nano-1.1.11

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-05 03:43:09

Här är uppdateringen av nano. Hela filen finns även på
http://www.menthos.com/po/tp/nano-1.1.11.sv.po.

Christian

 # Swedish messages for nano.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: nano 1.1.10\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-07-27 06:36-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-07-30 22:05+0200\n"
N "Project-Id-Version: nano 1.1.11\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-10-04 13:39-0400\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-10-05 03:38+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: files.c:363
 #, c-format
G msgid "File \"%s\" is a directory"
N msgid "\"%s\" is a directory"
 msgstr "\"%s\" är en katalog"
 
 
 #: files.c:438
 #, c-format
N msgid "File to insert into new buffer [from %s] "
N msgstr "Fil att infoga i ny buffert [från %s] "
N 
 #: files.c:442
 #, c-format
 
 #: files.c:449
N msgid "File to insert into new buffer [from ./] "
N msgstr "Fil att infoga i ny buffert [från ./] "
N 
 #: files.c:452
 
 #: global.c:381
N msgid "Toggle insert into new buffer"
N msgstr "Växla infoga i ny buffert"
N 
 #: global.c:396 global.c:567 global.c:601 global.c:634 global.c:648
 #: global.c:676 global.c:708 global.c:729 global.c:738 global.c:748
 #: global.c:768
 
 #: global.c:722 winio.c:453
N msgid "New Buffer"
N msgstr "Ny buffert"
N 
 #: global.c:762
 
 #: nano.c:276
N msgid ""
N "Search Command Help Text\n"
N "\n"
N " Enter the words or characters you would like to search for, then hit enter. If there is a match for the text you entered, the screen will be updated to the location of the nearest match for the search string.\n"
N "\n"
N " If using Pico Mode via the -p or --pico flags, the Meta-P toggle, or a nanorc file, the previous search string will be shown in brackets after the Search: prompt. Hitting Enter without entering any text will perform the previous search. Otherwise, the previous string will be placed before the cursor, and can be edited or deleted before hitting enter.\n"
N "\n"
N " The following function keys are available in Search mode:\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Hjälptext för sökkommando\n"
N "\n"
N " Ange de ord eller tecken som du vill söka efter och tryck sedan retur. Om det finns en träff för det du angav kommer skärmen att uppdateras till att visa den närmaste träffen för söksträngen.\n"
N "\n"
N " Om picoläge är aktivt genom att flaggorna -p eller --pico, kombinationen Meta-P eller en nanorc-fil används, kommer den föregående söksträngen att visas inom klamrar efter Sök:-prompten. Att trycka Retur utan att ange någon text kommer att genomföra den tidigare sökningen. Annars kommer den föregående texten att placeras framför markören och kan redigeras eller tas bort innan retur trycks.\n"
N "\n"
N " Följande funktionstangenter är tillgängliga i sökläge:\n"
N "\n"
N 
 #: nano.c:290
N msgid ""
N "Go To Line Help Text\n"
N "\n"
N " Enter the line number that you wish to go to and hit Enter. If there are fewer lines of text than the number you entered, you will be brought to the last line of the file.\n"
N "\n"
N " The following function keys are available in Go To Line mode:\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Hjälptext för Gå till rad\n"
N "\n"
N " Ange det radnummer du vill gå till och tryck Retur. Om det finns färre textrader än det tal du angav kommer du att tas till den sista raden i filen.\n"
N "\n"
N " Följande funktionstangenter är tillgängliga i Gå till rad-läge:\n"
N "\n"
N 
 #: nano.c:297
N msgid ""
N "Insert File Help Text\n"
N "\n"
N " Type in the name of a file to be inserted into the current file buffer at the current cursor location.\n"
N "\n"
N " If you have compiled nano with multiple file buffer support, and enable multiple buffers with the -F or --multibuffer command line flags, the Meta-F toggle, or a nanorc file, inserting a file will cause it to be loaded into a separate buffer (use Meta-< and > to switch between file buffers).\n"
N "\n"
N " If you need another blank buffer, do not enter any filename, or type in a nonexistent filename at the prompt and press Enter.\n"
N "\n"
N " The following function keys are available in Insert File mode:\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Hjälptext för infoga fil\n"
N "\n"
N " Ange namnet på den fil som ska sättas in i den aktuella filbufferten på den aktuella platsen för markören.\n"
N "\n"
N " Om du har kompilerat nano med stöd för flera samtidiga filbuffertar och aktiverar flera buffertar med kommandoradsflaggorna -F eller --multibuffer, kombinationen Meta-F eller en nanorc-fil, kommer att infoga en fil göra så att den läses in i en separat buffert (använd Meta-< och > för att växla mellan filbuffertar).\n"
N "\n"
N " Om du behöver ytterligare en tom buffert kan du trycka Retur vid prompten utan att ange ett filnamn, eller ange ett ickeexisterande filnamn vid prompten och trycka Retur.\n"
N "\n"
N " Följande funktionstangenter är tillgängliga i infoga fil-läge:\n"
N "\n"
N 
 #: nano.c:311
N msgid ""
N "Write File Help Text\n"
N "\n"
N " Type the name that you wish to save the current file as and hit Enter to save the file.\n"
N "\n"
N " If you have selected text with Ctrl-^, you will be prompted to save only the selected portion to a separate file. To reduce the chance of overwriting the current file with just a portion of it, the current filename is not the default in this mode.\n"
N "\n"
N " The following function keys are available in Write File mode:\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Hjälptext för skriv fil\n"
N "\n"
N " Ange det namn som du vill spara aktuell fil som och tryck Retur för att spara filen.\n"
N "\n"
N " Om du har markerat text med Ctrl-^ kommer du få frågan om att endast spara markeringen till en separat fil. För att minska risken att den aktuella filen skrivs över med endast en del av den är inte det aktuella filnamnet standardalternativet i detta läge.\n"
N "\n"
N " Följande funktionstangenter är tillgängliga i filskrivningsläge:\n"
N "\n"
N 
 #: nano.c:322
N msgid ""
N "File Browser Help Text\n"
N "\n"
N " The file browser is used to visually browse the directory structure to select a file for reading or writing. You may use the arrow keys or Page Up/Down to browse through the files, and S or Enter to choose the selected file or enter the selected directory. To move up one level, select the directory called \"..\" at the top of the file list.\n"
N "\n"
N " The following function keys are available in the file browser:\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Hjälptext för filbläddrare\n"
N "\n"
N " Filbläddraren används för att visuellt bläddra i katalogstrukturen för att välja en fil för läsning eller skrivning. Du kan använda piltangenterna eller PageUp/PageDown för att bläddra bland filerna, och S eller Retur för att välja den markerade filen eller gå in i den markerade katalogen. För att gå upp en nivå väljer du katalogen kallad \"..\" överst i fillistan.\n"
N "\n"
N " Följande funktionstangenter är tillgängliga i filbläddraren:\n"
N "\n"
N 
 #: nano.c:333
N msgid ""
N "Browser Go To Directory Help Text\n"
N "\n"
N " Enter the name of the directory you would like to browse to.\n"
N "\n"
N " If tab completion has not been disabled, you can use the TAB key to (attempt to) automatically complete the directory name.\n"
N "\n"
N " The following function keys are available in Browser Go To Directory mode:\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Hjälptext för gå till katalog i bläddraren\n"
N "\n"
N " Ange namnet på den katalog som du vill gå till.\n"
N "\n"
N " Om tabulatorkomplettering inte har inaktiverats kan du använda TABULATOR-tangenten för att (försöka att) automatiskt komplettera katalognamnet.\n"
N "\n"
N " Följande funktionstangenter är tillgängliga i bläddrarens gå till katalog-läge:\n"
N "\n"
N 
 #: nano.c:341
N msgid ""
N "Spell Check Help Text\n"
N "\n"
N " The spell checker checks the spelling of all text in the current file. When an unknown word is encountered, it is highlighted and a replacement can be edited. It will then prompt to replace every instance of the given misspelled word in the current file.\n"
N "\n"
N " The following other functions are available in Spell Check mode:\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Hjälptext för stavningskontrollen\n"
N "\n"
N " Stavningskontrollen kontrollerar stavningen av all text i den aktuella filen. När ett okänt ord hittas markeras det och en ersättning kan redigeras. Den kommer sedan att för varenda förekomst av det angivna felstavade ordet i den aktuella filen fråga om det ska ersättas.\n"
N "\n"
N " Följande funktionstangenter är tillgängliga i stavningskontrollsläget:\n"
N "\n"
N 
 #: nano.c:351
N msgid ""
N "External Command Help Text\n"
N "\n"
N " This menu allows you to insert the output of a command run by the shell into the current buffer (or a new buffer in multibuffer mode).\n"
N "\n"
N " The following keys are available in this mode:\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Hjälptext för externt kommando\n"
N "\n"
N " Denna meny låter dig infoga utdata från ett kommando som körs av ett skal i den aktuella bufferten (eller en ny buffert i flerbuffertläge).\n"
N "\n"
N " Följande tangenter är tillgängliga i detta läge:\n"
N "\n"
N 
 #: nano.c:358
N msgid ""
N " nano help text\n"
N "\n"
N " The nano editor is designed to emulate the functionality and ease-of-use of the UW Pico text editor. There are four main sections of the editor: The top line shows the program version, the current filename being edited, and whether or not the file has been modified. Next is the main editor window showing the file being edited. The status line is the third line from the bottom and shows important messages. The bottom two lines show the most commonly used shortcuts in the editor.\n"
N "\n"
N " The notation for shortcuts is as follows: Control-key sequences are notated with a caret (^) symbol and are entered with the Control (Ctrl) key. Escape-key sequences are notated with the Meta (M) symbol and can be entered using either the Esc, Alt or Meta key depending on your keyboard setup. The following keystrokes are available in the main editor window. Alternative keys are shown in parentheses:\n"
N "\n"
N msgstr ""
N " hjälptext för nano\n"
N "\n"
N " Textredigeraren nano är skapad för att emulera funktionaliteten och lättanvändheten hos textredigeraren UW Pico. Det finns fyra huvuddelar i redigeraren: Översta raden visar programmets versionsnummer, namnet på filen som redigeras och om filen har ändrats. Efter detta finns huvudfönstret som visar filen som redigeras. Statusraden är tredje raden från nederkanten och visar viktiga meddelanden. De nedersta två raderna visar de vanligaste kortkommandona som används i textredigeraren.\n"
N "\n"
N " Notationen för kortkommandon är som följer: Sekvenser med Control-tangent skrivs med ett taktecken (^) och trycks tillsammans med Control-tangenten (Ctrl). Escape-sekvenser skrivs med metatecknet (M) och och anges antingen med Esc-, Alt- eller Meta-tangenten beroende på dina tangentbordsinställningar. Följande tangentkombinationer är tillgängliga i redigerarens huvudfönster. Alternativa tangenter visas inom parentes:\n"
N "\n"
N 
 #: nano.c:411 nano.c:414
N msgid "Space"
N msgstr "Blanksteg"
N 
 #: nano.c:453
 #, c-format
N msgid "%.*s enable/disable\n"
N msgstr "%.*s aktivera/inaktivera\n"
N 
 #: nano.c:560
 
