Presentation

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-17 12:24:49

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Peter Nilsson <peternil@pnidv96.univ.hv.se>
   Subject: Presentation
   Date:   Fri, 17 Jan 1997 12:24:49 +0100 (MET)
   ------

Hej!

Jag heter Peter Nilsson och studerar på det matematiskt datavetenskapliga
programmet vid Högskolan i Växjö. Jag kom i kontakt med GNU-produkter via
Linux, som jag använt i ett och ett halvt år. Avsaknaden av svenska
översättningar av såväl dokumentation, som texter i program, har jag
upplevt som något som begränsar spridningen och användningen av fria
program i Sverige.

Därför har jag börjat intressera mig för olika översättningsprojekt, varav
detta är ett. Jag har bland annat översatt "The Linux Printing Usage
HOWTO" - ett litet dokument som beskriver hur man använder
utskriftshanteraren under Linux (och för den delen även BSD).

Jag är intresserad av att åta mig delar eller hela översättningen av något
program. Dessutom granskar jag mer en gärna andras arbete och kommer med
ett förslag till förbättringar.

Ett av problemen med översättningar är, att de ofta käns främmande
och/eller klumpiga; man lägger helt enkelt inte ner tillräcklig möda på
att hitta en bra och naturlig översättning. Detta gäller översättningar av
allt från bruksanvisningar till stereoanläggningar, till datorprogram. Jag
kan inte uttala mig om huruvida sådana problem föreligger i de
översättningar som ni gjort. Avsikten med denna text är alltså inte att
kritisera era översättningar, utan att ge en vink om min utgångspunkt, när
det gäller att översätta och - eventuellt - kritisera andras arbete.

Med Vänliga Häslningar
/Peter Nilsson


--
HaDe/P

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.