textutils-kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-26 18:36:58

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: textutils-kommentarer
   Date:   Wed, 26 Mar 1997 18:36:58 +0100 (MET)
   ------

Också har jag då kommit fram till textutils också. Den här gången är
jag inte så mycket försenad. Ursäkta om jag upprepar någon annans kommentarer.

Eftersom du Peter är ny på vår lista så kanske jag skall inleda med en
liten reservation. Många av minna kommentarer är av typen att "jag
tycker det vore bättre". Ibland framgår det av mina formuleringar.
Men även när det inte gör det så är det inte menat som någon bestämt
uttalande att "Så här skall det vara" annat än vid rena felstavningar
o.dyl. Så se det förslag som du kan överväga, och anamma om du tycker
de är bra. Du som ansvarig har det slutgiltiga avgörandet.

> Ursäkta min sanslösa klantighet. Bilagan blev helt oläslig.

Jag hade inga som helst problem att läsa din bilaga. Visserligen var
alla nyradstecken också quoted-printable-kodade, och det kan ju kanse
synas lite onödigt. Men när de väl var avkodade gick det bra att
läsa.

Däremot så var en del av dina meddelanden radbrutna inne i
strängarna. Jag förmodar att det hände när du tog med dem i brevet.
För korrekturläsningen spelar det kanske inte så stor roll, men när du
skall skicka in den slutliga versionen bör du kanske vara lite
försiktigare.


> " -A, --show-all      equivalent to -vET\n"
> " -A, --show-all      som -vET \t\n"
                   ^^^ De där kanske du skall stryka.

Du har över huvud taget ofta ett extra mellanslag på raderna. Det
spelar kanske inte så stor roll, men är ett skönhetsfläck.

> " -v, --show-nonprinting  use ^ and M- notation, except for LFD and TAB\n"
> " -v, --show-nonprinting  använd ^ och M- betäckningssätt, utom för LFD and
> TAB\n"

"betEckningssätt". Eller kanske enklare "markeringar" eller
"notationer" som föreslagits.

> msgid ""
> "\n"
> "Report bugs to textutils-bugs@gnu.ai.mit.edu"
> msgstr "\nRapportera fel till fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu"

Vi har börjat lägga till "Rapportera fel på översättningen till
sv@li.org" till de här meddelandena.

Sedan skall du kanske inte översätta "textutils" med "fileutils". :-)

> msgid "Usage: %s [OPTION]... LEFT_FILE RIGHT_FILE\n"
> msgstr "Användning: %s [FLAGGA]...VÄNSTER_FIL HÖGER_FIL\n"
                  ^ ett mellanslag där kanske

Sedan kanske du lika gärna kan skippa understrykningstecknet om du
vill. På svenska är det ju inget konstigt att skriva ihop i det här
fallet. Men det är inte fel som det står heller, det vill jag inte
säga.

> " -3       suppress lines unique to both files\n"
> " -3       skriv ej rader som är unika för båda filerna\n"

"unika för båda filerna"

Konstig formulering. Orginalet är lika konstigt, visst, men ändå. Du
kan om du vill skriva en liten kommentar till författaren, vi gör så
ibland när vi hittar lustiga formuleringar i orginalen.

> #: src/csplit.c:649
> msgid "input disappeared"
> msgstr "input försvann"

"indata" är väl bättre än "input"?

> #: src/csplit.c:1154
> #, c-format
> msgid "%s: `}' is required in repeat count"
> msgstr "%s: \"}\" krävs vid upprepad räkning"

"upprepningstal" är också en möjlighet här.

> #: src/csplit.c:1378
> msgid "missing conversion specifier in suffix"
> msgstr "saknar formatbeskrivning i \"suffix\""

"suffix" behöver inte citationstecken, det kan användas på svenska.
Det är dock lite av språkvetenskaplig fackterm, så om du vill kan du
skriva "ändelse" istället. Det blir väl svårare att översätta
"prefix" då förståss.