 #: nano.c:798
N msgid "Could not pipe"
N msgstr "Kunde inte använda rör"
N 
 #: nano.c:820
N msgid "Could not fork"
N msgstr "Kunde inte grena"
N 
 #: nano.c:1038
 #, c-format
 
 #: nano.c:1368
N msgid "Mark Set"
N msgstr "Markering satt"
N 
 #: nano.c:1373
N msgid "Mark UNset"
N msgstr "Markering borttagen"
N 
 #: nano.c:1637
 
G msgid "Could not pipe"
G msgstr "Kunde inte använda rör"
 #: nano.c:2239
 #, c-format
N msgid "Bad quote string %s: %s"
N msgstr "Felaktig citeringssträng %s: %s"
 
G msgid "Could not fork"
G msgstr "Kunde inte grena"
 #: nano.c:2488
N msgid "Can now UnJustify!"
N msgstr "Kan ojustera nu!"
 
 
G msgid "Bad quote string %s: %s"
G msgstr "Felaktig citeringssträng %s: %s"
G 
G msgid "Can now UnJustify!"
G msgstr "Kan ojustera nu!"
G 
G msgid ""
G "Search Command Help Text\n"
G "\n"
G " Enter the words or characters you would like to search for, then hit enter. If there is a match for the text you entered, the screen will be updated to the location of the nearest match for the search string.\n"
G "\n"
G " If using Pico Mode via the -p or --pico flags, the Meta-P toggle, or a nanorc file, the previous search string will be shown in brackets after the Search: prompt. Hitting Enter without entering any text will perform the previous search. Otherwise, the previous string will be placed before the cursor, and can be edited or deleted before hitting enter.\n"
G "\n"
G " The following function keys are available in Search mode:\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "Hjälptext för sökkommando\n"
G "\n"
G " Ange de ord eller tecken som du vill söka efter och tryck sedan retur. Om det finns en träff för det du angav kommer skärmen att uppdateras till att visa den närmaste träffen för söksträngen.\n"
G "\n"
G " Om picoläge är aktivt genom att flaggorna -p eller --pico, kombinationen Meta-P eller en nanorc-fil används, kommer den föregående söksträngen att visas inom klamrar efter Sök:-prompten. Att trycka Retur utan att ange någon text kommer att genomföra den tidigare sökningen. Annars kommer den föregående texten att placeras framför markören och kan redigeras eller tas bort innan retur trycks.\n"
G "\n"
G " Följande funktionstangenter är tillgängliga i sökläge:\n"
G "\n"
G 
G msgid ""
G "Go To Line Help Text\n"
G "\n"
G " Enter the line number that you wish to go to and hit Enter. If there are fewer lines of text than the number you entered, you will be brought to the last line of the file.\n"
G "\n"
G " The following function keys are available in Go To Line mode:\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "Hjälptext för Gå till rad\n"
G "\n"
G " Ange det radnummer du vill gå till och tryck Retur. Om det finns färre textrader än det tal du angav kommer du att tas till den sista raden i filen.\n"
G "\n"
G " Följande funktionstangenter är tillgängliga i Gå till rad-läge:\n"
G "\n"
G 
G msgid ""
G "Insert File Help Text\n"
G "\n"
G " Type in the name of a file to be inserted into the current file buffer at the current cursor location.\n"
G "\n"
G " If you have compiled nano with multiple file buffer support, and enable multiple buffers with the -F or --multibuffer command line flags, the Meta-F toggle, or a nanorc file, inserting a file will cause it to be loaded into a separate buffer (use Meta-< and > to switch between file buffers).\n"
G "\n"
G " If you need another blank buffer, do not enter any filename, or type in a nonexistent filename at the prompt and press Enter.\n"
G "\n"
G " The following function keys are available in Insert File mode:\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "Hjälptext för infoga fil\n"
G "\n"
G " Ange namnet på den fil som ska sättas in i den aktuella filbufferten på den aktuella platsen för markören.\n"
G "\n"
G " Om du har kompilerat nano med stöd för flera samtidiga filbuffertar och aktiverar flera buffertar med kommandoradsflaggorna -F eller --multibuffer, kombinationen Meta-F eller en nanorc-fil, kommer att infoga en fil göra så att den läses in i en separat buffert (använd Meta-< och > för att växla mellan filbuffertar).\n"
G "\n"
G " Om du behöver ytterligare en tom buffert kan du trycka Retur vid prompten utan att ange ett filnamn, eller ange ett ickeexisterande filnamn vid prompten och trycka Retur.\n"
G "\n"
G " Följande funktionstangenter är tillgängliga i infoga fil-läge:\n"
G "\n"
G 
G msgid ""
G "Write File Help Text\n"
G "\n"
G " Type the name that you wish to save the current file as and hit Enter to save the file.\n"
G "\n"
G " If you have selected text with Ctrl-^, you will be prompted to save only the selected portion to a separate file. To reduce the chance of overwriting the current file with just a portion of it, the current filename is not the default in this mode.\n"
G "\n"
G " The following function keys are available in Write File mode:\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "Hjälptext för skriv fil\n"
G "\n"
G " Ange det namn som du vill spara aktuell fil som och tryck Retur för att spara filen.\n"
G "\n"
G " Om du har markerat text med Ctrl-^ kommer du få frågan om att endast spara markeringen till en separat fil. För att minska risken att den aktuella filen skrivs över med endast en del av den är inte det aktuella filnamnet standardalternativet i detta läge.\n"
G "\n"
G " Följande funktionstangenter är tillgängliga i filskrivningsläge:\n"
G "\n"
G 
G msgid ""
G "File Browser Help Text\n"
G "\n"
G " The file browser is used to visually browse the directory structure to select a file for reading or writing. You may use the arrow keys or Page Up/Down to browse through the files, and S or Enter to choose the selected file or enter the selected directory. To move up one level, select the directory called \"..\" at the top of the file list.\n"
G "\n"
G " The following function keys are available in the file browser:\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "Hjälptext för filbläddrare\n"
G "\n"
G " Filbläddraren används för att visuellt bläddra i katalogstrukturen för att välja en fil för läsning eller skrivning. Du kan använda piltangenterna eller PageUp/PageDown för att bläddra bland filerna, och S eller Retur för att välja den markerade filen eller gå in i den markerade katalogen. För att gå upp en nivå väljer du katalogen kallad \"..\" överst i fillistan.\n"
G "\n"
G " Följande funktionstangenter är tillgängliga i filbläddraren:\n"
G "\n"
G 
G msgid ""
G "Browser Go To Directory Help Text\n"
G "\n"
G " Enter the name of the directory you would like to browse to.\n"
G "\n"
G " If tab completion has not been disabled, you can use the TAB key to (attempt to) automatically complete the directory name.\n"
G "\n"
G " The following function keys are available in Browser Go To Directory mode:\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "Hjälptext för gå till katalog i bläddraren\n"
G "\n"
G " Ange namnet på den katalog som du vill gå till.\n"
G "\n"
G " Om tabulatorkomplettering inte har inaktiverats kan du använda TABULATOR-tangenten för att (försöka att) automatiskt komplettera katalognamnet.\n"
G "\n"
G " Följande funktionstangenter är tillgängliga i bläddrarens gå till katalog-läge:\n"
G "\n"
G 
G msgid ""
G "Spell Check Help Text\n"
G "\n"
G " The spell checker checks the spelling of all text in the current file. When an unknown word is encountered, it is highlighted and a replacement can be edited. It will then prompt to replace every instance of the given misspelled word in the current file.\n"
G "\n"
G " The following other functions are available in Spell Check mode:\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "Hjälptext för stavningskontrollen\n"
G "\n"
G " Stavningskontrollen kontrollerar stavningen av all text i den aktuella filen. När ett okänt ord hittas markeras det och en ersättning kan redigeras. Den kommer sedan att för varenda förekomst av det angivna felstavade ordet i den aktuella filen fråga om det ska ersättas.\n"
G "\n"
G " Följande funktionstangenter är tillgängliga i stavningskontrollsläget:\n"
G "\n"
G 
G msgid ""
G "External Command Help Text\n"
G "\n"
G " This menu allows you to insert the output of a command run by the shell into the current buffer (or a new buffer in multibuffer mode).\n"
G "\n"
G " The following keys are available in this mode:\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "Hjälptext för externt kommando\n"
G "\n"
G " Denna meny låter dig infoga utdata från ett kommando som körs av ett skal i den aktuella bufferten (eller en ny buffert i flerbuffertläge).\n"
G "\n"
G " Följande tangenter är tillgängliga i detta läge:\n"
G "\n"
G 
G msgid ""
G " nano help text\n"
G "\n"
G " The nano editor is designed to emulate the functionality and ease-of-use of the UW Pico text editor. There are four main sections of the editor: The top line shows the program version, the current filename being edited, and whether or not the file has been modified. Next is the main editor window showing the file being edited. The status line is the third line from the bottom and shows important messages. The bottom two lines show the most commonly used shortcuts in the editor.\n"
G "\n"
G " The notation for shortcuts is as follows: Control-key sequences are notated with a caret (^) symbol and are entered with the Control (Ctrl) key. Escape-key sequences are notated with the Meta (M) symbol and can be entered using either the Esc, Alt or Meta key depending on your keyboard setup. The following keystrokes are available in the main editor window. Alternative keys are shown in parentheses:\n"
G "\n"
G msgstr ""
G " hjälptext för nano\n"
G "\n"
G " Textredigeraren nano är skapad för att emulera funktionaliteten och lättanvändheten hos textredigeraren UW Pico. Det finns fyra huvuddelar i redigeraren: Översta raden visar programmets versionsnummer, namnet på filen som redigeras och om filen har ändrats. Efter detta finns huvudfönstret som visar filen som redigeras. Statusraden är tredje raden från nederkanten och visar viktiga meddelanden. De nedersta två raderna visar de vanligaste kortkommandona som används i textredigeraren.\n"
G "\n"
G " Notationen för kortkommandon är som följer: Sekvenser med Control-tangent skrivs med ett taktecken (^) och trycks tillsammans med Control-tangenten (Ctrl). Escape-sekvenser skrivs med metatecknet (M) och och anges antingen med Esc-, Alt- eller Meta-tangenten beroende på dina tangentbordsinställningar. Följande tangentkombinationer är tillgängliga i redigerarens huvudfönster. Alternativa tangenter visas inom parentes:\n"
G "\n"
G 
G msgid "Space"
G msgstr "Blanksteg"
G 
G msgid "%.*s enable/disable\n"
G msgstr "%.*s aktivera/inaktivera\n"
 #: nano.c:2802
N msgid "NumLock glitch detected. Keypad will malfunction with NumLock off"
N msgstr "NumLock-problem upptäcktes. Tangenterna kommer inte att fungera utan NumLock"
 
