sh-utils, ä nnu nå gra kommentarer (fortsä ttning fö ljer)

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-05 22:07:33

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: sh-utils, ä nnu nå gra
   Date:   Fri, 5 Jul 1996 22:07:33 +0200 (MET)
   ------

> #: src/nice.c:138 src/nice.c:147
> msgid "cannot get priority"
> msgstr "kan inte hämta prioritet"

"Avgöra" låter kanske bättre på svenska i det här fallet.

> #: src/nice.c:186
> "Run COMMAND with an adjusted scheduling priority.\n"
> "Kör kommandot med justerad scheduling prioritet.\n"

Tills någon kommer på någon bra översättning av "scheduling" föreslår
jag att du när det är möjligt helt enkelt utelämnar ordet. Alltså,
"Kör kommandot med justerad prioritet."

"Ändrad" vore möjligen ett alternativ till "justerad" i fallet "nice".

> #: src/pathchk.c:197
> msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller det ickesportabla teckent \"%c\""

"ickesportabla teckent"
   ^       ^^

> #: src/pathchk.c:217
> #, possible-c-format
> msgid "`%s' is not a directory"
> msgstr "\"%s\" är inte ett bibliotek"

"katalog" är den vedertagna översättningen av "directory". Finns med
i ordlistan.

> #: src/pathchk.c:320
> #, possible-c-format
> msgid "name `%s' has length %d; exceeds limit of %d"
> msgstr "namnet \"%s\" har längden %d; överskrider gränsen för %d"

"%d" på slutet kommer ersättas med ett tal som är längdgränsen, så
"för" passar nog inte.

> #: src/pathchk.c:346
> #, possible-c-format
> msgid "path `%s' has length %d; exceeds limit of %d"
> msgstr "sökvägen \"%s\" har längden %d; överskrider gränsen för %d"

ditto

> # Tyckte "formationer" var bättre än "konstruktioner". Det är det kanske
> inte?
> #: src/pathchk.c:363
> #, fuzzy
> msgid ""
> "Diagnose unportable constructs in NAME.\n"
> "Undersök oportabla formationer i NAMN.\n"

Jag håller nog med dig om "formationer". Däremot passar väl inte
"undersök" så bra här. "Rapportera" eller direktöversatt
"diagnostisera" vore väl bättre.

> " -p, --portability  check for all POSIX systems, not only this one\n"
> " -p, --portability  leta efter alla POSIXsystem, inte bara detta\n"

Här blev det väl syftningsfel. Programmet letar ju inte efter
POSIX-system ("Ja, jag tror det finns tre i kontoret på våningen
under.") utan letar för alla POSIX-system(s räkning).

När det gäller sammanskrivning av ett utländskt ord med ett svenskt så
använder man normalt bindestreck f.ö. Jag skall nog lägga till en
liten kommentar om detta i ordlistan.

> #: src/printf.c:96
> #, fuzzy
> "\n"
> "FORMAT controls the output as in C printf. Interpreted sequences
> "FORMAT kontrollerar utdatan som i C printf. Tolkade sekvenser är:\n"

Här är det väl bättre med "styr" eller "bestämmer" än "kontrollerar".

"Utdata" skulle jag vilja ha i obestämd form, men liknande frågor har
vi ju haft uppe förut, och då har jag tillhört minoriteten, så det
kanske jag gör här också.

> " \\\"   double quote\n"
> " \\\"   dubbelt citationstecken\n"

Nej, bara "citationstecken". På engelska kallas det vi kallar
"citationstecken" ofta för "double quote", medan det vi kallar
"apostrof" kallas för "(single) quote".

> " \\\\   backslash\n"
> " \\\\   bakåttreck\n"
          ^ ett "s" där kanske?

> " \\xNNN  character with hexadecimal value NNN (1 to 3 digits)\n"
> " \\xNNN  tecken med hexadecimalt värde NNN (1 till 3 siffror)\n"

Om du känner för det kan du ju fråga författaren varför det godkänns
tre hexadecimala siffror. Det verkar inte särskilt meningsfullt.

> " %%%%   a single %%\n"
> " %%%%   en enkel %%\n"

Indenteringsmiss igen.

> #: src/printf.c:517
> #, possible-c-format
> msgid "%s: value not completely converted"
> msgstr "%s: värdet är inte helt konverterat"

Med tanke på sammanhanget kanske "värdet kunde inte konverteras helt"
vore ett bättre tempus.

> #: src/pwd.c:42
> msgid ""
> "Print the full filename of the current working directory.\n"
> "Skriv ut hela filnamne på nuvarande bibliotek.\n"

filnamneT

"aktuell katalog" (enligt ordlista, och flera andra system).

> #: src/pwd.c:65
> msgid "ignoring non-option arguments"
> msgstr "ignorera argument som inte är flaggor"

"ignorerar" kanske passar bättre?

> #: src/seq.c:89
> #, fuzzy
> "FIRST, INCREMENT, and LAST are interpreted as floating point values.\n"
> "FÖRST, STEG och SIST tolkas som reela tal.\n"

Det kanske beror på vilken miljö man normalt arbetar i, men jag
föredrar "flyttal" framför "reella tal" (två "l").