> msgid "invalid conversion specifier in suffix: %c"
> msgstr "felaktigg formatbeskrivning i \"suffix\": %c"
         ^^ det blev många "g" där

> msgid "invalid conversion specifier in suffix: \\%.3o"
> msgstr "felaktig formatbeskrivning i \"suffix\": \\%3o"

Du skall nog inte stryka "." i formatet. Som det står skrivs talet
blankfyllt i tre positioner, med punkten blir det istället 0-fyllt,
vilket torde vara det önskade.

> msgid "missing %% conversion specification in suffix"
> msgstr "saknar %% formatbeskrivning i \"suffix\""

Jag tycker det skulle passa bra med ett bindestreck mellan
procenttecknet och "formatbeskrivning".

> msgid "too many %% conversion specifications in suffix"
> msgstr "för många formatbeskrivningar i \"suffix\""

Varför strök du procenttecknet här, men inte i förra meddelandet? Jag
tycker de bör vara kvar.

> " -n, --digits=DIGITS    use specified number of digits instead of 2\n"
> " -n, --digits=DIGITS    använd angivna nummer för \"digits\" i stället

Byt argumentet DIGITS mot SIFFROR i översättningen. Sedan får jag av
din översättning intrycket att du missförstått vad flaggan betyder.
Jag skulle i varje fall inte förstått. Jag skulle föreslå

	-n, --digits=SIFFROR	använd angivet antal siffror istället för 2

> " -s, --quiet, --silent   do not print counts of output file sizes\n"
> " -s, --quiet, --silent   skriv inte ut storleken på utmatningsfilen\n"

"utmatningsfiler". Det är ju mer än en, det är ju själva poängen.

> " /REGEXP/[OFFSET]  copy up to but not including a matching line\n"
> " /REGUTR/[MOTVIKT]  kopiera till men inkludera ej en rad som stämmer med \n"

Är verkligen "motvikt" en bra översättning av "offset"? "avvikelse"
eller "förskutning" besriver väl bättre vad det handlar om?

> " -b, --bytes=LIST    output only these bytes\n"
> " -b, --bytes=LISTA    mata endast ut dessa bytes\n"

Vi har tidigare diskuterat "byte" och kommit fram till att hantera det
som ett mängdord, d.v.s. utan pluralform. (Det nämns i ordlistan.)
Så ta bort "s" på slutet av "bytes".

> " N-M  from N'th to M'th (included) byte, character or field\n"
> " N-M  från N'te till M'te (inkluderad) byte, tecken eller fält\n"

Du kan ju använda den enklare formen "till och med" på svenska så
slipper du parentesen.

> msgid "only one type of list may be specified"
> msgstr "endast en sorts lista kan användas"

"får anges" kanske är tydligare än "kan användas".

> msgid ""
> "suppressing non-delimited lines makes sense\n"
> "\tonly when operating on fields"
> msgstr ""
> "att undertrycka ej avskiljda rader är endast rimligt\n"
> "när man arbetar på fält"

Förmodligen har man tabulatorn i orginalet för att markera att det är
en fortsättningsrad så du bör nog behålla det.

> "Convert tabs in each FILE to spaces, writing to standard output.\n"
> "Konvertera tab's i varje FIL till mellanrum, skriv till standard ut.\n"

"tabulatorer" respektive "mellanslag" är de svenska
termerna.

> " -i, --initial    do not convert TABs after non whitespace\n"
> " -i, --initial    konvertera inte TABs om det ej föregås av mellanrum\n"

Det där blir lite missvisande. Flaggan gör att enbart inledande
sekvenser av mellanslag och tabulatorer konverteras, men att
eventuella tecken efter första icke-blanktecknet får vara kvar. Med
blanktecken menas här mellanslag och tabulator.

> "Instead of -t NUMBER or -t LIST, -NUMBER or -LIST may be used.\n"
> "I stället för -t ANTAL eller -t LISTA, kan -NUMMER eller -LISTA användas.\n"

Det bör nog vara "ANTAL" på båda ställena, inte "NUMMER".