 
 #: search.c:64
 #, c-format
N msgid "\"%s...\" not found"
N msgstr "\"%s...\" kunde inte hittas"
N 
 #: search.c:147

# Swedish messages for nano.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nano 1.1.11\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-04 13:39-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-05 03:38+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: cut.c:49
#, c-format
msgid "add_to_cutbuffer called with inptr->data = %s\n"
msgstr "add_to_cutbuffer anropades med inptr->data = %s\n"

#: cut.c:199
msgid "Blew away cutbuffer =)\n"
msgstr "Sprängde urklippsbufferten =)\n"

#: files.c:154
msgid "read_line: not on first line and prev is NULL"
msgstr "read_line: inte på första raden och prev är NULL"

#: files.c:292 files.c:299 files.c:327
#, c-format
msgid "Read %d lines"
msgstr "Läste %d rader"

#: files.c:322
#, c-format
msgid "Read %d lines (Converted from Mac format)"
msgstr "Läste %d rader (konverterade från Mac-format)"

#: files.c:324
#, c-format
msgid "Read %d lines (Converted from DOS format)"
msgstr "Läste %d rader (konverterade från DOS-format)"

#: files.c:346 search.c:59
#, c-format
msgid "\"%s\" not found"
msgstr "\"%s\" kunde inte hittas"

#: files.c:350
msgid "New File"
msgstr "Ny fil"

#: files.c:363
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory"
msgstr "\"%s\" är en katalog"

#: files.c:366
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a device file"
msgstr "Filen \"%s\" är en enhetsfil"

#: files.c:373
msgid "Reading File"
msgstr "Läser filen"

#: files.c:438
#, c-format
msgid "File to insert into new buffer [from %s] "
msgstr "Fil att infoga i ny buffert [från %s] "

#: files.c:442
#, c-format
msgid "File to insert [from %s] "
msgstr "Fil att infoga [från %s] "

#: files.c:449
msgid "File to insert into new buffer [from ./] "
msgstr "Fil att infoga i ny buffert [från ./] "

#: files.c:452
msgid "File to insert [from ./] "
msgstr "Fil att infoga [från ./] "

#: files.c:457 files.c:711 files.c:769 files.c:863 files.c:875 files.c:926
#: files.c:937 files.c:1792
#, c-format
msgid "filename is %s\n"
msgstr "filnamnet är %s\n"

#: files.c:486
#, c-format
msgid "Can't insert file from outside of %s"
msgstr "Kan inte infoga fil från utanför %s"

#: files.c:504
msgid "Command to execute "
msgstr "Kommando att köra "

#: files.c:506 files.c:587 files.c:1321 files.c:1753 nano.c:2616
msgid "Cancelled"
msgstr "Avbruten"

#: files.c:607
msgid "Key illegal in non-multibuffer mode"
msgstr "Tangenten ogiltig i icke-flerbuffertläget"

#: files.c:679
msgid "delete_opennode(): free'd a node, YAY!\n"
msgstr "delete_opennode(): frigjorde en nod, JIPPI!\n"

#: files.c:684
msgid "delete_opennode(): free'd last node.\n"
msgstr "delete_opennode(): frigjorde sista noden.\n"

#: files.c:855 files.c:918
msgid "No more open files"
msgstr "Inga fler öppna filer"

#: files.c:882 files.c:945
#, c-format
msgid "Switched to %s"
msgstr "Växlade till %s"

#: files.c:1337
#, c-format
msgid "Can't write outside of %s"
msgstr "Kan inte skriva utanför %s"

#: files.c:1368
#, c-format
msgid "Could not read %s for backup: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %s för säkerhetskopiering: %s"

#: files.c:1379
#, c-format
msgid "Couldn't write backup: %s"
msgstr "Kunde inte skriva säkerhetskopia: %s"

#: files.c:1385
#, c-format
msgid "Backing up %s to %s\n"
msgstr "Säkerhetskopierar %s till %s\n"

#: files.c:1397
#, c-format
msgid "Could not set permissions %o on backup %s: %s"
msgstr "Kunde inte sätta rättigheterna %o på säkerhetskopian %s: %s"

#: files.c:1403
#, c-format
msgid "Could not set owner %d/group %d on backup %s: %s"
msgstr "Kunde inte sätta ägare %d/grupp %d på säkerhetskopian %s: %s"

#: files.c:1408
#, c-format
msgid "Could not set access/modification time on backup %s: %s"
msgstr "Kunde inte sätta åtkomst-/modifieringstid på säkerhetskopian %s: %s"

#: files.c:1443 files.c:1459 files.c:1471 files.c:1493 files.c:1526
#: files.c:1533 files.c:1545
#, c-format
msgid "Could not open file for writing: %s"
msgstr "Kunde inte öppna filen för skrivning: %s"

#: files.c:1500
#, c-format
msgid "Wrote >%s\n"
msgstr "Skrev >%s\n"

#: files.c:1556
#, c-format
msgid "Could not close %s: %s"
msgstr "Kunde inte stänga %s: %s"

#: files.c:1568 files.c:1573 files.c:1601
#, c-format
msgid "Could not reopen %s: %s"
msgstr "Kunde inte återöppna %s: %s"

#: files.c:1578 files.c:1584 files.c:1593
#, c-format
msgid "Could not open %s for prepend: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %s för infogande: %s"

#: files.c:1630 files.c:1639 files.c:1644
#, c-format
msgid "Could not open %s for writing: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %s för skrivning: %s"

#: files.c:1651
#, c-format
msgid "Could not set permissions %o on %s: %s"
msgstr "Kunde inte sätta rättigheterna %o på %s: %s"

#: files.c:1662
#, c-format
msgid "Wrote %d lines"
msgstr "Skrev %d rader"

#: files.c:1707
msgid " [Mac Format]"
msgstr " [Mac-format]"

#: files.c:1709
msgid " [DOS Format]"
msgstr " [DOS-format]"

#: files.c:1714
msgid " [Backup]"
msgstr " [Säkerhetskopia]"

#: files.c:1722
msgid "Prepend Selection to File"
msgstr "Infoga markering till fil"

#: files.c:1725
msgid "Append Selection to File"
msgstr "Lägg till markering till fil"

#: files.c:1728
msgid "Write Selection to File"
msgstr "Skriv markering till fil"

#: files.c:1732 files.c:1743
msgid "File Name to Prepend to"
msgstr "Filnamn att infoga i"

#: files.c:1735 files.c:1746
msgid "File Name to Append to"
msgstr "Filnamn att lägga till i"

#: files.c:1738 files.c:1749
msgid "File Name to Write"
msgstr "Filnamn att skriva"

#: files.c:1807
msgid "File exists, OVERWRITE ?"
msgstr "Filen existerar, SKRIVA ÖVER?"