> #: src/seq.c:202
> msgid "format string may not be specified when printing equal width
> strings"
> msgstr "formatsträng får inte anges när utskrift av strängar med samma
> storlek pågår"

Det här låter nästan som om man försökte ge formatet efter ett tag när
programmet kommit igång. Kanske något i stil med "... vid utskrift av
strängar med samma storlek" istället?

> #: src/sleep.c:53
> msgid ""
> "Pause for NUMBER seconds.\n"
> "Pausa i ANTAL sekunder.\n"

Är inte "pausa" lite talspråk? Kanske "sov" som dessutom bättre
anknyter till programmets namn?

> "SUFFIX may be s to keep seconds, m for minutes, h for hours or d for
> "ÄNDELSE kan vara s för att behålla sekunder, m för minuter, h för

Det måste väl vara så att ändelsen anger typen på talet, och då verkar
"behålla" inte så lyckat. "Ange" kanske? (Jag tycker "keep" på
engelska verkar konstigt det också, men det är möjligt att jag kan för
lite engelska.)

> #: src/stty.c:483
> #, fuzzy
> " eof CHAR   CHAR will send an end of file (terminate the input)\n"
> " eof TECKEN   TECKEN skickar ett filslut (ansluta inmatning)\n"

Du menar förmodligen "avsluta" istället för "ansluta".

> "* lnext CHAR  CHAR will enter the next character quoted\n"
> "* lnext TECKEN  TECKEN skriver nästa tecken citerat\n"

Det kanske skulle bli bättre om man skrev om det här. T.ex. "TECKEN
hindrar att nästa tecken tolkas som specialtecken".

> #: src/stty.c:502
> #, fuzzy
> " N       set the input and output speeds to N bauds\n"
> " N      sätt in- och utmatninshastighet till N bauds\n"

Om vi skall hantera "baud" analogt med "byte" så bör du inte ha med
något plural-s på slutet.

> "* line N    use line discipline N\n"
> "* line N    använd radtyp N\n"

"line" här avser kommunikationslinjen, inte rader på
skärmen/skrivaren. Så "linjetyp" passar nog bättre.

> " ospeed N   set the output speed to N\n"
> " osspeed N  sätt utmatningshastighet till N\n"
   ^^

> " time N    with -icanon, set read timeout of N tenths of a
> second\n"
> " time N    med -icanon, sätt timeout för läsning till N 10-tals
> sekunder\n"

Nej, "tiondels".

> #: src/stty.c:517
> "Control settings:\n"
> "Kontrollinställningar:\n"

Styrinställningar, kanske?

> #: src/stty.c:530
> "Input settings:\n"
> "Iställningar för inmatning:\n"
  ^^

> " [-]brkint   breaks cause an interrupt signal\n"
> " [-]brkint   avbrott orsakar en avbrottssignal\n"
> " [-]ignbrk   ignore break characters\n"
> " [-]ignbrk   ignorera bryttecken\n"

I ena fallet kallar du "break" för "avbrott", i det andra för
"bryttecken". Det kan kanske vara förvirrande. Jag skulle föreslå
"avbrott" eller "avbrottstecken".

> " [-]istrip   clear high (8th) bit of input characters\n"
> " [-]istrip   rensa hög (8:e) biten i ett inmatningstecken\n"

"höga" borde det väl vara?

> " [-]parmrk   mark parity errors (with a 255-0-character sequence)\n"
> " [-]parmrk   märkera paritetsfel (med en 255-0 teckensekvens)\n"
           ^

> " [-]tandem   same as [-]ixoff\n"
> " [-]tandem   samma om [-]lixoff\n"
             ^^

> #: src/stty.c:549
> "* ffN      form feed delay style, N in [0..1]\n"
> "* ffN     fördröjning på frammatning, N är [0-1]\n"

Jag vill hellre ha "sidframmantning".

> "* [-]ofdel   use delete characters for fill instead of null
> "* [-]ofdel  använd deletetecken för att fylla ut, istället för

Ännu ett tecken som behöver översättas. Vad sägs om "raderingstecken"?

> "* [-]ofill   use fill (padding) characters instead of timing for
> delays\n"
> "* [-]ofill  använd utfyllnadstecken istället för att tidstagning vid
> förseningar\n"

Ta bort "att". Byt ut "förseningar" mot "fördröjningar".

> "* [-]onlret   newline performs a carriage return\n"
> "* [-]onlret  nu rad utför vagnretur\n"

Jag vill fortfarande ha "nyrad" istället för "ny rad", men "nu rad"
känns ännu mer fel.

> " [-]opost   postprocess output\n"
> " [-]opost  utdata efter avslutad process\n"

Jag förstår inte din översättning alls. Möjligen har du missuppfattat
vad flaggan gör. Jag skulle föreslå "bearbeta utdata" som
översättning. (Om man stänger av det så har inte någon av de andra
utdataflaggorna någon betydelse.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.