sh-utils-1.14b

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-18 20:03:03

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: sh-utils-1.14b
   Date:   Sat, 18 Jan 1997 20:03:03 +0100 (MET)
   ------

> I de två sista översättningarna har författaren ändrat ett "uses" till "use" 
> (samt /etc/wtmp till %s). Kan inte riktigt förstå denna ändring. Ska jag 
> ändra???

> msgid ""
> "Output who is currently logged in according to FILE.\n"
> "If FILE is not specified, use %s. %s as FILE is common.\n"
> "\n"
> "   --help    display this help and exit\n"
> "   --version   output version information and exit\n"
> msgstr ""
> "Skriv ut vilka som är påloggade enligt FIL.\n"
> "Om FIL inte är angiven, används %s. %s är vanligt.\n"
> "\n"
> "   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"

Den första meningen är skriven som en uppmaning, den andra beskriver
vad som händer. Dessa olika fokus man kan ha när man beskriver
beteendet har vi diskuterat tidigare. Det är en smaksak vilket man
föredrar, och vi bestämde att behålla samma form som orginalet. I
vilket fall som helst kan ett byte av infallsvinkel på detta sätt
möjligen vara störande, vilket kanske är orsaken till att orginalet
ändrats. Jag skulle föreslå att du gör samma justering på svenske,
d.v.s. stryk "s" i "används".

> Ändrade poster från 1.14:
> #: src/chroot.c:43
> msgid ""
> "Run COMMAND with root directory set to NEWROOT.\n"
> "\n"
> "   --help    display this help and exit\n"
> "   --version  output version information and exit\n"
> "\n"
> "If no command is given, run ``${SHELL} -i'' (default: /bin/sh).\n"
> msgstr ""
> "Kör KOMMANDO med root-katalog satt till NYROOT\n"
> "\n"
> " --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
> " --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> "Om inget kommando angetts körs \"${SHELL} -i\" (standard: /bin/sh).\n"

Här finns ett motsvarande byte av infallsvinkel mellan första och
sista meningen i den svenska översättningen. Förslag: stryk "s" i
"körs".

> "Print numbers from FIRST to LAST, in steps of INCREMENT.\n"
> "Skriv ut siffror från FÖRSTA till SISTA, i steg om STEG..\n"

Det vore mer ordagrant om man bytte "STEG" (bara den versala) mot
"ÖKNING". Om det blir bättre? Tja, bestäm själv!

> msgid ""
> "\n"
> " -H, --heading   print line of column headings\n"
> " -i, -u, --idle  add user idle time as HOURS:MINUTES, . or old\n"
> " -m        only hostname and user associated with stdin\n"
> " -q, --count    all login names and number of users logged on\n"
> " -s        (ignored)\n"
> " -T, -w, --mesg  add user's message status as +, - or ?\n"
> "   --message   same as -T\n"
> "   --writeable  same as -T\n"
> "   --help    display this help and exit\n"
> "   --version   output version information and exit\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "\n"
> " -H, --heading   skriv ut rad med kolumnhuvuden\n"
> " -T, -w, --mesg  lägg till användares meddelandestatus som +, - eller ?\n"
> " -i, -u, --idle  lägg till användarens inaktiva tid som TIMMAR:MINUTER,\n"
> "          . eller \"länge\"\n"
> " -m        endast värdnamn och användarnamn associerade med \n"
> "          standard in\n"
> " -q, --count    alla inloggningsnamn och antal användare som är påloggade\n"
> " -s        (ignorerad)\n"
> "   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --message   samma som -T\n"
> "   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"
> "   --writeable  samma som -T\n"
> "\n"

Du har inte flaggorna i samma ordning här. Jag tror att det är så att
man har infört en konvention för GNU-program att flaggor skall anges i
bokstavsordning, och inte versaler och gemener separat som många
tidigare gjort. Det vore väl lämpligt att vi också följer den
konventionen.

> "If FILE is not specified, use %s. %s as FILE is common.\n"
> "Om FIL inte är angiven, används %s. %ssom FIL är vanligt.\n"

Olika infallsvinkel enligt diskussion ovan. Det fattas ett
blanktecken mellan "%s" och "som".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.