#: files.c:2300
msgid "(more)"
msgstr "(mer)"

#: files.c:2600
msgid "Can't move up a directory"
msgstr "Kan inte gå upp en katalog"

#: files.c:2612
msgid "Can't visit parent in restricted mode"
msgstr "Kan inte besöka förälder i begränsat läge"

#: files.c:2638 files.c:2696
#, c-format
msgid "Can't open \"%s\": %s"
msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s"

#: files.c:2668
msgid "Goto Directory"
msgstr "Gå till katalog"

#: files.c:2675
#, c-format
msgid "Can't go outside of %s in restricted mode"
msgstr "Kan inte gå utanför %s i begränsat läge"

#: files.c:2682
msgid "Goto Cancelled"
msgstr "Gå till avbrutet"

#: global.c:233
msgid "Constant cursor position"
msgstr "Konstant markörposition"

#: global.c:234
msgid "Auto indent"
msgstr "Automatisk indragning"

#: global.c:235
msgid "Suspend"
msgstr "Skjut upp"

#: global.c:236
msgid "Help mode"
msgstr "Hjälpläge"

#: global.c:237
msgid "Pico mode"
msgstr "Pico-läge"

#: global.c:238
msgid "Mouse support"
msgstr "Musstöd"

#: global.c:239
msgid "Cut to end"
msgstr "Klipp ut till slutet"

#: global.c:240
msgid "No conversion from DOS/Mac format"
msgstr "Ingen konvertering från DOS/Mac-format"

#: global.c:241
msgid "Writing file in DOS format"
msgstr "Skriver fil i DOS-format"

#: global.c:242
msgid "Writing file in Mac format"
msgstr "Skriver fil i Mac-format"

#: global.c:243
msgid "Backing up file"
msgstr "Säkerhetskopierar fil"

#: global.c:244 nano.c:648
msgid "Smooth scrolling"
msgstr "Mjuk rullning"

#: global.c:246
msgid "Auto wrap"
msgstr "Radbryt automatiskt"

#: global.c:249
msgid "Multiple file buffers"
msgstr "Flera filbuffertar"

#: global.c:328
msgid "Invoke the help menu"
msgstr "Starta hjälpmenyn"

#: global.c:329
msgid "Write the current file to disk"
msgstr "Skriv den aktuella filen till disk"

#: global.c:331
msgid "Close currently loaded file/Exit from nano"
msgstr "Stäng aktuell inläst fil/Avsluta nano"

#: global.c:333
msgid "Exit from nano"
msgstr "Avsluta nano"

#: global.c:335
msgid "Go to a specific line number"
msgstr "Gå till ett specifikt radnummer"

#: global.c:336
msgid "Justify the current paragraph"
msgstr "Justera det aktuella stycket"

#: global.c:337
msgid "Unjustify after a justify"
msgstr "Återställ en justering"

#: global.c:338
msgid "Replace text within the editor"
msgstr "Ersätt text inuti textredigeraren"

#: global.c:339
msgid "Insert another file into the current one"
msgstr "Infoga ytterligare en fil i den nuvarande"

#: global.c:340
msgid "Search for text within the editor"
msgstr "Sök efter text inuti textredigeraren"

#: global.c:341
msgid "Move to the previous screen"
msgstr "Gå till föregående skärm"

#: global.c:342
msgid "Move to the next screen"
msgstr "Gå till nästa skärm"

#: global.c:343
msgid "Cut the current line and store it in the cutbuffer"
msgstr "Klipper ut den aktuella raden och lagrar den i urklippsbufferten"

#: global.c:344
msgid "Uncut from the cutbuffer into the current line"
msgstr "Klistra in från urklippsbufferten i aktuell rad"

#: global.c:345
msgid "Show the position of the cursor"
msgstr "Visa markörens position"

#: global.c:346
msgid "Invoke the spell checker, if available"
msgstr "Starta stavningskontrollen, om tillgänglig"

#: global.c:347
msgid "Move up one line"
msgstr "Gå upp en rad"

#: global.c:348
msgid "Move down one line"
msgstr "Gå ner en rad"

#: global.c:349
msgid "Move forward one character"
msgstr "Gå framåt ett tecken"

#: global.c:350
msgid "Move back one character"
msgstr "Gå bakåt ett tecken"

#: global.c:351
msgid "Move to the beginning of the current line"
msgstr "Gå till början på aktuell rad"

#: global.c:352
msgid "Move to the end of the current line"
msgstr "Gå till slutet på aktuell rad"

#: global.c:353
msgid "Go to the first line of the file"
msgstr "Gå till filens första rad"

#: global.c:354
msgid "Go to the last line of the file"
msgstr "Gå till filens sista rad"

#: global.c:355
msgid "Refresh (redraw) the current screen"
msgstr "Uppdatera (rita om) den aktuella skärmen"

#: global.c:356
msgid "Mark text at the current cursor location"
msgstr "Markera text vid aktuell markörposition"

#: global.c:357
msgid "Delete the character under the cursor"
msgstr "Ta bort tecknet under markören"

#: global.c:359
msgid "Delete the character to the left of the cursor"
msgstr "Ta bort tecknet till vänster om markören"

#: global.c:360
msgid "Insert a tab character"
msgstr "Infoga ett tabulatorsteg"

#: global.c:361
msgid "Insert a carriage return at the cursor position"
msgstr "Infoga en vagnretur vid markörpositionen"

#: global.c:363
msgid "Make the current search or replace case (in)sensitive"
msgstr "Gör den aktuella sökningen eller ersättningen skiftlägesokänslig"

#: global.c:364
msgid "Go to file browser"
msgstr "Gå til filbläddrare"

#: global.c:365
msgid "Execute external command"
msgstr "Kör externt kommando"

#: global.c:366
msgid "Go to directory"
msgstr "Gå till katalog"

#: global.c:367
msgid "Cancel the current function"
msgstr "Avbryt den aktuella funktionen"

#: global.c:368
msgid "Append to the current file"
msgstr "Lägg till i den aktuella filen"

#: global.c:369
msgid "Prepend to the current file"
msgstr "Infoga i den aktuella filen"

#: global.c:370
msgid "Search backwards"
msgstr "Sök baklänges"

#: global.c:371
msgid "Write file out in DOS format"
msgstr "Skriv fil i DOS-format"

#: global.c:372
msgid "Write file out in Mac format"
msgstr "Skriv fil i Mac-format"

#: global.c:373
msgid "Back up original file when saving"
msgstr "Säkerhetskopiera ursprunglig fil vid sparande"

#: global.c:375
msgid "Use regular expressions"
msgstr "Använd reguljära uttryck"

#: global.c:376
msgid "Find other bracket"
msgstr "Hitta andra klammern"

#: global.c:379
msgid "Open previously loaded file"
msgstr "Öppna föregående inlästa fil"

#: global.c:380
msgid "Open next loaded file"
msgstr "Öppna nästa inlästa fil"

#: global.c:381
msgid "Toggle insert into new buffer"
msgstr "Växla infoga i ny buffert"

#: global.c:396 global.c:567 global.c:601 global.c:634 global.c:648
#: global.c:676 global.c:708 global.c:729 global.c:738 global.c:748
#: global.c:768
msgid "Get Help"
msgstr "Få hjälp"

#: global.c:402
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: global.c:408 global.c:670
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: global.c:412
msgid "WriteOut"
msgstr "Spara"

#: global.c:417 global.c:530
msgid "Justify"
msgstr "Justera"

#: global.c:424 global.c:428 global.c:436 global.c:440
msgid "Read File"
msgstr "Läs fil"

#: global.c:445 global.c:526 global.c:580
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"

#: global.c:449
msgid "Where Is"
msgstr "Var finns"

#: global.c:453 global.c:662 global.c:754
msgid "Prev Page"
msgstr "Föreg sid"

#: global.c:457 global.c:666 global.c:758
msgid "Next Page"
msgstr "Nästa sid"

#: global.c:461
msgid "Cut Text"
msgstr "Klipp ut"

#: global.c:466
msgid "UnJustify"
msgstr "Ojustera"

#: global.c:470
msgid "UnCut Txt"
msgstr "Klist. in"

#: global.c:474
msgid "Cur Pos"
msgstr "Akt. pos"

#: global.c:478
msgid "To Spell"
msgstr "Stavkontr."