> msgid "Usage: %s [-DIGITS] [OPTION]... [FILE]...\n"
> msgstr "Användning: %s [-SIFFROR] [FLAGGOR]...[FIL]...\n"
                        ^ ett mellanslag saknas

> "Reformat each paragraph in the FILE(s), writing to standard output.\n"
> "Formatera om varje paragraf i FIL(er), skriv till standard ut.\n"

De "paragraph" som avses här heter "stycke" på svenska.

> " -s, --split-only     split long lines, but do not refill\n"
> " -s, --split-only     splittra långa rader, men återfyll ej\n"

Är inte "dela" naturligare än "splittra" på svenska?

> " -n, --lines=NUMBER    print first NUMBER lines instead of first 10\n"
> " -n, --lines=NUMBER    skriv de första ANTAL-et rader i stället för 10\n"
         ^^^^^^ ANTAL väl?

> "standard output. The default join field is the first, delimited\n"
> "standard ut. Normalvärdet för förenings-fält är den första, avskiljd med \n"

"avskiljT"

> " -j FIELD     (obsolescent) equivalent to `-1 FIELD -2 FIELD'\n"
> " -j FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT -2 FÄLT\"\n"

"Obsolet" är väl svengelska. "Föråldrat" skulle jag nog sagt.
"Förlegat" som någon föreslog låter också bra.

> # Hur översätter man offset på bästa sätt. Jag använder indrag (kompensation)?
> #: src/od.c:331
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
> " or: %s --traditional [FILE] [[+]OFFSET [[+]LABEL]]\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"
> "   eller: %s --traditional [FIL] [[+]INDRAG [[+]ETIKETT]\n"

Här betyder OFFSET hur mycket man skall hoppa över i början av filen.
"Förskjutning" möjligen, eller kanske helt enkelt "position".

> " -v, --output-duplicates   do not use * to mark line suppression\n"
> " -v, --output-duplicates   använd inte * för att markera undertryckning\n"
                      ^^ dubbla blanktecken

> " -d  same as -t u2, select unsigned decimal shorts\n"
> " -d  samma som -t u2, välj osignerade korta decimaler\n"

"osignerade korta decimaler" skulle jag inte förstått. "\"short\"
decimalt utan tecken" kanske; "short" är ju en term från språket C
här.

> " -f  same as -t fF, select floats\n"
> " -f  samma som -t fF, välj flytande\n"

flytande -> flyttal

> "SIZE is a number. For TYPE in doux, SIZE may also be C for\n"
> "STORLEK är en siffra. For TYP doux, kan STORLEK också vara C för\n"
                          ^^ två blanktecken

STORLEK är ett tal.

For -> För

> msgid "invalid output address radix `%c'; it must be one character from [doxn]"
> msgstr ""
> "ogiltig radix för utmatningsadress \"%c\"; måste vara ett tecken från[doxn]"
                           blanktecken saknas ^

> #: src/pr.c:782
> #, c-format
> msgid "`-l PAGE_LENGTH' invalid number of lines: `%s'"
> msgstr "\"-l \"SID_LÄNGD\" felaktigt antal rader: \"%s\""

SIDLÄNGD som ett ord.

> " -F, -f      use form feeds instead of newlines to separate pages\n"
> " -F, -f      använd radmatning i stället för nya rader för att\n"

radmatning -> sidmatning

> "          -h \"\" prints a blank line. Don't use -h\"\"\n"
> "          -h \"\\\" skriver en tom rad. Använd inte -h \"\\\"\n"
Extra bakstreck       ^^                    ^^

> " -j        merge full lines, turns off -w line truncation, no "
> "column\n"
> "          alignment, -s[STRING] sets separators\n"
> " -j\t\t  sammanfoga hela rader, stänger av -w radstympning, \n"
> "\t\t  inga raka kolumner, -s[STRÄNG] anger avskiljare\n"

Det är lite robustare med mellanslag än tabulatorer, så använd
mellanslag i dina översättningar.

> " -l PAGE_LENGTH  set the page length to PAGE_LENGTH (66) lines\n"
> " -l SID_LÄNGD   sätt sidlängden till SID_LÄNGD (66) rader\n"

SIDLÄNGD som ett ord.

