Re: Ny omgång med textutils-1.22?

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-04-15 21:55:28

Hej.

Några kommentarer och några stavfel.

> #, c-format
> msgid "%s: line number out of range"
> msgstr "%s: radnummer utanför räckvidden"
> 
> #: src/csplit.c:807
> #, c-format
> msgid "%s: `%d': line number out of range"
> msgstr "%s: \"%d\": radnummer utanför räckvidden"

"... utanför intervallet" kanske? Vet iofs inte riktigt vad som åsyftas.

"Använd en och endast en av -b, -c eller -f. Varje LISTA består av ett \n"
"intervall, eller flera intervall avskiljda med komman. Varje intervall är \n"
"en av:\n"
"\n"
" N   N:te byte, tecken eller fält, räknat från 1\n"
" N-  från N:te byte, tecken eller fält, till radslut\n"
" N-M  från N:te till och med M:te byte, tecken eller fält\n"
" -M  från första till och med M:te byte, tecken eller fält\n"
"\n"
"Utan FIL eller när FIL är -, läs från standard in.\n"

avskiljda -> avskilda? Finns på något fler ställe.


msgstr ""
"Skriv de 10 första raderna av varje FIL till standard ut.\n"
"Vid fler än en FIL, föregå varje fil med ett huvud med filens namn...\n"
"Utan FIL eller när FIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -c, --bytes=STORLEK   skriv de första STORLEKen byte\n"
" -n, --lines=ANTAL    skriv de första ANTALet rader i stället för 10\n"
" -q, --quiet, --silent  skriv aldrig huvuden med filnamn\n"
" -v, --verbose      skriv alltid huvuden med filnamn\n"
"   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"STORLEK kan ha en mutiplikator som ändelse: b för 512, k för 1K, m för 1 Meg.\n"
-------------------^^^^^^^^^^^^--------- stavfel.

"Om -VÄRDE används som första FLAGGA, läs -c VÄRDE när någon av \n"
"multiplikatorerna bkm följer, annars läs -n VÄRDE.\n"

" -1 FÄLT     förena vid FÄLT i fil 1\n"
" -2 FÄLT     förena vid FÄLT i fil 2\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Om inte -t TECKEN är givet, separeras fält av ett föregående mellanslag, vilket\n"
"ignoreras. Annars separeras fält av TECKEN. Varje FÄLT är ett fältnummer\n"
"räknat från 1. FORMAT är en eller flera specikationer separerade med komma\n"
                     ^^^^^^^^^^^^^----- stavfel
					 specifikationer.


"eller mellanslag, var och en är \"SIDA.FÄLT\" eller \"0\". Normalvärdet för\n"
"FORMAT matar ut de förenade fälten, de kvarvarande fälten från FIL1, de\n"
"kvarvarande fälten från FIL2, allt separerat med TECKEN.\n"

msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA] [FIL]...\n"
"   eller: %s [FLAGGA] --check [FIL]\n"
"Skriv eller kontrollera MD5-kontrollsummor.\n"
"Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -b, --binary      läs fil i binärt läge\n"

binärläge skulle nog jag ha sagt.

" -c, --check       kontrollera MD5-summor mot en given lista\n"
" -t, --text       läs fil i textläge (normalläge)\n"
"\n"
"eller 0X hexadecimalt, ändelser kan vara . för oktalt och b multiplicerar\n"
"med 512.\n"
"\n"
"TYP skapas av en eller fler av dessa specifikationer:\n"
"\n"
" a       namngivet tecken\n"
" c       ASCII-tecken eller bakstrecks escapes\n"
" d[STORLEK]  signerad decimal, STORLEK byte per heltal\n"
" f[STORLEK]  floating point, STORLEK byte per heltal\n"

Flyttal föredrar jag framför floating point. Finns på flera ställen.

" o[STORLEK]  oktal, STORLEK byte per integer\n"
" u[STORLEK]  osignerad decimal, STORLEK byte per heltal\n"
" x[STORLEK]  hexadecimal, STORLEK byte per heltal\n"

#: src/pr.c:1418
#, c-format
msgid "%s%*s%s%*sPage"
msgstr "%s%*s%s%*ssida"

sida -> Sida ?