#: global.c:482
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: global.c:486
msgid "Down"
msgstr "Ner"

#: global.c:490
msgid "Forward"
msgstr "Framåt"

#: global.c:494
msgid "Back"
msgstr "Bakåt"

#: global.c:498
msgid "Home"
msgstr "Hem"

#: global.c:502
msgid "End"
msgstr "Slut"

#: global.c:506
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"

#: global.c:510
msgid "Mark Text"
msgstr "Markera text"

#: global.c:514
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: global.c:518
msgid "Backspace"
msgstr "Backsteg"

#: global.c:522
msgid "Tab"
msgstr "Tabb"

#: global.c:534
msgid "Enter"
msgstr "Retur"

#: global.c:538 global.c:583 global.c:616
msgid "Go To Line"
msgstr "Gå till rad"

#: global.c:543
msgid "Next Word"
msgstr "Nästa ord"

#: global.c:544
msgid "Move forward one word"
msgstr "Gå framåt ett ord"

#: global.c:547
msgid "Prev Word"
msgstr "Föreg ord"

#: global.c:548
msgid "Move backward one word"
msgstr "Gå bakåt ett ord"

#: global.c:552
msgid "Find Other Bracket"
msgstr "Hitta andra klammern"

#: global.c:557
msgid "Previous File"
msgstr "Föregående fil"

#: global.c:560
msgid "Next File"
msgstr "Nästa fil"

#: global.c:570 global.c:604 global.c:637 global.c:651 global.c:703
#: global.c:711 global.c:732 global.c:741 global.c:751 global.c:771
#: winio.c:1191
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: global.c:573 global.c:607 global.c:640 global.c:654
msgid "First Line"
msgstr "Första raden"

#: global.c:577 global.c:610 global.c:643 global.c:657
msgid "Last Line"
msgstr "Sista raden"

#: global.c:587 global.c:620
msgid "Case Sens"
msgstr "Skiftkänsl"

#: global.c:590 global.c:623
msgid "Direction"
msgstr "Riktning"

#: global.c:594 global.c:627
msgid "Regexp"
msgstr "Reguljärt uttr"

#: global.c:613
msgid "No Replace"
msgstr "Ingen ersättning"

#: global.c:680 global.c:715
msgid "To Files"
msgstr "Till filer"

#: global.c:685
msgid "DOS Format"
msgstr "DOS-format"

#: global.c:688
msgid "Mac Format"
msgstr "Mac-format"

#: global.c:692
msgid "Append"
msgstr "Lägg till"

#: global.c:695
msgid "Prepend"
msgstr "Infoga"

#: global.c:699
msgid "Backup File"
msgstr "Säkerhetskopiera fil"

#: global.c:719
msgid "Execute Command"
msgstr "Kör kommando"

#: global.c:722 winio.c:453
msgid "New Buffer"
msgstr "Ny buffert"

#: global.c:762
msgid "Go To Dir"
msgstr "Gå till katalog"

#: nano.c:173
#, c-format
msgid "\nBuffer written to %s\n"
msgstr "\nBufferten skrevs till %s\n"

#: nano.c:175
#, c-format
msgid "\nNo %s written (too many backup files?)\n"
msgstr "\nIngen %s skrevs (för många säkerhetskopior?)\n"

#: nano.c:184
msgid "Window size is too small for nano...\n"
msgstr "Fönsterstorleken är för liten för Nano...\n"

#: nano.c:189
msgid "Key illegal in VIEW mode"
msgstr "Tangenten ogiltig i VISNINGsläget"

#: nano.c:276
msgid ""
"Search Command Help Text\n"
"\n"
" Enter the words or characters you would like to search for, then hit enter. If there is a match for the text you entered, the screen will be updated to the location of the nearest match for the search string.\n"
"\n"
" If using Pico Mode via the -p or --pico flags, the Meta-P toggle, or a nanorc file, the previous search string will be shown in brackets after the Search: prompt. Hitting Enter without entering any text will perform the previous search. Otherwise, the previous string will be placed before the cursor, and can be edited or deleted before hitting enter.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Search mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för sökkommando\n"
"\n"
" Ange de ord eller tecken som du vill söka efter och tryck sedan retur. Om det finns en träff för det du angav kommer skärmen att uppdateras till att visa den närmaste träffen för söksträngen.\n"
"\n"
" Om picoläge är aktivt genom att flaggorna -p eller --pico, kombinationen Meta-P eller en nanorc-fil används, kommer den föregående söksträngen att visas inom klamrar efter Sök:-prompten. Att trycka Retur utan att ange någon text kommer att genomföra den tidigare sökningen. Annars kommer den föregående texten att placeras framför markören och kan redigeras eller tas bort innan retur trycks.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i sökläge:\n"
"\n"

#: nano.c:290
msgid ""
"Go To Line Help Text\n"
"\n"
" Enter the line number that you wish to go to and hit Enter. If there are fewer lines of text than the number you entered, you will be brought to the last line of the file.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Go To Line mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för Gå till rad\n"
"\n"
" Ange det radnummer du vill gå till och tryck Retur. Om det finns färre textrader än det tal du angav kommer du att tas till den sista raden i filen.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i Gå till rad-läge:\n"
"\n"

#: nano.c:297
msgid ""
"Insert File Help Text\n"
"\n"
" Type in the name of a file to be inserted into the current file buffer at the current cursor location.\n"
"\n"
" If you have compiled nano with multiple file buffer support, and enable multiple buffers with the -F or --multibuffer command line flags, the Meta-F toggle, or a nanorc file, inserting a file will cause it to be loaded into a separate buffer (use Meta-< and > to switch between file buffers).\n"
"\n"
" If you need another blank buffer, do not enter any filename, or type in a nonexistent filename at the prompt and press Enter.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Insert File mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för infoga fil\n"
"\n"
" Ange namnet på den fil som ska sättas in i den aktuella filbufferten på den aktuella platsen för markören.\n"
"\n"
" Om du har kompilerat nano med stöd för flera samtidiga filbuffertar och aktiverar flera buffertar med kommandoradsflaggorna -F eller --multibuffer, kombinationen Meta-F eller en nanorc-fil, kommer att infoga en fil göra så att den läses in i en separat buffert (använd Meta-< och > för att växla mellan filbuffertar).\n"
"\n"
" Om du behöver ytterligare en tom buffert kan du trycka Retur vid prompten utan att ange ett filnamn, eller ange ett ickeexisterande filnamn vid prompten och trycka Retur.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i infoga fil-läge:\n"
"\n"

#: nano.c:311
msgid ""
"Write File Help Text\n"
"\n"
" Type the name that you wish to save the current file as and hit Enter to save the file.\n"
"\n"
" If you have selected text with Ctrl-^, you will be prompted to save only the selected portion to a separate file. To reduce the chance of overwriting the current file with just a portion of it, the current filename is not the default in this mode.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Write File mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för skriv fil\n"
"\n"
" Ange det namn som du vill spara aktuell fil som och tryck Retur för att spara filen.\n"
"\n"
" Om du har markerat text med Ctrl-^ kommer du få frågan om att endast spara markeringen till en separat fil. För att minska risken att den aktuella filen skrivs över med endast en del av den är inte det aktuella filnamnet standardalternativet i detta läge.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i filskrivningsläge:\n"
"\n"

#: nano.c:322
msgid ""
"File Browser Help Text\n"
"\n"
" The file browser is used to visually browse the directory structure to select a file for reading or writing. You may use the arrow keys or Page Up/Down to browse through the files, and S or Enter to choose the selected file or enter the selected directory. To move up one level, select the directory called \"..\" at the top of the file list.\n"
"\n"
" The following function keys are available in the file browser:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för filbläddrare\n"
"\n"
" Filbläddraren används för att visuellt bläddra i katalogstrukturen för att välja en fil för läsning eller skrivning. Du kan använda piltangenterna eller PageUp/PageDown för att bläddra bland filerna, och S eller Retur för att välja den markerade filen eller gå in i den markerade katalogen. För att gå upp en nivå väljer du katalogen kallad \"..\" överst i fillistan.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i filbläddraren:\n"
"\n"

#: nano.c:333
msgid ""
"Browser Go To Directory Help Text\n"
"\n"
" Enter the name of the directory you would like to browse to.\n"
"\n"
" If tab completion has not been disabled, you can use the TAB key to (attempt to) automatically complete the directory name.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Browser Go To Directory mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för gå till katalog i bläddraren\n"
"\n"
" Ange namnet på den katalog som du vill gå till.\n"
"\n"
" Om tabulatorkomplettering inte har inaktiverats kan du använda TABULATOR-tangenten för att (försöka att) automatiskt komplettera katalognamnet.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i bläddrarens gå till katalog-läge:\n"
"\n"

#: nano.c:341
msgid ""
"Spell Check Help Text\n"
"\n"
" The spell checker checks the spelling of all text in the current file. When an unknown word is encountered, it is highlighted and a replacement can be edited. It will then prompt to replace every instance of the given misspelled word in the current file.\n"
"\n"
" The following other functions are available in Spell Check mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för stavningskontrollen\n"
"\n"
" Stavningskontrollen kontrollerar stavningen av all text i den aktuella filen. När ett okänt ord hittas markeras det och en ersättning kan redigeras. Den kommer sedan att för varenda förekomst av det angivna felstavade ordet i den aktuella filen fråga om det ska ersättas.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i stavningskontrollsläget:\n"
"\n"

#: nano.c:351
msgid ""
"External Command Help Text\n"
"\n"
" This menu allows you to insert the output of a command run by the shell into the current buffer (or a new buffer in multibuffer mode).\n"
"\n"
" The following keys are available in this mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för externt kommando\n"
"\n"
" Denna meny låter dig infoga utdata från ett kommando som körs av ett skal i den aktuella bufferten (eller en ny buffert i flerbuffertläge).\n"
"\n"
" Följande tangenter är tillgängliga i detta läge:\n"
"\n"

#: nano.c:358
msgid ""
" nano help text\n"
"\n"
" The nano editor is designed to emulate the functionality and ease-of-use of the UW Pico text editor. There are four main sections of the editor: The top line shows the program version, the current filename being edited, and whether or not the file has been modified. Next is the main editor window showing the file being edited. The status line is the third line from the bottom and shows important messages. The bottom two lines show the most commonly used shortcuts in the editor.\n"
"\n"
" The notation for shortcuts is as follows: Control-key sequences are notated with a caret (^) symbol and are entered with the Control (Ctrl) key. Escape-key sequences are notated with the Meta (M) symbol and can be entered using either the Esc, Alt or Meta key depending on your keyboard setup. The following keystrokes are available in the main editor window. Alternative keys are shown in parentheses:\n"
"\n"
msgstr ""
" hjälptext för nano\n"
"\n"
" Textredigeraren nano är skapad för att emulera funktionaliteten och lättanvändheten hos textredigeraren UW Pico. Det finns fyra huvuddelar i redigeraren: Översta raden visar programmets versionsnummer, namnet på filen som redigeras och om filen har ändrats. Efter detta finns huvudfönstret som visar filen som redigeras. Statusraden är tredje raden från nederkanten och visar viktiga meddelanden. De nedersta två raderna visar de vanligaste kortkommandona som används i textredigeraren.\n"
"\n"
" Notationen för kortkommandon är som följer: Sekvenser med Control-tangent skrivs med ett taktecken (^) och trycks tillsammans med Control-tangenten (Ctrl). Escape-sekvenser skrivs med metatecknet (M) och och anges antingen med Esc-, Alt- eller Meta-tangenten beroende på dina tangentbordsinställningar. Följande tangentkombinationer är tillgängliga i redigerarens huvudfönster. Alternativa tangenter visas inom parentes:\n"
"\n"

