Re: Ny textutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-10 19:00:12

Christian Rose writes:
> tis 2002-03-05 klockan 10.33 skrev Göran Uddeborg:
> > Här tänkte jag sticka emellan Christians alla Gnomeöversättningar,
> > eller om det nu skall vara GNOME-översättningar, med en uppdatering av
> > textutils.
> 
> Hoho... säg till om det blir för mycket.

Det var inte så jag menade. Det är det listan är till för. Alla får
läsa så mycket de hinner. Jag menade mer att det kanske kunde vara
svårt att få någon att råka titta på just min översättning.

> > #: lib/getopt.c:801
> > #, c-format
> > msgid "%s: illegal option -- %c\n"
> > msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"
> 
> otillåten?

Visst.

> 
> 
> > #: lib/getopt.c:881
> > #, c-format
> > msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
> > msgstr "%s: flaggan `-W %s' är tvetydig\n"
> 
> Riktiga snuffar?

"Snuffar"? :-) Men visst, jag förstår vad du menar, och jag rättar.

> > #: lib/makepath.c:176
> > #, c-format
> > msgid "cannot create directory %s"
> > msgstr "kan inte skapa katalog %s"
> 
> Bestämd form?
> Försöka duger...

:-)

> > #: lib/userspec.c:181
> > msgid "cannot get the login group of a numeric UID"
> > msgstr "kan inte ta reda på logingruppen för ett numeriskt UID"
> 
> inloggningsgruppen?

Ja, det kanske är bättre.

> > #: lib/version-etc.c:61
> > #, c-format
> > msgid "Written by %s.\n"
> > msgstr "Skriven av %s.\n"
> 
> Om det refererar till "programmet" är det "skrivet av".

Just det. (Ja, det är författarna, i utskrifter som

  uebn> cat --version
  cat (textutils) 2.0.14
  Written by Torbjorn Granlund and Richard M. Stallman.
  ...

> > #: lib/xmemcoll.c:62
> > msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
> > msgstr "Set LC_ALL='C' för att gå runt problemet."
> 
> "Ställ in LC_ALL=\"C\"..."

Jag nöjer mig med "sätt" som Martin föreslog.

> > #: src/cat.c:114 src/sum.c:72
> > msgid "\nWith no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
> > msgstr "\nUtan FIL eller när FIL är - läs standard in.\n"
> 
> Tror kommat behövs på svenska också, annars blir det knepigt tycker jag.

Ni har fått dem (båda kommatecknen, alltså).

> > #: src/comm.c:75
> > #, c-format
> > msgid "Usage: %s [OPTION]... LEFT_FILE RIGHT_FILE\n"
> > msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... VÄNSTER_FIL HÖGER_FIL\n"
> 
> VÄNSTERFIL/HÖGERFIL?
> Gäller på fler ställen.

Jag tycker inte det. Jag vill ha två ord på svenska här. En
vänsterfil kan finnas på en väg. Den är alltid vänsterfil, det är en
slags egenskap hos filen. Men de här filerna har inte egenskapen,
utan här är det frågan om "vänster fil" och "höger fil" bara för att
de råkar vara placerade så på kommandoraden.

> > #: src/csplit.c:1065
> > #, c-format
> > msgid "%s: `+' or `-' expected after delimeter"
> > msgstr "%s: \"+\" eller \"-\" förväntat efter avskiljare"
> 
> Jag brukar använda "...förväntades..."

Ok, då gör jag också så.

> Gäller fler ställen.

Ett ställe till var det. :-)

> > #: src/csplit.c:1494
> > #, c-format
> > msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE PATTERN...\n"
> > msgstr "Användning: %s [FLAGGOR]... FIL MÖNSTER...\n"
> 
> FLAGGA

Visst.

> > #: src/csplit.c:1498
> > msgid ""
> > "Output pieces of FILE separated by PATTERN(s) to files `xx01', `xx02', ...,\n"
> > "and output byte counts of each piece to standard output.\n"
> > "\n"
> > msgstr ""
> > "Skriv ut delar av FIL avdelade med MÖNSTER till filer \"xx01\", \"xx02\", ...,\n"
> > "och skriv ut byte-antal för varje del till standard ut.\n"
> > "\n"
> 
> "byteantal" som MarVin sa.

Ok.

