msgid "missing `endif'"
msgstr "saknat \"endif\""

#: read.c:887
msgid "Extraneous text after `endef' directive"
msgstr "Överflödig text efter \"endef\"-direktiv"

#: read.c:917
msgid "missing `endef', unterminated `define'"
msgstr "saknat \"endef\", oavslutad \"define\""

#: read.c:973 read.c:1120
#, possible-c-format
msgid "Extraneous text after `%s' directive"
msgstr "Överflödig text efter \"%s\"-direktiv"

#: read.c:977
#, possible-c-format
msgid "extraneous `%s'"
msgstr "överflödigt \"%s\""

#: read.c:982
msgid "only one `else' per conditional"
msgstr "endast ett \"else\" per villkorlig"

#: read.c:1230
msgid "mixed implicit and static pattern rules"
msgstr "blandade implicita och statiska mönsterregler"

#: read.c:1233
msgid "mixed implicit and normal rules"
msgstr "blandade implicita och normala regler"

#: read.c:1273
#, possible-c-format
msgid "target `%s' doesn't match the target pattern"
msgstr "målet \"%s\" passar inte målmönstret"

#: read.c:1305 read.c:1407
#, possible-c-format
msgid "target file `%s' has both : and :: entries"
msgstr "målfilen \"%s\" har både : och ::"

#: read.c:1313
#, possible-c-format
msgid "target `%s' given more than once in the same rule."
msgstr "målet \"%s\" anges flera gånger i samma regel."

#: read.c:1322
#, possible-c-format
msgid "warning: overriding commands for target `%s'"
msgstr "varning: åsidosätter kommandon för målet \"%s\""

#: read.c:1325
#, possible-c-format
msgid "warning: ignoring old commands for target `%s'"
msgstr "varning: ignorerar gamla kommandon för målet \"%s\""

#: read.c:1815
msgid "warning: NUL character seen; rest of line ignored"
msgstr "varninig: NUL-tecken upptäckt; ignorerar resten av raden"

#: remake.c:212
#, possible-c-format
msgid "Nothing to be done for `%s'."
msgstr "Inget kan göras för \"%s\"."

#: remake.c:213
#, possible-c-format
msgid "`%s' is up to date."
msgstr "\"%s\" är färsk."

#: remake.c:310
#, possible-c-format
msgid "Considering target file `%s'.\n"
msgstr "Beaktar målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:316
#, possible-c-format
msgid "Recently tried and failed to update file `%s'.\n"
msgstr "Försökte och misslyckades nyligen med att förnya filen \"%s\".\n"

#: remake.c:320
#, possible-c-format
msgid "File `%s' was considered already.\n"
msgstr "Filen \"%s\" har redan beaktats.\n"

#: remake.c:330
#, possible-c-format
msgid "Still updating file `%s'.\n"
msgstr "Förnyar fortfarande filen \"%s\".\n"

#: remake.c:333
#, possible-c-format
msgid "Finished updating file `%s'.\n"
msgstr "Klar med förnyandet av filen \"%s\".\n"

#: remake.c:354
#, possible-c-format
msgid "File `%s' does not exist.\n"
msgstr "Filen \"%s\" existerar inte.\n"

#: remake.c:364 remake.c:728
#, possible-c-format
msgid "Found an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Fann en implicit regel för \"%s\".\n"

#: remake.c:366 remake.c:730
#, possible-c-format
msgid "No implicit rule found for `%s'.\n"
msgstr "Ingen implicit regel för \"%s\" funnen.\n"

#: remake.c:372 remake.c:736
#, possible-c-format
msgid "Using default commands for `%s'.\n"
msgstr "Använder standardkommandon för \"%s\".\n"

#: remake.c:392 remake.c:760
#, possible-c-format
msgid "Circular %s <- %s dependency dropped."
msgstr "Cirkulärt beroende %s <- %s släppt."