#: nano.c:411 nano.c:414
msgid "Space"
msgstr "Blanksteg"

#: nano.c:453
#, c-format
msgid "%.*s enable/disable\n"
msgstr "%.*s aktivera/inaktivera\n"

#: nano.c:560
msgid "delete_node(): free'd a node, YAY!\n"
msgstr "delete_node(): frigjorde en nod, JIPPI!\n"

#: nano.c:565
msgid "delete_node(): free'd last node.\n"
msgstr "delete_node(): frigjorde sista noden.\n"

#: nano.c:617
msgid "Usage: nano [+LINE] [GNU long option] [option] [file]\n\n"
msgstr "Användning: nano [+RAD] [lång GNU-flagga] [flagga] [fil]\n\n"

#: nano.c:618
msgid "Option\t\tLong option\t\tMeaning\n"
msgstr "Flagga\t\tLång flagga\t\tBetydelse\n"

#: nano.c:620
msgid "Usage: nano [+LINE] [option] [file]\n\n"
msgstr "Användning: nano [+RAD] [flagga] [fil]\n\n"

#: nano.c:621
msgid "Option\t\tMeaning\n"
msgstr "Flagga\t\tBetydelse\n"

#: nano.c:624
msgid "Show this message"
msgstr "Visa detta meddelande"

#: nano.c:625
msgid "+LINE"
msgstr "+RAD"

#: nano.c:625
msgid "Start at line number LINE"
msgstr "Starta vid radnummer RAD"

#: nano.c:627
msgid "Backup existing files on save"
msgstr "Säkerhetskopierar befintliga filer vid sparande"

#: nano.c:628
msgid "Write file in DOS format"
msgstr "Skriv fil i DOS-format"

#: nano.c:631
msgid "Enable multiple file buffers"
msgstr "Använd flera filbuffertar"

#: nano.c:634
msgid "Don't look at nanorc files"
msgstr "Titta inte i nanorc-filer"

#: nano.c:636
msgid "Use alternate keypad routines"
msgstr "Använd alternativa tangentbordsrutiner"

#: nano.c:638
msgid "Write file in Mac format"
msgstr "Skriv fil i Mac-format"

#: nano.c:639
msgid "Don't convert files from DOS/Mac format"
msgstr "Konvertera inte filer från DOS/Mac-format"

#: nano.c:642
msgid "-Q [str]"
msgstr "-Q [str]"

#: nano.c:642
msgid "--quotestr=[str]"
msgstr "--quotestr=[str]"

#: nano.c:642
msgid "Quoting string, default \"> \""
msgstr "Citatsträng, standardvärde \"> \""

#: nano.c:645
msgid "Do regular expression searches"
msgstr "Sök med reguljärt uttryck"

#: nano.c:650
msgid "-T [num]"
msgstr "-T [antal]"

#: nano.c:650
msgid "--tabsize=[num]"
msgstr "--tabsize=[antal]"

#: nano.c:650
msgid "Set width of a tab to num"
msgstr "Ställ in bredden på ett tabbsteg till antal"

#: nano.c:651
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versionsinformation och avsluta"

#: nano.c:653
msgid "-Y [str]"
msgstr "-Y [str]"

#: nano.c:653
msgid "--syntax [str]"
msgstr "--syntax [str]"

#: nano.c:653
msgid "Syntax definition to use"
msgstr "Syntaxdefinition att använda"

#: nano.c:655
msgid "Constantly show cursor position"
msgstr "Visa markörposition hela tiden"

#: nano.c:657
msgid "Automatically indent new lines"
msgstr "Dra automatiskt in nya rader"

#: nano.c:658
msgid "Let ^K cut from cursor to end of line"
msgstr "Låt ^K klippa ut från markören till slutet på raden"

#: nano.c:660
msgid "Don't follow symbolic links, overwrite"
msgstr "Följ inte symboliska länkar, skriv över"

#: nano.c:663
msgid "Enable mouse"
msgstr "Möjliggör musanvändning"

#: nano.c:667
msgid "-o [dir]"
msgstr "-o [kat]"

#: nano.c:667
msgid "--operatingdir=[dir]"
msgstr "--operatingdir=[kat]"

#: nano.c:667
msgid "Set operating directory"
msgstr "Ställ in arbetskatalog"

#: nano.c:669
msgid "Emulate Pico as closely as possible"
msgstr "Emulera Pico så troget som möjligt"

#: nano.c:671
msgid "-r [#cols]"
msgstr "-r [tecken]"

#: nano.c:671
msgid "--fill=[#cols]"
msgstr "--fill=[tecken]"

#: nano.c:671
msgid "Set fill cols to (wrap lines at) #cols"
msgstr "Bryt rader efter antal tecken"

#: nano.c:674
msgid "-s [prog]"
msgstr "-s [prog]"

#: nano.c:674
msgid "--speller=[prog]"
msgstr "--speller=[prog]"

#: nano.c:674
msgid "Enable alternate speller"
msgstr "Använd alternativ stavningskontroll"

#: nano.c:676
msgid "Auto save on exit, don't prompt"
msgstr "Spara automatiskt vid avslut, fråga inte"

#: nano.c:677
msgid "View (read only) mode"
msgstr "Visningsläge (skrivskyddat)"

#: nano.c:679
msgid "Don't wrap long lines"
msgstr "Radbryt inte långa rader"

#: nano.c:681
msgid "Don't show help window"
msgstr "Visa inte hjälpfönster"

#: nano.c:682
msgid "Enable suspend"
msgstr "Använd suspend"

#: nano.c:685
msgid "(ignored, for Pico compatibility)"
msgstr "(ignorerad för kompatibilitet med Pico)"

#: nano.c:692
#, c-format
msgid " GNU nano version %s (compiled %s, %s)\n"
msgstr " GNU nano version %s (kompilerad %s, %s)\n"

#: nano.c:695
msgid " Email: nano@nano-editor.org\tWeb: http://www.nano-editor.org"
msgstr " E-post: nano@nano-editor.org\tHemsida: http://www.nano-editor.org"

#: nano.c:696
msgid "\n Compiled options:"
msgstr "\n Kompileringsflaggor:"

#: nano.c:765
msgid "Sorry, support for this function has been disabled"
msgstr "Tyvärr, stöd för denna funktion har inaktiverats"

#: nano.c:798
msgid "Could not pipe"
msgstr "Kunde inte använda rör"

#: nano.c:820
msgid "Could not fork"
msgstr "Kunde inte grena"

#: nano.c:1038
#, c-format
msgid "current->data now = \"%s\"\n"
msgstr "current->data nu = \"%s\"\n"

#: nano.c:1098
#, c-format
msgid "After, data = \"%s\"\n"
msgstr "Efter, data = \"%s\"\n"

#: nano.c:1368
msgid "Mark Set"
msgstr "Markering satt"

#: nano.c:1373
msgid "Mark UNset"
msgstr "Markering borttagen"

#: nano.c:1637
msgid "Edit a replacement"
msgstr "Redigera en ersättning"

#: nano.c:1898
#, c-format
msgid "Could not create a temporary filename: %s"
msgstr "Kunde inte skapa ett temporärt filnamn: %s"

#: nano.c:1904
msgid "Spell checking failed: unable to write temp file!"
msgstr "Stavningskontroll misslyckades: kan inte skriva till temporärfil!"

#: nano.c:1923
msgid "Finished checking spelling"
msgstr "Stavningskontrollen slutfördes"

#: nano.c:1925
msgid "Spell checking failed"
msgstr "Stavningskontrollen misslyckades"

#: nano.c:2239
#, c-format
msgid "Bad quote string %s: %s"
msgstr "Felaktig citeringssträng %s: %s"

#: nano.c:2488
msgid "Can now UnJustify!"
msgstr "Kan ojustera nu!"