> > #: src/csplit.c:1522
> > msgid ""
> > "\n"
> > " INTEGER      copy up to but not including specified line number\n"
> > " /REGEXP/[OFFSET]  copy up to but not including a matching line\n"
> > " %REGEXP%[OFFSET]  skip to, but not including a matching line\n"
> > " {INTEGER}     repeat the previous pattern specified number of times\n"
> > " {*}        repeat the previous pattern as many times as possible\n"
> > "\n"
> > "A line OFFSET is a required `+' or `-' followed by a positive integer.\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > " HELTAL        kopiera till men ej med angivet radnummer\n"
> > " /MÖNSTER/[AVSTÅND]  kopiera till men ej med en rad som matchar\n"
> > " %MÖNSTER%[AVSTÅND]  hoppa över till men ej med, en rad som matchar\n"
> > " {HELTAL}       upprepa föregående mönster HELTAL gånger\n"
> > " {*}          upprepa föregående mönster så många gånger som möjligt\n"
> > "\n"
> > "Ett rad-AVSTÅND är ett \"+\" eller \"-\" följt av ett positivt heltal.\n"
> 
> "radAVSTÅND"?

Ok.

> > #: src/cut.c:39
> > msgid "David Ihnat, David MacKenzie, and Jim Meyering"
> > msgstr "David Ihnat, David MacKenzie, och Jim Meyering"
> 
> Inget komma innan "och". Kan gälla på fler ställen.

Jag hittade inget mer ställe där jag missat. Men här har jag rättat
nu.

> > #: src/cut.c:189
> > msgid ""
> > " -s, --only-delimited  do not print lines not containing delimiters\n"
> > "   --output-delimiter=STRING use STRING as the output delimiter\n"
> > "              the default is to use the input delimiter\n"
> > msgstr ""
> > " -s, --only-delimited  skriv inte ut rader som saknar fältavskiljare\n"
> > "   --output-delimiter=STRÄNG använd STRÄNG som avskiljare vid utmatning\n"
> > "              standard är att avända inmatningsavskiljaren\n"
> 
> Varför är detta förskjutet ett steg till vänster?

P.g.a. "ojdå"! :-)

> > #: src/cut.c:679
> > msgid ""
> > "suppressing non-delimited lines makes sense\n"
> > "\tonly when operating on fields"
> > msgstr ""
> > "att undertrycka ej avskilda rader är endast rimligt\n"
> > "\tnär man arbetar på fält"
> 
> "...vid arbete på fält"
> Jag avskyr "man"-konstruktioner, det låter ofta inte särskilt
> professionellt tycker jag.

Ok. Jag har skrivit om de där det gick lätt. Men hur översätter
man(!:-) på ett bättre sätt tycker du?

msgid "warning: PID ignored; --pid=PID is useful only when following"
msgstr "varning: PID ignorerad, --pid=PID är användbar bara när man följer"


> > #: src/fmt.c:271
> > #, c-format
> > msgid "Usage: %s [-DIGITS] [OPTION]... [FILE]...\n"
> > msgstr "Användning: %s [-SIFFROR] [FLAGGOR]... [FIL]...\n"
> 
> FLAGGA

Ok.

> > #: src/fold.c:267
> > #, c-format
> > msgid "`%s' option is obsolete; use `%s'"
> > msgstr "flagga \"%s\" är föråldrad, använd \"%s\""
> 
> Flaggan? Gäller fler ställen.

Jag tycker fortfarande det blir sämre.

> > #: src/fold.c:295
> > #, c-format
> > msgid "invalid number of columns: `%s'"
> > msgstr "felaktigt antal kolumner: \"%s\""
> 
> ogiltigt? Kan gälla fler ställen.

Varför är det bättre? Vi har tidigare översatt "invalid" både med
"ogiltig" och "felaktig" i olika sammanhang. Här det något fel på
"felaktig" i det är fallet?

> > #: src/md5sum.c:401
> > #, c-format
> > msgid "%s: FAILED open or read\n"
> > msgstr "%s: MISSLYCKADES öppna eller läsa\n"
> 
> misslyckades MED ATT?

Ok för "att", men "med" blir lite utfyllnad här tycker jag.

> > #: src/od.c:716 src/od.c:835
> > #, c-format
> > msgid "invalid type string `%s'"
> > msgstr "ogiltig typ-sträng \"%s\""
> 
> "typsträng"? Gäller fler ställen.

De är rättade.

> > #: src/pr.c:328
> > msgid "Pete TerMaat and Roland Huebner"
> > msgstr "Pete TerMaat och Roland Huebner"
> 
> Det ska inte vara Hübner? Har du kollat?

Det kan du nog ha rätt i. Hans epostadress slutar på gmx.de. Jag
ändrar, och skickar ett brev och frågar för säkerhets skull.