> " -t        inhibit page headers and trailers\n"
> " -t        hindra sidhuvud och sidfot\n"

Jag skulle nog sagt "utelämna".

> " -T        inhibit page headers and trailers, eliminate any page\n"
> "          layout by form feeds set in input files\n"
> " -T        hindra sidhuvud och sidfot, ta bort sidlayout\n"
> "          gjord med radmatningar i infiler\n"

radmatningar -> sidmatningar

> " -w PAGE_WIDTH   set page width to PAGE_WIDTH (72) columns, truncate\n"
> "          lines (see also -j option)\n"
> " -w PAGE_WIDTH   sätt sidbredd till SID_BREDD (72) kolumner, stympa\n"
> "          rader (se även flaggan -j)\n"

PAGE_WIDTH -> SIDBREDD
SID_BREDD -> SIDBREDD

> "-T implied by -l nn when nn <= 10 or <= 3 with -f. With no FILE, or when\n"
> "-t impliceras av -l nn när nn < 10 eller < 3 med -f. Utan FIL eller om \n"

-T, inte -t, impliceras av -l nn. I orginalet står det <=, inte <.

> " -M        compare (unknown) < `JAN' < ... < `DEC', imply -b\n"
> " -M        jämför (okänd) < \"JAN\" < ... < \"DEC'\", använder -b\n"
                       extra apostrof ^

> # hur översätter man flushing, lexikon ger verkligen ingen hjälp
> #: src/sort.c:372
> msgid "flushing file"
> msgstr "rensar fil"

Vet du vad det betyder? Det finns inte i min gamla 1.9-version.

> # offset är knepigt att översätta
> #. Provoke with `sort -k1.'
> #: src/sort.c:1878
> msgid "starting field spec has `.' but lacks following character offset"
> msgstr "första fältspecifikationen innehåller \".\" men saknar tecken för
> indragning"

Här skulle åtminstone jag kunna tänka mig "förskjutning", som jag
nämnt tidigare.

> #. Provoke with `sort -k1,'
> #: src/sort.c:1915
> msgid "field specification has `,' but lacks following field spec"
> msgstr "fältspecifikationen innehåller \",\" men saknar uppföljande
> fältspecifikationer"

I många sammanhang har man 80 tecken breda fönster, även när
fönstersystemen tillåter mer, så vi har tidigare försökt hålla oss
till det i våra översatta meddelanden. I det här fallet och de
närmast följande är det väl inget problem att låta meddelandet spänna
över flera rader förmodar jag.

> msgid "Usage: %s [OPTION] [INPUT [PREFIX]]\n"
> msgstr "Användning: %s [FLAGGA] [INPUT [PREFIX]]\n"

INPUT -> INFIL. (Du använder den termen i den följande förklaringen.)

> " -r       defeat -s, use BSD sum algorithm, use 1K blocks\n"
> " -r       överge -s, använd BSD summerings alegoritm, använd 1K
                        stryk ^ ^

> #: src/tr.c:358
> #, c-format
> msgid "Usage: %s [OPTION]... SET1 [SET2]\n"
> msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... SET1 [SET2]\n"

SET -> MÄNGD kanske?

> " \\f       form feed\n"
> " \\f       radmatning\n"

radmatning -> sidmatning

> " \\n       new line\n"
> " \\n       nya rad\n"

nyrad. (Definitivt inget "a" i "nya". Eftersom det rör sig om ett
tecken och inte företeelsen i det här fallet är det också bättre med
"nyrad" än "ny rad".)

> " \\r       return\n"
> " \\r       return\n"

vagnretur

> " \\t       horisontal tab\n"

horisontell tabulator

> " \\v       vertical tab\n"
> " \\v       vertikal tab\n"

vertikal tabulator

> " [CHAR1-CHAR2]  same as CHAR1-CHAR2, if both SET1 and SET2 use this\n"
> " [CHAR1-CHAR2]  samma som TECK1-TECK2, om både SET1 och SET2 använder

Använd genomgående "TECK" i översättningen.