#: nano.c:2586
msgid "Save modified buffer (ANSWERING \"No\" WILL DESTROY CHANGES) ? "
msgstr "Spara ändrad buffert (ATT SVARA \"Nej\" KOMMER ATT FÖRSTÖRA ÄNDRINGAR)? "

#: nano.c:2680
msgid "Received SIGHUP"
msgstr "Mottog SIGHUP"

#: nano.c:2759
msgid "Cannot resize top win"
msgstr "Kan inte ändra storlek på övre fönstret"

#: nano.c:2761
msgid "Cannot move top win"
msgstr "Kan inte flytta övre fönstret"

#: nano.c:2763
msgid "Cannot resize edit win"
msgstr "Kan inte ändra storlek på redigeringsfönstret"

#: nano.c:2765
msgid "Cannot move edit win"
msgstr "Kan inte flytta redigeringsfönstret"

#: nano.c:2767
msgid "Cannot resize bottom win"
msgstr "Kan inte ändra storlek på nedre fönstret"

#: nano.c:2769
msgid "Cannot move bottom win"
msgstr "Kan inte flytta nedre fönstret"

#: nano.c:2802
msgid "NumLock glitch detected. Keypad will malfunction with NumLock off"
msgstr "NumLock-problem upptäcktes. Tangenterna kommer inte att fungera utan NumLock"

#: nano.c:2849
msgid "enabled"
msgstr "aktiverad"

#: nano.c:2849
msgid "disabled"
msgstr "inaktiverad"

#: nano.c:3062
msgid "Tab size is too small for nano...\n"
msgstr "Tabulatorstorleken är för liten för nano...\n"

#: nano.c:3201
msgid "Main: set up windows\n"
msgstr "Main: konfigurera fönster\n"

#: nano.c:3217
msgid "Main: bottom win\n"
msgstr "Main: nedre fönstret\n"

#: nano.c:3223
msgid "Main: open file\n"
msgstr "Main: öppna fil\n"

#: nano.c:3264
#, c-format
msgid "AHA! %c (%d)\n"
msgstr "AHA! %c (%d)\n"

#: nano.c:3280
#, c-format
msgid "I got Alt-O-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-O-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3306
#, c-format
msgid "I got Alt-[-1-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-[-1-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3335
#, c-format
msgid "I got Alt-[-2-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-[-2-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3403
#, c-format
msgid "I got Alt-[-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-[-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3446
#, c-format
msgid "I got Alt-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3550
#, c-format
msgid "I got %c (%d)!\n"
msgstr "Jag mottog %c (%d)!\n"

#: rcfile.c:109
#, c-format
msgid "Error in %s on line %d: "
msgstr "Fel i %s på rad %d: "

#: rcfile.c:114
msgid "\nPress return to continue starting nano\n"
msgstr "\nTryck Retur för att fortsätta starta nano\n"

#: rcfile.c:179
#, c-format
msgid "argument %s has unterminated \""
msgstr "argument %s har oavslutat \""

#: rcfile.c:221
#, c-format
msgid ""
"color %s not understood.\n"
"Valid colors are \"green\", \"red\", \"blue\", \n"
"\"white\", \"yellow\", \"cyan\", \"magenta\" and \n"
"\"black\", with the optional prefix \"bright\".\n"
msgstr ""
"förstår inte färgen %s.\n"
"Giltiga färger är \"green\", \"red\", \"blue\", \n"
"\"white\", \"yellow\", \"cyan\", \"magenta\" och \n"
"\"black\", med det valfria förledet \"bright\".\n"

#: rcfile.c:262 rcfile.c:373 rcfile.c:420
msgid "regex strings must begin and end with a \" character\n"
msgstr "strängar med reguljära uttryck måste börja och sluta med ett \"-tecken\n"

#: rcfile.c:271
msgid "Missing syntax name"
msgstr "Syntaxnamn saknas"

#: rcfile.c:285
msgid "Adding new syntax after 1st\n"
msgstr "Lägger till ny syntax efter första\n"

#: rcfile.c:293
msgid "Starting a new syntax type\n"
msgstr "Startar ny syntaxtyp\n"

#: rcfile.c:336
msgid "Missing color name"
msgstr "Färgnamn saknas"

#: rcfile.c:349
msgid "Cannot add a color directive without a syntax line"
msgstr "Kan inte lägga till ett färgdirektiv utan en syntaxrad"

# fg = förgrund, bg = bakgrund gissar jag
#: rcfile.c:383
#, c-format
msgid "Starting a new colorstring for fg %d bg %d\n"
msgstr "Startar en ny färgsträng för fg %d bg %d\n"

#: rcfile.c:390
#, c-format
msgid "Adding new entry for fg %d bg %d\n"
msgstr "Lägger till ny post för fg %d bg %d\n"

#: rcfile.c:404
#, c-format
msgid "string val=%s\n"
msgstr "strängvärde=%s\n"

#: rcfile.c:412
msgid "\n\t\"start=\" requires a corresponding \"end=\""
msgstr "\n\t\"start=\" kräver ett motsvarande \"end=\""

#: rcfile.c:429
#, c-format
msgid "For end part, beginning = \"%s\"\n"
msgstr "För slutdel, början = \"%s\"\n"

#: rcfile.c:456
msgid "parse_rcfile: Read a comment\n"
msgstr "parse_rcfile: Läste in en kommentar\n"

#: rcfile.c:479
#, c-format
msgid "command %s not understood"
msgstr "förstår inte kommandot %s"

#: rcfile.c:491
#, c-format
msgid "parse_rcfile: Parsing option %s\n"
msgstr "parse_rcfile: Tolkar flaggan %s\n"

#: rcfile.c:511
#, c-format
msgid "option %s requires an argument"
msgstr "flaggan %s kräver ett argument"

#: rcfile.c:536
#, c-format
msgid "requested fill size %d invalid"
msgstr "begärd fyllningsstorlek %d är ogiltig"

#: rcfile.c:560
#, c-format
msgid "requested tab size %d invalid"
msgstr "begärd tabulatorstorlek %d är ogiltig"

#: rcfile.c:568
#, c-format
msgid "set flag %d!\n"
msgstr "satte flagga %d!\n"

#: rcfile.c:574
#, c-format
msgid "unset flag %d!\n"
msgstr "tog bort flagga %d!\n"

#: rcfile.c:584
msgid "Errors found in .nanorc file"
msgstr "Fel hittades i filen .nanorc"

#: rcfile.c:617
msgid "I can't find my home directory! Wah!"
msgstr "Jag kan inte hitta min hemkatalog! Buhu!"

#: rcfile.c:625
#, c-format
msgid "Unable to open ~/.nanorc file, %s"
msgstr "Kan inte öppna filen ~/.nanorc, %s"

#: search.c:64
#, c-format
msgid "\"%s...\" not found"
msgstr "\"%s...\" kunde inte hittas"

#: search.c:147
msgid "Search"
msgstr "Sök"

#: search.c:151
msgid " [Case Sensitive]"
msgstr " [Skiftlägeskänslig]"

#: search.c:155
msgid " [Regexp]"
msgstr " [Reguljärt uttryck]"

#: search.c:159
msgid " [Backwards]"
msgstr " [Baklänges]"

#: search.c:161
msgid " (to replace)"
msgstr " (att ersätta)"

#: search.c:169 search.c:410
msgid "Search Cancelled"
msgstr "Sökningen avbruten"

#: search.c:289 search.c:343
msgid "Search Wrapped"
msgstr "Sökningen började om från början"

#: search.c:428
msgid "This is the only occurrence"
msgstr "Detta är enda förekomsten"

#: search.c:561
#, c-format
msgid "Replaced %d occurrences"
msgstr "Ersatte %d förekomster"

#: search.c:563
msgid "Replaced 1 occurrence"
msgstr "Ersatte 1 förekomst"

#: search.c:579 search.c:692 search.c:708
msgid "Replace Cancelled"
msgstr "Ersättningen avbröts"

#: search.c:615
msgid "Replace this instance?"
msgstr "Ersätta denna förekomst?"

#: search.c:627
msgid "Replace failed: unknown subexpression!"
msgstr "Ersättningen misslyckades: okänt deluttryck!"

#: search.c:727 search.c:731
#, c-format
msgid "Replace with [%s]"
msgstr "Ersätt med [%s]"

#: search.c:734
msgid "Replace with"
msgstr "Ersätt med"

#: search.c:762
msgid "Enter line number"
msgstr "Ange radnummer"

#: search.c:763
msgid "Aborted"
msgstr "Avbruten"

#: search.c:772
msgid "Come on, be reasonable"
msgstr "Kom igen, var nu förståndig"

#: search.c:831
msgid "Not a bracket"
msgstr "Inte en klammer"

#: search.c:876
msgid "No matching bracket"
msgstr "Ingen matchande klammer"

#: utils.c:216 utils.c:228
msgid "nano: malloc: out of memory!"
msgstr "nano: malloc: slut på minne!"

#: utils.c:238
msgid "nano: realloc: out of memory!"
msgstr "nano: realloc: slut på minne!"

#: winio.c:97
#, c-format
msgid "actual_x for xplus=%d returns %d\n"
msgstr "actual_x för xplus=%d returnerade %d\n"

#: winio.c:235 winio.c:387
#, c-format
msgid "Aha! '%c' (%d)\n"
msgstr "Aha! \"%c\" (%d)\n"

# Osäker.
#: winio.c:410
#, c-format
msgid "input '%c' (%d)\n"
msgstr "indata \"%c\" (%d)\n"

#: winio.c:457
msgid " File: ..."
msgstr " Fil:..."

#: winio.c:459
msgid "  DIR: ..."
msgstr "  KAT:..."