#: remake.c:474
#, possible-c-format
msgid "Finished dependencies of target file `%s'.\n"
msgstr "Beroendena för målfilen \"%s\" är avklarade.\n"

#: remake.c:480
#, possible-c-format
msgid "The dependencies of `%s' are being made.\n"
msgstr "Beroenden till \"%s\" skapas.\n"

#: remake.c:493
#, possible-c-format
msgid "Giving up on target file `%s'.\n"
msgstr "Ger upp med målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:497
#, possible-c-format
msgid "Target `%s' not remade because of errors."
msgstr "Målet \"%s\" har inte återskapats på grund av fel."

#: remake.c:542
#, possible-c-format
msgid "Dependency `%s' does not exist.\n"
msgstr "Beroendet \"%s\" existerar inte.\n"

#: remake.c:544
#, possible-c-format
msgid "Dependency `%s' is %s than dependent `%s'.\n"
msgstr "Beroendet \"%s\" är %s än den beroende \"%s\".\n"

#: remake.c:545
msgid "newer"
msgstr "nyare"

#: remake.c:545
msgid "older"
msgstr "äldre"

#: remake.c:556
#, possible-c-format
msgid "Target `%s' is double-colon and has no dependencies.\n"
msgstr "Målet \"%s\" är dubbelkolon och saknar beroenden.\n"

#: remake.c:561
#, possible-c-format
msgid "No commands for `%s' and no dependencies actually changed.\n"
msgstr "Inga kommandon för \"%s\" och inga beroenden har faktiskt ändrats.\n"

#: remake.c:566
#, possible-c-format
msgid "No need to remake target `%s'.\n"
msgstr "Inget behov av att återskapa målet \"%s\".\n"

#: remake.c:571
#, possible-c-format
msgid "Must remake target `%s'.\n"
msgstr "Måste återskapa målet \"%s\".\n"

#: remake.c:578
#, possible-c-format
msgid "Commands of `%s' are being run.\n"
msgstr "Kommandon för \"%s\" körs.\n"

#: remake.c:585
#, possible-c-format
msgid "Failed to remake target file `%s'.\n"
msgstr "Misslyckades med att återskapa målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:588
#, possible-c-format
msgid "Successfully remade target file `%s'.\n"
msgstr "Lyckades med att återskapa målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:591
#, possible-c-format
#, fuzzy
msgid "Target file `%s' needs remade under -q.\n"
msgstr "Målfilen \"%s\" behöver återskapas med -q.\n"

#: remake.c:880
#, possible-c-format
msgid "%sNo rule to make target `%s'%s"
msgstr "%sIngen regel för att skapa målet \"%s\"%s"

#: remake.c:882
#, possible-c-format
msgid "%sNo rule to make target `%s', needed by `%s'%s"
msgstr "%sIngen regel för att skapa målet \"%s\", behövs till \"%s\"%s"

#: remake.c:1053
#, possible-c-format
msgid "*** File `%s' has modification time in the future"
msgstr "*** Filen \"%s\" har ett modifieringsdatum i framtiden"

#: remote-cstms.c:94
#, possible-c-format
msgid "Customs won't export: %s\n"
msgstr "Gränskontrollen släpper inte igenom: %s\n"

#: remote-cstms.c:129
msgid "exporting: Couldn't create return socket."
msgstr "export: Kunde inte skapa returkontakt"

#: remote-cstms.c:138
msgid "exporting: "
msgstr "export: "

#: remote-cstms.c:171
#, possible-c-format
msgid "exporting: %s"
msgstr "export: %s"

#: remote-cstms.c:185
#, possible-c-format
msgid "Job exported to %s ID %u\n"
msgstr "Uppdrag exporterat till %s ID %u\n"

#: rule.c:556
msgid ""
"\n"
"# Implicit Rules"
msgstr ""
"\n"
"# Implicita regler"

#: rule.c:571
msgid ""
"\n"
"# No implicit rules."
msgstr ""
"\n"
"# Inga implicita regler."

#: rule.c:574
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"# %u implicit rules, %u"
msgstr ""
"\n"
"# %u implicita regler, %u"

#: rule.c:583
#, fuzzy
msgid " terminal."
msgstr " slutlig."