" -m        sammanfoga redan sorterade filer, sortera ej\n"
" -M        jämför (okänd) < \"JAN\" < ... < \"DEC\", använder -b\n"
" -n        jämför i enlighet med en numerisk sträng, använder -b\n"
" -o FIL      skriv till FIL i stället för standard ut\n"
" -r        kasta om resultatet av jämförelser\n"
" -s        stabilisera sortering - stäng av sista utväg-jämförelse\n"
" -t SEP      använd SEP som fältseparator i stället för mellanslag\n"
" -T TMPKAT    använd TMPKAT för tillfälliga filer, ej $TMPDIR eller %s\n"
" -u        med -c, kontollera strikt ordningsföljd\n"
----------------------------^^^^^^^^^^----- stavfel.

"          med -m, mata endast ut den första av likadana sekvenser\n"
" -z        avsluta rader med 0 byte, inte ny rad, för find -print0\n"
"   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"POS är F[.C][OPTS], där F är fältnumret och C tecknets position i fältet,\n"
"båda räknade från noll. OPTS skapas av en eller flera av Mbdfinr. Detta\n"
"stänger av globala -Mbdfinr-inställningar för den nyckeln. Om ingen nyckel\n"
"är angiven används hela raden som nyckel. Utan FIL eller om FIL är -, läs\n"
"standard in.\n"

# hur översätter man flushing, lexikon ger verkligen ingen hjälp. Av källkoden
# verkar det som om det egentligen handlar om ett fel vid flushning av
# bufferten
#: src/sort.c:372
msgid "flushing file"
msgstr "fel vid stängning av filen"

"spola ut en buffer" kan man väl säga?


#. Provoke with `sort -k0'
#: src/sort.c:1867
msgid "the starting field number argument to the `-k' option must be positive"
msgstr "första fälnumret som anges till flaggan \"-k\" måste vara positivt"
---------------^^^^^^^^^------ stavfel


"normalvärdet på UTFIL är \"x\". Utan INFIL eller om INFIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -b, --bytes=ANTAL    placera ANTAL byte i varje utfil\n"
" -C, --line-bytes=ANTAL max ANTAL byte rader per utfil\n"
" -l, --lines=RADER    placera RADER rader i varje utfil\n"
" -RADER         samma som -l RADER\n"
"   --verbose      skriv diagnos till standard fel precis innan\n"
"             varje utfil öppnas\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"ANTAL kan ha en mutiplikator som ändelse: b för 512, k för 1K, m för 1 Meg.\n"
-----------------^^^^^^^^^^^^------- stavfel


#: src/sum.c:67
msgid ""
"Print checksum and block counts for each FILE.\n"
"\n"
" -r       defeat -s, use BSD sum algorithm, use 1K blocks\n"
" -s, --sysv   use System V sum algorithm, use 512 bytes blocks\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
"\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
msgstr ""
"Skriv kontrollsumma och antal block för varje FIL.\n"
"\n"
" -r       överge -s, använd BSD summeringsalgoritm, använd 1K block\n"
" -s, --sysv   använd System V summerings alegoritm, använd 512 byte block\n"
----------------------------------------------^^^^^^^^^--- stavfel (fast kul!)

msgstr ""
"Skriv de 10 sista raderna från varje FIL till standard ut.\n"
"Vid fler än en FIL skriv ett huvud med filnamnet före varje.\n"
"Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"
"\n"
" -c, --bytes=N      mata ut de N sista byten\n"
" -f, --follow       mata ut nya rader i takt med att filen växer\n"
" -n, --lines=N      mata ut de sista N raderna istället för de 10 sista\n"
" -q, --quiet, --silent  mata aldrig ut huvuden med filnamn\n"
" -v, --verbose      mata alltid ut huvuden med filnamn\n"
"   --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Om det första tecknet i N (antal byte eller rader) är \"+\", starta utmatning \n"
"med den N-nte posten räknat från början av varje fil. Mata annars ut de sista\n"
"N posterna i filen. N kan ha en mutiplikator som ändelse:\n"
---------------------------------^^^^^^^^^^^^----- stavfel
"b för 512, k för 1024, m för 1048576 (1 Meg). En första FLAGGA med -N eller\n"
"+N behandlas som -n N eller -n +N om inte N innehåller någon av ändelse-\n"
"multiplikatorerna [bkm] för då behandlas den som -c N eller -c +N.\n"