#: winio.c:464
msgid "File: "
msgstr "Fil: "

#: winio.c:467
msgid " DIR: "
msgstr " KAT: "

#: winio.c:472
msgid " Modified "
msgstr " Ändrad "

#: winio.c:474
msgid " View "
msgstr " Visa "

#: winio.c:659
msgid "Refusing 0 length regex match"
msgstr "Vägrar matchning av reguljärt uttryck med längd 0"

#: winio.c:981
#, c-format
msgid "Moved to (%d, %d) in edit buffer\n"
msgstr "Gick till (%d, %d) i redigeringsbufferten\n"

#: winio.c:992
#, c-format
msgid "current->data = \"%s\"\n"
msgstr "current->data = \"%s\"\n"

#: winio.c:1130
#, c-format
msgid "I got \"%s\"\n"
msgstr "Jag mottog \"%s\"\n"

#: winio.c:1166
msgid "Yy"
msgstr "JjYy"

#: winio.c:1167
msgid "Nn"
msgstr "Nn"

#: winio.c:1168
msgid "Aa"
msgstr "Aa"

#: winio.c:1180
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: winio.c:1184
msgid "All"
msgstr "Alla"

#: winio.c:1189
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: winio.c:1378
#, c-format
msgid "do_cursorpos: linepct = %f, bytepct = %f\n"
msgstr "do_cursorpos: linepct = %f, bytepct = %f\n"

#: winio.c:1387
#, c-format
msgid "line %d/%d (%.0f%%), col %ld/%ld (%.0f%%), char %ld/%ld (%.0f%%)"
msgstr "rad %d/%d (%.0f%%), kolumn %ld/%ld (%.0f%%), tecken %ld/%ld (%.0f%%)"

#: winio.c:1643
msgid "Dumping file buffer to stderr...\n"
msgstr "Dumpar filbufferten till standard fel...\n"

#: winio.c:1645
msgid "Dumping cutbuffer to stderr...\n"
msgstr "Dumpar urklippsbufferten till standard fel...\n"

#: winio.c:1647
msgid "Dumping a buffer to stderr...\n"
msgstr "Dumpar en buffert til standard fel...\n"

#: winio.c:1727
msgid "The nano text editor"
msgstr "Textredigeraren nano"

#: winio.c:1728
msgid "version "
msgstr "version "

#: winio.c:1729
msgid "Brought to you by:"
msgstr "Presenteras av:"

#: winio.c:1730
msgid "Special thanks to:"
msgstr "Ytterligare tack till:"

#: winio.c:1731
msgid "The Free Software Foundation"
msgstr "Free Software Foundation"

#: winio.c:1732
msgid "For ncurses:"
msgstr "För ncurses:"

#: winio.c:1733
msgid "and anyone else we forgot..."
msgstr "och alla andra som vi har glömt..."

#: winio.c:1734
msgid "Thank you for using nano!\n"
msgstr "Tack för att du använder nano!\n"

#~ msgid "nano: calloc: out of memory!"
#~ msgstr "nano: calloc: slut på minne!"

#~ msgid "Match! (%d chars) \"%s\"\n"
#~ msgstr "Träff! (%d tecken) \"%s\"\n"

#~ msgid "paintlen (%d) = eo (%d) - so (%d)\n"
#~ msgstr "målningslängd (%d) = eo (%d) - so (%d)\n"

#~ msgid "paintlen (%d) = COLS (%d) - k (%d), - rm.so (%d) - 1\n"
#~ msgstr "målningslängd (%d) = KOLUMNER (%d) - k (%d), - rm.so (%d) - 1\n"

#~ msgid "start = %d, smatch = %d, ematch = %d\n"
#~ msgstr "start = %d, sträff = %d, eträff = %d\n"

#~ msgid "Backwards search"
#~ msgstr "Baklängessökning"

#~ msgid "Case sensitive search"
#~ msgstr "Skiftlägeskänslig sökning"

#~ msgid "Goto"
#~ msgstr "Gå till"

#~ msgid "check_wrap called with inptr->data=\"%s\"\n"
#~ msgstr "check_wrap anropades med inptr->data=\"%s\"\n"

#~ msgid " -D \t\t--dos\t\t\tWrite file in DOS format\n"
#~ msgstr " -D \t\t--dos\t\t\tSkriv fil i DOS-format\n"

#~ msgid " -F \t\t--multibuffer\t\tEnable multiple file buffers\n"
#~ msgstr " -F \t\t--multibuffer\t\tAnvänd flera filbuffertar\n"

#~ msgid " -K \t\t--keypad\t\tUse alternate keypad routines\n"
#~ msgstr " -K \t\t--keypad\t\tAnvänd alternativa tangentbordsrutiner\n"

#~ msgid " -M \t\t--mac\t\t\tWrite file in Mac format\n"
#~ msgstr " -M \t\t--mac\t\t\tSkriv fil i Mac-format\n"

#~ msgid " -N \t\t--noconvert\t\tDon't convert files from DOS/Mac format\n"
#~ msgstr " -N \t\t--noconvert\t\tKonvertera inte filer från DOS/Mac-format\n"

#~ msgid " -Q [str]\t--quotestr [str]\tQuoting string, default \"> \"\n"
#~ msgstr " -Q [str]\t--quotestr [str]\tCiterar stäng, standardvärde \"> \"\n"

#~ msgid " -S\t\t--smooth\t\tSmooth scrolling\n"
#~ msgstr " -S\t\t--smooth\t\tMjuk rullning\n"

#~ msgid " -T [num]\t--tabsize=[num]\t\tSet width of a tab to num\n"
#~ msgstr " -T [antal]\t--tabsize=[antal]\t\tStäll in bredden på ett tabbsteg till antal\n"

#~ msgid " -V \t\t--version\t\tPrint version information and exit\n"
#~ msgstr " -V \t\t--version\t\tSkriv ut versionsinformation och avsluta\n"

#~ msgid " -c \t\t--const\t\t\tConstantly show cursor position\n"
#~ msgstr " -c \t\t--const\t\t\tVisa markörposition hela tiden\n"

#~ msgid " -h \t\t--help\t\t\tShow this message\n"
#~ msgstr " -h \t\t--help\t\t\tVisa detta meddelande\n"

#~ msgid " -i \t\t--autoindent\t\tAutomatically indent new lines\n"
#~ msgstr " -i \t\t--autoindent\t\tDra automatiskt in nya rader\n"

#~ msgid " -k \t\t--cut\t\t\tLet ^K cut from cursor to end of line\n"
#~ msgstr " -k \t\t--cut\t\t\tLåt ^K klippa ut från markören till slutet på raden\n"

#~ msgid " -l \t\t--nofollow\t\tDon't follow symbolic links, overwrite\n"
#~ msgstr " -l \t\t--nofollow\t\tFölj inte symboliska länkar, skriv över\n"

#~ msgid " -m \t\t--mouse\t\t\tEnable mouse\n"
#~ msgstr " -m \t\t--mouse\t\t\tAnvänd mus\n"

#~ msgid " -o [dir] \t--operatingdir=[dir]\tSet operating directory\n"
#~ msgstr " -o [kat] \t--operatingdir=[kat]\tStäll in arbetskatalog\n"

#~ msgid " -p \t\t--pico\t\t\tEmulate Pico as closely as possible\n"
#~ msgstr " -p \t\t--pico\t\t\tEmulera Pico så troget som möjligt\n"

#~ msgid " -r [#cols] \t--fill=[#cols]\t\tSet fill cols to (wrap lines at) #cols\n"
#~ msgstr " -r [tecken] \t--fill=[tecken]\t\tBryt rader efter antal tecken\n"

#~ msgid " -s [prog] \t--speller=[prog]\tEnable alternate speller\n"
#~ msgstr " -s [prog] \t--speller=[prog]\tAnvänd alternativ stavningskontroll\n"

#~ msgid " -t \t\t--tempfile\t\tAuto save on exit, don't prompt\n"
#~ msgstr " -t \t\t--tempfile\t\tSpara automatiskt vid avslut, fråga inte\n"

#~ msgid " -v \t\t--view\t\t\tView (read only) mode\n"
#~ msgstr " -v \t\t--view\t\t\tVisningsläge (skrivskyddat)\n"

#~ msgid " -w \t\t--nowrap\t\tDon't wrap long lines\n"
#~ msgstr " -w \t\t--nowrap\t\tRadbryt inte långa rader\n"

#~ msgid " -x \t\t--nohelp\t\tDon't show help window\n"
#~ msgstr " -x \t\t--nohelp\t\tVisa inte hjälpfönster\n"

#~ msgid " -z \t\t--suspend\t\tEnable suspend\n"
#~ msgstr " -z \t\t--suspend\t\tAnvänd suspend\n"

#~ msgid " +LINE\t\t\t\t\tStart at line number LINE\n"
#~ msgstr " +RAD\t\t\t\t\tStarta vid radnummer RAD\n"

#~ msgid " -D \t\tWrite file in DOS format\n"
#~ msgstr " -D \t\tSkriv fil i DOS-format\n"

#~ msgid " -M \t\tWrite file in Mac format\n"
#~ msgstr " -M \t\tSkriv fil i Mac-format\n"

#~ msgid " -R\t\tUse regular expressions for search\n"
#~ msgstr " -R\t\tAnvänd reguljära uttryck för sökning\n"

#~ msgid " -S\t\tSmooth scrolling\n"
#~ msgstr " -S\t\tMjuk rullning\n"

#~ msgid "Pavel Curtis, Zeyd Ben-Halim and Eric S. Raymond for ncurses"
#~ msgstr "Pavel Curtis, Zeyd Ben-Halim och Eric S. Raymond för ncurses"

#~ msgid "File already loaded"
#~ msgstr "Filen är redan inläst"

#~ msgid " -R\t\t--regexp\t\tUse regular expressions for search\n"
#~ msgstr " -R\t\t--regexp\t\tAnvänd reguljära uttryck för sökning\n"

#~ # Denna idiotiska meddelandekonstruktion är felrapporterad
#~ msgid "Write"
#~ msgstr "Skriv"

#~ msgid "Backward"
#~ msgstr "Bakåt"

#~ # Ja, denna idiotiska meddelandekonstruktion är felrapporterad
#~ msgid "Regexp "
#~ msgstr "reguljär uttrycks"

#~ msgid "Case Sensitive Regexp Search%s%s"
#~ msgstr "Skiftlägeskänslig sökning med reguljära uttryck%s%s"

#~ msgid "Regexp Search%s%s"
#~ msgstr "Sökning med reguljära uttryck%s%s"

#~ msgid "Only %d lines available, skipping to last line"
#~ msgstr "Endast %d rader är tillgängliga, hoppar till sista raden"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.