Re: synpunkter på fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-02 20:23:06

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Morgan Ericsson <morgan@mail.tufvan.hv.se>
   Subject: Re: synpunkter på fileutils
   Date:   Sun, 2 Jun 1996 20:23:06 +0200 (MET DST)
   ------

Men kommentarer. I de fall da jag suddat ut de forsta kommentarerna haller
jag huvudsakligen med. Bestamd form later oftast battre. Daremot ar jag
valdigt tveksam till oversattningar av vissa inkorda termer, som t.ex.
byte och inode. Men, jag ar ju en datavetare, och langt ifran like kunnig
nar det galler vart sprak...

--8<--

> " -b, --bytes      skriv storlek i oktetter\n"

Kom vi inter overens om att en byte ar en byte aven pa svenska? Byte star
med i min svenska ordbok, och mitt engelska lexikon oversatter det till
byte eller grupp av bits. Jag anser att oktett enbart kommer att orsaka
forvirring.

> # Är "obegripligt" en bra översättning av "unparsable"?

Na, det tycker jag inte...

> #: src/ls.c:1407
> #, fuzzy
> msgid "unparsable value for LS_COLORS environment variable"
> msgstr "obegripligt värde på LS_COLORS-miljövariabeln"
> Verkar ok i det här sammanhanget i alla fall.

Tycker det later dumt! Kommer dock inte pa nagot battre, sa...
> #: src/ls.c:2699
> " -i, --inode        fisa indexnumret för varje fil\n"

Vill vi verkligen oversatta inode? Tycker nog att vi ska lata bli vissa
namn. Indexnummer sager inte mig nagot, men det gor inode.

> #: src/rm.c:532
> msgid ""
> "Remove (unlink) the FILE(s).\n"
> msgstr ""
> "Ta bort (unlink) FIL(er).\n"
>      ^^^^^^
>    ej översatt. "ta bort länk till" kanske.

Na, absolut inte. Unlink anvands bara som ett fortydligande av att filern
verkligen suddas ut. Skulle man oversatta unlink med ta bort lank till,
tycker jag iaf att det kanns som man bara raderar en lank till filen. Jag
tycker att "Ta bort FIL(er).\n" racker bra.

(For den som inte ar sa insatt i Unix sa heter systemanropet for att ta
bort filer just unlink)

> #: src/chmod.c:89
> msgid "mode of %s changed to %04o (%s)\n"
> msgstr "rättigheterna på %s ändrade till %04o (%s)\n"
>    Heter det inte "rättigheterna till"? Det beror kanske på 
>    sammanhanget. "På" känns fel tycker jag. "Rättigheterna hos"
>    kanske är en annan möjlighet.

for? Rattigheterna for %s andrade till %04o (%s)\n" Na, latar dumt det
ocksa. Nagon med battre ideer? 

> " -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den normala säkerhetskopieändelsen\n"
>         ^^^^^^ SUFFIX = ÄNDELSE?

Varfor oversatta suffix?

> msgid "cannot create fifo `%s'"
> msgstr "kan inte skapa fifo \"%s\""
>  Det här är förmodligen helt riktigt, men vad är "fifo"?
>  Jo förresten, det borde kanske vara bestämd form: "fifon" (fifot?).

Ah, lat fifo vara o(\")oversatt. (Jag vill inte hara nagot fifu trams! =) 
). For den som inte vet ad fifo ar, ar det en standard forkortning for
first in, first out, alltsa en vanlig ko. I unix brukar fifo handla om en
fil som anvands vid IPC. Brukar ocksa kallas named pipe. Iofs skulle jag
val kunna leva med fifon...

> " swab   swap every pair of input bytes\n"
> msgstr ""
> " of=FIL     skriv FIL istället för standard ut, stympa inte filen\n"
>   Borde vara "skriv på FIL".

Skriv till ar val battre. Vet inte riktigt vad jag tycker om stympa. Det
ar ju iofs en korrekt oversattning, men jag tycker att det later dumt.

> " swab   byt plats på varje par ov oktetter i indata\n"
>                   ^^ 

Precis vad jag menar med att oktetter forvirrar. Anvand byte istallet!


>           Det blir mera rätt med "fel". :-)
>   Du använder ordet "överkatalog" vid ett annat tillfälle, men kanske
>   inte i riktigt samma betydelse. Är inte "överkatalog" ett bättre ord 
>   än föräldrakatalog?

Nej, tycker inte det. Nar man pratar om tradstrukturer ar alltid alla
noder over sig sjalv foraldrar. Overkatalog later bara dumt.


> " -m, --mode=MODE  sätt rättigheter (enligt chmod), inte 0666 - umask\n"
>        ^^^^ ej översatt
> " b   skapa en (buffrad) blockspecialfil\n"
> " c, u  skapa en (obuffrad) teckenspecialfil\n"
> " p   skapa en FIFO\n"
>         ^^ en/ett FIFO?
>  Är inte "buffrad" svengelska?

Ar det bara jag som tycker att blockspecialfil later skumt? Det ar ju helt
korrekt, men blockspecialfil? Na... Nar det galler buffrad, sa, tja kom pa
nagot battre! Stotdampad? =)

--

   Morgan Ericsson, CS student at Vaxjo Uni (morgan@mail.tufvan.hv.se)
----------------------------------------------------------------------------
          I'm not a psycho! I'm Batman!
----------------------------------------------------------------------------
     Check out my WWW page! http://tufvan.hv.se/~merdi92!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.