#: src/tail.c:968 src/tail.c:1026
#, c-format
msgid "%s: `%s' is so large that it is not representable"
msgstr "%s: \"%s\" är så stor att den inte kan representeras"
----------------------------------------------^^ två mellanslag


#: src/tr.c:405
msgid ""
"\n"
"Translation occurs if -d is not given and both SET1 and SET2 appear.\n"
"-t may be used only when translating. SET2 is extended to length of\n"
"SET1 by repeating its last character as necessary. Excess characters\n"
"of SET2 are ignored. Only [:lower:] and [:upper:] are guaranteed to\n"
"expand in ascending order; used in SET2 while translating, they may\n"
"only be used in pairs to specify case conversion. -s uses SET1 if not\n"
"translating nor deleting; else squeezing uses SET2 and occurs after\n"
"translation or deletion.\n"
msgstr ""
"\n"
"Översättning sker om -d inte ges och både STRÄNG1 och STRÄNG2 finns. -t kan \n"
"endast användas vid översättning. STRÄNG2 expanderas till längden av STRÄNG1\n"
"genom att dess sista tecken återuprepas tillräckligt många gånger. För\n"
-----------------------------^^^^^^^^^^^------ stavfel
"många tecken i STRÄNG2 ignoreras. Endast [:lower:] och [:upper:] expanderas\n"
"garanterat i stigande ordning; används de i STRÄNG2 vid översättning kan de\n"
"endast användas parvis för att specificera ändring mellan gemener/VERSALER.\n"
"-s använder STRÄNG1 om det ej är översättning eller borttagning; annars \n"
"använder sammanpressning STRÄNG2 och sker efter översättning och borttagning.\n"

# Hur översätta escape?
#. Any octal number larger than 0377 won't
#. fit in 8 bits. So we stop when adding the
#. next digit would put us over the limit and
#. give a warning about the ambiguity. POSIX
#. isn't clear on this, but one person has said
#. that in his interpretation, POSIX says tr
#. can't even give a warning.
#: src/tr.c:577
#, c-format
msgid ""
"warning: the ambiguous octal escape \\%c%c%c is being\n"
"\tinterpreted as the 2-byte sequence \\0%c%c, `%c'"
msgstr ""
"varning: den tvetydiga oktala escapen \\%c%c%c tolkas som\n"
"en 2-byte sekvens \\0%c%c, \"%c\""

Escape har jag i gettext översatt med kontrollsekvens.


#: src/tr.c:2028
msgid ""
"invalid identity mapping; when translating, any [:lower:] or [:upper:]\n"
"construct in string1 must be aligned with a corresponding construct\n"
"([:upper:] or [:lower:], respectively) in string2"
msgstr ""
"ogiltig identitetsöversättning; vid översättning måste [:lower:] eller\n"
"[:upper:] konstuktioner i sträng1 ställas mot en motsvarande konstruktion\n"
-----------^^^^^^^^^^^^^-------- stavfel
"([:upper:] respektive [:lower:]) i sträng2"

"Ta bort alla utom en av identiska efter varandra följande rader från\n"
"INFIL (eller standard in) vid utmatning till UTFIL (eller standard ut).\n"
"\n"
" -c, --count      skriv antalet gånger raden förekom framför raden\n"
" -d, --repeated    skriv endast rader som förekommer flera gånger\n"
" -f, --skip-fields=N  undvik jämförelse av de första N fälten\n"
" -i, --ignore-case   ignorera gemener/VERSALER vid jämförelse\n"
" -s, --skip-chars=N  unvik jämförelse av de första N tecknen\n"
-------------------------^^^^^------- stavfel
" -u, --unique     skriv endast unika rader\n"
" -w, --check-chars=N  jämför inte mer än N tecken i rader\n"
" -N          samma som -f N\n"
" +N          samma som -s N\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Ett fält är en serie av mellanslag och sedan tecken som ej är mellanslag.\n"
"Fält hoppas över innan tecken.\n"


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.