> > #: src/pr.c:1014
> > #, c-format
> > msgid "`-o MARGIN' invalid line offset: `%s'"
> > msgstr "\"-o MAGINAL felaktigt indrag av rad: \"%s\""
> 
> maRginal

Just.

> > #: src/pr.c:1190
> > #, c-format
> > msgid "`-%c' extra characters or invalid number in the argument: `%s'"
> > msgstr "\"-%c\" extra tecken eller felaktigt nummer i argumentet: \"%s\""
> 
> Varför extra blanksteg?

Misstag, bara.

> > #: src/pr.c:1301
> > msgid "page width too narrow"
> > msgstr "bredden på sidan för smal"
> 
> Kanske "...är för smal".

Du gör ofta meddelandena pratigare än orginalen. Men ok, du får väl
få som du vill ibland.

> > #: src/pr.c:2364
> > #, c-format
> > msgid "starting page number larger than total number of pages: `%d'"
> > msgstr "första sidnummer är större än antalet sidor: \"%d\""
> 
> Första sidnumret?

Det skulle förvärra den syftningsoklarhet som redan finns. (Det låter
mera som det första av flera angivna sidnummer.)

Men du gillar ju långa ord. Jag skriver ihop till "förstasidnummer"
istället.

> > #: src/sum.c:64
> > msgid ""
> > "Print checksum and block counts for each FILE.\n"
> > "\n"
> > " -r       defeat -s, use BSD sum algorithm, use 1K blocks\n"
> > " -s, --sysv   use System V sum algorithm, use 512 bytes blocks\n"
> > msgstr ""
> > "Skriv kontrollsumma och antal block för varje FIL.\n"
> > "\n"
> > " -r       överge -s, använd BSD summeringsalgoritm, använd 1 k block\n"
> > " -s, --sysv   använd System V summerings algoritm, använd 512 byte block\n"
>                   ^     ^          ^  ^
> AAAAAAAAAAARGH!
> Särskrivningar en masse...

Ja, verkligen.

> > #: src/tail.c:284
> > msgid ""
> > "\n"
> > "If the first character of N (the number of bytes or lines) is a `+',\n"
> > "print beginning with the Nth item from the start of each file, otherwise,\n"
> > "print the last N items in the file. N may have a multiplier suffix:\n"
> > "b for 512, k for 1024, m for 1048576 (1 Meg).\n"
> > "\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Om det första tecknet i N (antal byte eller rader) är \"+\", starta\n"
> > "utmatning med den N:te posten räknat från början av varje fil. Mata\n"
> > "annars ut de sista N posterna i filen. N kan ha en multiplikator som\n"
> > "ändelse: b för 512, k för 1024, m för 1048576 (1 Meg).\n"
> > "\n"
> 
> "1 meg" bör det väl bli på svenska? Eller skriv ut hela.

Jag gillar inte slangordet över huvud taget, men det blir något bättre
om man skriver det gement, det håller jag med om.

> > #: src/tail.c:292
> > msgid ""
> > "With --follow (-f), tail defaults to following the file descriptor, which\n"
> > "means that even if a tail'ed file is renamed, tail will continue to track\n"
> > "its end. "
> > msgstr ""
> > "Med --follow (-f), följer tail normalt filidentifieraren, vilket\n"
> > "betyder att även om filen man gör tail på byter namn, kommer tail att\n"
> > "fortsätta följa dess slut. "
> 
> Det första kommat ska inte vara där, den hackar sönder en sats.

Riktigt.

> > #: src/tail.c:297
> > msgid ""
> > "This default behavior is not desirable when you really want to\n"
> > "track the actual name of the file, not the file descriptor (e.g., log\n"
> > "rotation). Use --follow=name in that case. That causes tail to track the\n"
> > "named file by reopening it periodically to see if it has been removed and\n"
> > "recreated by some other program.\n"
> > msgstr ""
> > "Detta standardbeteende är inte önskvärt\n"
> > "när du verkligen vill följa det faktiska namnet på filen, inte\n"
> > "filidentifieraren (t.ex. roterade loggfiler). Använd --follow=name i\n"
> > "så fall. Det gör att tail följer den namngivna filen genom att öppna\n"
> > "om den med jämna mellanrum för att se om den har tagits bort och\n"
> > "skapats om av något annat program.\n"
> 
> Varför är första raden så kort innan radbrytningen?

Därför att den kommer som en direkt fortsättning på meddelandet innan,
som innehåller de första meningarna av samma stycke.