#: rule.c:587
#, possible-c-format
msgid "BUG: num_pattern_rules wrong! %u != %u"
msgstr "PROGRAMFEL: num_pattern_rules felaktig! %u != %u"

#: variable.c:658 variable.c:660
msgid "empty variable name"
msgstr "tomt variabelnamn"

#: variable.c:742
msgid "makefile"
msgstr "skaparfil"

#: variable.c:745
msgid "environment under -e"
msgstr "miljö under -e"

#: variable.c:751
msgid "`override' directive"
msgstr "\"override\"-direktiv"

#: variable.c:822
msgid "# No variables."
msgstr "# Inga variabler."

#: variable.c:825
#, possible-c-format
msgid "# %u variables in %u hash buckets.\n"
msgstr "# %u variabler i %u fördelningspytsar.\n"

#: variable.c:828
#, possible-c-format
msgid "# average of %.1f variables per bucket, max %u in one bucket.\n"
msgstr "# i genomsnitt %.1f variabler per pyts, max %u i samma pyts.\n"

#: variable.c:835
#, possible-c-format
msgid "# average of %d.%d variables per bucket, max %u in one bucket.\n"
msgstr "# i genomsnitt %d.%d variabler per pyts, max %u i samma pyts.\n"

#: variable.c:850
msgid ""
"\n"
"# Variables\n"
msgstr ""
"\n"
"# Variabler\n"

#: vpath.c:455
msgid ""
"\n"
"# VPATH Search Paths\n"
msgstr ""
"\n"
"# VPATH-sökvägar\n"

#: vpath.c:472
msgid "# No `vpath' search paths."
msgstr "# Inga \"vpath\"-sökvägar"

#: vpath.c:474
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"# %u `vpath' search paths.\n"
msgstr ""
"\n"
"# %u \"vpath\"-sökvägar.\n"

#: vpath.c:477
msgid ""
"\n"
"# No general (`VPATH' variable) search path."
msgstr ""
"\n"
"# Ingen generell (\"VPATH\"-variabel-) sökväg."

#: vpath.c:483
msgid ""
"\n"
"# General (`VPATH' variable) search path:\n"
"# "
msgstr ""
"# Generell (\"VPATH\"-variabel-) sökväg:\n"
"# "

#: getloadavg.c:948
msgid "Error getting load average"
msgstr "Fel vid hämtning av lastgenomsnitt"

#: getloadavg.c:952
#, possible-c-format
msgid "1-minute: %f "
msgstr "1-minuts: %f "

#: getloadavg.c:954
#, possible-c-format
msgid "5-minute: %f "
msgstr "5-minuts: %f "

#: getloadavg.c:956
#, possible-c-format
msgid "15-minute: %f "
msgstr "15-minuts: %f "

#: getopt.c:565
#, possible-c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: getopt.c:589
#, possible-c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inte något argument\n"

#: getopt.c:594
#, possible-c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tillåter inte något argument\n"

#: getopt.c:611
#, possible-c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" kräver ett argument\n"

#: getopt.c:640
#, possible-c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#: getopt.c:644
#, possible-c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#: getopt.c:670
#, possible-c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga - %c\n"

#: getopt.c:673
#, possible-c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: getopt.c:709
#, possible-c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- %c\n"

#: getopt.c:777 getopt1.c:141
msgid "digits occur in two different argv-elements.\n"
msgstr "siffror förekommer i två olika argv-element.\n"

#: getopt.c:779 getopt1.c:143
#, possible-c-format
msgid "option %c\n"
msgstr "flagga %c\n"

#: getopt.c:783 getopt1.c:147
msgid "option a\n"
msgstr "flagga a\n"

#: getopt.c:787 getopt1.c:151
msgid "option b\n"
msgstr "flagga b\n"

#: getopt.c:791 getopt1.c:155
#, possible-c-format
msgid "option c with value `%s'\n"
msgstr "flagga c med värdet \"%s\"\n"

#: getopt.c:798 getopt1.c:166
#, possible-c-format
msgid "?? getopt returned character code 0%o ??\n"
msgstr "?? getopt returnerade teckenkoden 0%o ??\n"