> " [CHAR*REPEAT]  REPEAT copies of CHAR, REPEAT octal if starting with 0\n"
> " [CHAR*N]    N kopior av TECK, N är oktalt om det startar med 0\n"

d:o

> " [:blank:]    all horizontal whitespace\n"
> " [:blank:]    alla horisontala mellanslag\n"

"blanktecken", d.v.s. både mellanslag och (horisontell) tabulator

> " [:cntrl:]    all control characters\n"
> " [:cntrl:]    alla kontrolltecken\n"

"styrtecken" är nog mer rätt.

> " [:upper:]    all upper case letters\n"
> " [:upper:]    alla VERSALA bokstäver\n"

Jag tycker det verkar lite överdrivet med "versala" i versaler.

> msgid "range-endpoints of `%s-%s' are in reverse collating sequence order"
> msgstr "intervallets ändpunkter för \"%s-%s\"är i omvänd jämförande
> sekvensordning"

"omvänd ordning" räcker väl?

> #: src/tr.c:1603
> msgid ""
> "when translating with complemented character classes,\n"
> "string2 must map all characters in the domain to one"
> msgstr ""
> "vid översättning med kompleterande teckenklasser måste sträng2\n"
> "mappa alla tecken i domänen till en"

"översätta alla tecken i domänen till ett"

> #: src/tr.c:1899
> msgid "two strings must be given when both deleting and squeezing repeats"
> msgstr ""
> "två strängar måste ges när man både tar bort och återupprepar\n"
> "sammanpressning"

"sammanpressar upprepningar"

> "invalid identity mapping; when translating, any [:lower:] or [:upper:]\n"
> "ogiltig mappning av identiteter; vid översättning måste [:lower:] eller\n"

Vore inte "identitetsöversättning" bättre?

> " -d, --repeated    only print duplicate lines\n"
> " -d, --repeated    skriv endast rader som förekommer fler gånger\n"

fler -> flera

> "Fields are skipped before chars.\n"
> "Fält hoppas över innan tecken.\n"

Om du förstått rätt vet jag inte, men tydligare vore kanske

	Fält hoppas över först, därefter tecken.

> "Print line, word, and byte counts for each FILE, and a total line if\n"
> "more than one FILE is specified. With no FILE, or when FILE is -,\n"
> "read standard input.\n"
> "Skriv antal rader, ord och byte för varje FIL och det totala antalet rader\n"
> "om mer än en FIL angivits. Utan FIL eller om FIL är -, läs standard in.\n"

Det är inte det totala antalet rader som skrivs, utan en rad med
totalt antal rader, ord och tecken.

> #: src/wc.c:319
> msgid "total"
> msgstr "total"

"totalt" (antal rader etc.) är nog bättre.

>   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
> 
> PA> " -s, --squeeze-blank   aldrig mer än en ensam tom rad\n"
> 
> Jag tycker att det är begripligare med "visa aldrig mer än en tom rad".

Men då låter det som om man bara visar en tom rad tycker jag.
Antingen bara den första tomma raden i filen, eller kanske bara en tom
rad.

Vad sägs om

	slå samman multipla tomma rader till en


> > PA> " -b, --bytes=LISTA    mata endast ut dessa bytes\n"
> 
> Jag tycker att du kan skriva så, men ordlistan har en annan mening.
> Jag föreslår att vi uppdaterar den.

Jag vill på det bestämdaste opponera mig mot plural-s i svenska!

>   Sender:  Peter Antman <peter.antman@abc.se>
>
> > PA> " /REGUTR/[MOTVIKT]  kopiera till men inkludera ej en rad som stämmer
> > med \n" PA> "            mönster\n"
> > PA> " %%REGUTR%%[MOTVIKT] hoppa över till, men inkludera ej, en rad som
> > stämmer\n" PA> "            med mönster\n"
> > 
> > Hur brukar vi översätta REGEXP? Jag tycker inte om att förkorta
> > "reguljärt uttryck" (med två t) till "regutr" (med ett t).
> 
> Nej, det ligger ju något i det. Förslag?

Helt enkelt REGUTTR kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.