Jag är lite kluven inför att de gör så. Det blir mindre och
behändigare meddelanden att översätta. Och de håller ihop meningarna,
så det blir inte några konstigheter på det sättet. Men man måste
alltså se till att de passar ihop radlängdsmässigt.

> > #: src/tr.c:342
> > msgid ""
> > "\n"
> > "SETs are specified as strings of characters. Most represent themselves.\n"
> > "Interpreted sequences are:\n"
> > "\n"
> > " \\NNN      character with octal value NNN (1 to 3 octal digits)\n"
> > " \\\\       backslash\n"
> > " \\a       audible BEL\n"
> > " \\b       backspace\n"
> > " \\f       form feed\n"
> > " \\n       new line\n"
> > " \\r       return\n"
> > " \\t       horizontal tab\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "MÄNGDer anges som en sträng tecken. De flesta representerar sig själva.\n"
> > "Följande sekvenser tolkas:\n"
> > "\n"
> > " \\NNN      tecken med det oktala värdet NNN (1 till 3 oktala siffror)\n"
> > " \\\\       bakstreck\n"
> 
> Kallas inte \ "omvänt snedstreck" på svenska? Kolla gärna med dataterm,
> jag är inte säker. Gäller på fler ställen.

Datatermgruppen nämner båda översättningarna. I de flesta fallen
används det i en sammansättning, och då blir det smidigare med ett
ord.

> > #: src/tr.c:367
> > msgid ""
> > " [:graph:]    all printable characters, not including space\n"
> > " [:lower:]    all lower case letters\n"
> > " [:print:]    all printable characters, including space\n"
> > " [:punct:]    all punctuation characters\n"
> > " [:space:]    all horizontal or vertical whitespace\n"
> > " [:upper:]    all upper case letters\n"
> > " [:xdigit:]   all hexadecimal digits\n"
> > " [=CHAR=]    all characters which are equivalent to CHAR\n"
> > msgstr ""
> > " [:graph:]    alla utskrivbara tecken, ej blanka\n"
> > " [:lower:]    alla gemena bokstäver\n"
> > " [:print:]    alla skrivbara tecken, inklusive mellanrum\n"
> > " [:punct:]    alla tecken för interpunktion\n"
> > " [:space:]    alla horisontella och vertikala blanka\n"
> > " [:upper:]    alla versala bokstäver\n"
> > " [:xdigit:]   alla hexidecimala siffror\n"
> > " [=TECK=]    alla tecken som är lika med TECK\n"
> 
> TECKEN kan väl skrivas ut?

Ok.

> > #: src/tr.c:1048
> > #, c-format
> > msgid "%s: equivalence class operand must be a single character"
> > msgstr "%s: lika med klass-operand får bara bestå av ett tecken"
> 
> likhetsklassoperand?

Ok.

> > #: src/tr.c:1538
> > msgid "[=c=] expressions may not appear in string2 when translating"
> > msgstr "[=c=] expansion får inte förekomma i träng2 vid översättning"
> 
> uttryck

Ok.

> > #: src/tr.c:1989
> > msgid ""
> > "invalid identity mapping; when translating, any [:lower:] or [:upper:]\n"
> > "construct in string1 must be aligned with a corresponding construct\n"
> > "([:upper:] or [:lower:], respectively) in string2"
> > msgstr ""
> > "ogiltig identitetsöversättning; vid översättning måste [:lower:] eller\n"
>                                  ^
> > "[:upper:] konstruktioner i sträng1 ställas mot en motsvarande konstruktion\n"
>       ^
> Särskrivningar. Bindestreck eller omskrivning "...konstruktioner med
> ..."

Ok.

> > #: src/wc.c:132
> > msgid ""
> > "Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if\n"
> > "more than one FILE is specified. With no FILE, or when FILE is -,\n"
> > "read standard input.\n"
> > " -c, --bytes      print the byte counts\n"
> > " -m, --chars      print the character counts\n"
> > " -l, --lines      print the newline counts\n"
> > msgstr ""
> > "Skriv antal rader, ord och byte för varje FIL och en rad med totaler\n"
> > "om mer än en FIL angivits. Utan FIL eller om FIL är -, läs standard\n"
> > "in.\n"
> > " -c, --bytes      skriv antalet byte\n"
> > " -m, --chars      skriv antalet tecken\n"
> > " -l, --lines      skriv antalet rader\t\n"
> 
> Varför tabb på slutet?

Ja, det kan man fråga sig.

Tack för alla kommentarer.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.