#: getopt.c:804 getopt1.c:172
msgid "non-option ARGV-elements: "
msgstr "ARGV-element som inte är flaggor: "

#: getopt1.c:159
#, possible-c-format
msgid "option d with value `%s'\n"
msgstr "flagga d med värdet \"%s\"\n"

#: signame.c:57
msgid "unknown signal"
msgstr "okänd signal"

#: signame.c:107
msgid "Hangup"
msgstr "Påläggning"

#: signame.c:110
msgid "Interrupt"
msgstr "Avbrott"

#: signame.c:113
msgid "Quit"
msgstr "Sluta"

#: signame.c:116
msgid "Illegal Instruction"
msgstr "Ogiltig instruktion"

#: signame.c:119
msgid "Trace/breakpoint trap"
msgstr "Spårnings-/brytpunktsfälla"

#: signame.c:124
msgid "Aborted"
msgstr "Avbrutet"

#: signame.c:127
msgid "IOT trap"
msgstr "IOT-fälla"

#: signame.c:130
msgid "EMT trap"
msgstr "EMT-fälla"

#: signame.c:133
msgid "Floating point exception"
msgstr "Flyttalsundantag"

#: signame.c:136
msgid "Killed"
msgstr "Dödad"

#: signame.c:139
msgid "Bus error"
msgstr "Busfel"

#: signame.c:142
msgid "Segmentation fault"
msgstr "Segmenteringsfel"

#: signame.c:145
msgid "Bad system call"
msgstr "Felaktigt systemanrop"

#: signame.c:148
msgid "Broken pipe"
msgstr "Avbrutet rör"

#: signame.c:151
msgid "Alarm clock"
msgstr "Larmklocka"

#: signame.c:154
msgid "Terminated"
msgstr "Avslutad"

#: signame.c:157
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Användarsignal 1"

#: signame.c:160
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Användarsignal 2"

#: signame.c:165 signame.c:168
msgid "Child exited"
msgstr "Avkomling utträde"

#: signame.c:171
msgid "Power failure"
msgstr "Strömavbrott"

#: signame.c:174
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppad"

#: signame.c:177
msgid "Stopped (tty input)"
msgstr "Stoppad (inkommande tty)"

#: signame.c:180
msgid "Stopped (tty output)"
msgstr "Stoppad (utgående tty)"

#: signame.c:183
msgid "Stopped (signal)"
msgstr "Stoppad (signal)"

#: signame.c:186
msgid "CPU time limit exceeded"
msgstr "CPU-tidsgräns överskriden"

#: signame.c:189
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Gräns för filstorlek överskriden"

#: signame.c:192
msgid "Virtual timer expired"
msgstr "Virtuell tidtagning upphörde"

#: signame.c:195
msgid "Profiling timer expired"
msgstr "Profileringstidtagning upphörde"

#: signame.c:201
msgid "Window changed"
msgstr "Fönster ändrat"

#: signame.c:204
msgid "Continued"
msgstr "Fortsatt"

#: signame.c:207
msgid "Urgent I/O condition"
msgstr "Viktig I/O-händelse"

#: signame.c:214 signame.c:223
msgid "I/O possible"
msgstr "I/O möjlig"

#: signame.c:217
msgid "SIGWIND"
msgstr "SIGWIND"

#: signame.c:220
msgid "SIGPHONE"
msgstr "SIGPHONE"

#: signame.c:226
msgid "Resource lost"
msgstr "Resurs förlorad"

#: signame.c:229
msgid "Danger signal"
msgstr "Farosignal"

#: signame.c:232
msgid "Information request"
msgstr "Informationsbegäran"

#: signame.c:286
#, possible-c-format
msgid "%s: unknown signal"
msgstr "%s: okänd signal"

#: signame.c:299
msgid "Signal 12345678901234567890"
msgstr "Signal 12345678901234567890"

#: signame.c:304
#, possible-c-format
msgid "Signal %d"
msgstr "Signal %d"

--===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED--

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.